Головна

А) методологія

  1. аксіологічна методологія
  2. антропологічна методологія
  3. Б / Вчення. Логіка і методологія
  4. Питання 5. Методологія економічної теорії
  5. Глава 8 Методологія і методика проведення соціологічного дослідження
  6. ДЕ 01. Теорія і методологія історичної науки.

б) соціальна філософія

в) філософська антропологія

г) гносеологія

д) аксіологія

2. «Розум - це основа пізнання і поведінки людей». Хто це стверджує?

а) релятивізм

б) конвенціалізм

в) екзистенціалізм

г) раціоналізм

3. Як називається метод пізнання, при якому загальний висновок робиться з приватних посилок?

а) дедукція

б) індукція

в) кон'юнкція

г) диз'юнкція

4. Як називається метод пізнання, при якому приватні та одиничні висновки робляться із загальних посилок?

а) дедукція

б) індукція

в) кон'юнкція

г) диз'юнкція

5. «Критерієм істини є практика», - заявляють:

а) суб'єктивні ідеалісти

б) конвенціоналісти

в) екзистенціалісти

г) діалектичні матеріалісти

6. Як називається рівень пізнання, що спирається на повсякденний життєвий досвід людини?

а) суб'єктивний

б) звичайний

в) теоретичний

г) емпіричний

7. Який метод пізнання прагне виявити внутрішні протиріччя в процесі розвитку явища:

а) софістика

б) еклектика

в) діалектика

г) догматизм


8. Яка з даних форм не є формою чуттєвого пізнання?

а) подання

б) сприйняття

в) відчуття

г) поняття

9. Яка з даних форм не є формою раціонального пізнання?

а) поняття

б) судження

в) уявлення

г) умовивід

10. Який з наступних філософів не є представником раціоналізму?

а) Рене Декарт

б) Джон Локк

в) Бенедикт Спіноза

г) Готфрід Лейбніц

11. Який з наступних філософів не є представником сенсуалізму?

а) Джон Локк

б) Томас Гоббс

в) Іммануїл Кант

г) Етьєн Кондільяк

12. Що є елементарною формою чуттєвого пізнання?

а) відчуття

б) сприйняття

в) уявлення

г) зір

13. Як називається метод пізнання, який передбачає уявне розкладання об'єкта на складові частини?

а) синтез

б) аналіз

в) індукція

г) дедукція

14. Як називається метод пізнання, який передбачає уявне виділення в предметі одного з ознак з одночасним відволіканням від інших його ознак?

а) конкретність

б) узагальнення

в) аналогія

г) абстрагування

15. Як називається метод пізнання, що означає уявне з'єднання виділених раніше елементів досліджуваного об'єкта в єдине ціле?

а) аналогія

б) синтез

в) аналіз

г) гіпотеза


16. Хто з даних філософів є родоначальником емпіризму?

а) Бенедикт Спіноза

б) Блез Паскаль

в) Френсіс Бекон

г) Роджер Бекон

17. Як називається вчення, що заперечує можливість отримання людиною достовірного знання?

а) волюнтаризм

б) скептицизм

в) антідогматізм

г) позитивізм

18. Німецький філософ Іммануїл Кант розвинув вчення про пізнання, відоме як:

а) волюнтаризм

б) агностицизм

в) антідогматізм

г) прагматизм

19. Форми пізнавальної діяльності, що носять переддослідний характер, Кант назвав

а) апріорними

б) апостеріорними

в) догматичними

г) трансцендентними

20. Апріорні форми розуму, за Кантом, це:

а) подання

б) гіпотези

в) категорії

г) абстракції

21. Апріорні форми чуттєвості, по Канту, це:

а) причина і наслідок

б) сутність і явище

в) можливість і дійсність

г) простір і час

22. Апріорні форми розуму, за Кантом, це:

а) ідеї

б) гіпотези

в) категорії

г) аналогії

23. Вчення про пізнання розвинене Кантом в трактаті:

а) «Критика чистого розуму»

б) «Критика практичного розуму»

в) «Критика здатності судження»

г) «Критика діалектичного розуму»


24. «Істина є відповідність наших думок зовнішнього світу», - заявляє

а) прагматисти

б) матеріаліст

в) екзистенціаліст

г) абстракціоніст

25. «Істина є згода думки з самою собою», - заявляє

а) раціоналіст

б) сенсуаліст

в) трансценденталіст

г) скептик

26. «Істина є результат угоди всередині певної групи людей», - стверджує

а) атеїст

б) догматик

в) конвенціоналіст

г) агностик

27. «Істина є все, що приносить нам якусь користь», - стверджує

а) об'єктивний ідеаліст

б) прагматисти

в) матеріаліст

г) еклектик

28. «Істина відносна і тільки відносна», - так вважають

а) релятивісти

б) платоники

в) неоплатоники

г) фаталісти

29. «Тільки те, що абсолютно, має право і підстави називатися істиною», - це точка зору

а) позитивістів

б) сенсуалістів

в) догматиків

г) плюралістів

30. «Процес пізнання є рух від відносних істин до абсолютних», - такою є позиція

а) релятивістів

б) софістів

в) онтологістов

г) діалектиків


31. Наука - це:

а) сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність

б) сфера людської діяльності, функцією якої є створення матеріальних і духовних цінностей

в) сфера людської діяльності, функцією якої є процес створення різних матеріальних благ

г) сфера людської діяльності, функцією якої є регулювання міжособистісних відносин

32. Гносеологія вивчає:

а) походження людського суспільства

б) проблеми розвитку космосу

в) походження цінностей

г) проблеми природи пізнання і його можливостей

33. «Пізнання світу шляхом розуму носить обмежений характер», - стверджують

а) раціоналісти

б) матеріалісти

в) агностики

г) діалектики

34. Пізнання - це:

а) обумовлений практикою процес придбання і розвитку знань

б) об'єктивна реальність, дана нам у відчуттях

в) здатність вести суперечку, дискусію

г) професійні навички, вміння, прийоми

35. Дедукція - це:

а) момент інтелектуального осяяння

б) відносна, неповна, неточна істина

в) трактування помилкового знання як істинного

г) логічний перехід від загального до приватного

36. Індукція - це:

а) момент інтелектуального осяяння

б) сходження пізнання від одиничних фактів до загальним закономірностям

в) дозвіл логічного протиріччя

г) відносна, неповна, неточна істина

37. Емпіризм - це:

а) напрямок в теорії пізнання, яка вважає мислення джерелом знання

б) напрямок в теорії пізнання, яка вважає чуттєвий досвід джерелом знання

в) напрямок в теорії пізнання, яка вважає джерелом знання вроджені ідеї

г) напрямок в теорії пізнання, яка вважає джерелом знання інтуїцію

38. Агностицизм - це:

а) вчення в гносеології, що заперечує можливість достовірного пізнання світу

б) вчення в онтології, що розглядає проблеми буття людини

в) вчення про загальну причинного зв'язку

г) вчення про сутність людської історії


39. Яка із зазначених форм пізнання не відноситься до теоретичних?

а) проблема

б) гіпотеза

в) теорія

г) сприйняття

40. Практика за своїми функціями в процесі пізнання не є

а) основою пізнання і його рушійною силою

б) заміною теоретичних досліджень і наукової творчості

в) метою пізнання

г) критерієм істини

41. Наука як специфічний тип духовного виробництва і соціальний інститут виникла в епоху

а) Нового часу

б) Відродження

в) античності

г) середньовіччя

42. Структурним компонентом теоретичного наукового пізнання є

а) споглядання

б) сумнів

в) віра

г) теорія

43. Науці органічно властива така функція як

а) моральна

б) методологічна

в) політична

г) естетична

44. На ранніх етапах людської історії найважливішу роль грала така форма пізнання як:

а) наукова

б) філософська

в) критична

г) буденно-практична

45. Вчення, яке стверджує, що критерієм істини є визнання в науковому співтоваристві, називається:

а) догматизм

б) релятивізм

в) конвенціоналізму

г) телеологизм

46. ??Аксіологія - це:

а) вчення про заперечення пізнаваності світу

б) вчення про пізнання світу

в) вчення про буття

г) вчення про цінності


47. Як вищого критерію істини в середні століття брали:

а) віру

б) здоровий глузд

в) досвід

г) знання

48. Метод раціональної дедукції розробив:

а) Платон

б) Рене Декарт

в) Георг Гегель

г) Аристотель

49. Принцип верифікації як головний критерій наукової обгрунтованості висловлювань сформулював:

а) Б. Рассел

б) Т. Кун

в) К. Поппер

г) Л. Вітгенштейн

50. Соціально обумовлена ??система знаків, що служить засобом людського спілкування, вираження і мислення, називається:

а) мовою

б) теорією

в) методом

г) сприйняттям

51. Адекватне відображення об'єкта пізнає суб'єктом, відтворення його так, як він існує сам по собі, поза і незалежно від людини та її свідомості, це:

а) інтерпретація

б) істина

в) знання

г) дедукція

52. Світоглядна позиція, в основі якої лежить уявлення про наукове знання як про найвищу культурну цінність і достатню умови орієнтації людини в світі, називається:

а) сциентизм

б) Антисцієнтисти

в) провіденциалізм

г) емпіризм

53. Теорія тлумачення, що має на меті виявити зміст тексту, виходячи з його власних підстав, носить назву:

а) епістемологія

б) пропедевтика

в) герменевтика

г) методологія


54. Світогляд - це:

а) система поглядів на світ

б) сукупність наших відчуттів і сприйнять

в) сукупність наукових результатів

г) вчення про метод пізнання світу

55. Істотна, необхідна, стійка і повторювана взаємозв'язок - це:

а) явище

б) умова

в) якість

г) закон

56. Класична наука формується в епоху:

а) античності

б) Ренесансу

в) Нового часу

г) ХХ столітті

57. Некласична наука формується:

а) на рубежі XV-XVI століть

б) на рубежі XVII-XVIII століть

в) на рубежі XIX-XX століть

г) на рубежі ХХ-XXI століть

58. Постнекласичної науки формується в:

а) 1870-1890-і роки

б) 1920-1930-і роки

в) 1940-1950-і роки

г) 1970-1980-і роки

59. Форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відносини предметів і явищ, це:

а) поняття

б) уявлення

в) конкретність

г) субстанциальность

60. Результат процесу пізнання дійсності, представлений у вигляді понять, є:

а) істина

б) образ

в) знання

г) аргумент

61. Методологічний принцип, що вимагає розглядати світ як ієрархію складних об'єктів, що розкриває їх цілісність, це принцип:

а) додатковості

б) науковості

в) історизму

г) конкретності


62. Яке з нижченаведених понять не виступає критерієм наукового знання?

а) доказовість

б) суб'єктивна впевненість

в) системність

г) логічність

63. Розумне і логічне пізнання дійсності неможливо, стверджують:

а) ірраціоналісти

б) матеріалісти

в) дуалісти

г) редукціоністов

64. Мислитель, який ввів у філософію науки поняття парадигми:

а) Томас Гоббс

б) Томас Мор

в) Томас Кун

г) Томмазо Кампанелла

65. Мислитель, який ввів у філософію науки поняття науково-дослідницької програми:

а) Людвіг Вітгенштейн

б) Бертран Рассел

в) Імре Надь

г) Імре Лакатош

66. Наука, що зробила винятковий вплив на філософію французького Просвітництва:

а) механіка

б) психологія

в) соціологія

г) естетика

67. Філософ, який вважав головним принципом оцінки наукового знання його фальсифікацію:

а) Володимир Вернадський

б) Карл Поппер

в) Рудольф Карнап

г) Моріц Шлік

68. Яка із зазначених форм знання не відноситься до позанауковим?

а) містика

б) парапсихология

в) гіпотеза

г) езотерика

69. Яка із зазначених форм не відноситься до емпіричного пізнання?

а) моделювання

б) вимір

в) експеримент

г) спостереження


70. Один з основоположних принципів постнекласичного природознавства, це:

а) принцип релевантності

б) принцип спостережливості

в) антропний принцип

г) принцип верифікації

71. У європейській філософії проблеми теорії пізнання і пошуку наукового методу стають центральними

а) в XVII столітті

б) в XI столітті

в) в XIX столітті

г) в ХХ столітті

72. Джерело целеполагающей активності, носій предметно-практичної діяльності, оцінки і пізнання називається

а) об'єктом пізнання

б) суб'єктом пізнання

в) предметом пізнання

г) методом пізнання


 Теми доповідей і рефератів | Модуль 3. Соціальна філософія та антропологія

Навчально-методичний комплекс | Цілі і завдання навчального курсу | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів | Теми доповідей і рефератів | А) онтологія | Модуль 2. Теорія пізнання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати