Головна

Лекція 4. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І РОСІЇ.

  1. I Філософія М. Хайдеггера
  2. I. 6. Західна некласична філософія XIX століття
  3. I. 8. Російська філософія XVIII-XX століть
  4. I. Філософія про сутність людини.
  5. I.5. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ XVIII-XIX ст.
  6. I.7. Західна філософія XX століття
  7. II Філософія Ж.-П. Сартра

I. епоха Просвітництва в філософії.

2. німецька класична філософія.

З. марксистська філософія.

4. російська філософія.

1. епохою Просвітництва прийнято називати XVIII століття, Це час віри в міць людського розуму, в його безмежні можливості, в прогрес, який створює умови для економічного і соціального благоденства. Наука і прогрес - головні гасла цієї епохи.

Особливості філософії Просвітництва: апеляція до розуму, природності, вільнодумство скептицизм, гостра критика феодалізму, церковної ідеології, клерикалізму, орієнтація на світську культуру, увагу до педагогіки і проблем суспільного устрою / соціальній практиці /.

Англійським просвітителем Д. Локком розробляється теорія природного права. До природних прав він відносив життя, свободу і власність. Правова рівність індивідів є необхідним наслідком цих трьох невідчужуваних прав ...

Проблема рівності / нерівності / займала і французьких просвітителів. Вольтер вважав, що має бути рівність людей перед законом, а майнова нерівність має бути збережено, інакше не буде стимулу для розвитку. Ж. е. Руссо, навпаки, вважав, що головною причиною соціальної нерівності є приватна власність. Центральним мотивом філософії Руссо було нерівність і способи його подолання.

Критикуючи основи феодального держави і права, Рycco розробляв теорію "суспільного договору", згідно з якою держава не має божественного походження, є продуктом домовленості між людьми.

2. Неміцкая класична філософія охоплює історичний період приблизно в 100 років - з середини XVIII століття до середини XIX століття. Представники її - Кант, Гегель, Шеллінг, Фіхте і Фейєрбах ,;

Родоначальником німецької класичної філософії вважається Іммануїл Кант / I724-I804 /. Kaнт запропонував гіпотези космогонії, яка в подальшому була розвинена Лапласом, про освіту Всесвіту з газо-пилової туманності. Головне досягнення Канта - його критична філософія, викладена в трьох роботах: "Критика чистого розуму", "Критика практичного розуму" і "Критика здатності судження", Перша робота відповідає на питання: що я / людина / можу знати? і присвячена питанням теорії пізнання. Друга - на питання: Що я повинен робити »? і присвячена питанням моралі і моральної поведінки. Третя - на що я можу сподіватися? У ній розглядаються проблеми явища нашій свідомості речей і процесів природи.

Кант переносить в дослідженні акцент з субстанції на активність суб'єкта. По Канту людина намагається проникнути в суть речей, але пізнає її з спотвореннями, які лунають із боку його органів почуттів. Людині в його пізнанні доступні тільки явища, сутність же речей залишається недоступною для нього / "річ в собі" /. Звідси Кант вводить поділ на розум і розум. Розум обмежений досвідом. Але в досвіді немає нічого безумовного, тоді як людина прагне до безумовного знання. Таке безумовне пропонує розум у вигляді апріорних / доступних / ідей, які є вродженими 'Ідеї' розуму спонукають розум до діяльності, регулюють пізнання. Кант наполягав на автономію моралі, яка існує об'єктивно і необхідної виражається як категоричний імператив »В. ф. Гегель / I770-I83I / залишив після себе цілу систему філософії. Головне його твір - "Наука логіки". В основі світобудови, за Гегелем, лежить Абсолютна Ідея, незмінна духовна сутність, яка не залежить ні від кого і ні від чого. Ідея розвивається і спочатку відчужує себе в мислення, проходячи три ступені в своєму розвитку: поняття, судження, умовивід. Потім вона відчужує себе в природу / інобуття ідеї / і досягає вищого висловлювання на людину; відчужує себе в суспільство, де проходить в своєму розвитку три нові ступені: суб'єктивний дух, об'єктивний дух і абсолютний дух / в виді мистецтва, релігії і філософії /. У самосвідомості філософа Абсолютна Ідея повертається до самої себе. Життя Духа, і мислення визначають закони природи і суспільства.

Але Гегель є ще й творцем діалектичного методу, в основі якого лежать три закони діалектики :: єдності і боротьби протилежностей, взаємного переходу кількісних до якісних змін, заперечення заперечення. Діалектика Гегеля вимагає вічного розвитку, в той же час філософська система Гегеля вимагає повернення до вихідного пункту розвитку, т. Е. Завершення. Виникає протиріччя між діалектичним методом і метафізичною системою Гегеля.

Людвіг Фейєрбах / 1803-1872 / бувматеріалістом в розумінні природи і вважав, що людина пізнає світ через свої відчуття, які розглядав як прояв природи. Родоначальник антропологічного / антропосе - людина / матеріалізму, він розглядав людину як результат біологічної еволюції, не розуміючи громадської суті людини *. Історичні епохи, за Фейербахом, розрізняються змінами в релігійній свідомості.

Німецька класична філософія підготувала ґрунт для появи марксизму.

марксизм сформувався в Європі в 40-ті роки XIX століття. Карл Маркс / I8I8-I883 / Фрідріх Енгельс / 1820-1895 /, спираючись на філософське творчість Гегеля і Фейєрбаха, переосмислили ідеалістичну діалектику і антропологічний матеріалізм, результатом чого стало створення принципово нового філософського напряму - діалектичного матеріалізму.

К. Маркс і Ф. Енгельс вперше в історії філософії діалектико-матеріалістичне розуміння було поширене на суспільство за допомогою виділення способу виробництва матеріальних благ в якості фундаменту всього суспільного життя. Класиків марксизму хвилювала проблема відчуження людини в суспільстві і проблема практики. Причину відчуження вони бачили в приватній власності, яка повинна бути подолана в історичній перспективі комуністичного майбутнього.

Практика - предметна діяльність по задоволенню суспільних потреб - исходна і є первинною по відношенню до духовного світу і культурі / суспільне буття визначає суспільну свідомість /.

До слабкостям Марксизму відноситься політизація філософських досліджень, абсолютизація приватної власності як причини відчуження, протиставлення ідеалу всебічно розвиненої універсальної людини недосконалому емпіричному індивіду, що провокує насильство над ним, утопізм.

4. Російська філософія завжди працювала на розуміння, пошук і визначення ціннісно-смислових "параметрів" буття, на втілення людського сенсу в життя. Це відрізняє її від раціоналізованій західноєвропейської філософії.

Особливості російської філософії:

а / Вона позбавлена ??відірваності від конкретно-історичній реальності. Осягнення загальних зв'язків, законів і смислів побуту, в російській філософії розгортається через пізнання цілісного життя російського народу та історичної долі Росії. Фундаментальна установка соціальної, духовно-практичної та космічної доцільності. Звідси релігіозност', моральна проблематика, космізм російської філософії,

б / Висловлює безпосередньо-цілісне, духовне ставлення до світу, а зробити це тільки в раціональних поняттях неможливо. Тому в російській філософії широко використовуються поняття "віра", "інтуїція" і феноменологічні методи.

в / Російська філософія / за винятком деяких матеріалістичних напрямів, що відбили західноєвропейські традиції / є філософія релігійна. Вона концентрує в собі релігійно-православний світогляд, російського народу.

г / Однією з основних проблем російської філософії є ??проблема взаємовідносини індивідуальності і тотальності / спільності /. Але, якщо західний раціоналізм / Гегель / розглядав діалектику загального і одиничного в сфері абстрактного мислення, то російські філософи перевели цю проблему в сферу етики.

д / Централ'ний поняттям і принципом російської філософії є ??соборність. В ідеї соборності полягало органічну єдність загального та індивідуального / єдність в різноманітті /.

е / Російська філософія не прагне до створення теоретичної картини світу, вона являє собою скоріше морально-практичний світогляд. Філософські погляди в Росії виражалися в будь-який: літературної / Л. товстої, Ф. м. достоевский /, поетичної / Тютчев /, іконописної / А. карбованців / і т. д. формі.

Періоди розвитку російської філософій: Давньоруське ХI-ХУП ст. / Іларіон, К. туровский, ісихазм .. середньовічного-російський / XVII - перша чверть XII в. / - М. в. Ломоносов, А. і. Радищев.

Російська філософія другої чверті XIX - початку XX століття.

Основні напрямки третього періоду: слов'янофільство / А. с. хом'яків, Д. с. Аксаков, Самарін Ю. ф. /, західництво / П. я. Чаадаєв, Добролюбов, А. і. герцен /, космізм / Н. ф-Федоров, к.3. Ціолковського, 3. і. Вернадський /.

Найбільші фігури російської філософії XIX - XX ст. - В. с. солов'їв і Н. а. Бердяєв. Вл. Соловйов творець концепції всеєдності, згідно з якою істина досягається синтезом культур, різноманітних форм знання і всіх можливих форм діяльності. "Вселенська церква" - це царство Істини, добра і Краси, соціальна гармонія. Мета історії - створення Богочеловечества. Дати життя - 1847-1900.

Н. а. Бердяєв / 1874-1948 / розробляв вчення про природу і призначень людини, про свободу і творчості. Філософія, з його точки зору, це наука про дусі а "наука про дух є, перш за все, наука про людське існування". Бердяєв - філософ свободи. Він досліджує три свободи: 1 / добитійственную / богорожденіе і творіння світу /, 2 / свободу "для" / прийняття вищих цінностей і прагнення до добра / і 3 / свободу громадської дії / свобода творити добро /. Тема творчості займає центральне місце в філософії Бердяєва. Світ не перестав твориться, він не завершений. Людина була створена Богом, щоб продовжити творіння світу, розпочате Богом. Творчість є перехід від небуття до буття, творчість з нічого, з чистою свободи. Творчість є повною протилежністю еволюції в природі, у Всесвіті, яка є детермінізм / причинна обумовленість.

 Лекція 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ, ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ | Лекція 5. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦІЇ

Лекція I. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І МІСЦЕ В КУЛЬТУРІ ЛЮДСТВА | БУДДИЗМ | ДАОСИЗМ | Лекція 6. Вчення про буття / ОНТОЛОГИЯ /. | Лекція 7. Вчення про розвиток | Лекція 8. ПРИРОДА ЛЮДИНИ І СЕНС ЙОГО ІСНУВАННЯ | Лекція 9. Вчення ПРО ТОВАРИСТВО | Лекція 10. Структура суспільства | Лекція 11. ЦІННІСТЬ ЯК СПОСІБ ОСВОЄННЯ СВІТУ ЛЮДИНОЮ. | Лекція 12. ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати