На головну

Розподіл прибутку зазначено в журналі господарських операцій.

  1. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДІСІЦІПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. II. Розподіл годин курсу за темами
  4. III. Розподіл повноважень у сфері охорони підприємства
  5. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  6. III. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
  7. III. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
 Журнал господарських операцій
 господарські операції  Дебет  кредит  оцінка
 Нараховано дохід засновникам і акціонерам  84-1  75-2
 Нерозподілений прибуток відрахована в резервний капітал  84-1
 Нерозподілений прибуток спрямована на збільшення статутного капіталу  84-1
 За рахунок нерозподіленого прибутку проведені виплати працівникам підприємства  84-1
 Невикористану частину прибутку приєднана до нерозподіленого прибутку минулих років  84-1  84-3

Порядок визначення балансового прибутку і заповнення форми звітності «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2): [9, с. 34]

В кінці кожного місяця в міні-пекарні складається Відомість обліку реалізації за рахунком 90 «Продажі». Позареалізаційні доходи і витрати відображаються в журналі - ордері № 15. Щокварталу на основі даних документів заповнюється «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) (див. Додатки). Порядок заповнення рядків форми наступний:

За рядку 010 показується виручка від продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг, що враховується на рахунку 90 «Продажі» (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів). У ТОВ «РІАТ-Хліб» по цьому рядку в 2010 році показана сума 500 тис. Руб. (Кредит рахунку 90.1 "Дохід"): 400 тис. Руб. (Оборот по реалізації хліба «Селянський» без ПДВ) + 57 тис. Руб. (Оборот по реалізації батонів без ПДВ) + 43 тис. Руб. (Оборот по реалізації випічки без ПДВ).

Графа 4 (показники за аналогічний період попереднього року) звіту заповнюється на основі даних графи 3 (показники за звітний період) звіту за попередній рік.

За статтею «Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг» (рядок 020) відображаються витрати, пов'язані з виробництвом продукції, що відносяться до реалізованої продукції. Облікової політики підприємства встановлено списання загальногосподарських витрат при формуванні собівартості продукції та визначення фінансового результату з кредиту рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» безпосередньо в дебет рахунку 20 «Основне виробництво». Таким чином, за цією статтею відображаються витрати на виробництво продукції з урахуванням сум загальногосподарських витрат.

У звіті про прибутки і збитки міні-пекарні рядок 020 заповнюється наступним чином: 256 тис. Руб. (Собівартість реалізованого хліба «Селянський») + 54 тис. Руб. (Собівартість реалізованих батонів) + 40 тис. Руб. (Собівартість реалізованої випічки) = 350 тис. Руб.

За статтею «Валовий прибуток» (рядок 029) відображається різниця між показниками рядків 010 і 020 за торговельними операціями: 150 тис. Руб. (500 тис. Руб. - 350 тис. Руб.).

За статтею «Комерційні витрати» (рядок 030) ТОВ «РІАТ - Хліб» не відображає витрати по збуту (обліковуються на рахунку 44 «Витрати на продаж» і пов'язані з реалізованої продукції (робіт, послуг)). Відповідно до статті 66 наказу Мінфіну Росії від 28 червня 2000 № 60н «Про методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації» витрати, пов'язані зі збутом продукції, а також витрати обігу в дані статті «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт , послуг »не включаються, а відображаються за статтею« Комерційні витрати »звіту про прибутки і збитки.

За статтею «Управлінські витрати» (рядок 040) відображаються суми, враховані на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», в тому випадку, якщо обліковою політикою підприємства встановлено, що зазначені суми при формуванні собівартості продукції, що випускається (робіт, послуг) і визначення фінансових результатів списуються з кредиту рахунку 26 безпосередньо на дебет рахунку 90 «Продажі».

Відповідно до облікової політики ТОВ «РІАТ - Хліб» списує загальногосподарські витрати в кінці звітного періоду в дебет рахунку 20 «Основне виробництво». Тому в звіті про прибутки і збитки управлінські витрати окремим рядком не виділено.

За рядку 050 показується прибуток (або збиток) від продажів:

500 тис. Руб. - 350 тис. Руб. = 150 тис. Руб. (Рядки 010 - 020)

Операційні доходи і витрати міні-пекарні в звіті про прибутки і збитки відображені.

За статтею «Інші позареалізаційні витрати» (рядок 130) показуються збитки минулих років, виявлені у звітному році (за оборотами за рахунком 99 «Прибули і збитки») - 45 тис. Руб.

За рядку 140 показується прибуток (або збиток) до оподаткування:

150 тис. Руб. + 30 тис. Руб. - 45 тис. Руб. = 150 тис. Руб. (Прибуток) (рядки 050 - 130).

За статтею «Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі» (рядок 150) показується відображена в бухгалтерському обліку сума податку на прибуток, обчислена організацією відповідно до порядку, встановленого законодавством Російської Федерації, що підлягає перерахуванню до бюджету.

За рядку 160 показується прибуток (збиток) від звичайної діяльності (рядки 150 - 140): 135 тис. Руб.

За рядку 190 вказується чиста (нерозподілений) прибуток (збиток) звітного періоду (показник рядка 160). Дане значення відбивається також по рядку 470 балансу. 108 тис. Руб.

Взаємозв'язок показників Звіту про прибутки і збитки ТОВ «РІАТ - Хліб» і субрахунків рахунків 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» і 99 «Прибутки та збитки» показана в таблиці 3.

Таблиця 3

Взаємозв'язок показників Звіту про прибутки і збитки ТОВ «РІАТ - Хліб» і субрахунків рахунків 90, 91, 99

 Найменування показника Звіту про прибутки і збитки  рядок Звіту  Порядок визначення показника на кінець звітного періоду
 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)  Сальдо субрахунка 90-1 мінус сальдо субрахунка 90-3 мінус сальдо субрахунка 90-4 мінус сальдо субрахунка 90-5 мінус сальдо субрахунка 90-6
 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг  Сальдо субрахунка 90-2
 Валовий прибуток  Рядки 010 - 020
 Прибуток (збиток) від продажу  Рядки 010 - 020
 Інші операційні витрати  Сальдо субрахунка 91-Інші операційні витрати
 Інші позареалізаційні витрати  Сальдо субрахунка 91- Позареалізаційні витрати
 Прибуток (збиток) до оподаткування  Рядки 050 - 100 - 130
 Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі  Сальдо субрахунка 99-5 плюс сальдо субрахунка 99-6
 Прибуток збиток від звичайної діяльності  Рядки 140 - 150
 Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду)  Рядки 140 - 150

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» ТОВ «РІАТ - Хліб» представлена ??в Додатку.

висновок

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновки такого змісту:

1. Фінансовий результат - найбільш важлива складова діяльності, саме він показує результати роботи підприємства, за допомогою нього приймається рішення, чи здійснювати дану діяльність в подальшому;

2. Формування фінансового результату відповідно до Плану рахунків здійснюється на основі застосування рахунків 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» і 99 «Прибутки та збитки»;

3. Найважливішим, заради чого підприємство здійснює свою діяльність, є отримання чистого прибутку. Сума, що залишилася після вирахування з прибутку нарахованого з неї податку, називається «чистим прибутком». Цей прибуток є нерозподіленим.
 Право розпорядження нерозподіленим прибутком належить власнику. При споживанні прибуток є джерелом виплат доходів власникам, і її наявність сприяє залученню інвестицій в організацію. Нерозподілений прибуток, що залишився в розпорядженні організації після виплати доходів, становить приріст власного капіталу організації за звітний період, інвестованого в розвиток організації;
 4. Формування нерозподіленого прибутку відбувається при реформації балансу і відображається заключним оборотом грудня звітного року;

5. На підставі вищевикладеного показано значення правильності визначення фінансового результату діяльності організації для достовірності обчислення податку на прибуток. Розглянуто методику обчислення податку в досліджуваному суспільстві. Організація обчислює податок на прибуток як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Отримана податкова база (прибуток, визначена з урахуванням положень глави 25 Податкового кодексу РФ в грошовому вираженні) оподатковується на прибуток в основному за ставкою 20% (конкретні ставки визначені ст.284 Податкового кодексу РФ).

Наприкінці даної курсової роботи вважаю за необхідне зробити висновок також про те, що облік фінансових результатів дозволяє розкривати причини досягнутих і недосягнутого успіхів, приймати рішення, що сприяють усуненню недоліків в діяльності підприємства.

Облік використання прибутку, в свою чергу, містить інформацію про суми і цілях, на які були витрачені з метою контролю за рухом грошових коштів підприємства.

 Загальна виробнича характеристика підприємства | бібліографічний список

Вступ | Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності | Практично на кожному підприємстві має місце інша діяльність. Найчастіше вона істотно коригує фінансовий результат організації за звітний період. | Іншого майна організації (крім готової продукції і товарів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати