На головну

I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна довжина грифа не повинна перевищувати 2.4м, за винятком спеціального грифа для присідань і станової тяги.
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

1. Вимоги до рівня підготовки студентів. Для успішного освоєння курсу студенти повинні мати уявлення про основні філософських напрямпах, теоріях і традиціях; знати ключові факти вітчизняної і світової історії, соціально значимі історичні процеси; розуміти зміст базових філософських, психологічних, культурологічних та економічних понять; вміти формулювати цілі, завдання, виявляти проблеми і причинно-наслідкові зв'язки.

2. Вимоги до результатів освоєння дисципліни

В ході вивчення дисципліни студенти освоюють наступні компетенції:

загальнокультурні:

готовність до кооперації з колегами, до роботи на загальний результат, володіння навичками організації та координації взаємодії між людьми, контролю і оцінки ефективності діяльності інших (ОК-8);

розуміння значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної цивілізації; вдосконалення і розвиток суспільства і суспільних відносин на принципах гуманізму, свободи і демократії;

уявлення про сучасних концепціях картини світу на основі сформованого світогляду, оволодіння досягненнями природничих та суспільних наук, культурології;

володіння культурою наукового мислення, узагальнення, аналізу та синтезу фактів і теоретичних положень;

використання системи категорій і методів, необхідних для вирішення типових завдань в різних галузях професійної практики;

общепрофессіональние:

відбір і застосування сучасних соціологічних і соціально-психологічних методів і методик, адекватних цілям аналізу соціальних і управлінських процесів і ситуацій з подальшою математико-статистичною обробкою даних і їх інтерпретацією

В результаті освоєння компетенцій студенти

знають:

-основні етапи виникнення та розвитку соціологічної науки, зміст основних соціологічних концепцій;

- Соціологічні теорії суспільства, культури, особистості, соціальних змін і соціальної мобільності, соціальної структури і стратифікації;

-специфіку соціологічного дослідження, особливості методології та методів соціологічного дослідження;

- Методологічну значимість соціологічного знання для практичної діяльності;

- Основний перелік нормативних і правових документів, що регламентують професійну діяльність.

уміють:

-аналізувати соціальні та соціокультурні явища і процеси;

-користуватися категоріальним апаратом сучасного соціологічного знання;

-здійснювати кількісний та якісний аналіз зібраної інформації;

- Проводити соціологічні дослідження, необхідні будь-якій організації, що займається просуванням до споживача певної ідеї, послуги, гармонізацією відносин з соціумом;

- Використовувати в практичній діяльності методологію і методи соціологічного дослідження, його процедури та техніку;

- Здійснювати діагностику процесів масового соціальної поведінки, соціальних рухів та інших форм колективної поведінки.

володіють:

-методами збору соціологічної інформації при проведенні соціологічних досліджень;

- Практичними навичками складання програми соціологічних досліджень, опитувальних листів та анкет;

-навичками соціологічного аналізу в реальній професійній роботі;

- Основами аналізу функціонування ключових суб'єктів соціального життя: особи, суспільства, соціальних спільнот, соціальних інститутів, груп, класів, страт і т. Д., А також механізмів їх функціонування;

- Соціальною культурою, самостійним мисленням і розумінням причетності до соціальних процесів;

- Навичками критичного аналізу ідей, ситуацій або проблем.

3. Технології навчання У викладанні використовуються активні методи навчання - групові дискусії, презентації розроблених в групах соціальних сценаріїв.

4.Навчальні матеріали та методичні розробки Для реалізації технологій і методів активного навчання використовуються: теми рефератів; завдання для контрольних робіт; тестові завдання.

5. Контрольно-вимірювальні матеріали У якості оціночних коштів використовуються світова економіка і захист рефератів; тести (відкриті, закриті, на зіставлення); контрольні роботи.
НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ | І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

товариства | заняття 1 | заняття 2 | САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Зразкові зразки тестових завдань | VII. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ | Підручники, навчальні посібники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати