На головну

Виноски

7.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

7.9.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки.

7.9.3 Знаки виноски представляють безпосередньо після того слова, числа, символа, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноси зміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацу відступу і друкують за машинописного способу - з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Приклад

Цитата в тексті : "Він базуються на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)"

Відповідно подання виноски.

__________

1)У стародавньому місті Дельфи жреці змагались у пророкуванні майбутнього. Метод, який названо ім'ям цього міста, спочатку використовувався для "прорікання" часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між експертами.

7.10 Формули та рівняння

7.10.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту в якому вони згадують, посередні сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

7.10.2 Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового розділу формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад , формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

7.10.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули та рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад

"Відомо, що

Z=(M1-M2)/(D12+D22)1/2, (3.1)

де М1 2 - математичне очікування;

D1, D2 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження (23)"

7.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак "х" .

7.10.5 Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 7.10.2.

7.10.6 Формули , що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

F1(x,y)=S1 і S1<=S1max, (1.1)

F2(x,y)=S2 і S2<=S2max (1.2)

 Висновки | Титульний аркуш

ДСТУ 3008-95 | Передмова | Вступна частина | Додатки | Титульний аркуш | Реферат | Передмова | Додатки | Додаток А | Додаток В |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати