Північно-Кавказька академія державної служби | Санкт-Петербург | Поняття інформаційного суспільства | Технічні засоби ПК. | Програмне забезпечення ПК. | Створення простих текстових документів. | Список термінів. | ТЕМА 4. Табличні процесори. Робота з ТП EXCEL. | Типи даних. Введення і копіювання формул. Застосування функцій. | Побудова і форматування діаграм |

загрузка...
загрузка...
На головну

Інформація та дані. Адекватність і якість інформації.

  1. Data Information / General (Інформація про дані).
  2. Lt; question> Назвіть основну рису, яким повинен володіти політичний лідер?
  3. Product Information (Інформація про продукт).
  4. V1: Комп'ютерні мережі. Основи захисту інформації.
  5. адекватність
  6. адекватність
  7. Активні засоби захисту мовної інформації.

Існування області і предмета інформатики немислимо без її основного ресурсу - інформації, Яка є відображенням реального світу за допомогою відомостей. термін інформація походить від латинського «informatio», що означає роз'яснення, інформування.

інформація -це відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань.

Інформатика розглядає інформацію як концептуально пов'язані між собою відомості, дані, поняття, що змінюють наші уявлення про явище чи об'єкті навколишнього середовища. Поряд з інформацією в інформатиці вживається поняття дані. Дані (константи) представляють собою ознаки (кількісні або якісні) або записані спостереження, які десь зберігаються для подальшого використання. Як тільки з'являється необхідність використання даних для зменшення невизначеності про що-небудь, вони перетворюються в інформацію.

Однією з важливих різновидів інформації економічна інформація. Економічна інформація пов'язана з процесами управління колективами людей і супроводжує процеси виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг.

Економічна інформація - це сукупність відомостей, що відображають соціально-економічні процеси і службовців для управління цими процесами і групами людей у ??виробничій і невиробничій сфері.

При роботі з інформацією завжди є джерело інформації і її споживач. Шляхи і процеси, що забезпечують передачу повідомлень від джерела інформації до її споживача, називаються інформаційними комунікаціями. Для споживача інформації дуже важливою характеристикою є її адекватність.

Адекватність інформації -це певний рівень відповідності образу, створюваного за допомогою отриманої інформації, реальному об'єкту, процесу або явища.

Адекватність інформації виражається в трьох формах:

n Синтаксична адекватність - відображає формально-структурні характеристики інформації, не зачіпаючи її смислового значення. На цьому рівні враховуються тип носія і спосіб подання інформації, швидкість передачі і обробки, розміри кодів подання інформації, надійність і точність перетворення цих кодів і т.п. З цих позицій інформація являє собою дані. Синтаксичною одиницею виміру інформації є: обсяг даних (кількість символів) в повідомленні - Vд, Кількість інформації - I, коефіцієнт (ступінь) інформативності, який визначається відношенням кількості інформації до обсягу даних.

n семантична (смислова) адекватність - визначає ступінь відповідності образу об'єкта самому об'єкту. Мірою інформації є тезаурус - сукупність відомостей, якими володіє користувач або система.

n прагматична (Споживча) адекватність - визначає корисність інформації для досягнення користувачем поставленої мети. Одиницею виміру є цінність використання. Наприклад: ємність пам'яті, швидкодія комп'ютера, швидкість передачі даних, грошовий вираз, час обробки інформації в прийнятті рішень.

Можливість і ефективність використання інформації обумовлюються такими споживчими показниками якості інформації:

n репрезентативність інформації пов'язана з правильністю її відбору і формування для адекватного відображення властивостей об'єкта;

n змістовність інформації, що виражається в семантичної ємності, рівної відношенню кількості семантичної інформації в повідомленні до обсягу оброблюваних даних;

n достатність (повнота) інформації, що представляє мінімальний, але достатній для прийняття правильного рішення набір показників;

n доступність інформації сприйняттю користувача забезпечується виконанням відповідних процедур її отримання та перетворення;

n актуальність інформації, тобто ступінь збереження цінності;

n своєчасність інформації;

n точність інформації визначається ступенем близькості одержуваної інформації до реального стану об'єкта;

n достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об'єкти з необхідною точністю;

n стійкість інформації відображає її здатність реагувати на зміни вихідних даних без порушення необхідної точності.Предмет і завдання інформатики. | Класифікація та кодування інформації. Подання інформації в комп'ютері.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати