На головну

Приблизний перелік питань до заліку з дисципліни

  1. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  2. III. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  4. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  5. IV. Перелік тем курсових робіт
  6. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  7. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«Документний лінгвістика»

· 1. Мова - найважливіший засіб людського спілкування. Мова як знакова система.

· 2. Мова, мова, текст.

· 3. Мовна ситуація. Причини комунікативної невдачі.

· 4. Літературна мова. Проблема гнучкості і мінливості мовної норми.

· 5. Стилістична забарвлення мовного кошти.

· 6. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

· 7. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку офіційно-ділового стилю української мови.

· 8. Офіційно-діловий стиль в системі стилів сучасної української літературної мови.

· 9. загальнолітературний норма і стильова своєрідність ділового мовлення.

· 10. Проблема канцеляриту.

· 11. Основні жанри службових документів. Взаємодія жанру і стилю.

· 12. Канцелярські слова і конструкції як "стройова основа" ділового мовлення.

· 13. Використання запозичених слів в текстах службових документів.

· 14. Використання термінів в текстах службових документів.

· 15. Тавтологія і плеоназм в текстах службових документів.

· 16. Помилки в текстах службових документів, пов'язані з паронімів.

· 17. Графічні скорочення і складноскорочені слова в текстах службових документів.

· 18. Цифрова інформація в текстах службових документів.

· 19. Географічні назви; найменування установ, підприємств, організацій, посад, документів в текстах службових документів (проблеми використання великих літер і лапок).

· 20. Дієслово і ім'я в текстах офіційно-ділового стилю (віддієслівні іменники, "розщеплене присудок", пасивні та безособові конструкції).

· 21. Причетні і дієприслівникові обороти в текстах службових документів.

· 22. Порядок слів і будова пропозиції в текстах службових документів.

· 23. Композиція тексту документа. Поняття етикетної рамки.

· 24. Логічні основи композиції тексту документа. Правила поділу понять.

· 25. Логічні правила дефініції. Помилки в визначеннях.

· 26. Логічні правила аргументації. Прийоми перевірки аргументів.

· 27. Використання і перевірка фактичного матеріалу при складанні і редагуванні текстів службових документів.

· 28. Основні принципи роботи редактора. Специфіка редагування текстів службових документів.

· 29. Етапи редагування. Види правки. Відповідальність редактора.

· 30. Основні словники російської мови Використання словників у роботі з текстом документа.


Тематика контрольних робіт з дисципліни «Документний лінгвістика»

I. Історія офіційно-ділового стилю української мови.

2. Офіційно-діловий сталь. Нормативний аспект.

3. Офіційно-діловий стиль. функціональний аспект

4. Мова-найважливіший засіб людського спілкування.

5. Загальні принципи редагування службових документів.

6. Виправлення лексичних помилок в текстах службових документів.

7. Виправлення морфологічних помилок в текстах службових документів

8. Виправлення синтаксичних помилок в текстах службових документів.

9. Робота над композицією документа. Логічні основи редагування

10. Усне ділове спілкування.

11. Лінгвістичні словники, необхідні редактору.


Основна література:

1. Кушнерук С. П. Документний лінгвістика (російський діловий текст) Навчальний посібник. - М .: Флінта, 2008. - 96 с.

2. ларьки Н. С. Документознавство: навч. Посібник М .: АСТ, 2008

3. Стилістика і літературне редагування: навч. Посібник під ред. Н. В. Маличевой М .: Дашков і К °, 2012

4. Накорякова К. М. Літературне редагування. М .: ІКАР, 2008.

5. Янкова В. Ф. Документний лінгвістика: навч. для вузів М .: Академія, 2011

додаткова література

1. Муравйова Н. В. Як правильно вибирати слова в трафаретах, анкетах і таблицях / Діловодство і документообіг на підприємстві. 2006. №8. С.58-66

2. Муравйова Н. В. Правила і виключення ділової мови // Російська мова. - 2005. - N 1. - С. 69-72.

3. Рахманін Л. В. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів. М., 1997.

4.

5. Рогожин М. Ю. Довідник кадровика. Оформлення документів. М .: Бератор, 2004

6. Романов А. А. Управлінська комунікація. Твер, 1996.

7. Російська мова та культура спілкування для ділових людей. Саратов, 1997.

8. Співак В. А. Документування управлінської діяльності (Діловодство). СПб: Питер, 2005

9. Технологія ділового спілкування. Автор-упорядник - Н. Н. Кузнецов.
 М .: Видавничий центр «Економ-прес», 1999

10. Співак В. А. Документування управлінської діяльності (Діловодство). СПб: Питер, 2005

11. ГОСТ 16347-76 Коректурні знаки

12. ГОСТ 7.62-90 СИБИД. Знаки для розмітки оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків. Загальні вимоги


 Методичні рекомендації для студентів по підготовці до практичних занять | Перм 2011
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати