На головну

ВСТУП

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Логіка» призначений для реалізації вимог, передбачених федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки бакалавра за напрямом 030900 Юриспруденція.

Навчальна дисципліна «Логіка» входить в варіативну частину гуманітарного, соціального та економічного циклу (ГСЕ. В.01). Вона передбачає знайомство з приватними формальними науками - математикою, інформатикою - і є методологічною і загальнотеоретичної базою для вивчення інших дисциплін основної освітньої програми.

Дисципліна «Логіка» займає важливе місце в системі підготовки майбутніх бакалаврів. головною метоюреального курсу є формування у студентів логічної культури, розвиток у майбутніх юристів правильного результативного мислення. Це має на увазі, по-перше, систематичне засвоєння теоретичних положень, що лежать в основі логічного інструментарію; по-друге, набуття практичних навичок логічного мислення. Для досягнення мети необхідно вирішити кілька взаємопов'язаних задач:

- Вивчити основні форми абстрактного мислення;

- Освоїти найважливіші логічні операції з поняттями, судженнями, думками;

- Познайомитися з законами формальної логіки;

- Оволодіти ефективними прийомами аргументації, побудови докази і спростування.

Процес вивчення дисципліни «Логіка» спрямований на формування наступних компетенцій:

- Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-3);

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-4);

- Здатність використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань (ОК-8);

- Здатність викладати правові дисципліни на необхідному теоретичному і методичному рівні (ПК-17).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- Світоглядні та методологічні основи юридичного мислення;

- Основні форми абстрактного мислення, ключові принципи формальної логіки, найважливіші вимоги до правильного мислення;

- Основні характеристики поняття як форми абстрактного мислення;

- Структуру і різновиди суджень, основні характеристики простих і складних суджень;

- Основні характеристики різних видів умовиводів, способи побудови умовиводів і отримання достовірних висновків;

- Основні форми розвитку знання: проблему, гіпотезу, судово-слідчу версію, теорію;

вміти:

- Здійснювати логічні операції з поняттями;

- Визначати логічну структуру і істинність суджень;

- Здійснювати правильні дедуктивні і індуктивні умовиводи;

- Різними способами вибудовувати доказові міркування і переконливі спростування;

- Застосовувати знання логіки в питально-відповідних ситуаціях;

володіти:

- Основними законами формальної логіки;

- Універсальними прийомами точного, послідовного, несуперечливого і обґрунтованого мислення;

- Правилами проведення логічних операцій з поняттями, механізмами проведення логічних операцій з судженнями і побудови правильних висновків;

- Прийомами логічної аргументації і критики.

У структурі досліджуваного курсу виділяється шість основних розділів: «Предмет і значення формальної логіки», «Поняття», «Судження», «Закони логіки», «умовивід», «Основи теорії аргументації».

Специфіка даної навчальної дисципліни визначається її практичною спрямованістю. За допомогою рішення логічних задач і вправ студенти опановують прийомами точного, послідовного, несуперечливого і обґрунтованого мислення. Знайомство з основними формами мислення і законами логіки підвищує результативність пізнавальної діяльності студентів при вивченні інших навчальних дисциплін, готує їх до самостійної науково-дослідної роботи, отже, сприяє зростанню професіоналізму майбутніх випускників вищої школи. Логіка як наука не тільки описує розумові процеси, але і має нормативний характер, пред'являє до розумовим процедурам певні вимоги, вчить людину правильним і, як наслідок, ефективним міркуванням.

Програмою курсу передбачено проведення лекційних та семінарських занять із застосуванням технічних та аудіовізуальних засобів навчання. В рамках лекційного курсу вивчаються теоретичні питання, семінарські заняття передбачають застосування отриманих теоретичних знань для вирішення практичних логічних задач. Самостійна робота студентів націлена на підготовку до семінарських занять та до виконання контрольних робіт з основних модулів курсу.

Дисципліна «Логіка» вивчається протягом одного семестру. Робота над курсом завершується заліком, який включає відповідь на теоретичне питання і рішення декількох різновидів практичних завдань.
Уральський філія | Тема 3. Види понять. Відносини між поняттями

Тема 7. Закони логіки | Тема 13. Доказ і спростування | Тема 2. Поняття як форма мислення | Тема 5. Судження як форма мислення. прості судження | Тема 9. Умовиводи логіки суджень | Тема 12. недедуктивних умовиводи | практичні завдання | Тема 4. Логічні операції з поняттями | Тема 5. Судження як форма мислення. прості судження | Тема 6. Складні судження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати