На головну

глосарій

  1. IX. глосарій
  2. VII. ГЛОСАРІЙ
  3. VII. ГЛОСАРІЙ ДИСЦИПЛІНИ
  4. Www.ecоsystema.ru Глосарій з дисципліни
  5. XI. ГЛОСАРІЙ
  6. глосарій
  7. ГЛОСАРІЙ

Педагогіка -це наука про виховання людини. Поняття «виховання» тут розуміється в широкому сенсі, включаючи освіту, навчання, розвиток.

Головне завдання педагогіки - Накопичення, систематизація наукових знань про виховання людини.

функція педагогіки -пізнавати закони виховання, освіти і навчання і на цій основі вказувати педагогічній практиці кращі шляхи і способи досягнення поставлених цілей.

предмет педагогіки -це виховна діяльність, що здійснюється в навчально-виховних закладах.

виховання -це цілеспрямований і організований процес формування особистості.

формування -процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних і т. Д.

розвиток -це процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини.

дидактика - наука про навчання і освіту, їхні цілі, зміст, методи, засоби, організації, що досягаються.

викладання - упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання (освітніх завдань), забезпечення інформування, виховання, усвідомлення і практичного застосування знань.

вчення - процес, в ході якого на основі пізнання, вправи та набутого досвіду виникають нові форми поведінки і діяльності, змінюються раніше придбані.

навчання - впорядковане взаємодія педагога з учнем, спрямоване на досягнення поставленої мети.

Освіта - система придбаних в процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.

знання - сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння цим предметом (П. В. копиця).

уміння - оволодіння способами (прийомами, діями) застосування засвоєних знань на практиці.

навички - вміння, доведені до автоматизму, високого ступеня досконалості.

мета(Навчальна, освітня) - те, до чого прагне навчання, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.

зміст - система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, якими учням необхідно оволодіти в процесі навчання.

організація - впорядкування дидактичного процесу за певними категоріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети.

форма -спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки і змісту.

метод - шлях досягнення мети і завдань навчання.

засіб - предметна підтримканавчального процесу.
 Засобами є голос (мова) педагога, його майстерність в широкому сенсі, підручники, класне обладнання і т. Д

результати(Продукти навчання) - те, до чого приходить
 навчання, кінцеві слідства навчального процесу, ступінь реалізації наміченої мети.

Процес навчання - це своєрідна система, що характеризує життєдіяльність людського суспільства.

Зміст освіти - це конкретний обсяг знань, умінь і навичок з тієї чи іншої навчальної дисципліни, який відбирається з відповідних галузей знань на основі наявних дидактичних принципів.

Самостійна робота студентів за визначенням термінів:

1. didaktikos

2. didasko

3. Дидактика

4. Освіта

5. Навчання

6. Викладання

7. Вчення

8. Освітня діяльність

9. Педагогічний процес

10. Державний освітній стандарт

11. Національно-регіональний компонент освіти

12. Федеральний компонент освіти

13. Муніципальний компонент освіти

14. Результат освіти

15. Результату навчання

16. Результат виховання

17. Результат розвитку

18. Якість освіти

19. Якість навчання

20. Моніторинг освітньої діяльності

21. Контролінг в освіті

22. Педагогічна діагностика

23. Навчальний етап освіти

24. Контролюючий етап навчального процесу

25. Аналітично-коригувальна діяльність

26. Стратегія виявлення помилок

27. Стратегія попередження помилок

Питання до іспиту з дисципліни:

1. Дидактика як теорія навчання.

2. Сутність процесу навчання.

3. Основні дидактичні концепції сучасності за кордоном.

4. Становлення дидактичних концепцій в Росії в історичній ретроспективі.

5. Єдність освітньої, виховної і розвиваючих функцій навчання

6. Проблеми цілісності навчально-виховного процесу

7. Двосторонній і особистісний характер навчання

8. Єдність викладання і навчання

9. Навчання як співтворчість вчителя і учня

10. Інноваційні освітні процеси

11. Типологія і різноманіття освітніх установ

12. Сутність, рушійні сили, суперечності і логіка освітнього

13. Аналіз сучасних дидактичних концепцій

14. Принципи навчання.

15. Зміст освіти.

16. Мотиви навчальної діяльності.

17. Сутність, функції, структура шкільних програм і підручників.

18. Форми організації процесу навчання.

19. Методи навчання за джерелом знань.

20. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності.

21. Методи навчання за дидактичної мети.

22. Методи навчання за місцем і структурі діяльності.

23. Активні та інтенсивні методи навчання. Метод дидактичних ігор.

24. Засоби навчання.

25. Урок - основна форма організації навчального процесу.

26. Нестандартні уроки і ефективність їх проведення.

27. Класифікація типів уроків.

28. Закономірності навчання.

29. Характеристика сучасних освітніх технологій.

30. Педагогічна творчість учителя в підготовці до уроку.

31. Шляхи підвищення ефективності уроку.

32. Навчання в досвіді передових шкіл та новаторів.

33. Рівні сформованості навчально-пізнавального інтересу.

34. Форми індивідуалізації і диференціації навчання.

35. Організація пізнавальної діяльності на уроці.

36. Самостійна учбова діяльність і її види.

37. Сутність контролю навчання. Методи і форми контролю

38. Оцінка якості освітньої діяльності. Педагогічний моніторинг.

39. Технологія системного підходу до аналізу уроку.

40. Учитель - вирішальний фактор ефективності освіти.

41. Методика написання плану, конспекту і аналізу уроку.

42. Проблема неуспішності учнів.

 Тема 5. | Контрольно-вимірювальні матеріали

Навчальна програма дисципліни | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | В результаті вивчення дисципліни студент повинен | Тема 1. Законодавче забезпечення освітньої діяльності в РФ. | Семінари з теорії навчання (дидактика) | Тема 5. Педагогічний контроль | Поняття авторської виховної системи, її поняття. | Тема 3. | Теми курсових робіт з теорії навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати