На головну

Оренда і лізинг майна

  1. III. Переваги суспільного життя
  2. Аналіз ефективності об'єкта за умови створення торгового комплексу для декількох орендарів
  3. Оренда як форма комерційного використання підприємства
  4. Оренда машин
  5. Оренда нерухомості. Основні характеристики договору найму житлового приміщення.
  6. Оренда нежитлового приміщення.

Оренда. Оренда - це майновий найм, заснований на договорі про надання майна в тимчасове користування за певну плату. У договорі оренди беруть участь дві сторони - орендодавець і орендар. орендодавець - Власник майна, який здає його в оренду. В якості орендодавця можуть виступати особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Орендар (наймач) - особа, яка отримує майно в оренду та використовує його в своїх цілях відповідно до призначення майна або згідно з умовами, закріпленим в договорі.

Передане в оренду майно залишається власністю орендодавця, а вироблена продукція, доходи, матеріальні та інші цінності, поліпшення орендованого майна, не передбачені договором оренди, є власністю орендаря. Орендар має право частково або повністю викупити орендоване майно, якщо обмеження або заборони не передбачені законодавством. Якщо договір оренди укладено на термін більше одного року або однією із сторін є юридична особа, то він повинен бути укладений у письмовій формі. Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації. Критерії класифікації та види оренди представлені на рис. 10.6.

Орендна плата - Плата за користування майном, що вноситься орендарем на умовах і в терміни, визначені в договорі оренди (табл. 10.4). Орендна плата включає амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна, розмір яких визначається в договорі; кошти, які передаються орендарем орендодавцеві для ремонту об'єктів після закінчення терміну їх оренди; частина прибутку (доходу), яка може бути отримана від використання взятого в оренду майна (орендний відсоток), на рівні, як правило, не нижче банківського відсотка. За погодженням сторін можливе використання і інших складових орендної плати. Орендна плата може встановлюватися як за все орендоване майно, так і окремо за кожну з його складових частин. Терміни та умови перерахування орендної плати визначаються договором.

Орендодавець включає орендну плату до складу доходів від позареалізаційних операцій. Оскільки послуги з здачі майна в оренду обкладаються податком на додану вартість, то виділяються належні до бюджету суми податку на додану

Мал. 10.6. види оренди

 Таблиця 10.4 Орендна плата

періодичність внесення форма внесення Складові орендної плати періодичність перегляду
 одноразово  Тверда сума  Амортизація, на-  У терміни, пре-
   платежу  що значаться на стои-  редбачені
 періодично    ність орендованого  договором, але
 у встановлені  Частка від продукції  майна  не частіше одного
 договором терміни  або доходів, напів-    рази на рік
   чинних в результаті  частина прибутку  
   використовуваного орен-  (Доходу), яка  
   дуемого майна  була отримана при безпосередньому  
   надання  використанні орен-  
   орендарем певних послуг  дуемого майна Витрати на  
   передача орендованих  проведення ремонту  
   вою обумовлений-  об'єкта оренди за  
   них договором, на поліпшення орендованих  закінчення її терміну  
   ванного майна  Витрати на страхування орендованого  
   Покладання на орендаря витрат,  майна  
   обумовлених дого-  Інші витрати  
   злодієм, на улучшеніеарендованногоімущества  орендодавця  

вартість. Орендар відносить орендну плату на витрати виробництва (обігу). Податок на додану вартість в цьому випадку підлягає відшкодуванню з бюджету. При поточній оренді об'єктів невиробничого призначення і віднесення орендної плати за рахунок відповідних джерел податок на додану вартість погашається за рахунок цих же джерел. Амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів, зданих в оренду, виробляються орендодавцем (за винятком амортизаційних відрахувань, вироблених орендарем по майну за договором оренди підприємства, і в випадках, передбачених в договорі фінансової оренди).

Оренда підприємства - Це оренда майна підприємства, а також його структурних підрозділів (виробничих і обслуговуючих ділянок, груп, виробництв, цехів і т. П.). Передача підприємства орендарю здійснюється на підставі передавального акта. Амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів, зданих в оренду, виробляються орендодавцем (за винятком амортизаційних відрахувань, вироблених орендарем у випадках, передбачених в договорах оренди підприємства і фінансової оренди).

Лізинг. лізинг - різновид оренди. Закон РФ «Про лізинг» трактує лізинг як вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору юридичним і рідше фізичним особам на встановлений термін, за певну плату і відповідно до умов, закріплених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем.

За економічним змістом лізинг пов'язаний з прямими інвестиціями. Завдяки лізингу підприємства мають можливість використовувати необхідні засоби виробництва без великих капіталовкладень. Лізинг має безліч різновидів (рис. 10.7). Строки лізингу залежать від періоду амортизації обладнання (об'єкта). Зазвичай термін лізингу менше цього періоду. Існують і інші види лізингу (крім зазначених на рис. 10.7) - фінансовий, оперативний (сервісний), поворотний і ін.

Класична схема лізингу передбачає наявність трьох учасників:

- Лізингодавець (орендодавець) - лізингова компанія;

- Лізингоодержувач (орендар);

- Продавець лізингового майна (як правило, підприємство-виробник).

Крім них в лізинговій операції можуть брати участь банки (або інші кредитні установи), що надають кредити лізингодавцю для придбання обладнання; страхові компанії, що здійснюють страхування майна лізингодавця. У загальному вигляді лізинг можна представити у вигляді схеми (рис. 10.8).

В якості лізингодавців {орендодавців) можуть виступати юридичні особи (наприклад, спеціалізовані лізингові компанії), що мають ліцензію на право заняття відповідною діяльністю, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і зареєстровані як індивідуальних підприємців. Переоцінка майна, переданого в лізинг, здійснюється юридичною особою, на балансі якого враховується це майно. Вартість земельних ділянок та об'єктів природокористування переоцінці не підлягає.

Лізингоодержувач (орендар) - це юридична особа або індивідуальний підприємець, які отримують майно в користування за договором лізингу. Продавцем лізингового майна

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

Мал. 10.7. Класифікація лізингу

Мал. 10.8. схема лізингу

є підприємство-виробник машин і обладнання, торгова організація або інша юридична чи фізична особа, що продає майно, що є об'єктом лізингу.

В лізинговому контракті вказуються дані про предмет лізингу, розмір лізингових платежів і порядку їх внесення, тривалості лізингового договору, права та обов'язки сторін після закінчення терміну договору, права та обов'язки сторін з продажу (постачання, транспортування, приймання, монтажу, зберігання та обслуговування) лізингового майна, умовах страхування, форс-мажорних обставин, можливості переуступки права користування майном третьої сторони, умови припинення договору. При лізингу рухомого майна договір оформляється в письмовій формі, при лізингу нерухомого майна він підлягає реєстрації в єдиному державному реєстрі. Крім того, при здійсненні лізингової угоди оформляються наступні документи: договір купівлі-продажу лізингового майна; протокол приймання, що підтверджує поставку об'єкта лізингової угоди, його монтаж і введення в експлуатацію.

Лізингоодержувач зобов'язаний у строки, узгоджені в договорі, вносити лізингові платежі. У загальному вигляді розрахунок суми лізингових платежів (ЛП) здійснюється за формулою

де АТ - величина амортизаційних відрахувань, що належать лізингодавцю в поточному році; ПК - плата за використовувані лізингодавцем кредитні ресурси на придбання майна - об'єкта договору лізингу; KB - комісійна Возна гражденія лізингодавцю за надання майна за договором лізингу; ДУ - плата за додаткові послуги, надані лізингоодержувачу відповідно до договору лізингу; ПДВ - податок на додану вартість, який сплачується лізингоодержувачем за послуги лізингодавця.
Знос і амортизація основних фондів | Показники ефективності використання основних фондів

Структура і оцінка основних фондів | Структура і оцінка основних фондів | Придбано копіювальна машина вартістю 8,5 тис. Руб. Вкажіть, що це. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати