Головна

Компетенції студентів, що формуються в результаті освоєння дисципліни

  1. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  2. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Поняття компетенції
  4. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Формування дисципліни.
  7. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Студенти повинні володіти загальнокультурних компетенціями (ОК)

а) загальнокультурних (ОК):

- Здатний розвивати свій загальнокультурний і професійний рівень і самостійно освоювати нові методи (ОК-1);

- Здатний до зміни профілю своєї професійної діяльності (ОК-2);

- Здатний самостійно здобувати і використовувати нові знання і вміння (ОК-3);

- Здатний приймати організаційно-управлінські рішення і оцінювати їх наслідки (ОК-4)

- Вільно володіє іноземною мовою як засобом професійного спілкування (ОК-5);

- Володіє навичками публічних ділових і наукових комунікацій (ОК-6)

В результаті вивчення дисципліни вони повинні знати (ОК 9)

знати

1. Основні принципи і закономірності, рушійні сили функціонування сучасного суспільства;

2. соціальні, політичні механізми і регулятори суспільних процесів і відносин

3. способи аналізу соціальної дійсності і процесів, що протікають в ній, роль, місце і можливості індивідуального і колективного участі в соціально-політичному житті;

4. основні поняття, за допомогою яких аналізуються соціальні проблеми і процеси;

5. особливості та принципи структурно-функціонального підходу до аналізу соціальних проблем і процесів;

6. особливості та принципи інституційного і неоинституционального підходів до аналізу соціальних проблем і процесів;

7. особливості та принципи соціо-культурологічного підходу до аналізу соціальних проблем і процесів.

вміти

1. використовувати методи соціальних наук для аналізу соціально значущих проблем і процесів, виділяти соціально значущі проблеми та процеси;

2. використовувати отримані знання для розуміння принципів функціонування сучасного суспільства в контексті своєї професійної діяльності;

3. описувати соціально значущі проблеми та процеси, використовуючи відповідну термінологію;

4. виділяти структуру соціально значущих проблем у взаємодії особистості і суспільства;

5. характеризувати динаміку взаємодій особистості та суспільства в сучасному світі;

6. виділяти структуру соціально значущих проблем у взаємодії влади і суспільства;

7. характеризувати динаміку взаємодій влади і суспільства в сучасному світі;

8. оцінювати свою громадянську позицію і позицію іншої людини, зіставляти з власною позицією;

9. виділяти структуру соціально-значущих проблем в соціально-стратифікаційних, демографічних, сімейних, комунікативних, соціокультурних суспільних відносинах;

10. характеризувати динаміку соціально-стратифікаційних демографічних, сімейних, комунікативних, соціокультурних відносин в сучасному світі;

11. представляти результати свого аналізу в усних виступах;

12. представляти результати свого аналізу у вигляді есе.Цілі освоєння дисципліни | володіти

ТЕМА 2. Історія політичних вчень | ТЕМА 3. Політична система суспільства | ТЕМА 7. Історія соціологічних навчань | ТЕМА 8. Суспільство і соціальні інститути | ТЕМА 10. Соціальна стратифікація. Соціальна мобільність | ТЕМА 13. Прикладна соціологія. Методологія та методи соціологічного дослідження | Перелік питань для самостійної роботи | Теми рефератів для самостійної роботи | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати