На головну

Оқу уақытын бөлу

  1. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 1 страница
  2. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 2 страница
  3. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 3 страница
  4. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 4 страница
  5. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 5 страница
  6. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 6 страница
  7. Мемлекет және құқық теориясы: оқу құралы 7 страница
Апта Барлығы
Дәріс , сағ.
практикалық сабақ сағ.
СОӨЖ
СӨЖ
Барлығы

3.Пререквизиттер - бұл пәнді оқу үшін мектеп курсының биология, география, химия, физика пәндерінің білімі қажет.

4.Постреквизиттер - табиғат пайдалану, табиғаты пайдалану экономикасы, қоршаған ортаны қорғау, мәдениеттану, еңбек қорғау пәндерін оқыту үшін қажет.

5.Курстың мақсаты: Экология және тұрақты дамудың жалпы білім беретін курсы студенттердің экологиялық ойлауын, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Онда студенттің жоғары оқу орнында алатын мамандығына тәуелсіз, әрбір студент білуге тиісті экологияның негіздері, қазіргі теориялық, классикалық экологияның өзекті мәселелерін сараптау берілген. Пәнді оқу барысында биологиялық алуан түрліліктің қоршаған ортамен тығыз байланысы, негізгі экологиялық әсерлерді белгілеу, табиғаттың негізгі заңдылықтарын игеріп, осы білімдері арқылы қоршаған табиғи орта жағдайын дұрыс бағалап, табиғи қорларды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны ластаудан қорғаудың негізгі түрлері және міндеттерімен танысады.

Курстың міндеті: Қазіргі теориялық, классикалық экологияның өзекті мәселелерін сараптау.

Күтілетін нәтижелер: студент курсты оқу нәтижесінде мына мәселелерді білуі керек:

-Табиғатты пайдаланудың белгілі бір сұрақтарын экологиялық сауатты түрде шеше алу,

-негізгі экологиялық функцияналдық топтарды: жеке, дара түрлерді, бір түрдің жиынтығын, қауымдастықты, биогеоценозды, экожүйені, экологиялық факторларды.

6. курстың мазмұны

6.1 Дәріс сабақтарының тізбесі

Дәріс тақырыбы   көлемі сағ Әдебиеттер Ағымды бақ. балл
Кіріспе 1. экология және тұрақты даму ұғымының мәні, оның ғылым ретіндегі анықтамасы. ҚР экологиялық кодексі. 2. Экология ғылымының және тұрақты даму ұғымының қалыптасу тарихы мен заң негіздері. 3. басқа ғылым жүйелерімен байланысы. 4. Экологияның бөлімдері (Аут-, дем-, синэкология). Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Ағза экологиясы (аутэкология) және орта 1. орта ұғымы және оның ағзамен байланысы. 2. экологиялық фактор терминінің түсінігі. Факторлар әсерлерінің жалпы заңдылықтары. 3. экологиялық валентілік. Шелфорттың төзімділік заңы. Ю. Либихтың минимум ережесі. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,6
Ағзалар, популяциялар (демэкология) және бірлестіктер экологиясы (синэкология) 1. Популяция туралы ілім. Популяция және оның негізгі қасиеттері. 2. экологиялық жүйелілік түсінігі, оның құрылымы. Экологияның функциональды бөлігі- экожүйе мен биогеоценоз. 3. экожүйенің трофикалық құрылымы. Экологиялық пирамида. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,6
Биосфера және оның тұрақтылығы 1. В. и. вернандскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі. 2. В. и. вернадский ілімі, тірі зат концепциясы. 3.Әлемнің биохимиялық циклдері. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7 0,3
Тұрақты даму тұжырымдамасы 1. "Тұрақты даму" ұғымының пайда болу тарихы. 2. Тұрақты даму саласындағы ғаламдық бастамалар (Тұрақты даму концепциясы, Рим клубы, Стокгольм конференциясының ерекшелігі, 1987 ж БҰҰ «Біздің жалпы болашағымыз» атты есебі.). 3. тұрақты даму факторлары. 4. Тұрақты даму деңгейлері   Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,6
Табиғи ресурстар жəне табиғатты ұтымды пайдалану - тұрақты даму аспектілері 1. Жердің табиғи қорларының сипаттамасы. 2. Табиғи қор жүйелері. 3. Табиғатты тиімді пайдалану. 4. Қазіргі заманның әлемдік экологиялық проблемалары Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Атмосфералық ауа және оны қорғау жолдары 1. атмосфералық ауаның газдық құрамы, құрылымы. 2. атмосфералық ауаның ластану себептері мен салдары. 3. Атмосфераның ластануының ғаламдық салдары. 4. атмосфералық ауаны қорғау жолдары. Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Су ресурстары және оны қорғау 1. Жер бетіндегі су ресурстары. 2. Сумен қамтамасыз ету және оны пайдалану. 3. Судың ластану көздері. 4. Су қорын тиімді пайдалану жолдары. Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Топырақтар және оларды тиімді пайдалану 1. Қазақстан жер қорларының экологиялық жағдайы. 2. жер қорларының ластануы және құнарсыздануы. 3. Шөлдену мәселесі. 4. Қоршаған ортаны қорғаудың ұстанымдары мен әдістері шаралары.   Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Қазіргі заманның əлеуметтік-экологиялық проблемалары жəне тұрақты даму 1.Əлеуметтік-экологиялық дағдарыс жəне тұрақты даму. 2. халық санының өсуі жəне оның сапалық көрсеткіштерінің өзгеруі. 3. Соғыстар жəне лаңкестіктің экологиялық зардаптары. 4.Əскери-өнеркəсіптік кешен жəне тіршілік ету ортасы. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Табиғатты қорғау жəне тұрақты даму 1. Ерекше қорылатын табиғи территориялар. 2. Биосфералық резерваттар. 3.Қызыл кітап жəне оның биологиялық əралуандылықты сақтаудағы рөлі. 2. экологиялық білім мен экологиялық сауаттылық. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3
Қазақстан тұрақты даму жолында 1. бҰҰ Рио-де-Жанейро конференциясы. 2. Киото хаттамасының жетістіктері. 3. казақстанның экологиялық тұрақты даму бағдарламасы.   Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0,3

6.2 Практикалық - зертханалық сабақтарының тізбесі

Тәжірибеліксабақтың тақырыптары мен тапсырмалары Көлемі, сағ Пайдаланылатын әдебиеттер Ағымды бақылау, балл
Тақырыбы: Экология пәні және қоғамдағы экологияның орны. Тапсырмалар: 1. экологияның даму тарихындағы ғалымдар еңбегін баяндау. 2. экологиялық кодекс. Кодекс тарауларымен танысу, талдау сөзжұмбақ негізінде. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5
Тақырыбы: Тұрақты даму ұғымыныңқоғамда қалыптасу негіздері. Тапсырмалар: 1. тұрақты даму ұғымының қоғамдағы ролін баяндау. 2. тұрақты даму ұғымының даму тарихын талдау. Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5
Тақырыбы: Ағза және орта байланысының заңдылықтары Тапсырмалар: 1. Факторлардың өзара байланысын анықтау. Абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар және олардың түрлерін ажырата білу. 2. Экологияның негізгі заңдарын талдау. 3. «Ағза және орта байланысының экологиясы» тақырыбына не, қайда, қашан білімділер сайысы сабағы       Негізгі әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,8,9 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5    
Тақырыбы: Ағзалар, популяциялар, бірлестіктер экологиясы. Биогеоценоз, экожүйе. Тапсырмалар: 1. экологиялық жүйе мен биогеоценоз ұғымдары. 2. эволюция даму процесінде организмдердің әртүрлі трофикалық деңгейлерге бейімделу жолдарын талдау. 3. пікірталас сабағы: «Биогеоценоз, экожүйе бір ұғым ?»       Негізгі әдебиеттер- 1,2,3,4,5,6,7 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5  
Тақырыбы: В. и. вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі. Тапсырмалар: 1. адамзаттың биосферадағы орны және ролі. Адамзат пен ортаның өзара байланысын қарастыру. 1. су, оттегі, көмір, азот, фосфор айналымдарының маңыздылығын талдау. Негізгі әдебиетер-5,6,7,8,9,10,11,12 Қосымша әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,   0.5  
Аралық бақылау. экология ғылымы және тұрақты даму ұғымы, олардың даму кезеңдері, ағза және орта, экологиялық факторлар, популяция, экожүйе және биогеоценоз, экология бөлімдері, биосфера тақырыптары бойынша жазбаша бақылау жұмысы. Негізгі әдебиетер-5,6,7,8,9,10,11,12 Қосымша әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,  
Тақырыбы:Қоршаған орта және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану Тапсырмалар: КТК ойыны 1. Табиғи қорды ұтымды пайдалану жолдарын талдау. 2. ҚР табиғат байлықтары мен қорларын қорғау жолдарын талдау.   Негізгі әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиет-тер1,2,3,4,5,6,7   0,5
Тақырыбы: Атмосфералық ауаны қорғау. Тапсырмалар: І. атмосфералық ауаның ластануын анықтайтын құралдардың түрлерімен және шараларымен танысу. Газ-шаң ұстағыш құралдардың тиімділігін есептеу. 2. отын жаққанда бөлінетін ластаушы газ көлемін есептеу Негізгі әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5
Тақырыбы: Су қорын қорғау. Тапсырмалар: 1. судың физико-химиялық қасиеттерін анықтау. 2. Ағынды суларды зиянды заттардан қажетті тазарту дәрежесін есептеу.     Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,13,14,15 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5  
Тақырыбы: Топырақты қорғау Тапсырмалар: 1 ҚР-ң жер қорының экологиялық жағдайы. Топырақты қорғау және оны тиімді пайдалануын талдау. 2. Эрозияның пайда болу қаупіне байланысты топырақты және топырақ қорғау шараларды топтастыру. Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,10,11,12 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7   0.5  
Тақырыбы: Тұрақты даму саласындағы негізгі міндеттер. Тапсырмалар: 1. жалпы экологиялық мәселелерді шешу жолдары. 2. Тұрақты даму саласындағы ғаламдық бастамалар (Тұрақты даму концепциясы, Рим клубы, Стокгольм конференциясының ерекшелігі, 1987 ж БҰҰ «Біздің жалпы болашағымыз» атты есебі.). 3.Қоғамның тұрақты дамуы. индикаторлары   Негізгі әдебиеттер-1,2,8,9,10,11,12 Қосымша әдебиеттер -1,2,3,4,5,6,7    
Тақырыбы:Қазақстан тұрақты даму жолында. Тапсырмалар: 1. бҰҰ Рио-де-Жанейро конференциясы. 2. Киото хаттамасының жетістіктері. 3. казақстанның экологиялық тұрақты даму бағдарламасы.   Негізгі әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7    
Аралық бақылау. табиғат ресурстары және тұрақты даму концепциялары тақырыптары бойынша жазбаша бақылау жұмысы. Негізгі әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15 Қосымша әдебиеттер-1,2,3,4,5,6,7  Астана 2013 | Пән бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

Сынылатын әдебиеттер тізімі | Курстың саясаты | Бағаны қою саясаты |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати