Головна

Лекція № 10. Договір страхування.

  1. I Предмет договору
  2. II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ Лекція 1. Об'єкт, предмет соціології, зв'язок з іншими науками
  3. V2: Тема 3.5. Види договорів інвестування в створення житлової нерухомості
  4. VI. Про суспільний договір
  5. VІ. Правові засади СОЦІАЛЬНОГО партнерства. Колективні договори та соглашения
  6. XІ. Матеріальна відповідальність сторон трудового договору
  7. А. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

План лекції:

1. Поняття страхування. Основні поняття страхового права.

2. Поняття і елементи договору страхування.

3. Підстави припинення договору страхування.

Питання 1.

Страхування - це вид підприємницької діяльності, при якому суб'єкти права заздалегідь страхують себе від несприятливих наслідків у сфері їх матеріальних і нематеріальних благ шляхом внесення грошових коштів в фонд спеціалізованої організації (страховика), яка надає страхові послуги, а ця організація при настанні зазначених у договорі страхових наслідків виплачує за рахунок коштів цього фонду страхувальнику або іншій особі, зазначеній в договорі страхування (вигодонабувачу) обумовлену суму.

Страховий ризик - певна подія на випадок настання якого власне і здійснюється страхування. Страховий ризик повинен володіти двома взаємовиключними ознаками:

- випадковість

- ймовірність

Страховий випадок - фактично настало подія, яке передбачено в договорі страхування в якості страхового ризику.

Страховий інтерес - об'єктивна підстава договору страхування. Страховий інтерес в обов'язковому порядку повинен бути правомірним. В силу прямої вказівки закону не можна страхувати деякі правомірні інтереси:

- Збитки від участі в іграх, парі і лотереях;

- Витрати, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.

Страхова сума - встановлена ??законом або договором сума, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування. Страхова сума є верхньою межею того, що може отримати страхувальник в результаті страхового випадку.

Страхова виплата - грошова сума, яку страховик зобов'язаний виплатити відповідно до закону або договору при настанні страхового випадку.

Страхова виплата не може перевищувати страхову суму.

Страхова премія - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику за надані послуги.

Страховий внесок - частина страхової премії, якщо вона виплачується частинами.

Питання 2.

Договір страхування - це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (страхувальник) вносить іншій стороні (страховику) обумовлену договором плату, а страховик зобов'язується при настанні передбаченого договором страхового випадку виплатити страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, страхове відшкодування.

Правова характеристика:

- реальний

- взаємозобов'язуючих

- БЕЗОПЛАТНО

- публічний

- Договір приєднання

- Терміновий.

Елементи договору страхування:

- сторони:страхувальник - будь-який суб'єкт цивільного права, що володіє тим чи іншим видом дієздатності; страховик - юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з надання страхових послуг;

- предмет - послуга, сутність якої полягає в несенні страховиком ризику за страхувальника;

- форма - виключно письмова відповідно до ст.940 ЦК України (власне договір, страховий поліс, умови договорів пасажирського перевезення);

- термін - є істотною умовою;

- Ціна - розмір страхової премії, є істотною умовою.

Зміст договору:

- Страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у встановлений договором термін; якщо такий термін в договорі не визначений, то страхова виплата повинна відбутися не пізніше 5 днів з моменту настання страхового випадку (коли страховик дізнався або повинен був дізнатися про настання події);

- Страховик має право самостійно з'ясувати причини та обставини страхового випадку;

- В разі проведення страховиком заходів, що зменшують ймовірність настання страхового випадку, страховик за заявою страхувальника повинен переукласти договір страхування з урахуванням цих обставин;

- Страховик зобов'язаний зберігати таємницю страхування;

- При укладанні договору страхування страхувальник повинен повідомляти страховику всі відомі йому обставини, що включають ймовірність настання страхового випадку, якщо такі обставини невідомі і не можуть бути відомі страховику;

- Страхувальник повинен негайно повідомляти страховику про всі зміни, якщо вони можуть істотно вплинути на збільшення страхового ризику;

- Страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про настання страхового випадку в терміни, встановлені договором страхування.

Питання 3.

Підстави припинення договору страхування:

- Договір страхування припиняється після закінчення зазначеного в ньому терміну;

- Договір страхування припиняється при настанні страхового випадку після страхової виплати;

- Договір страхування може бути достроково припинено:

o якщо страхувальник не сплатив страхову премію у встановлений договором термін;

o якщо після вступу в силу договору страхування можливість настання страхового випадку в принципі відпала;

o при ліквідації страховика; при цьому страхувальник має право вимагати повернення внесеної страхової премії;

o у разі смерті страхувальника, якщо мова йде про договір особистого страхування;

o якщо страхувальник від договору відмовився; подібна відмова допускається в будь-який час до закінчення терміну договору страхування.

Про дострокове припинення договору страхувальник зобов'язаний сповістити страховика не менше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору.Лекція № 9. Договір банківського вкладу та банківського рахунку. | Лекція № 11. Договір фінансування під відступлення права грошової вимоги (договір факторингу).

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 1 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 2 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 3 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 4 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 5 сторінка | Лекція № 1. Договір купівлі-продажу. | Лекція № 2. Договір міни. Договір дарування. | Лекція № 4. Правова характеристика окремих видів договору оренди. | Лекція № 6. Правова характеристика договору підряду. | Лекція № 7. Правова характеристика окремих видів договору підряду. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати