На головну

Переклад балів 100-бальної шкали в їх числові коефіцієнти і літерні оцінки

  1. III. ІНШІ ОЦІНКИ КОЛЕКТИВНОЇ душевного життя
  2. III. Захист, критерії оцінки та порядок обліку курсових робіт
  3. IX. Вкажіть номери пропозицій, в яких ing-форма перекладається на російську мову причастям, що закінчується на -щій, -щая, ний
  4. VI. критерії оцінювання знань СТУДЕНТІВ
  5. X. Вкажіть номери пропозицій, в яких -ing-форма перекладається дієслово, що закінчується на -а або -я
  6. XIV. Вкажіть номери пропозицій, в яких інфінітив перекладається на російську мову іменником або невизначеною формою дієслова.
  7. XVI. Вкажіть номери пропозицій в яких - ing-форма перекладається на російську мову іменником або невизначеною формою дієслова
 Оценкав 100-бальною шкалою  Оценкав традиційною шкалою  літерні еквівалентиоценок
 86-100  «Відмінно»
 73-85  "добре"
 60-72  «Задовільно»
 0-59  «Незадовільно»

3.4. Види контролю.

3.4.1. Поточна атестація - атестація рівня знань студентів під час семестру, що включає атестацію теоретичного, практичного (семінарських, лабораторних занять) і самостійного розділів, захист курсових проектів (робіт). Форма атестації, її програма і трудомісткість визначається кафедрою і вноситься в робочу програму з дисципліни.

Оцінка в 100-бальною шкалою за виконання Розрахунково-графічної роботи вноситься в залікову відомість.

3.4.2. Проміжна атестація - атестація в період сесії, включає заліки та іспити (в тому числі по всім видам практик), передбачені навчальним планом і чинним в ЮУрГУ Положенням про проміжної атестації.

При наявності в навчальному плані з дисципліни двох видів проміжної атестації (залік і іспит) розподіл трудоемкостей відбивається в робочій програмі дисципліни.

Неучасть в проміжній атестації у встановлений термін без поважної причини прирівнюється до незадовільної оцінки. Якщо причина неучасті студента в проміжному контрольному заході є поважною, деканат переносить цей захід для даного студента на інший час.

Для ліквідації заборгованостей з математичних дисциплін (циклу ЄП) встановлюється 1, 2, 5, 10 і 15 тижні наступного за сесією семестру. Розклад із зазначенням, точної дати, часу і аудиторії складається на кафедрі, за якою закріплена навантаження, а потім оголошується на стенді і сайті кафедри.

3.5. Для зручності і ясності планування і оцінки роботи студентів протягом семестру викладачі кафедри складають листи контрольних заходів, що додаються до робочої програми з дисципліни, що включають найменування тем (розділів), модулів, видів навчальної роботи, форми і методи контролю, терміни проведення заходу і максимально можливий бал (табл. 2, табл. 3).


 Таблиця 2

Приклад заповнення листів контрольних заходів з дисципліни «Лінійна алгебра», напрям 080100 «Економіка»

Організація поточного контролю з дисципліни (іспит, розрахунково-графічна робота)

 вид навчання  Номер контрольної точки (КТ)  Теми робочої програми, що підлягають контролю  Форма і методи контролю  Терміни проведення (номер тижні)  Максимальний бал за КТ  Всього балів за видом навчання
 лекції  Т-1 * *         письмово
 Т-2     * *     письмово
 Т-3 * * * * * * Перевірка відвідуваності і занесення в журнал відвідуваності, конспект лекцій
 Практичні заняття (семінари)  П-1 * *         перевірка домашніх завдань
оцінка активної пізнавальної діяльності
 П-2     * *     перевірка домашніх завдань
оцінка активної пізнавальної діяльності
 П-3         * * перевірка домашніх завдань
оцінка активної пізнавальної діяльності
 Пк-1 * *         письмово, рішення тестів і завдань
 Пк-2     * *     письмово, рішення тестів і завдань
 Пк-3         * * письмово, рішення тестів і завдань
 всього балів
 Самостійна робота  З 1 * * *       розрахунково-графічна робота. частина I видача 2 тижнів. здача 8-9 тижнів.
 З-2       * * * розрахунково-графічна робота. частина II видача 8 тижнів. здача 14-15 тижнів.
 всього балів

Позначки в таблиці: КТ - контрольна точка; Т - контроль з теоретичної частини дисципліни; П - контроль за результатами практичних занять; C - контроль самостійної роботи (розрахунково-графічної роботи) студентів


Таблиця 3. Графік поточного контролю

 вид занять  номер тижні  Разом годин
 лекції
      Т-1 Т-2 Т-3  
 Практичні заняття (семінари)
        Пк-1 П-1 Пк-2 П-2 Пк-3 П-3  
 ЛабораторниеЗанятія                                      
         
 Самостійна робота, години               40
      C-1 C-2  
 групові консультації 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
                                   

3.6. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну і проміжну атестації (залік) З дисципліни в семестрі, розподіляється в наступній пропорції:

· Поточна робота - 80 балів;

· Проміжна атестація - 20 балів.

3.7. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну і проміжну атестації (іспит) З дисципліни в семестрі, розподіляється в наступній пропорції:

· Поточна робота - 60 балів;

· Проміжна атестація - 40 балів.

3.8. Приклад оцінювання:

Лист контрольних заходів, максимально можливий бал

 атестації Трудомісткість  Поточна атестація  РАЗОМ за поточну роботу в семестрі  іспит  всього
 Трудомісткість навчальної роботи (максимально можливий бал по виду навчальної роботи)
 атестації Трудомісткість  Поточна атестація  РАЗОМ за поточну роботу в семестрі  залік  всього
 Трудомісткість навчальної роботи (максимально можливий бал по виду навчальної роботи)

3.9. Оцінка знань з теоретичної підготовки

Кожна з контрольних точок Т-1 і Т-2 оцінюється 3 балами і складається з двох питань, кожен з яких охоплює одну або дві теми з винесених на поточний контроль.

Приблизний час підготовки відповіді на питання кожної контрольної точки становить 10 хвилин.

Максимальна оцінка за кожне питання становить 3 бали. При оцінці кожного питання використовується шкала оцінки:

3 бали - питання розкрито повністю, студент показав відмінні знання;

2 бали - питання розкритий не повністю, є певні суттєві недоліки щодо повноти та змістом відповіді, були труднощі у визначенні понять, використанні математичної термінології;

1 бал - поставлене запитання розкритий незадовільно з точки зору повноти та глибини викладу матеріалу або у відповіді наводяться безсистемні необхідною інформацією стосовно порушеного питання, але не дають відповіді на нього;

0 балів - відсутня відповідь на питання чи зміст відповіді не збігається з поставленим питанням.

Контрольна точка Т-3 оцінюється 5 балами за відвідування лекцій і практичних занять з оформленням конспектів лекцій і практик.

При оцінці контрольної точки Т-3 використовується наступна шкала оцінки:

5 балів - якщо відвідано не менше 90% занять і надано повний конспект лекцій

4 бали - якщо відвідано 80 89% занять і надано повний конспект лекцій;

3 бали - якщо відвідано 70-79% занять і надано повний конспект лекцій;

2 бали - якщо відвідано 60-69% занять і надано повний конспект лекцій;

1 бал - якщо відвідано 50-59% занять і надано повний конспект лекцій;

0 балів - якщо відвідано менше 50% занять або не надається повний конспект лекцій.

3.10. Оцінка знань з практичної підготовки

Кожна з контрольних точок П-1 - П-3 спрямована на контроль ступеня виконання студентами домашніх завдань відповідних практичних занять.

Контроль проводиться в формі перевірки виконання домашніх завдань і оцінки активної пізнавальної діяльності на практичних заняттях

Максимальна оцінка за завдання П-1 - П-3 становить 3 бали. При оцінці завдання використовується наступна шкала:

3 бали - виконано не менше 90% домашніх завдань, активно і правильно відповідає на питання в ході практичних занять;

2 бали - виконано від 70% до 90% домашніх завдань, активно і правильно відповідає на питання в ході практичних занять;

1 бал - виконано від 70% до 90% домашніх завдань;

0 балів - виконано менше 70% домашніх завдань.

Кожна з контрольних точок Пк-1 - Пк-3 спрямована на контроль ступеня засвоєння студентами матеріалу відповідних практичних занять. Контроль проводиться у формі письмових робіт, тривалістю 1 академічна година. Контрольне завдання складається з декількох (5 - 10) завдань різного рівня складності і проводиться на одному з практичних занять.

Максимальна оцінка за завдання Пк-1, Пк-2 становить 15 балів. При оцінці завдання використовується наступна шкала:

15 балів - обрано правильний спосіб вирішення, вірно виконані всі обчислення і перетворення, виклад рішення і його запис математично грамотні і відрізняються послідовністю і акуратністю, рішення супроводжується необхідними поясненнями і кресленнями;

14 балів - всі завдання повністю вирішені, в процесі рішення допущені 1-2 арифметичні помилки або похибки (нестачі), що не вплинули на хід рішення задачі;

13-12 балів - всі завдання практично повністю вирішені, в процесі рішення допущені 1-2 помилки, незначно вплинули на хід рішення задачі (наприклад, помилки обчислень, описки в формулах і т. П.) Або обгрунтування деяких кроків вирішення недостатньо;

11-9 балів - всі завдання практично повністю вирішені, чи правильні способи вирішення, але в процесі рішення допущені 3-4 помилки, незначно вплинули на хід рішення задачі (наприклад, помилки обчислень, описки в формулах і т. П.), Але вплинули на отримання правильної відповіді;

8-7 балів - близько 60% завдань вирішені повністю, інші - в повному обсязі, в процесі рішення не допущено грубих помилок або допущені помилки, які не впливають на правильну послідовність рішення, але що призвели до правильної відповіді;

6-5 балів - близько 30% завдань вирішені повністю, інші - в повному обсязі або в процесі рішення допущені істотні помилки, які показали, що студент не володіє обов'язковими знаннями і вміннями з даної теми;

4-3 бали - немає завдань, вирішених повністю, або отримано невірна відповідь через допущені в ході вирішення суттєвих помилок;

2-1 бал - близько 25% завдань вирішені частково (не довівши до остаточної відповіді) або в процесі рішення допущені серйозні помилки;

0 балів - вирішено менше 20% завдань або робота виконана не самостійно.

Максимальна оцінка за завдання Пк-3 становить 10 балів. При оцінці завдання використовується наступна шкала:

10-9 балів - робота виконана повністю, в міркуваннях і обгрунтуваннях немає прогалин і помилок, (можлива неточність, описка, яка не є наслідком незнання або нерозуміння навчального матеріалу), обґрунтовано отримані вірні відповіді;

8-7 балів - робота виконана повністю, але обгрунтування деяких кроків недостатньо або допущені помилки, які не впливають на правильну послідовність міркувань, але, можливо, призвели до правильної відповіді;

6-5 балів - всі завдання практично повністю вирішені, в процесі рішення допущені 2-3 помилки, незначно вплинули на хід рішення задачі (наприклад, помилки обчислень, описки в формулах і т. П.);

4-3 балів - вибраний вірний спосіб вирішення, але допущені істотні помилки, які вплинули на отримання вірної відповіді. Або рішення не закінчено, незважаючи на вибір правильного способу розв'язання;

2-0 балів - вирішено менше 20% завдань, при вирішенні завдань обрані неправильні способи і шляхи вирішення, які показали, що студент не володіє обов'язковими вміннями з даної теми або робота виконана не самостійно.

Кожна їх контрольних точок Пк-1 - Пк-3 може листуватися 2 рази і тільки протягом семестру під час встановлених консультацій. У загальний рейтинг за дану контрольну точку зараховується максимальний з усіх спроб бал.

3.11. Якщо до початку сесії студент не набрав 30 балів, то до іспиту він не допускається. Необхідна кількість балів студент може набрати, в дні консультацій, іспиту, перездач і ліквідації заборгованостей по даній дисципліні за графіком кафедри.З використанням бально-рейтингової системи | Оцінка розрахунково-графічної роботи студентів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати