На головну

Стаття 10. Професійна моральна деформація та її профілактика

  1. I. Профілактика злочинів
  2. А. Профілактика
  3. Асептика. Профілактика повітряно-пиловий інфекції.
  4. Асептика. Профілактика контактної інфекції. Підготовка рук хірурга до операції.
  5. Асептика. Профілактика контактної інфекції. Підготовка хірургічних інструментів до операції.
  6. Б) Химиопрофилактика: первинна і вторинна.
  7. Б1. Б4. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

1. Керівники і співробітники органів внутрішніх справ повинні розуміти сутність явища професійної моральної деформації особистості, уявляти собі її небезпеку і наслідки.

2. Професійна моральна деформація являє собою негативну зміну орієнтирів і девальвацію моральних цінностей у частині співробітників під впливом умов і досвіду професійної діяльності, які проявляються в спотвореному ставленні до службовому обов'язку і дискредитують моральне обличчя співробітника міліції.

3. Професійна моральна деформація виражається в:

правовий нігілізм, що означає зневажливе ставлення до вимог закону;

підміні справжнього уявлення про моральному сенсі службової діяльності уявним;

підтримки помилкової корпоративної солідарності, заснованої на кругову поруку;

почутті непогрішності і вседозволеності, прагненні до придушення волі людини і підпорядкуванні своєї;

болючою підозрілості і недовіри до всіх людей;

втрати чутливості до людської біди, байдужості до горя;

систематичному порушенні професійно-етичних норм служби в органах внутрішніх справ;

байдужості до процесу та результатів службової діяльності;

безпринципності в оцінці порушень службової дисципліни;

моральної неохайності, проходженні подвійним моральним стандартам;

індивідуалізм, егоїзм, склочництва, дріб'язковості, конфліктності, недоброзичливості і заздрості до успіхів і досягнень колег;

використанні елементів кримінальної субкультури в службовій діяльності;

моральної розбещеності, що виражається в пияцтві, побутовому розкладанні, аморальних вчинках.

4. Діяльність керівників з профілактики професійної моральної деформації передбачає:

створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

формування установки на свідоме дотримання професійно-етичних принципів і норм;

розвиток морально-психологічної стійкості і ділової спрямованості співробітників;

інформування співробітників про ознаки і наслідки негативних змін особистості у професійній діяльності;

вироблення у співробітників професійного імунітету до негативних впливів злочинного середовища та кримінальної субкультури;

виховання у співробітників високої загальної та професійної культури, естетичного смаку, розвиток самодіяльної художньої творчості;

організацію активного відпочинку з частковим або повним зміною соціально-психологічного фону спілкування.

Професійна моральна деформація - це негативна зміна моральних цінностей і орієнтирів у частині співробітників органів внутрішніх справ під впливом умов і досвіду професійної діяльності, що виявляється в спотвореному ставленні до службовому обов'язку і дискредитує моральне обличчя співробітника поліції.

1. Внутрішні причини моральної деформації:

а) негативний приклад керівництва;

б) перевантаженість роботою;

в) наявність "стелі" (граничного звання за посадою);

г) низька моральна вихованість колективу;

д) низька правова культура колективу, "правовий нігілізм";

е) низький рівень виховної роботи;

ж) негативний "виховний" вплив злочинного середовища;

з) негативний вплив сім'ї (там, де це є);

і) ізольованість, обмеженість спілкування з культурним середовищем, певна "кастовість" органів;

к) незадоволеність матеріальної оплатою і іншими формами матеріального стимулювання праці;

л) незадоволеність умовами праці;

м) невідповідність рівня кваліфікації займаній посаді;

н) конспіративність службової діяльності (відсутність громадського контролю);

о) владні права співробітника, що відкривають можливість до зловживань.

2. Зовнішні причини моральної деформації:

а) соціальна нестабільність;

б) криза соціальних, ідейних і моральних ідеалів;

в) корумпованість чиновництва, співробітників управлінських апаратів;

г) правове беззаконня в суспільстві, війна законів, розбіжності в тлумаченні законів, невиконання законів;

д) переважна установка в суспільстві на прагматичні пріоритети;

е) низька соціально-правова та економічна захищеність співробітників правоохоронних органів;

ж) негативне висвітлення діяльності правоохоронних органів в засобах масової інформації та в творах літератури і мистецтва;

з) низький соціальний престиж правоохоронних органів;

і) виконання співробітниками органів невластивих їм функцій.

На підставі аналізу форм і причин моральної деформації і деградації можна визначити їх основні етапи,які образно можна охарактеризувати як "сходи падіння".

Що стосується особистості співробітника:

1. Заміщення загальноприйнятих норм загальної та професійної етики антинорм в моральних установках.

2. Заміщення вимог цивільного та службового обов'язку особистісними своєкорисливими інтересами.

3. Формування установки на вчинення злочинних діянь.

Стосовно до службового колективу:

1. Формування негативного морально-психологічного клімату в службовому колективі.

2. Формування пріоритетною орієнтації в службовому колективі на моральні антинорм.

3. Формування в колективі установки на вчинення групових злочинних діянь.

Резюмуючи вищесказане, підкреслимо: неувага до моральної культури, до морально-психологічного клімату службового колективу веде не тільки до зниження якості службової діяльності, а й до загальної деградації, до повного розвалу колективу. Ось чому вимога високої моральної культури є одним з найважливіших вимог службової діяльності правоохоронних органів.

основні форми:

1. укриття від реєстрації та обліку злочинів, їх приховування з кар'єрних чи корисливих міркувань;

2. грубі порушення законності при схвальному відношенні до цього багатьох членів службового колективу;

3. розголошення службової таємниці;

4. своєкорисливе використання службового становища, корумпованість, хабарництво;

5. зрощування зі злочинним світом, зрадництво інтересів служби;

6. групові злочини (крадіжки, грабежі, розбої та ін.). Знання та облік вищенаведених факторів і показників

Робота з профілактики професійної моральної деформації включає в себе заходи як виховного (організаційно-управлінського), так і психологічного характеру. До основних завдань, що вирішуються в процесі профілактичної роботи з працівниками міліції, слід віднести:

n вироблення у співробітників професійно-морального імунітету і високої культури в роботі;

n розвиток морально-психологічної стійкості і ділової спрямованості у всіх співробітників;

n вдосконалення стилю і методів управління;

n формування оптимального морально-психологічного клімату в службах і підрозділах органів внутрішніх справ.Питання № 50 Управління моральними відносинами в службовому колективі. | Питання № 52 Основні стилі керівництва службовим колективом.

Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності. | предмет етики | Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі. | Питання № 5. Золоте правило моральності. | Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства. | Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки. | Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі. | Питання №9 Структура моралі. | Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі. | Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати