Головна

Тема 5. Узагальнюючі показники, що застосовуються в статистиці

  1. Антибіотики, що застосовуються при бактеріальному менінгіті
  2. Квиток 1. Статистичні методи, що застосовуються в управлінні якістю військової продукції і їх призначення.
  3. У статистиці туризму існують три головні проблеми.
  4. Види вимірників, що застосовуються в господарському обліку.
  5. Види зварювання, застосовувані в автомобілебудуванні і авторемонтному виробництві.
  6. Воски, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В Незнімне протезування
  7. Виділіть ті показники, які порівнюються один з одним при прийнятті

Аналіз і узагальнення статистичних даних - третя, завершальна стадія статистичного дослідження. Статистичний аналіз - це процес вивчення, зіставлення, порівняння отриманих цифрових даних (між собою і з даними інших галузей соціально-економічної статистики), їх узагальнення, тлумачення і формулювання наукових і практичних висновків. Саме на даному етапі статистичного дослідження шляхом перетворення кількісних даних отримують інформацію про якісну своєрідність досліджуваного явища, тенденції та закономірності його розвитку.

Основний метод, до якого вдаються на етапі статистичного аналізу і узагальнення - метод узагальнюючих показників. Узагальнюючі показники можуть бути представлені абсолютними, відносними і середніми величинами, індексами.

Абсолютні величини отримують шляхом безпосереднього підсумовування первинних даних. Вони характеризують чисельність сукупності і обсяг (розмір) досліджуваного явища в конкретних межах місця і часу. Абсолютні показники виражають розміри якісно певних соціально-правових та кримінологічних явищ в властивих їм одиницях виміру. Ці одиниці виміру можуть бути натуральними або грошовими.

Абсолютні величини є базовими, так як будь-які статистичні операції грунтуються на них. До переваг абсолютних величин можна віднести їх відносну простоту і оперативність отримання відомостей.

Відносні величини - це величини, отримані шляхом порівняння, зіставлення двох абсолютних показників. Відносна величина виходить від ділення однієї величини на іншу, тому по відношенню до абсолютними показниками показник в формі відносних величин є похідним (вторинним).

Зіставляти можна тільки однойменні показники, що відносяться до різних періодів, різних об'єктів, різних територій. Результат такого порівняння (зіставлення) може бути представлений коефіцієнтом або виражений у відсотках, він показує у скільки разів або на скільки відсотків порівнюваний показник більше або менше базисного.

В аналітичній роботі правоохоронних органів найбільш часто застосовуються такі відносні величини: 1) відносні величини інтенсивності; 2) відносні величини структури сукупності; 3) відносні величини динаміки; 4) відносні величини виконання плану; 5) відносні величини порівняння (наочності).

Відносна величина інтенсивності (ові) - відношення величини явища, що характеризується певною ознакою, до розміру середовища, що є його базою, і яке виражається іменованими числами, що включають найменування величин вимірюваного ознаки і середовища його поширення.

У правовій статистиці ОВИ застосовуються для характеристики поширеності цивільно-правових спорів, злочинності, оцінки результатів роботи слідчих і дізнавачів і ін. У кримінально-правової статистики даний вид відносних величин використовується в формі коефіцієнтів злочинності, коефіцієнтів розкриття злочинів.

Відносні величини структури сукупності (ОВСС) - відношення частини до цілого, зване питомою вагою, або часткою, і виражається у відсотках або дроби. Вся сукупність приймається за 100%, а її складові частини показують ступінь поширеності цікавить ознаки.

У правовій статистиці ОВСС застосовується для з'ясування питання про структуру злочинності, про соціальне, віковому і статевому складі правопорушників та ін.

Відносні величини, що характеризують співвідношення між частинами одного цілого, називають відносними величинами координації (ОВК).

За значенням ОВК близькі до відносних величин структури сукупності і до певної міри можуть їх замінити. Вони показують, якою мірою одна з цих величин більше або менше іншого.

Відносні величини динаміки (ОВС) показують, у скільки разів збільшився (або зменшився) рівень показника поточного періоду в порівнянні з будь-яким попереднім (базисним) періодом. Стосовно до совокупностям, що налічує менше ста одиниць, краще взагалі відмовитися від процентних відносин, так як перетворення малих абсолютних величин в відсотки створює ілюзію значних змін, де ці зміни незначні.

Відносні величини виконання плану (ОВП) висловлюють ставлення фактичної (звітної) величини показника до запланованої на той же період його величині.

Відносні величини порівняння (наочності) (ОВСр) - відношення величини, що характеризує даний об'єкт, до однойменної величини по іншому аналогічному об'єкту. За допомогою ОВСр зіставляються показники по різних країнах, регіонах, підприємствам і т.д.

У процесі статистичного аналізу абсолютні та відносні величини повинні розглядатися у взаємозв'язку і взаємозалежності, тобто користуватися відносними показниками слід не формально, завжди представляти, яка абсолютна величина ховається за кожним відносним показником.

Середня величина - узагальнюючий показник, що виражає типові розміри кількісно варіюють ознак якісно однорідних масових суспільних явищ і процесів.

Середня величина дозволяє, абстрагуючись від індивідуальних особливостей окремих одиниць сукупності, висловити загальні властивості, притаманні всім одиницям сукупності.

Залежно від характеру досліджуваної сукупності і варьирующего ознаки, що підлягає усереднення, застосовуються різні види середніх величин: середня арифметична; середня геометрична; середня квадратична; середня гармонійна; мода і медіана.

Індекси - це числа-показники, що вимірюють середню динаміку сукупності різнорідних, безпосередньо несумірних елементів. У правовій статистиці за допомогою індексних показників вирішуються такі основні завдання: характеристика загальної зміни складного правового або юридично значущого явища; виділення в показнику зміни складного явища впливу одного з факторів шляхом виключення впливу інших чинників; відокремлення впливу зміни структури явища на зміну індексується величини.

Нормативні джерела і література: вказівки підрозділі 1.8. п.п. 3-8, 10-23, 29, 33, 34, 37, 40, 41, 45-50, 51-56.Тема 3. Статистичне спостереження | Тема 6. Динамічні ряди

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Результати навчання. | Політика і процедура курсу | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 2. Поняття, предмет, завдання, принципи і система правової статистики | Тема 7. Кримінально-правова статистика | Тема 8. Цивільно-правова та адміністративно-правова статистика | Тема 4. Статистична зведення і групування | Тема 1. Поняття, предмет і система статистичної науки | Тема 4. Статистична зведення і групування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати