На головну

Реферати

  1. Вторичные документы и издания подразделяют на справочные, обзорные, реферативные и библиографические.
  2. Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
  3. Основные реферативные конструкции
  4. Особенности составления библиографического описания документов на основе реферативного журнала
  5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ.
  6. Примерные темы реферативных работ
  7. Реферати

1. Буколістичний роман Лонга "Дафніс и Хлоя" - перший європейський пасторальний роман.

2.Плутарх - письменник-гуманіст.

3.Лукіан - видатний сатирик.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати "Похвалу мусі" Лукіана..

2. Поясніть слова К. Маркса: "Богам Греції, котрі були вже одного разу - в трагічній формі - смертельно поранені в "Прометеї закутому" Есхіла, довелося ще раз - в комічній формі - померти в "Бесідах" Лукіана. Чому такий хід історії? Це потрібно для того, щоб людство весело розставалося зі своїм минулим".

3. Назвіть причини виникнення "другої софістики".

Питання для самоконтролю

1. Чому роман "Эфіопіка" Геліодора користувався значною популярністю ?

2. В чому полягає суть "атицизму"?

3. Яког поета Ф. Енгельс назвав "Вольтером класичної стародавності"?

Список рекомендованої літератури

1. Антична література. / За ред. проф. А. А. Тахо-Годі. - К.: Видавниче об'єднання "Вища школа". - 1976. - 440 с.

2. Горбунов А. М. Панорама веков: Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ в. Рек. указ. литературы / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. - М.: Кн. палата, 1991. - 576 с.

3. Европейский эпос Античности и Средних веков /Сост. И. Нахова. - М.: Дет. лит., 1984. - 735 с.

4. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф.І. Прокаєв, Б. В. Кучинський, Ю. Л. Булаховська, І. В. Долганов. - К.: Вища школа, 1994. - 406 с.

5. История всемирной литературы: В 9-ти т. / Гл. редкол. Г. П. Бердников (Гл. ред.) и др. - М.: Наука, 1983. - АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Тт. 1-2.

6. Лосев А. Ф. Античная литература / Под ред. А. А. Тахо-Годи. - М.: ЧеРо, 1997. - 543 с.

7. Мертлик Р. Античные легенды и сказания. - М.: Республика, 1992. - 480 с.

8. Поэзия народов мира [ От древнейших времён до рубежа ХІХ-ХХ веков] / Сост. В. В. Левина и др. - М.: Худ. лит., 1986. - 719 с.

9. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. - М.: Высш. шк., 1977. - 552 с.

10. Тронский И. М. История античной литературы. - М.: Высш. шк., 1988. - 464 с.

11. Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. - М.: Высш. шк., 1971. - 454 с.

12. Античность и Византия. [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - М.: Наука, 1975. - 415 с.

Семінар 5. РАННЯ РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЛАН

1. Періодизація римської літератури. Долітературний період.

2. Римський театр.

3.Творчість Тита Макка Плавта, Квітна Еннія.

4.Теренцій та його комедії.

5.Сатира Луцилія.

Ключові поняття, терміни, словосполучення: тогата, паліата, ателана, мім, буфонада, фарс, латинський гекзаметр.Реферати | Реферати

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ЕПОС | Реферати | Реферати | Реферати | Реферати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати