На головну

Соціальна мобільність - це міжгрупова або просторова рухливість населення, його здатність до соціальних переміщень.

  1. Вік та спортивна працездатність
  2. Глава 6. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ
  3. Горизонтальна мобільність - зміна соціального положення, яке не призводить до підвищення або пониження соціального статусу.
  4. Держава - поняття, ознаки, соціальна цінність.
  5. ДНК і РНК,їх роль у зберіганні і перенесенні інформації,хімічна будова,просторова організація,видова специфічність. Мутагени:фізичні,хімічні,біологічні.
  6. Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності.
  7. Значення соціальних класів

Соціальні переміщення є виявом соціальної мобільності, яка виражається у зміні класової належності індивідів, у переходах з однієї внутрікласової групи до іншої, міграції сільських жителів до міста і навпаки.

Соціологи розрізняють основні види, типи та форми соціальної мобільності.

Види соціальної мобільності:

1. Міжпоколінна, яка припускає, що діти досягають більш високої або низької соціальної позиції, ніж їх батьки.

2. Внутріпоколінна, яка має місце там, де одні й ті ж індивіди протягом життя кілька разів змінювали свої соціальні позиції.

Типи соціальної мобільності:

1. Вертикальна мобільність - це зміна становища індивіда, яка підвищує або знижує його соціальний статус. У залежності від напрямку переміщення існують висхідна (соціальний підйом, рух вгору) та низхідна (соціальний рух донизу) мобільність.

2. Горизонтальна мобільність - перехід з однієї соціальної групи до іншої, яка розташована на тому ж рівні. Різновидом горизонтальної мобільності є географічна мобільність. Вона зумовлює не зміну статусу або групи, а переміщення з одного місця до іншого при збереженні соціального статусу.

Форми соціальної мобільності:

1. Індивідуальна мобільність - переміщення вгору, вниз або по горизонталі відбувається у кожної людини незалежно від інших.

2. Групова мобільність - переміщення відбуваються колективно, наприклад в ході соціальної революції.

3. Організована мобільність - переміщення індивіда або цілих груп керується державою.

4. Структурна мобільність - переміщення, викликані змінами в соціальній структурі економіки суспільства.

Можна виділити основні показники соціальної мобільності:

1. Дистанція мобільності - кількість сходин, на які вдалося піднятися чи опуститися індивідам.

2. Об'єм мобільності - число індивідів, які перемістилися по соціальних сходинах у вертикальному напрямку за певну кількість часу.

Соціальну мобільність зумовлюють об'єктивні обставини:

структурні зрушення в економіці;

зміни характеру й змісту суспільного розподілу праці й відносин власності;

послаблення закріпленості працівників за соціально та економічно нерівноцінними видами діяльності.

Соціальні переміщення між групами складні, супроводжуються певними соціальними наслідками, найістотнішим з яких є постійна наявність перехідних (маргінальних) верств щодо певних соціальних спільнот.

Якщо у суспільстві відбуваються інтенсивні соціально-економічні зміни, то у ньому зростає проблема маргіналізації населення.

Маргінали (від лат. "який знаходиться на межі") - це індивіди і групи, які знаходяться за рамками характерних для даного суспільства основних структурних підрозділів або пануючих норм та традицій.

Маргіналізація супроводжується втратою індивідом суб'єктивної ідентифікації з певною групою, зміною соціально-психологічних устроїв. Головними признаками маргіналізації є роз'єднання соціальних, економічних та духовних зв'язків.

Отже, соціальні переміщення є виявом соціальної мобільності, яка виражається у зміні класової належності індивідів, у переходах з однієї групи до іншої, міграції сільських жителів до міста і навпаки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Визначте сутність поняття "соціальна структура суспільства".

2. Охарактеризуйте основні елементи соціальної структури суспільства.

3. Розкрийте сутність теорії соціальної стратифікації.

4. Охарактеризуйте історичні типи стратифікації.

5. Розкрийте сутність процесу соціальної мобільності.

ТЕМА 6.СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ, СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 Суттєво, що для кожної соціальної страти характерні певні форми використання матеріальних та культурних благ, а також певний уклад життя. | Соціальна дія - це система вчинків, методів та способів, за допомогою яких індивід або група намагаються змінити поведінку чи думку інших людей.

Соціальна структура і соціальна стратифікація | Соціальна структура суспільства - це ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами. | Соціальні відносини та їх класифікація | Система соціального контролю | Соціальні санкції - це стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної для забезпечення внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного життя. | Соціальні інститути | Соціальні організації | Праця, трудова поведінка, трудова організація як соціальні інститути | Трудовий колектив як соціальний інститут. Функції, типи, структура трудового колективу | Сутність, різновиди та причини соціальних змін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати