На головну

Загальні методичні вказівки

  1. I Загальні аспекти сексології
  2. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  3. I. Методичні вказівки з підготовки
  4. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Сутність і цілі семінарських занять. Важливою складовою частиною навчального процесу у ВНЗ є семінарські заняття. Семінар - це форма аудиторного роботи, при якій відбувається поглиблене вивчення або групове обговорення студентами деякої теми навчальної програми дисципліни під керівництвом викладача. В рамках семінару може проводитися і контроль знань студентів (тестування). Основною метою семінарських занять є закріплення теоретичних знань з навчальної дисципліни "Екологія". Семінарські заняття допомагають студентам глибше засвоїти навчальний матеріал, набути навичок творчої роботи над першоджерелами та документами.

Робота до семінару. Тематика і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Екологія", їх мета, а також рекомендована література містяться в цих методичних вказівках (див. Пп. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 6 і ін.).

Починаючи підготовку до семінарського заняття, в першу чергу, необхідно засвоїти основні питання семінару, знання яких допомагає швидко знаходити потрібний матеріал по кожному з питань, не затримуючись на другорядній інформації. Перш ніж приступити до вивчення літератури по даній темі, необхідно прочитати відповідні теми в конспекті лекцій, розділах підручників і навчальних посібників. Потім слід попрацювати з додатковою літературою, зробити записи за рекомендованими джерелами. Повноцінні записи відображають не тільки зміст прочитаного, а й результат розумової діяльності студента. Студенту важливо розвивати в собі вміння зіставляти джерела, продумувати досліджуваний матеріал. При виконанні записів студент повинен дотримуватися наступного правила: прочитав - розібрався - зрозумів - записав. Можна виділити такі основні форми запису, як план (простий і розгорнутий), виписки, тези, конспект.

З огляду на трудомісткості, підготовку до семінару можна відкладати на останній день. Напередодні семінару корисно ще раз уважно прочитати записи лекцій і вже готовий конспект по темі семінару, ретельно продумати своє усний виступ.

План і робота на семінарі.Як правило, семінарські заняття з навчальної дисципліни "Екологія" будуються за таким планом:

1) опитування з питань теми семінару;

2) заслуховування рефератів (фіксованих доповідей) студентів з окремих питань теми семінару;

3) перевірка заповнення нової інформацією екологічних щоденників і заслуховування найбільш цікавих повідомлень студентів;

4) контроль знань студентів (тестування).

На семінарі кожен його учасник повинен бути готовим до виступу по всім поставленим на занятті питань, проявляти максимальну активність при їх розгляді. Виступ має будуватися вільно, переконливо і аргументовано. Цього можна домогтися лише при хорошому володінні матеріалом. Під час обговорення дискусійних тем і питань, виступаючий повинен проявити власне ставлення до того, про що він говорить, висловити свою особисту думку, розуміння, обгрунтувати його і зробити висновки зі сказаного. При відповіді виступаючого необхідно уважно і критично його слухати, помічати особливе в його судженнях, вловлювати недоліки і можливі помилки і, якщо потрібно, виступити, не чекаючи заключного слова викладача. При цьому слід звернути увагу на те, що ще не було сказано, або підтримати і розвинути цікаву думку, висловлену попереднім виступаючим.

У висновку викладач, як керівник семінару, підводить підсумки виступів і самого семінарського заняття. Результати роботи студентів на семінарських заняттях оцінюються викладачем в індивідуальному порядку.

Плани семінарських занять для студентів денного відділення

Тема семінару 1. «Екологія» як наука і навчальна дисципліна. Вчення про біосферу

 мета: Закріплення уявлень про зміст, завдання і методи дослідження дисципліни «Екологія», знань про біосферу (склад, межі та ін.); Отримання інформації про роль озонового екрану в біосфері і факторах його руйнування, джерелах і наслідки антропогенного забруднення гідросфери.
 забезпечення: Опорні конспекти, першоджерела, реферати (фіксовані доповіді), екологічні щоденники.
 тривалість: 2 години

План семінару:

1. Опитування студентів з питань семінару.

2. Заслуховування рефератів.

3. Перевірка і заслуховування повідомлень з екологічних щоденників.

Питання до семінару:

Навчальна дисципліна «Екологія»: зміст, завдання, методи дослідження та зв'язок з іншими науками.

Класифікація екології.

Сутність і види моніторингу.

Поняття «біосфера». Сутність вчення про біосферу.

Склад і межі біосфери.

Жива речовина і його функції.

Етапи розвитку біосфери. Поняття «ноосфера».

Теми рефератів:

Озоновий екран і фактори його руйнування.

Антропогенне забруднення гідросфери.

Список літератури:

Акімова Т. А. Екологія: Учеб. для вузів / Т. А. Акімова, В. В. Хаскин. - М .: ЮНИТИ, 1999. - 455 с.

Бiлявській Г. О. Основи екології: Підручник / Бiлявській Г. О., Фурдуй Р. С., Костiков I. Ю. - К .: Либідь, 2004. - 408 с.

Валова В. Д. Основи екології: Учеб. посібник / Валова В. Д. - 2-е изд., перераб. і доп. - М .: Видавничий Дім "Дашков і Ко", 2001. - 212 с.

Воронков Н. А. Екологія: загальна, соціальна, прикладна: Учеб. для студентів вузів. Посібник для вчителів / Воронков Н. А. - М .: Агар, 1999. - 424 с.

Горєлов А. А. Екологія: Учеб. посібник для вузів / Горєлов А. А. - М .: Юрайт-М, 2001. - 312 с.

Коробкін В. І. Екологія / В. І. Коробкін, Л. В. Передельский. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. - 576 с.

Миркин Б. М. Популярний екологічний словник / Б. М. Міркін, Л. Г. Наумова; під ред. А. М. Гілярова. - М .: Стійкий світ, 1999. - 304 с.

Одум Ю. Екологія / Одум Ю .; пров. з англ. - У 2-х т. - М: Світ, 1986. - 376 с.

Пехов А. П. Біологія з основами екології / Пехов А. П. - СПб .: Лань, 2001. - 672 с

 Тема 7. Глобальні екологічні проблеми | Тема семінару 2. Екологічні фактори середовища. Кругообіг речовин в біосфері

По вивченню навчальної дисципліни | ВСТУП | Тема семінару 3. Екологічні фактори середовища. Кругообіг речовин в біосфері | Тема семінару 4. Екологічна система та її місце в організації біосфери | Тема семінару 5. Екологічна система та її місце в організації біосфери. Соціальна екологія | Тема семінару 6. Глобальні екологічні проблеми | Загальні методичні вказівки | Список тем рефератів | Титульна сторінка, | Список використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати