На головну

Методичні рекомендації для студентів заочного відділення

  1. V. Критерії оцінювання знань та умінь студентів
  2. Вимоги до знань та умінь студентів під час вивчення курсу
  3. Вправи з налагодження контакту та створення працездатності студентів
  4. Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів
  5. Діагностика ознак відділення плаценти
  6. Для бакалавров заочного отделения
  7. Для заочного отделения Электротехнического факультета

з предмету "Історія України"

Спеціальності: 5.03050401 "Економіка підприємства"

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"

5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування

підприємств і цивільних споруд"

5.05050207 "Обслуговування та ремонт обладнання

підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

5.05010201 "Обслуговування комп"ютерних систем і мереж"

5.05170101 "Виробництво харчової продукції"

Розробив викладач Розглянуто та рекомендовано ЦМК

_________Т.І. Закорко Голова комісії _____________

____________________ _____________________________

м. рубіжне

Зміст

1. Пояснювальна записка

2. Програма курсу

3. Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи і методичні

рекомендації

4. Питання контрольної роботи

5. Перелік рекомендованої літератури

Пояснювальна записка

Історія України - одна зі складових історичної науки. Предметом вивчення курсу історії України є складний процес формування та розвитку українського народу , його діяльності в соціально - економічній , духовній , політичній і державній сферах. Метою вивчення є надання знань про сутність соціально - політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об'єктивну зумовленість , взаємозв'язки та взаємозалежність. В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: 1. Основні епохи в історії людства та їх хронологію, історичні події.

2. Витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах.

3. Суспільно - економічні , політичні, культурні процеси історичного розвитку українського народу.

4. Хронологію, етнологію, державотворчі, культурологічні, конфесійні принципи періодизації історичного розвитку України.

5. Зародження та розвиток українського етносу, державності, національно - державного відродження, процеси побудови суверенної демократичної держави.

6. Діяльність історичних осіб, політичних партій.

Вміти: 1. Порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб.

2. Оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей.

3. Співставляти історичні події , процеси з періодами (епохами).

4. Розрізняти тенденційно подану історичну інформацію.

5. Орієнтуватися в науковій періодизації історії України.

6. Працювати з відповідною літературою, вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, використовувати сучасні інформаційні можливості.

7. Аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему.

Програма курсу

  Зміст курсу "Історія України"   Кількість годин В тому числі
ауд. занять. самост. роб. ст.
1. Вступ. 2. Найдавніша історія України. 3. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь. 4. Галицько-Волинське князівство. 5. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV- I половина XVI ст.) 6. Визвольна війна українського народу середини XVII ст.. Утворення козацької держави. 7. Соціально - економічна та політичний розвиток України в ІІ половині XVII - XVIII ст..      
8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії у І половині XIXст. 9. Українські землі в ІІ половині XIX ст.. 10. Україна на початку XXст. (1900-1914) 11. Україна в роки першої світової війни. 12. Українське національно державне відродження 1917-1920 рр. 13. Українська РСР в умовах непу (1921-1928) 14. Українська РСР в умовах радянської модернізації (1928-1939) 15. Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках.      
16. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). 17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 1950-х рр. 18. Україна в умовах десталінізації (1953-1964) 19. Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її соціально-економічної та політичної кризи (1965-1985) 20. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. 21. Україна в умовах незалежності.      
Разом

3. Методичні рекомендації студентам до виконання контрольної роботи.

Контрольна робота з історії України складеться з трьох питань: перше питання стосується найдавнішої та середньовічної України (до XVII ст.. включно), друге питання - з нової історії України (XVIII-XІX ст.), а третє - з новітньої історії України (XX - XXI ст.). З 35 варіантів контрольної роботи студент обирає варіант, номер якого співпадає з номером залікової книжки. Об'єм контрольної роботи - шкільний зошит (12 - 18 аркушів). Титульний лист оформляється згідно з єдиним стандартом , затвердженим в коледжі. Роботу треба виконувати акуратно, грамотно, не допускаючи скорочення слів, чорнилами одного кольору.

Для написання контрольної роботи студент повинен вивчити матеріал навчальних підручників та посібників, використати довідкову літературу, довідники тощо. Відповіді повинні бути змістовними, повними, конкретними. Вони повинні продемонструвати здатність студента творчо підходити до виконання роботи, вміння мислити і висловлювати свої думки. Відповідь на кожне питання контрольної роботи повинна завершуватися висновком, в якому студент висловлює власну думку до розглянутого питання. В кінці роботи треба вказати список використаної літератури (до кожного питання окремо).

Контрольна робота здається на перевірку в термін, передбачений навчальним графіком. Студенти , які не мають заліка з контрольної роботи, до екзамену не допускаються.

4. Питання контрольної роботи

Варіант 1

1. Проаналізуйте досягнення первісних людей на різних етапах кам'яного віку.

2. Іван Мазепа: національний герой чи зрадник? Обґрунтуйте свою точку зору.

3. Складіть таблицю "Україна в умовах революції 1905 - 1907 р. р." за схемою:

  Український рух Селянський рух Робітничий рух Виступи в армії
Цілі        
Результати        

Проаналізуйте, чому український національно-визвольний рух не досяг поставлених цілей.

Варіант 2

1. Визначте особливості, притаманні заняттям і побуту трипільців.

2. Заповніть порівняльну таблицю "Від Богдана до Івана не було гетьмана"

  Внутрішня політика Зовнішня політика
Б. Хмельницький    
І. Мазепа    

3. Проаналізуйте плани воюючих сторін щодо України у роки Першої світової війни та перебіг військових дій в Україні.

Варіант 3

1. Складіть таблицю "Первісне суспільство на території України" за схемою:

Періоди Характерні знаряддя праці Суспільна організація Заняття

2. П. Орлик увійшов до української історії як автор першої конституції. Проаналізуйте її зміст та вкажіть, які положення конституції свідчать про її демократичний характер.

3. Схарактеризуйте характер, рушійні сили та завдання Української революції 1917р. Поміркуйте, чому період березня-червня 1917р. можна схарактеризувати як початок українського державотворення.

Варіант 4

1. Назвіть у хронологічній послідовності за перебуванням на території України кочові народи доби залізного віку. Визначте спільні риси цих кочових народів.

2. Визначте причини створення та наслідки діяльності в Україні Малоросійської колегії. Поміркуйте, чи є підстави для докорів щодо упередженого ставлення українських істориків до особи Петра I ?

3. Складіть таблицю "Культура України - сьогодні"

Тенденції розвитку
Позитивні Негативні

Варіант 5

1. Проаналізуйте причини виникнення в Північному Причорномор'ї грецьких міст-держав, заняття їхніх мешканців, їх взаємовідносини з місцевими жителями.

2. Схарактеризуйте зміни, що сталися в житті України наприкінці XYIII ст. в порівнянні з початком XYIII ст.. за схемою:

  Початок XYIIIст. Кінець XYIII ст.
Адміністративний устрій    
Гетьманська влада    
Становище козацтва    
Становище селянства    

3. Проаналізуйте умови прийняття та основні положення ІІІ і ІУ Універсалів Центральної Ради. Дайте оцінку їх історичного значення.

Варіант 6

1. Складіть порівняльну таблицю "Скіфо-сарматська доба на території України":

Назва етносу Скіфи Сармати
Походження    
Територія розселення    
Основні заняття    
Дата перебування    
Суспільний устрій    
Державні утворення    
Причини занепаду    

2. Ви - адвокат на суді історії над Запорізькою Січчю. Складіть виступ-відповідь прокуророві Катерини ІІ, що виступив із звинуваченнями проти козацтва.

3. Поміркуйте: НЕП - довготривала політика чи маневр більшовицької партії. Проаналізуйте уроки непу для розвитку сучасної України.

Варіант 7

1. Складіть таблицю "Античні міста Північного Причорномор'я" за схемою:

Назва міста Причина появи Місце розташування Суспільний устрій Органи управління Причини занепаду

2. Схарактеризуйте етапи обмеження та ліквідації гетьманства в Україні ("Від Богдана до Кирила владу відбирали"). Поміркуйте, чому царизмові вдалося без сильного спротиву ліквідувати автономний устрій України?

3. Складіть таблицю "Індустріалізація в УРСР" за схемою:

Основні завдання Джерела Заходи Результати

Варіант 8

1. Уявіть себе візантійським мандрівником і опишіть устрій, побут, господарські заняття, вірування східних слов'ян.

2. Вкажіть етапи закріпачення селян в Україні російським царизмом, схарактеризуйте правове становище селянства за схемою:

  До запровадження кріпосного права Після запровадження кріпосного права
Права, свободи    
Обов'язки    

3. Заповніть таблицю "Розвиток культури в Україні в 20-ті роки XX ст." за схемою:

Галузь Досягнення
Освіта  
Наука  
Література  

Варіант 9

1. Доведіть, що антський племінний союз можна вважати першим державним утворенням слов'ян.

2. Вкажіть причини ліквідації Запорозької Січі російським царатом за схемою:

Політичні  
Воєнно-стратегічні  
Економічні  

Дайте оцінку історичного значення Запорозької Січі для українського народу.

3. Заповніть порівняльну таблицю "Політика Центральної Ради (1) та

Гетьманату (2)":

Питанні для порівняння
У галузі державної розбудови    
У соціально-економічній галузі    
У галузі культури    
У галузі зовнішньої політики    

Варіант 10

1. Схарактеризуйте концепції походження держави Київська Русь та назв "Русь", "Україна".

2. Заповніть таблицю "Коліївщина" за схемою:

Причини  
Рушійні сили  
Мета  
Результати  

Проаналізуйте: чи мали перспективу перемоги селянсько-козацькі повстання, чому?

3. Заповніть порівняльну таблицю "Політика Гетьманату (1) та Директорії (2)":

Питання для порівняння
У галузі державної розбудови    
У галузі зовнішньої політики    
У соціально-економічній галузі    

Варіант 11

1. Складіть порівняльну таблицю "Політика найвизначніших київських князів":

Ім'я князя Основні заходи
Внутрішня політика Зовнішня політика

2. Доведіть, що Гетьманщина була справжнім етапом в процесі державотворення в Україні, який зберігав спадок минулого і створював засади для майбутнього.

3. Складіть порівняльну таблицю "Аграрна політика більшовиків за "воєнного комунізму", непу, колективізації" за схемою:

Період Зміст Результати
"Воєнний комунізм"    
Неп    
Колективізація    

Варіант 12

1. Проаналізуйте причини розпаду Русі. Чому сучасні історики стверджують, що Київська Русь не розпалася, а лише змінила форму державного устрою?

2. Складіть таблицю "Економічний розвиток України у XYIIIст." за схемою:

Сільське господарство Торгівля Ремесло Розвиток міст

3. Поміркуйте: політика "воєнного комунізму" - вимушена політика більшовиків в роки громадянської війни чи цілеспрямована спроба комуністичного експерименту? Відповідь обгрунтуйте.

Варіант 13

1. Схарактеризуйте розвиток сільського господарства, ремесла та торгівлі у Київській державі. Проаналізуйте становище основних верств населення.

2. Заповніть таблицю "Україна доби Гетьманщини (XYIII ст.)" за схемою:

Територія Органи влади й управління Правова система та судоустрій Військова організація Фінансова система

3. Підготуйте тези доповіді "Підсумки й уроки боротьби за незалежність України в 1917 - 1920 рр." Обґрунтуйте актуальність цієї теми для сьогоднішньої України.

Варіант 14

1. Складіть історичний портрет одного з київських князів за планом:

a) коли правив?

б) у чому полягала мета його внутрішньої та зовнішньої політики?

в) які заходи здійснював щодо реалізації своєї політичної мети?

г) які наслідки князювання?

д) як сучасники та історики оцінюють діяльність князя ?

2. Складіть таблицю "Розвиток культури України в XY - XYIIIст." за схемою:

Умови розвитку Стан освіти Книгодрукування Література Архітектура Живопис

3. Складіть порівняльну таблицю "Воєнний комунізм та неп" за схемою:

Галузі господарства Воєнний комунізм НЕП
Заходи Результати Заходи Результати
Промисловість        
Сільське господарство        
Торгівля        

Варіант 15

1. Схарактеризуйте культурні надбання Київської держави, визначте вплив християнства на розвиток культури.

2. Складіть таблицю "Розвиток економіки України у I половині XIX ст." за схемою

Галузі Зміни, що сталися Нові явища
Промисловість    
Сільське господарство    
Торгівля    

3. Схарактеризуйте визначальні риси тоталітарного режиму, доведіть їх притаманність політичному режиму, що існував в УРСР в 30-ті роки XX ст.

Варіант 16

1. Проаналізуйте боротьбу русичів з монголами, причини поразки та наслідки золотоординського панування для руських князівств.

2. Визначте внесок українців у розвиток культури Російської імперії у XYIII - XIX ст. Аргументуйте свою відповідь конкретними прикладами.

3. Складіть таблицю "Причини об'єднання радянських республік в СРСР":

Ідеологічні Політичні Економічні Військові Зовнішні

Варіант 17

1. Доведіть, що Галицько-Волинська держава була безпосередньою спадкоємицею політичних та культурних традицій Київської держави, зваживши на такі чинники: а) територія; б) етнічний скла; в) династичні зв'язки; г) характерні риси внутрішньої політики; д) напрямки зовнішньої політики.

2. Проаналізуйте, яке місце займала і яку роль виконувала економіка України в загальноімперській економіці Росії, як впливало колоніальне становище України у складі Росії на темпи її економічного розвитку у XYIII - початку XX ст.?

3. Заповніть таблицю "Стан культури України у 30-ті роки ХХ ст.":

Галузь Досягнення Втрати
Освіта    
Стан української мови    
Література    

Варіант 18

1. порівняйте причини занепаду Київської та Галицько-Волинської держав :

Держава Внутрішні чинники Зовнішні чинники
Київська ІX - XIII ст.    
Галицько-Волинська XII - XIY ст.    

2. Визначте риси кризи феодально-кріпосницької системи господарювання у I пол. XIX ст. Вкажіть явища у розвиткові господарства України, що свідчили про поглиблення процесу капіталізації її економіки.

3. Заповніть порівняльну таблицю "Економічний, політичний, культурний розвиток західноукраїнських земель у складі Польщі (1), Румунії (2) та Чехословаччини (3)

в 20-30-ті роки XX ст.":

 
Спільне      
Відмінне      

Варіант 19

1. Схарактеризуйте суспільний устрій та господарське життя українських земель

складі Великого Князівства Литовського. Поміркуйте, чому, ВКЛ називали "Литовською Руссю"?

2. Складіть порівняльну таблицю "Селянські повстання та декабристський рух в Україні" за схемою :

I половина XIX ст. Селянські повстання Декабристський рух
Причини появи    
Мета боротьби    
Соціальний склад    
Методи боротьби    
Результати боротьби    

3. Заповніть порівняльну таблицю "Західноукраїнські землі (1) та УРСР (2)

в 20-30-ті роки XX ст."

Питання для порівняння
Соціально-економічний розвиток    
Політичний розвиток    
Розвиток культури    
Релігійне життя    

Варіант 20

1. складіть порівняльну таблицю "Українські землі під владою Литви та Польщі":

  ВКЛ Річ Посполита
Українські землі, що входили до складу    
Система управління    
Право на судочинство    
Становище церкви і православного населення    

2. Визначте причини, що сприяли піднесенню національного руху в I пол. XIX ст. Схарактеризуйте прояви національного відродження в Україні в I пол. XIX ст.

3. Складіть таблицю "Фашистська окупація України" за схемою:

Дата Хід бойових дій Результат

Варіант 21

1. Проаналізуйте внутрішні та зовнішні причини укладення унії в Любліні, її основний зміст та наслідки для українського народу.

2. Складіть порівняльну таблицю "Український рух в XIX ст." за схемою:

  Назва руху Діяльність Результати Значення
Наддніпрянська Україна        
Західна Україна        

3. Схарактеризуйте суть німецького "нового порядку", встановленого в Україні в період фашистської окупації.

Варіант 22

1. Складіть таблицю "Загарбання українських земель Литвою, Польщею, Угорщиною, Молдавією, Московією в XIII - ХYст." за схемою:

Загарбані території Країна-загарбник

Проаналізуйте причини та наслідки загарбання для подальшої долі України.

2. Проаналізуйте причини повільних темпів економічного розвитку Західної України в I пол. XIX ст. Назвіть наслідки реформ 1848 р. в Австро-Угорщині для розвитку західноукраїнських земель.

3. Складіть таблицю "Антифашистський рух Опору в Україні" за схемою:

Сили руху Опору в Україні Характеристика діяльності
Радянський партизанський рух  
Український повстанський рух  

Варіант 23

1. Схарактеризуйте нові риси у розвитку феодального землеволодіння, що з'явилися у Речі Посполитій в XYI ст. Вкажіть форми залежності та етапи закріпачення селян у литовсько-польську добу.

2. Складіть порівняльну таблицю "Український національний рух в I пол. XIX ст.":

  Мета діяльності Характеристика діяльності Значення діяльності
Кирило- Мефодіївське товариство      
"Руська трійця"      

3. Схарактеризуйте втрати України у Другій світовій війні та внесок народу України в перемогу над фашизмом.

Варіант 24

1. Заповніть таблицю "Виникнення козацтва" за схемою:

Причини появи козацтва Джерела формування козацтва Соціальний склад козацтва Історичне значення козацтва

2. Проаналізуйте спільні та відмінні риси українського національного руху в Східній та Західній Україні в XIX ст. Поміркуйте, чому саме духовенство відігравало провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях.

3. Складіть таблицю "Визволення України від фашистської окупації" за схемою:

Дата Хід бойових дій Результат

Варіант 25

1. Складіть схему органів влади та управління на Січі. Поміркуйте, чому Запорозьку Січ деякі історики характеризують "козацькою демократичною християнською республікою"?

2. Складіть таблицю "Українська культура XIX ст." за схемою:

Наука Освіта Література Музика Живопис Архітектура

3. Складіть таблицю "УРСР в середині 40-х - на початку 50-х років XX ст.":

Територіальні зміни УРСР після Другої світової війни Особливості соціально-економічного розвитку
У промисловості У сільському господарстві У соціальній сфері

Варіант 26

1. Ви - європейський мандрівник, що потрапив на Січ. Опишіть побут, життя, звичаї запорожців.

2. Складіть порівняльну таблицю "Економічний розвиток України у XIX ст." :

  Спільні риси Відмінні риси
Наддніпрянська Україна    
Західна Україна    

3. Заповніть таблицю "Українська культура у повоєнні роки" за схемою:

Галузь Досягнення і проблеми
Освіта  
Наука  
Література  
Музика  
Кіно  

Варіант 27

1. Складіть таблицю "Селянсько-козацькі рухи наприкінці XYI ст." за схемою:

  На чолі з К. косинським На чолі з С. наливайком
Причини повстання    
Рушійні сили    
Основні події    
Результати, значення    

2. Проаналізуйте, чи досяг своєї мети український національно-визвольний рух

XIX ст. Відповідь аргументуйте прикладами з історії Російської та Австро-Угорської імперій.

3. Складіть таблицю "Радянізація Західної України" за схемою:

Заходи радянського керівництва Економічна сфера Політична сфера Культурне життя

Дайте оцінку: радянізація мала позитивне чи негативне значення для долі України?

Варіант 28

1. Складіть таблицю "Братства в Україні." за схемою:

Причини появи Соціальний склад Сфера діяльності Значення братств
Книгодрукування Освіта Благодійність Церковне життя
             

2. Проаналізуйте причини проведення царизмом аграрної реформи 1861 р., її особливості в Україні, результати скасування кріпосного права для економічного розвитку України.

3. Складіть таблицю "Хрущовська "відлига" в УРСР" за схемою:

Заходи в суспільно-політичній та культурній сферах Результати
Позитивні Негативні

Варіант 29

1. поміркуйте над причинами появи Берестейської церковної унії та її значення для подальшої долі України та розвитку подій в ній.

2. Складіть таблицю "Аграрна реформа 1861 р. в Україні" за схемою:

Причини проведення Основні заходи Особливості проведення реформи в Україні Результати реформи Значення та наслідки

3. Заповніть таблицю "Дисидентський рух в УРСР в 1950-1970-ті роки" за схемою:

Причини появи Мета діяльності Організації та лідери Зміст діяльності

Проаналізуйте причини жорстокої розправи радянського режиму з дисидентським рухом.

Варіант 30

1. заповніть таблицю "Національно-визвольна війна українського народу

сер. XYIIст." за схемою:

Причини війни  
Перебіг війни (дата, подія)  
Результати війни  

2. Проаналізуйте, яку мету переслідував царизм, реформуючи в 60-70-ті рр.. XIX ст. устрій імперії, чи справдились його сподівання? На Вашу думку, яка з проведених реформ мала найбільш прогресивний характер. Відповідь обґрунтуйте.

3. Складіть таблицю "Україна в умовах хрущовської "відлиги" за схемою:

Основні заходи
У промисловості У сільському господарстві У соціальній сфері

Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки реформування соціально-економічної сфери.

Варіант 31

1. Порівняйте умови Зборівського, Білоцерківського та українсько-московського договорів.

2. Складіть таблицю "Реформи 60-80-х років XIX ст. в Україні" за схемою:

Назва реформи Основний зміст Результати

3. Складіть таблицю "Внутрішня і зовнішня політика незалежної України":

Основні заходи Напрямки зовнішньої політики Державотворчі процеси
В економічній сфері В соціальній сфері
       

Варіант 32

1. Заповніть таблицю "Українська гетьманська держава Б. Хмельницького":

Адміністративно-територіальний поділ Органи влади та управління Збройні сили Фінансова система Судочинство та судоустрій

2. Проаналізуйте особливості економічного розвитку України на початку XX ст. Поміркуйте, чи були притаманні тенденції світового розвитку розвиткові України. Відповідь обґрунтуйте.

3. Заповніть таблицю "УРСР у період перебудови" :

  Основні події Характерні риси та особливості
Суспільно-політичне життя    
Соціально-економічне життя    
Культурне життя    

Варіант 33

1. Проаналізуйте причини надзвичайно швидкого створення козацької гетьманської держави середини XYII ст. Чому історики, оцінюючи роль Хмельницького, стверджують, що найяскравішою сторінкою його діяльності є державотворення?

2. Складіть таблицю "Промисловий переворот в Україні у II пол. XIX ст.":

  У промисловості У сільському господарстві
Прояви промислового перевороту    

3. Складіть таблицю "Україна в 60-80-ті роки XX ст. " :

Соціально-економічний розвиток Політико-ідеологічна сфера Розвиток культури

Обґрунтуйте своє судження: наростання кризових явищ було випадковим чи закономірним явищем?

Варіант 34

1. Проаналізуйте, чому період в історії України по смерті Б. Хмельницького історики називають "Руїною"? Схарактеризуйте наслідки "Руїни" для долі України.

2. Складіть порівняльну таблицю "Економічний розвиток України" за схемою:

Характерні риси розвитку I пол. XIXст. II пол. XIXст.
Сільського господарства    
Промисловості    

3. Складіть таблицю "Україна в 90-ті роки ХХ ст.: на шляху державотворення " :

Основні заходи державотворення Особливості державотворчих процесів Основні труднощі державотворення

Варіант 35

1. Заповніть таблицю "Гетьманщина в другій половині XYII ст."

Зміни, що сталися
У соціальному устрої В організації управління В економічному житті

2. Проаналізуйте столипінську аграрну реформу в Україні, звернувши увагу на мету та основні заходи реформи, особливості її проведення та результати.

3. Складіть тези доповіді "Проголошення державної незалежності України".

Перелік рекомендованої літератури

1. Бойко О. д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2005. - 688 с.

2. Давня історія України. Навч. посібник у 2 кн. / Толочко П. п., Козак Д. н., Крижицький С. д. та ін. - К.: Либідь, 1994.

3. Довідник з історії України /А-Я/: Посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К.: Генеза, 2001.

4. Історія України / В. д. Верстюк, О. в. Гарань, О.І. Гуржій та ін. Під ред. В. а. Смолія. - К.: Альтернативи, 1997.

5. Короткий довідник з історії України / І. ф. Курас, М. о. Багмет, І.І. Федьків та ін. - К.: Вища школа, 1994.

6. Лановик Б. д., Матейко Р. м., Матисякевич З. м. Історія України: Навч. посібник / За ред. Б. д, Лановика. - К.: Т-во Знання, КОО, 2000.

7. Рибалка І. к. Історія України. Частина 1: Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. - Х.: Основа, 1994.

8. Світлична В. в. Історія України: Навч. посіб. / За ред. Ю. м. алексєєва. - К.: Каравела, 2005. - 408 с.

9. Субтельний Орест. Україна: історія. К.: Либідь, 1993.Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є. порай-Кошиця | Религиоведение
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати