Головна

Рекомендації при підготовці до Рубіжного контролю.

  1. I. Методичні вказівки з підготовки
  2. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  3. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  4. VII. Методичні рекомендації викладачам
  5. VIII. Методичні рекомендації студентам
  6. VIII. Методичні вказівки по підготовці КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. Б) при підготовці до семінарських занять

Вирішуючи ту чи іншу задачу, студент повинен перш за все уважно прочитати її умови, звертаючи увагу на всі навіть незначні дані. Потім слід дати коротку відповідь, вибравши правильний, на думку студента варіант, позначивши його буквою: А, Б, ст. і т. д. У деяких випадках необхідно дати комбінований відповідь, що включають кілька правильних позицій. В цьому випадку необхідно вказати у відповіді всі букви, що включають кілька правильних відповідей. При оцінці виконання рубіжного контролю враховуються глибина знань теоретичних знань бібліотеки і бібліографії, культура мови, система письмового викладу пройденого матеріалу. Особлива увага звертається на вміння самостійно критично мислити, аргументовано доводити висновки і пропозиції.

 Тема СРС  зміст СРС  Форма контролю  № тижні (видача)  № тижні (здача)  Кількість годин  Кількість балів
 Вступ. Предмет і основні поняття курсу «Російська мова і культура мови».  Специфіка культури мови як наукової дисципліни. Культура мови в системі гуманітарних наук. Культура мови і суміжні дисципліни. Мова і мова. Функції мови: спілкування, повідомлення, воздействіе.Прошлое і сьогодення російської літературної мови. Загальна характеристика основних етапів становлення української літературної мови.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  1,5
 Норма як центральне поняття культури мовлення.  Літературна мова як основа культури мовлення. Нормативність літературної мови. Відносність і мінливість літературної норми. Джерела зміни норм літературної мови. Норми вимови. Особливості російського наголоси. Порушення граматичних норм.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  1,5
 Основні якості мови. Точність.  Доречність, логічність, правильність мови. Точность.Предметная і понятійна точність. Точність слововживання. Синонімія, паронимия, полісемія, омонімія. Термінологія. Сполучуваність слів і точність. Мовна надмірність. Мовна недостатність. Причини порушення точності мови. Точність мови і функціональні стилі  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  1,5
 Основні якості мови. Чистота мови.  Чистота як відсутність у мові елементів, чужих літературній мові, або відкидаються нормами моральності. Використання в мовленні діалектних та професійних елементів. Іншомовні слова і вирази в мові. Мовні штампи і канцеляризми. слова-бур'яни. Жаргонізми і мовні елементи, які не допускаються нормами моральності.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  2,5
 Основні якості мови. Багатство і виразність мови.  Поняття багатства мови. Лексико-фразеологічний і семантичне багатство мови. Словотвір як джерело мовного багатства. Граматичні ресурси мовного багатства. Виразність і її основні умови. Фонетичні засоби виразності. Милозвучність мови. Лексика і фразеологія як основне джерело виразності мовлення. Виразні можливості граматики. Стежки і фігури мови. Метафора і її види. Метонімія. Порівняння. Гіпербола, литота, оксюморон, синекдоха, алегорія.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  3,4
 Функціональні стилі російської мови.  Основні стилі сучасної російської мови. Розмовний стиль. Науковий. Публіцистичний. Художній. Офіційно-діловий стиль. Стилістична варіативність. Епістолярний стиль. Його своєрідність. Підстилі офіційно-ділового стилю: законодавчий, адміністративно-канцелярський, дипломатичний. Жанрові різновиди підстилів: 1) офіційно-ділового стилю; 2) наукового стилю. Проблема точності слововживання. Використання термінів. Види термінів. Гармонізація, уніфікація, милозвучність термінів. Можливість усного існування текстів офіційно-ділового стилю. Проблема мовного стандарту і канцеляризмів. Засоби масової інформації та культура мови. Інформація, інформаційна норма, інформаційне поле. Полістилізм (стильова поліфонія) як найважливіша ознака мови засобів масової інформації.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  3,4
 Мова і стиль документів.  Мова і стиль комерційної кореспонденції. Мова і стиль інструктивно-методичних документів. Реклама в ділового мовлення. Правила оформлення документів. Мовний етикет в документі. Культура складання документа: способи викладу матеріалу, відповідність частин, відбір мовних форм. Аргументація в різних категоріях ділових документів. Діапазон використовуваних мовних засобів. Ясність і лаконічність стилю.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  3,4
 Основи ораторського мистецтва та полемічного майстерності.  Ораторське мистецтво як соціальне явище. Види ораторського мистецтва. Історія ораторського мистецтва. Антична риторика. Розвиток риторичних традицій в Росії. Риторичні навички та вміння. Підготовка до публічних виступів. Види підготовки. Композиція промови. План-основа композиції. Складові елементи композиції. Недоліки композиції. Контакт з аудиторією. Врахування особливостей аудиторії. Форма піднесення матеріалу. Єдність слова і справи. Суперечка, дискусія, полеміка. Класифікація суперечок. Культура спору. Визначеність позицій полемістів. Національні та культурні традиції. Шанобливе ставлення до опонента. Основні формально-логічні закони. Доведення. Логічні помилки. Доводи в суперечці. Полемічні прийоми. Прийоми в суперечці. Мистецтво відповідати на питання. Організація і проведення дискусії.  Письмовий конспект з наступним усним опитуванням на ПЗ і тестування  3,4
 Разом:  20,6


Рекомендації при роботі з літературою | РУБІЖАНСЬКИЙ політехнічний коледж ім. О.Є. Порай-Кошиця

Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ | Практичне заняття №1 | Практичне заняття №2 | ТемаОсновние якості мови. Точність. | ТемаОсновние якості мови. Чистота мови. | ТемаОсновние якості мови. Багатство і виразність. | Практичне заняття №6 | Улюблена мати-вітчизна | Практичне заняття № 7 | Практичне заняття №8 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати