Головна

Мета і завдання ВКР

  1. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  2. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  3. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  4. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  5. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  6. II. завдання охорони
  7. II. рішення завдання

Дається коротке обґрунтування мети даної ВКР, а також чітке визначення основних завдань, намічених до виконання.

Структура і зміст основних розділів ВКР

Можливі такі варіанти приблизною структури ВКР, рубрикацією та обсягу їх розділів (глав) - табл.1. Перший варіант слід використовувати в тому випадку, коли експериментальна частина роботи виконана безпосередньо на підприємстві і тісно пов'язана з технологією і економічними показниками розвитку господарства і галузі. Другий варіант більше підходить для умов, коли досліди проведені в лабораторії, віварії, навчально-дослідному господарстві, науково-дослідному інституті і т. Д.

Розділи (глави) ВКР послідовно нумерують арабськими цифрами, розділеними крапкою. Перша цифра означає номер розділу (глави), друга - підрозділу (параграфа). Наприклад: 1.3. - Це підрозділ (параграф) 3 розділу (глави) 1. Після номерів розділів (глав) і підрозділів (параграфів) вказують їх назви. Слова «розділ (глава)» або «підрозділ (параграф)» не пишуть. При нумерації розділів (глав) римські цифри або буквені позначення не застосовують. Зміст (зміст), введення, висновки, бібліографічний список і додатки не нумерують. В останній графі таблиць дано приблизний обсяг розділів (глав), виходячи з того, що загальний обсяг ВКР повинен бути, як правило, в межах близько 50 сторінок тексту, набраного на комп'ютері.

Важливу роль відіграє форма подання цієї завершальній роботи. Вона виконується з дотриманням встановленої стандартом рубрикації.

Зразкове структура, зміст і обсяг розділів (глав) по розділах ВКР представлено нижче (варіант 1,2).

У змісті (змісті)вказують номери і заголовки розділів (розділів) і підрозділів (параграфів) ВКР і сторінки, з яких вони починаються.

Вступ- Обов'язковий розділ ВКР, що включає обґрунтування актуальності обраної теми, огляд досліджень, проведених в обраному напрямку і формулювання основної мети роботи і кола завдань для здійснення цієї мети. У вступі також визначається ступінь вивченості проблеми і питання, які потребують додаткового дослідження. Глава завершується формулюванням в конкретному виді (однією фразою) цілі роботи і основних положень проекту, які потребують розробки (у вигляді кола завдань). Кожна з намічених завдань, виноситься в окреме положення роботи, за яким в основному тексті роботи необхідно провести обговорення, підкріпивши його конкретними матеріалами.

У розділі (главі) «Характеристика підприємства та економічна оцінка його діяльності»потрібно викласти наступні моменти.

1.1. Короткі відомості про підприємство - Найменування та історія створення; природні умови (клімат, в т. ч опади і грунти, рельєф, природна рослинність, водозабезпеченість) і економічні особливості (місце знаходження, наявність під'їзних шляхів до пунктів збуту продукції і отримання вантажів); організаційна структура.

1.2. Спеціалізація і розміри підприємства (Питома вага в структурі товарної продукції головною, додаткових і підсобних галузей; вартість продукції, основних виробничих фондів, чисельність робочої сили, площа угідь, чисельність різних видів тварин). Ці дані можна привести в формі тексту (за останній звітний рік) або відповідних таблиць (в динаміці за 2 останні роки).

Варіант 1

 № розділу (глави), підрозділу (параграфа)  Назва розділу (глави), підрозділу (параграфа)  число сторінок
   Зміст (зміст)  1-2
   Вступ  1-3
 1.  Характеристика підприємства та економічна оцінка досліджуваної галузі  5-8
 1.1.  Короткі відомості про підприємство  
 1.2.  Спеціалізація і розміри підприємства  
 2.  Огляд літератури  15-20
 3.  Власні дослідження (експериментальна частина)  
 3.1.  Цілі і завдання досліджень  
 3.2.  Матеріал і методика досліджень  3-5
 3.3.  Результати досліджень  10-15
   Висновки і пропозиції  1-2
   Бібліографічний список (Список літератури)  
   додатки  5-101

Варіант 2

 № розділу (глави), підрозділу (параграфа)  Назва розділу (глави), підрозділу (параграфа)  число сторінок
   Зміст (зміст)  1-2
   Вступ  1-3
 1.  Огляд літератури  15-20
 2.  Власні дослідження (експериментальна частина)  
 2.1.  Цілі і завдання експерименту  1-2
 2.2.  Матеріал і методика експерименту (досліджень)  3-5
 2.3.  Результати експерименту (досліджень)  10-15
   Висновки і пропозиції  1-2
   Бібліографічний список (Список літератури)  
   додатки  5-101

1Додатки в загальний обсяг ВКР не включають.

Огляд літератури. Мета огляду - логічно обґрунтувати поставлене завдання дослідження. У деяких випадках, особливо коли число літературних джерел незначно, підрозділ (параграф) «Огляд літератури» може, бути названий «Стан питання і завдання дослідження». Не можна під час обговорення будь-якого положення обмежуватися простим переліком джерел або тільки перерахуванням викладених в них відомостей. За найбільш принципових питань - роблять узагальнюючий висновок, обов'язково висловлюючи в ньому свою думку. Всі висловлені студентами положення повинні бути, добре аргументовані, до них даються посилання на відповідні джерела. Якщо в літературі зустрічаються протиріччя по досліджуваному допиту, то студенти повинні згрупувати джерела в залежності від поглядів різних авторів і висловити своє ставлення до них, т. Е. Показати, з чим вони згодні або не згодні, пояснити чому.

При відсутності в літературі достатніх відомостей з порушених проблем в тексті це треба обов'язково зазначити. В першу чергу, в огляді літератури використовують роботи, опубліковані за останні 10-15 років. Не слід використовувати навчальну літературу, в тому числі підручники та посібники. Аналіз відомостей з даного конкретного питання може бути проведений в хронологічному порядку щодо використовуваних джерел. Це дає можливість простежити вирішення питання в історичному аспекті. При наявності декількох точок зору по одній проблемі можливим варіантом викладу матеріалу є угруповання літературних джерел по аналогичности результатів досліджень (по ідентичності висновків, висновків, думок авторів). Наприкінці огляду літератури дають короткий висновок і формулюють завдання, які повинні бути вирішені в дипломній роботі (проекті).

власні дослідження (Експериментальна частина). Виконується, як на основі експериментальних даних, так і даних, представлених в різних наукових виданнях.

Цілі і завдання. Дається коротке обґрунтування мети даної ВКР. Дається також чітке визначення основних завдань, намічених до виконання. Кожна з намічених завдань, виноситься в окреме положення роботи, за яким в основному тексті роботи необхідно провести обговорення, підкріпивши його конкретними матеріалами.

Матеріал і методика -обов'язкова глава роботи, яка містить дані про кількість (обсяг) зібраного матеріалу і його якісні характеристики - докладно вказуються терміни роботи, сезони збору матеріалу, кількість проведених польових і лабораторних проб (аналізів, обліків на маршрутах, стаціонарних майданчиках, трансект і профілях), кількість обстежених тварин, їх кормових об'єктів і т. п Тут же наводиться опис методичних підходів, за допомогою яких було зібрано, опрацьовано і проаналізовано матеріал. При описі методик збору та обробки матеріалу обов'язково вказуються їх автори. Літературні джерела, з яких взяті використані методики, повинні бути включені в бібліографічний список. При цьому необхідно пояснити, як проводиться облік даних, які були форми реєстрації проведених досліджень і аналізів, яким чином відібраний експериментальний матеріал, за допомогою яких методів його аналізували і обробляли. Якщо випускники в своїх роботах користувалися не тільки власними матеріалами, в методиці і результати дослідження вони повинні обов'язково повідомити про це (вказати їх характер, обсяг і авторів).

Оригінальні методики, використовувані в роботі описується особливо докладно. У обробку великої кількості даних обов'язково включаються методи варіаційної статистики, достовірність відмінностей результатів підраховується за критерієм Х-квадрат або Т-критерієм Стьюдента. У порівняльному аналізі фауністичних комплексів можна використовувати індекс С'еренсена (1948), у випадках, якщо необхідно порівняння окремих територій за кількістю видів, застосуємо індекс Пианки (1973). Застосовують кореляційний і дисперсійний аналізи. Даючи порівняльний аналіз по щільності населення бажаний розрахунок помилки середніх показників.

Залежно від складності досвіду і числа груп опис роблять у формі таблиці або тексту. Групи в досвіді позначають арабськими цифрами.

Результати досліджень -послідовно і докладно обговорюють всі основні дані, отримані в експерименті. Попередньо складають план викладу матеріалу, його систематизації, обробки і аналізу. Основний експериментальний матеріал повинен бути підданий біометричної обробці, що дає можливість за результатами проведених дослідів на тваринах зробити правильні висновки про ефективність застосування різних методів дослідження.

При цьому, як правило, визначають середню арифметичну величину ознаки (М або х '), помилку середньої арифметичної (m), середнє квадратичне відхилення (? - сигма) і коефіцієнт варіації (CV). У зазначеному підрозділі наводяться таблиці, малюнки, схеми, діаграми і інший ілюстративний матеріал. Його розмішають після посилань в тексті. Аналіз цього матеріалу не повинен підмінятися простим переказом цифрових даних. Він полягає в порівнянні, узагальненні, протиставленні, осмисленні отриманих даних. Окремі цифрові значення можна повторити в тексті, якщо потрібно підкреслити що-небудь дуже важливе.

На підставі отриманих результатів, по кожному з основних положень роботи (основні положення повинні повністю відповідати поставленим завданням за змістом і кількістю) ведеться обговорення, в якому наводяться найбільш значущі факти, які підтверджують або спростовують висунуті в роботі гіпотези і припущення. Дається не тільки науковий аналіз отриманих результатів, а й проводиться їх порівняння з аналогічними даними інших авторів. У разі розбіжностей з прийнятими уявленнями необхідно дати аргументоване пояснення або висловити своє припущення з цього питання. Після аналізу найбільш важливих показників доцільно зробити висновок, зазначивши в ньому виявлені закономірності і сформулювавши приватні висновки.

Кількість ілюстрацій в випускної кваліфікаційної роботі залежить від їх змісту і повинне бути достатнім для того, щоб надати викладається тексту ясність і конкретність. Графіки, діаграми і таблиці не повинні дублювати один одного. Один з варіантів усунути дублювання - це помістити графік або діаграму в основному тексті, а відповідну таблицю в додатку. Таблиці за обсягом не повинні переважати над текстом, так як в противному випадку ускладнюється його сприйняття. Студенти зобов'язані продемонструвати вміння аналізувати отримані відомості і на цій основі робити обґрунтовані узагальнення, висновки і висновки.

Для більшості робіт пов'язаних з конкретною територією, наводиться короткий опис району робіт, починаючи з фізико-географічних особливостей, клімату, рослинності і кінчаючи тваринним світом.

В обсяг матеріалу включається також наявні в розпорядженні автора відомчі матеріали, оброблені дані анкетування і ін. Дані офіційного характеру. Всі отримані результати повинні бути прокоментовані з залученням літературних джерел.

Висновки і пропозиції - найбільш коротка і найбільш конкретна глава, в якій по кожному з основних положень роботи робиться як мінімум один висновок. Необхідно, щоб висновок був лаконічний і виражений однією фразою. Висновки можуть ставитися як до теоретичної, так і до практичної частини роботи. У цей розділ виносяться і пропозиції, які стосуються раціоналізації практичного мисливствознавства або природоохоронної діяльності. Пропозиції повинні логічно випливати з результатів проведених досліджень.

Висновки і пропозиції грунтуються тільки на матеріалі своїх досліджень і викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу кожен.

 Вибір теми ВКР | оформлення ВКР

факультет Зооінженерний | Методичні вказівки щодо виконання звітів по науково-дослідній практиці | Вимоги до ВКР | захист ВКР | Біологія звірів і птахів | біотехнія | Середня арифметична | середньоквадратичне відхилення | Достовірність різниці середніх значень ознак. | При оцінці різних фауністичних комплексів і порівнюючи їх можна використовувати індекс С'еренсена (1948) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати