На головну

Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля)

 1. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
 2. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
 3. I. Поняття компетенції
 4. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 5. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 6. I. Формування дисципліни.
 7. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

В результаті освоєння дисципліни «Лінійна алгебра» формуються компоненти наступних компетенцій:

 Код, зміст і дескрипторно характеристики компетенції
 (ПК-6) здатний на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні і економетричні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати
 Знати: · основи математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей і математичної статистики, необхідні для вирішення економічних завдань, · методи побудови економетричних моделей, об'єктів, явищ і процесів, · основи побудови, розрахунку та аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів на мікро- і макрорівні. вміти:
 • аналізувати у взаємозв'язку економічні явища процеси і інститути на мікр- і макрорівні,
 • аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься в звітності підприємств різних форм власності,
 • аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняному та зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників,
 • будувати на основі опису ситуацій стандартні еоретіческіе і економетричні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати,
 • користуватися інформаційно-пошуковими мовами систем, реалізованих на сучасних ЕОМ.
 володіти:
 • методами і прийомами аналізу економічних явищ і процесів за допомогою стандартних теоретичних і економетричних моделей,
 • сучасною методикою побудови економетричних моделей.
 
 (ПК-10) здатний використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології
 знати:
 • основні види інформаційних ресурсах суспільства як економічної категорії;
 • основні поняття інформаційних систем;
 • основи сучасних інформаційних технологій переробки інформації та їх вплив на успіх у професійній діяльності;
 · Принципи використання сучасних інформаційних технологій та інструментальних засобів для вирішення різних завдань у своїй професійній діяльності;
 • основні програмні продукти, що використовуються в соціально-економічних системах.
 Вміти: · працювати з програмними продуктами загального призначення, що відповідають сучасним вимогам світового ринку; · Працювати в локальних і глобальних комп'ютерних мережах, використовувати в професійній діяльності мережеві засоби пошуку та обміну інформацією;
 • інтерпретувати і використовувати результати обробки інформації економіко-орієнтованими програмними продуктами.
 Володіти: · основними інформаційними технологіями, що дозволяють обробляти соціально-економічну інформацію; · володіти основами автоматизації процесів вирішення економічних завдань;
 • основними прийомами роботи з технічними засобами при вирішенні економічних і дослідницьких завдань.
 

Структура і зміст дисципліни (модуля)

Загальна трудомісткість дисципліни складає 4залікові едініци171часа.

4.1. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи (в годинах)

4.1.1. Обсяг і види навчальної роботи (в годинах) з дисципліни в цілому

 Вид навчальної роботи  Всього годин
 Загальна трудомісткість базового модуля дисципліни  171часа
 Аудиторні заняття (всього)
 В тому числі:  
 лекції
 семінари
 Самостійна робота
 В тому числі:  
 Підготовка до практичних занять
 Вивчення теоретичного матеріалу
 Домашні контрольні роботи
 Вид підсумкового контролю  іспит


Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату | освітні технології

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ | ДИСЦИПЛІНИ | Кафедри математики і математичного моделювання факультету інформаційних технологій | Лист - вкладка робочої програми навчальної дисципліни | Список основної навчальної літератури | Цілі освоєння дисципліни | Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни. | Вказівки щодо виконання контрольних робіт, по організації самостійної роботи | Векторна алгебра і аналітична геометрія | Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати