На головну

Поняття екологізації.

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. А) Поняття радіоактивності.
  7. А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць.

Основу суспільного виробництва складають економічні процеси, пов'язані з виробництвом і споживанням товарів і послуг. Можна стверджувати, що формування сталого розвитку та забезпечення національної екологічної безпеки в будь-якій країні неможливе без екологізації суспільного виробництва.

під екологізації економікислід розуміти цілеспрямований процес перетворення економіки, спрямований на зменшення інтегрального екодеструктивного впливупроцесів виробництва і споживання товарів і послуг в розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту.Екологізація здійснюється через систему організаційних заходів, інноваційних процесів, реструктуризацію сфери виробництва і споживчого попиту, раціоналізацію природокористування, трансформацію природоохоронної діяльності, які реалізуються як на макро-, так і на мікроекономічних рівнях.

Доцільно підкреслити принципова відмінність понять "Екологізація" і "природоохоронна діяльність". Перше поняття ширше ніж друге. Природоохоронну діяльність можна вважати складовим елементом трансформаційних процесів, які кваліфікуються як Екологізація.

Таким чином, хоча Екологізація і включає процеси природоохоронної діяльності, вона концептуально від неї відрізняється. Природоохоронна діяльність спрямована на охорону компонентів середовища від забруднення, тому вона фактично використовується для пом'якшення екологічного недосконалості існуючих технологій. Екологізація ж означає процес постійного екологічного удосконалення, який спрямований на ліквідацію екодеструктивності факторів, а відповідно, і потреби в природоохоронних заходах.

Визначаючи екологізацію, слід зауважити, що воно містить ще одне ключове поняття інтегрального екодеструктивного впливу.

під інтегральним екодеструктивності впливомрозуміють зведені до єдиної критеріальною базі результати негативних наслідків впливу на людину і природні системи процесів виробництва і споживання предметів і послуг.

Рівень екологізації може бути визначений за такими напрямками:

· економічні показники;

· Енергетичні показники:

· Земельні показники;

· Показники порівняння;

· Наявність або відсутність екологічно "гарячих" місць.

 ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | Відтворений механізм екологізації.

ЕКОНОМІЧНА ЕКОЛОГІЯ | Роль людського фактора у вирішенні екологічних проблем | Поняття природних ресурсів | Основні напрямки раціонального природокористування | Екологічна криза та глобальні екологічні проблеми | Проблеми охорони навколишнього середовища | ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР. | Концепції світового розвитку з урахуванням екологічного чинника. | Концепція сталого розвитку | Екстерналії, їх види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати