На головну

Особливості пунктуації англійської мови

  1. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  2. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  3. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  4. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  6. II. Особливості написання та подання магістерських дисертацій
  7. III. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ

Розділові знаки - особливі елементи писемності, службовці для позначення на листі формально-граматичного, смислового і інтонаційного членування мови.

Full Stop - англ. / Period - амер. - крапка

1. Точка ставиться в кінці розповідного речення:
Чи не was there.

 I study English.

2. Точка ставиться при скороченні слів:

 etc. - Від латинського et cetera - і так далі

 co. - Company - компанія

 i.e. - Від латинського id est - тобто

 e.g. - Від латинського exempli gratia - наприклад

3. Точка ставиться в абревіатурах:

 Dr або Dr. - Doctor, доктор

 Mr або Mr. - Mister, пан

 Mrs або Mrs. - Mistress, пані

 Prof. - Professor

 Nov. - November

4. При скороченні назв країн або організацій можливе вживання скорочень з точкою або без неї.

 USA або U.S.A.

 U.K. - United Kingdom

5. Крапка не використовується в акроніми (слова, що складаються з початкових букв інших слів або частин слів):

 NATO - North Atlantic Treaty Organization

 UNESCO - United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.

6. У десяткових дробах ціле число відділяється від дробу точкою (на відміну від російської мови).

Точка читається point [point]. Нуль - nought [no: t].

Якщо ціле число дорівнює нулю, то воно часто не читається.

 0.25 - nought point two five або point two five.

7. Точка використовується для поділу великих і менших грошових одиниць однієї системи: $ 10.75

8. Точка використовується при позначенні часу, розділяючи годинник і хвилини: 6.45 a.m. - англ. 6:45 a.m. - амер.

Comma - Кома

1. Коми відокремлюються обставинні підрядні речення, якщо вони стоять на початку речення перед головним. Якщо підрядне слід за головним, то воно комою не відділяється:

 When it was convenient for him, he went to the office.

 Cp. We worked overtime whenever it was necessary.

2. Коми відокремлюються причетні і абсолютні обертів, що стоять на початку речення:

 The rain having stopped, we went for a walk.

 A doctor, called to the scene, examined the injured man.

3. Коми відокремлюються вступні інфінітівние конструкції, якщо інфінітивна конструкція виконує функцію підмета, то вона комою не відділяється:

 Те become a doctor was his dream.

 Пор. Те be successful, one must work hard.

4. Коми відокремлюються вступне слово або вираження:

 Well, I like this.

 By the way, I also need money.

 However, nobody drank much.

5. Коми відокремлюються частини пропозиції, коли існує ймовірність неправильного сприйняття сенсу пропозиції:

 As the police car pulled up, the crowd surged forward (Без коми можна було б подумати, що машина врізалася в натовп)

 After a period of calm, college students have begun to demonstrate again (Без коми слово college можна було б віднести до слова calm)

6. Коми відділяється слово also, якщо воно стоїть на початку речення для посилення (в інших випадках also комою не відділяється):

 Also, we noticed that the prices were going up.

 We also noticed that the prices were going up.

7. Коми відділяється додаткова визначальна, що містить додаткову інформацію:

 John, who lives next door, told me the other day he was getting married.

8. Коми відділяється ряд однорідних визначень (три і більше):

 Red, pink, yellow, and white flowers filled the vases.

9. Коми відокремлюються частини складносурядних речень, з'єднаних одним з сурядних союзів and, but, for, or, nor, while (в значенні but):

 I dictated the letter, but she did not put it down correctly.

Коли сочинительного союзу немає, а частини складносурядного речення поширені і мають свої власні знаки пунктуації, краще крапка з комою або точка.

Нерозповсюджені частини складносурядних речень, навіть при наявності союзу, комою не відділяються.

10. Коми відокремлюються слова, що виражають протиставлення:

 I asked you to fill the document, not to destroy it.

 Children should be seen, but not heard.

11. Коми відділяється питальна частина в розділових питаннях:

 You saw this film, did not you?

 They have not come today, have they?

12. Коми відокремлюються слова too і either, якщо вони позначають теж / також:

 Чи не has been to London, too.

13. У датах кома відокремлює число і місяць від року:

 Чи не was born June 14, 1940.

 April 8, 1872

 Moscow, July 12, 1972

14. У невеликих кількостях кома відокремлює класи:

 $ 1,000 a year / 1,767 / 2,565,727

15. В англійському варіанті (в американському використовується двокрапка) кома використовується при оформленні ділової кореспонденції після звернень:

 Dear Mr. Johnson,

 I have received your letter ... - англ.

 Dear Sir:

 I have received your letter ... - амер.

16. Кома використовується для відділення додатки з пояснювальними словами, стоїть після обумовленого іменника:

 Pushkin, the greatest Russian poet, was born in 1799.

17. Кома використовується для відділення звернення:

 Tom, where is my book?

18. Коми не відокремлюються слова в міських адресах: 115 Oxford Street

19. Коми не відокремлюються номера сторінок, року: page 15 / in the year 1986

20. Коми не відокремлюються додаткові, коли стоять після головного пропозиції:

I had to finish my work earlier to help mother.

 It is important that you should be here tomorrow.

 Our advice is that you should not smoke.

21. Коми не відокремлюються додаткові визначальні, коли інформація обов'язкова, чи не додаткова:

 The driver who helped me that morning insisted that he knew me.

 The girl with whom he fell in love left him after a few weeks.

Semicolon - Крапка з комою

Крапка з комою найчастіше використовується в офіційній письмовій мові, в якій багато довгих речень і синтаксично складних конструкцій.

1. Використовуйте крапку з комою, щоб розділити прості речення в складі безсполучникового складносурядного речення:

Injustice is relatively easy to bear; what stings is justice.

H. L. Mencken.

2. Крапка з комою, а не кома, необхідна для поділу таких простих речень у складі безсполучникового складносурядного пропозиції, які містять однорідні члени, вступні фрази і інші елементи, які можуть виділятися комами:

In 1800, a traveler needed six weeks to get from New York City to Chicago; in 1860, the trip by railroad took two days.

3. Крапка з комою, а не кома, використовується також при наявності таких сполучних слів: accordingly, also, anyway, besides, certainly, consequently, conversely, finally, furthermore, hence, however, incidentally, indeed, instead, likewise, meanwhile, moreover, nevertheless, next, nonetheless, otherwise, similarly, specifically, still, subsequently, therefore, thus.

4. Крапка з комою потрібна і при наявності в Складносурядні пропозиції таких сполучних фраз: after all, as a matter of fact, as a result, at any rate, at the same time, even so, for example, for instance, in addition, in conclusion, in fact, in other words, in the first place, on the contrary, on the other hand.

Wild bears do not attack people; in fact, every bear having attacked a man was somehow provoked.

On the one hand, living in the city increases your opportunities; on the other hand, it can be rather stressful.

Colon - Двокрапка

1. Двокрапка вживається перед перерахуванням і роз'ясненням. Якщо після двокрапки слід повне пропозицію, то перше слово такої пропозиції пишеться з великої літери:

Breakfast: Picking up the remaining chicken bite from the sofa. Knock it onto the carpet and bat it under the television set.

Примітка: Якщо список перерахованих пунктів розташований в стовпчик, кожна нова рядок повинна починатися з великої літери, після кожного пункту розділовий знак не ставиться.

2. Двокрапка вживається перед цитатою або довгим текстом прямої мови:

The Government declared: "This decision will be taken on the 1st of October ..."

Dashes - Тире

1. Тире ставиться перед перерахуванням однорідних членів, з узагальнюючим словом:

 We bought some new crockery - cups, saucers, plates, dishes.

2. Тире частіше вживається в неформальному листі, ніж в офіційних публікаціях. Багато хто ставить його замість двокрапки або крапки з комою.

3. Несподіване, але необхідне пояснення посеред речення може виділятися з двох сторін тире або дужками:

 But he - Susan's brother - was not even able to drive a car.

4. Якщо до пропозиції дописують додаткову думка, судження, то вживається тире:

She will do that by Friday - at least, she said so.

5. Для позначення незакінченої мови також зазвичай вживається тире, на відміну від російського, де вживається три крапки:

 If you take my advice -

Apostrophe - Апостроф

1. Апостроф пишеться в усіх випадках використання присвійного відмінка:

mother's hat

students 'books

Примітка: при утворенні присвійного відмінка від імен власних, що закінчуються буквою -s, можна використовувати обидва варіанти:

King Charles's crown / King Charles 'crown

2. Апостроф використовується для позначення пропущених букв або цифр:

I'm

he's

'87

do not

3. Апостроф використовується для позначення множини букв або абревіатур:

VIP's

I can not distinguish his L's.

Parentheses - Дужки

1. У дужки полягають слова або числа, що несуть пояснювальну інформацію (примітки).

 He finally answered (after taking five minutes to think) that he did not understand the question.

2. У дужки полягають числа при перерахуванні:

We need an emergency room physician who can (1) think quickly, (2) treat patients respectfully, and (3) handle complaints from the public.

3. Точка ставиться всередині дужок, якщо в дужки укладено ціле речення:

Please read the analysis (I enclosed it as Attachment A.).

OR

 Please read the analysis. (I enclosed it as Attachment A.)

OR

 Please read the analysis (Attachment A).

 Написання слів при суффиксации | Пряма мова і розділові знаки

ВСТУП | Різновиди і жанри наукового стилю | ЗРАЗКИ КОМПРЕСІЇ ТЕКСТІВ | What is Philology | Germanic philology | English Studies | History of English Studies | Linguistics | Cognitive linguistics | Language development |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати