На головну

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ РЕЦЕНЗІЇ

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Основні богословські положення
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Основні положення
  5. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  6. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
  7. I. Основні рахунки

1. Характеристика роботи. (Опис того, що собою являє робота.)

2. Структура роботи. (Побудова по розділах і главам і їх зміст.)

3. Історична довідка. Вихідні дані.

4. Основні переваги і недоліки.

5. Оцінка роботи. Рекомендації. Висновок.

Побудова абзаців досить стандартно. У них перемежовуються прості і поширені пропозиції.

Тимчасова форма присудка, як правило, Present Indefinite. Переважає дійсний заставу.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА І ОПИС РОБОТИ

Щоб охарактеризувати роботу, т. Е. Описати предмет дослідження, основну мету, принципи, покладені в основу даної роботи, розташування матеріалу тощо., Користуйтеся наступними іменниками, дієсловами та поєднаннями: book, work, paper - книга, робота, наукова стаття; monograph, review - монографія, оглядова робота (огляд); content - зміст; material - матеріал (зміст роботи); the book under review - розглянута (рецензована) книга; the book constitutes, comprises, deals with, treats, discusses, presents, summarizes - книга являє собою, включає, стосується, зачіпає, підсумовує (узагальнює); be given, be presented (material) - (матеріал) подано, представлений; be devoted, be referred to - (книга) присвячена, відноситься до ... be emphasized - підкреслюється.

приклади:

 1. Книга являє собою критичний огляд ...  The book constitutes а critical review of ...
 2. особливо підкреслюється екологічний принцип.  Ecological principles are especially emphasized.
 3. Робота аналізує и узагальнює відомості по ...  The work treats and summarizes the knowledge on ...
 4. Інформація подається як частина єдиного цілого.  The information is given as part of synthetic whole.

II. СТРУКТУРА РОБОТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБУДОВИ КНИГИ ТА ЇЇ РОЗДІЛІВ

Говорячи про структуру роботи, потрібно знати такі іменники, як: volume - тому; part - частина; chapter - глава; section - розділ; paragraph - параграф, абзац; illustrations - малюнки, пояснення; references - посилання; list of literature - список літератури.

Найбільш вживані дієслова: constitute - являти собою; comprise - складатися (з); cover - охоплювати, обіймати; analyse, deal with, treat - аналізувати, розглядати, зачіпати; give, present - подавати, представляти (матеріал); reflect, illustrate - відображати, ілюструвати; arrange - розташовувати, класифікувати (матеріал); be followed - слідувати (за), супроводжуватися; book comprises - книга складається з, включає.

Примітка. Слід пам'ятати, що порядковим числівником і прикметником last, final завжди передує певний артикль: the first, the second, the third, the fifth, the last (final) - перший, другий, третій, п'ятий, останній.

приклади:

 1. Книга складається з чотирьох частин.  The book comprises four parts.
 2. В останньому розділі книги обговорюється ...  The final section of the book discusses ...
 3. монографія охоплює великий матеріал по ...  The monograph covers large information on ...
 4. За введенням слідують (Йдуть) розділи, присвячені ...  Introduction is followed by the chapters devoted to ...

Примітка. Для передачі російського поняття «складатися з» можна користуватися англійською дієсловом "to comprise" як в дійсному, так і в пасивному стані.

 The book comprises two parts.The book is comprised of two parts.  Книга складається з двох частин.

III. ВСТУПНА ЧАСТИНА. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. ВИХІДНІ ДАНІ

Лексико-синтаксичні структури, які використовуються авторами рецензій у вступній частині, надзвичайно різноманітні. Все залежить від рецензованої роботи та завдання рецензента.

В історичній довідці мова зазвичай йде про рік публікації, про причини публікації або перевидання, про своєчасність опублікування роботи і т. П.

Для цього можуть знадобитися такі слова і словосполучення:

the book (the work, the paper) under review - розглянута, рецензована книга (робота); the first (the second etc.) edition - перше (друге і т. д.) видання; content - зміст; publication - опублікування (видання); reason - причина; the main reason (why, of, for) - основна причина того, що (чому, для чого), саме тому; achievement - досягнення, подія; revision - переробка, зміна; attempt - спроба, make an attempt - намагатися, намагатися; discuss, explore, handle - розглядати, обговорювати; mention - згадувати; publish - публікувати, видавати; undertake - робити; witness - свідчити; revise - переглядати, виправляти, переробляти, revised and completed - виправлене і доповнене.

Keep (bear) in mind - пам'ятати; to mention just a few ... - приводячи (згадуючи) тільки кілька ...; to welcome - всіляко вітати; to appear in print - виходити друком; recently, lately - за останній час; the last few decades (months, years) - (за) останні десятиліття (місяці, роки).

приклади:

 1. За останні десятиліття зросло значення... The last few decades have witnessed an increase of importance ...
 2. У другому виданні автори значно переробили і доповнили (Монографію). The authors undertook the complete revision of the second edition.
 3. Вже згадана робота є видатним досягненням в області... The work under review is an outstanding achievement in the field of...
 4. Слід мати на увазі надзвичайну історію цієї книги.  The peculiar history of the book should be born in mind.
 5. Хоча книга датована 1985 роком, вона вийшла друком (була опублікована) в 1986 році.  Although the publication date is 1985, the book appeared in print in +1986.

IV. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РОБОТИ

Обговорення переваг і недоліків будь-якої роботи неминуче пов'язане з суб'єктивною оцінкою автора рецензії. Однак лексико-синтаксичні кліше тут досить визначені.

1. ПЕРЕВАГИ

Advantages - переваги, гідності, merits - гідності; achievement - досягнення; contribution - внесок; grasp - огляд, охоплення, розуміння; coverage - обсяг, охоплення; depth - глибина; foundation - основа, обґрунтування; considerations - сображенія, висновки; success - успіх; survey - огляд, аналіз; treatment - аналіз, розбір, розгляд; starting point - вихідний момент, початок.

Contain - містити, включати (в себе); deal with, survey, treat - розглядати, розбирати, досліджувати.

Adequate - точний; clear - чіткий; comprehensive - повний, вичерпний; exclusive - винятковий, унікальний; deep - глибокий; original - оригінальний, самостійний, перший (в даній області); profound - глибокий, вдумливий; rich - багатий (за змістом), глибокий; successful - успішний; various - різноманітний; up-to-date - сучасний.

Extensive cover of (literature, material) - широке охоплення, вичерпний; a great variety of - велика різноманітність, безліч; a wide and intelligent grasp of - великий, проникливий критичний огляд ... at the high level - на високому рівні; in addition to, besides - крім (того), крім.

приклади:

 1. Завдяки оригінальному матеріалу і багатому вмісту цих глав, вони читаються з великим інтересом.  The chapters provide interesting reading due to the original approach and rich contents.
 2. (В цьому розділі) належну увагу звернуто на електронно-мікроскопічні дані. The due regards are given to results obtained with electron microscopy.
 3. Основна цінність цієї роботи (полягає) в дуже глибокому аналізі експериментального матеріалу. The main achievement of the work lies in a very profound treatment of the experimental material.
 4. вдало представлені морфологічні дані.  The presentation of morphological evidence is usually successful.
 5. Книга охоплює досить великий матеріал. The coverage of the book is extremely wide.

2. НЕДОЛІКИ. ЗАУВАЖЕННЯ

Disadvantages, shortcomings - недоліки; mistakes - помилки; misprints - помилки; misspells - описки; errors - помилки, помилки (в науковому сенсі); lapses - помилки, описки, ляпсуси; omission - пропуск, упущення; feature - характерна риса; references - посилання (на авторів, літературу).

Mention - згадувати; refer - згадувати, посилатися; replace - замінювати, заміщати; retrieve (information) - витягувати, отримувати; illustrate - підтверджувати, ілюструвати; give consideration to - брати до уваги.

Difficult - важкий; disappointing - розчаровує, що викликає розчарування; erroneous - помилковий; generalized - узагальнений; inadequate - невідповідний, неточний, що не відповідає вимогам; outdated - застарілий, несучасний; regretful - викликає співчуття; scares - рідкісні, мала кількість; unpardonable - непростимий; unfortunately, regretfully - на жаль; it is to be regretted - залишається пошкодувати, можна пошкодувати.

приклади:

 1. Інформація, що стосується цього питання, - помилкова.  The information concerning the problem is erroneous.
 2. деякі посилання дані на вже застарілі джерела. A few of the references are given to the long out dated publications.
 3. викликає розчарування відсутність теоретичних положень, мабуть, автора більше цікавлять практичні питання.  The absence of theoretical treatment is disappointing, Apparently practical, matters are of more interest for the author.
 4. неприпустимі численні опечатки и помилки в тексті, які можуть привести до спотворення сенсу. Unpardonable are numerous misprints and mistakes which can bring to the erroneous understanding.

V. ОЦІНКА РОБОТИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ. ВИСНОВОК

У звичайній рецензії заключний абзац або пропозиція включає оцінку і іноді рекомендації. Для укладення автори рецензій найчастіше користуються загальноприйнятими штампами типу:

in conclusion - на закінчення, it can be said - можна сказати;

it can be highly recommended - можна з упевненістю рекомендувати;

it is an outstanding event (achievement) - це визначна подія (досягнення);

it is to be warmly welcomed - потрібно всіляко (гаряче) вітати;

in spite of (minor faults) it should be recommended - незважаючи на (дрібні похибки), вона повинна (може) бути рекомендована;

valuable as it is to ... it is of even greater value to ... - при всій своїй цінності для ... вона представляє ще більшу цінність (значення) для ...

an invaluable aspect of the book is ... - неоціненне значення книги в тому, що ...

incidental (mistakes) in no way prevent ... - випадкові (помилки) жодним чином не заважають (не применшують) ...

приклади:

 1. Однак все ці помилки и недоліки випадкові и жодним чином не применшують гідності роботи.  Such mistakes and omissions are, however, incidental and in nо way prevent the book being a most stimulating and useful.
 2. потрібно вітати будь-яку спробу продовжити дослідження.  Any attempt to continue the investigation is to be warmly welcomed.
 3. Рецензована робота є визначною подією цього року.  The work under review is an out standing achievement of the year.


They are dreaming of creating an origami movie. | How Testing and Choice Are Undermining Education

ВСТУП | Різновиди і жанри наукового стилю | ЗРАЗКИ КОМПРЕСІЇ ТЕКСТІВ | What is Philology | Germanic philology | English Studies | History of English Studies | Linguistics | Cognitive linguistics | Language development |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати