На головну

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

  1. I) Подсекция Гражданского права и Гражданского процесса (ауд.31)
  2. I) Подсекция Уголовного права и Уголовного процесса
  3. IBM z196 - новый лидер в мире процессоров
  4. II. Причины, по которым подчиненные избегают ответственности и блокируют процесс делегирования
  5. III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
  6. III. Процесс написания основного текста курсовой работы
  7. IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Господарський процес - установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору.

Мета дисципліни -опанування студентами основних положень з питань здійснення господарського судочинства, вивчення особливостей розгляду господарських спорів на різних стадіях господарського процесу, приділення уваги перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами, а також вивчення питання щодо провадження у справах про банкрутство.

Основними завданнямививчення дисципліни «Господарський процес» є:

- забезпечення розуміння предмету господарського процесу як самостійної галузі права;

- сприяння розумінню відносин, що складаються при здійсненні правосуддя в господарських спорах;

- оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-процесуальних норм;

- розширити кругозір студентів, їх пам'ять, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку;

- підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів в галузі господарсько-правової діяльності.

Студенти повинні:

Знати:предмет, метод та джерела господарського процесу; досудове врегулювання господарських спорів; учасників господарського процесу; поняття підвідомчості і підсудності справ господарським судам; поняття судових витрат та процесуальних строків; докази і доказування у господарському процесі; позов у господарському процесі; вирішення господарських спорів у першій інстанції; перегляд судових рішень в апеляційному порядку; перегляд судових рішень в касаційному порядку; перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами; виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду; провадження у справах про банкрутство.

Вміти: самостійно орієнтуватися у чинному господарському процесуальному законодавстві та спеціальній літературі; вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією; виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського процесуального права; самостійно вирішувати колізійні питання, пов'язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв'язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні процесуальні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ:

Апеляційне провадження як стадія господарського процесу становлять сукупність дій господарського суду апеляційної інстанції, порушується лише за апеляційною скаргою (апеляційним поданням) осіб, які брали участь у розгляді справи у суді першої інстанції, спрямована на повторний розгляд і вирішення справи по суті з метою перевірки правильності встановлення фактичних обставин справи, законності і обґрунтованості судових актів суду першої інстанції, які не набрали чинності, в межах доводів апеляційної скарги.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень.Відповідач - особа, яка за заявою позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання його права і охоронюваного законом інтересу.

Господарське процесуальне доказування - це розумова і процесуальна діяльність суду й інших учасників господарського процесу, спрямована на встановлення істини по конкретній справі і вирішення спору між сторонами.

Господарський процес - це встановлена нормами господарсько-процесуального права форма діяльності господарських судів, спрямована на захист порушеного права чи права, що заперечується, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Докази у справі - це будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Нововиявленими обставинами є матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору.Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.Позивач - особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої відкривається господарська справа у суді та розпочинається господарський процес.Позов - це вимога позивача до відповідача, спрямована через суд, про захист порушеного або оспорюваного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у визначеній законом процесуальній формі.

Процесуальний строк - це встановлений законом або судом проміжок часу, протягом якого повинна або може бути здійснена та чи інша процесуальна дія або закінчена певна частина провадження по справі.

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Судові витрати - це витрати, які несуть особи, що беруть участь в справі в зв'язку з розглядом та вирішенням справи в господарському суді.

Учасники господарського процесу - це особи, дії яких можуть посприяти правильному та швидкому розгляду спору, захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семінари Практичні заняття
1. Загальнотеоретичні поняття господарського процесу.
2. Учасники господарського процесу.  
3. Вирішення господарських спорів.  
Всього:
Форма підсумкового контролю - екзамен.  

Література до всіх тем:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради.-1992. - № 6. - Ст. 56.

3. Закон Украни «Про судоустрій і стутус суддів» від 01.12. 2010. - № 41-42, 43, 44-45.-Ст. 529.

4. Закон України «Про доступ до судових рішень» вiд 22.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2006. - № 15. - Ст. 128.

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» вiд 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 25. - Ст. 146).6. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» вiд 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 11. - Ст. 50.7. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 53. - Ст. 793.8. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вiд 05.07.2012 № 5076-VI/ / Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 148-149. - Ст. 62.9. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 р. (в редакцiї вiд 07.10.2008р.) // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 24. - Ст. 207.10. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 14. - Ст. 87.11. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів)// Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 4. - с. 17.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок накладення арешту на цінні папери» від вiд 22.09.1999 № 1744 // Урядовий кур'єр вiд 04.11.1999.

13. Роз'яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України».

14. Роз'яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України».

15. Роз'яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України».

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади».

Навчальні підручники та посібники:

17. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). - Х., 2002. - 256 с.

18. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм. - К.: Юстиніан, 2009. - 856 с.19. Васільєв С. В. Господарський процес україни: підручник. - Харків: Еспада, 2010. - 283 с.20. Горевий В.І. Господарський процес: Практикум: навчальний посібник.-Суми: Університетська книга, 2010. - 283 с.21. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюк. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.22. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.23. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Станом на 03.09.2012р / за заг ред.. М. П Мельника - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 364 с.24. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук'янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. - 378 с.25. Шелухін М. Л., Зубатенко О. М. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах. - К. Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ | Ситуаційні завдання

НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 1 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 2 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 3 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 4 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 5 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 6 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 7 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 8 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 9 страница | НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ 10 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати