На головну

Національна академія внутрішніх справ 9 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

VI. Особливості функціонування роздрібних ринків

в окремих частинах цінових зон оптового ринку

103. При настанні до 1 січня 2015 року для гарантують постачальників, які є суб'єктами оптового ринку, що функціонують на територіях окремих частин цінових зон оптового ринку, для яких Урядом Російської Федерації встановлені особливості функціонування оптового ринку і перелік яких визначається відповідно до Правил оптового ринку, обставин, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 202 цього документа, конкурси на присвоєння статусу гарантує постачальника щодо таких гарантують постачальників не проводяться.

(В ред. Постанови Уряду РФ від 30.12.2012 N 1482)

104. гарантує постачальника, що є суб'єктами оптового ринку, що функціонують на зазначених в пункті 103 цього документа територіях, продають електричну енергію (потужність) на роздрібних ринках в межах своїх зон діяльності в якості гарантують постачальників споживачам (покупцям), за винятком населення і прирівняних до нього категорій споживачів, за нерегульованими цінами в межах граничних рівнів нерегульованих цін на електричну енергію (потужність), розрахованих відповідно до цього документа з урахуванням обсягів електричної енергії та потужності, що надаються за регульованими договорами на оптовому ринку (за винятком регульованих договорів, що укладаються для забезпечення електричної енергією (потужністю) населення і прирівняних до нього категорій споживачів), і індикативних цін на електричну енергію і потужність, встановлених федеральним органом виконавчої влади в галузі регулювання тарифів у відповідному суб'єкті Російської Федерації.

105. Якщо договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) полягає гарантує постачальником, зазначеним у пункті 104 цього документа, з енергозбутової (енергопостачальної) організацією, то в такому договорі крім умови про попередню оплату електричної енергії (потужності) має також бути умова про надання енергозбутової (енергопостачальної) організацією забезпечення виконання нею зобов'язань по оплаті за таким договором у вигляді надання безвідкличної банківської гарантії або державній або муніципальній гарантії на весь термін дії договору, якщо інше не встановлено угодою сторін.

106. Для укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником, зазначеним у пункті 104 цього документа, енергозбуткова (енергопостачальна) організація, крім документів, передбачених пунктом 34 цього документа, являє гарантує постачальнику завірені належним чином копії документів (у тому числі відповідних договорів і рішень) про надання забезпечення виконання нею зобов'язань по оплаті за договором у вигляді безвідкличної банківської гарантії або державній або муніципальній гарантії.

У разі неподання енергозбутової (енергопостачальної) організацією документів про надання забезпечення виконання зобов'язань за договором у вигляді зазначеної гарантії гарантує постачальник протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви про укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) повідомляє про цьому енергозбутової (енергопостачальну) організацію способом, що дозволяє підтвердити отримання зазначеного повідомлення, і протягом 30 днів з дня отримання від неї таких документів розглядає її заяву про укладення договору відповідно до порядку, встановленого пунктом 39 цього документа.

Розмір зазначеної гарантії в забезпечення виконання зобов'язань по оплаті електричної енергії (потужності), що надається енергозбутової (енергопостачальної) організацією гарантує постачальнику, повинен бути не менше вартості електричної енергії (потужності) в обсязі фактичного споживання в попередньому році тими споживачами, з метою обслуговування яких ця енергозбуткова (енергопостачальна) організація укладає договір з гарантує постачальником.

Термін, на який надається зазначена гарантія, повинен бути не менше 1 року. У разі якщо термін дії укладеного енергозбутової (енергопостачальної) організацією з гарантує постачальником договору менше 1 року, зазначена гарантія повинна надаватися на весь термін дії такого договору.

У разі якщо термін дії укладеного енергозбутової (енергопостачальної) організацією з гарантує постачальником договору становить більше 1 року, забезпечення виконання зобов'язань на кожен наступний рік його дії повинно бути надано енергозбутової (енергопостачальної) організацією гарантує постачальнику не пізніше ніж за 60 днів до початку наступного року, крім випадків, коли раніше надана гарантія продовжує діяти на весь або частину наступного року.

У разі якщо внаслідок невиконання або неналежного виконання енергозбутової (енергопостачальної) організацією зобов'язань за договором гарантує постачальником буде реалізована надана йому гарантія, енергозбуткова (енергопостачальна) організація зобов'язана не пізніше 30 днів після цього уявити гарантує постачальнику документи, що підтверджують відновлення гарантії в необхідному відповідно до цього пунктом розмірі.

У разі невиконання або неналежного виконання енергозбутової (енергопостачальної) організацією встановлених договором зобов'язань по оплаті, в тому числі попередньої (якщо при цьому енергозбуткова (енергопостачальна) організація в встановлені в цьому пункті терміни після укладення договору не надала зазначену гарантію, або термін дії раніше наданої гарантії закінчився, або не була відновлена ??гарантія, раніше надана і реалізована гарантує постачальником), що гарантує постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися повністю від виконання договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), укладеного енергозбутової (енергопостачальної) організацією, шляхом направлення повідомлення відповідно до пункту 53 цього документа, що тягне за собою розірвання такого договору.

VII. Основні положення функціонування роздрібних

ринків електричної енергії на територіях нецінових зон

оптового ринку

107. Функціонування роздрібних ринків на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, здійснюється відповідно до розділів I - IV і IX - XI цього документа з урахуванням зазначених у цьому розділі положень.

На роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, електрична енергія продається споживачам (покупцям) гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) за цінами, обумовленими в відповідно до правил застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, які не об'єднаних в цінові зони оптового ринку, виходячи з регульованих тарифів, встановлених для відповідної категорії споживачів, і фактичного обсягу споживання (покупки) електричної енергії та (або) потужності цього споживача.

Умовами, обов'язковими при укладанні договорів енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), що укладаються гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією) зі споживачем (покупцем) на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, є в тому числі:

умова про порядок розрахунку вартості електричної енергії (потужності), що поставляється споживачам (покупцям), відповідно до цього документа і правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку;

умова про визначення договірного обсягу споживання електричної енергії на черговий рік з помісячною деталізацією відповідно до цього пункту.

Договірний обсяг споживання електричної енергії заявляється споживачем (покупцем) на черговий рік не пізніше 15 березня поточного року. Заявлений споживачем (покупцем) договірний обсяг споживання електричної енергії може бути змінений споживачем (покупцем) шляхом направлення гарантує постачальнику (енергозбутової, енергопостачальної організації) відповідного повідомлення в термін, що забезпечує отримання такого повідомлення гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією) не пізніше ніж за 15 днів до початку відповідного місяця постачання.

У разі якщо покупець не повідомив гарантує постачальника (енергозбутової, енергопостачальну організацію) про договірний обсязі споживання електричної енергії у встановлені терміни, договірний обсяг для кожного місяця року визначається рівним договірного обсягу споживання електричної енергії за відповідний місяць попереднього року, а в разі відсутності зазначених даних - фактичного обсягу споживання електричної енергії за відповідний місяць попереднього року.

108. Для споживачів (покупців), за винятком споживачів (покупців), зазначених у пункті 110 цього документа, а також населення і прирівняних до нього категорій споживачів, на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, вартість фактично спожитої електричної енергії (потужності) визначається гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) виходячи з фактичного обсягу споживання відповідно до пунктів 109 - 111 цього документа і правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку. Оплата відхилень фактичного обсягу споживання електричної енергії від договірного обсягу споживачами (покупцями), за винятком споживачів (покупців), зазначених у пункті 110 цього документа, на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, не допускається.

Для споживачів (покупців), зазначених у пункті 110 цього документа, на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, вартість фактично спожитої електричної енергії (потужності) визначається гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) як сума вартості електричної енергії (потужності) у фактичному обсязі споживання і вартості електричної енергії в обсягах, відповідних відхиленню фактичного обсягу споживання електричної енергії від договірного обсягу, відповідно до пунктів 109 - 111 цього документа і правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.

Для населення і прирівняних до нього категорій споживачів на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, вартість фактично спожитої електричної енергії (потужності) визначається гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) як добуток фактичного обсягу споживання електричної енергії та тарифу, встановленого органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в області державного регулювання тарифів.

109. Для споживачів (покупців), які розраховуються за одноставочному цінами (тарифами) на електричну енергію (потужність), крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів, вартість електричної енергії у фактичному обсязі споживання з урахуванням вартості потужності визначається як добуток фактичного обсягу споживання електричної енергії і суми регульованої ціни (тарифу), встановленої для відповідної категорії споживачів (покупців), і величини, яка розраховується шляхом множення питомої вартості електричної енергії (потужності) на оптовому ринку, що є складовою частиною регульованої ціни (тарифу), встановленої органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в області державного регулювання тарифів, на:

коефіцієнт, який вираховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку як різниця частки від розподілу суми вартості електричної енергії на оптовому ринку в обсягах, включених в планове погодинне споживання цього гарантує постачальника (енергозбутової, енергопостачальної організації), і величини його витрат на покупку потужності на оптовому ринку, які розраховуються відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку, на суму розрахованої по індикативній ціні на електричну енергію вартості електричної енергії в обсязі планового погодинного споживання цього гарантує постачальника (енергозбутової, енергопостачальної організації) і розрахованої по індикативній ціні на потужність вартості потужності в обсязі покупки їм потужності на оптовому ринку, визначеному для нього відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку, і одиниці;

коефіцієнт, що відображає частку споживання електричної енергії (потужності) населенням і прирівняними до нього категоріями споживачів в обсягах покупки електричної енергії та потужності гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) на оптовому ринку і розраховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до договору про приєднання до торгової системі оптового ринку виходячи з обсягів споживання електричної енергії (потужності) населенням і прирівняними до нього категоріями споживачів, визначених у прогнозному балансі на відповідний місяць.

При розрахунку вартості електричної енергії (потужності) для споживачів (покупців щодо зазначених споживачів) з максимальною потужністю не менше 670 кВт, які розраховуються до 1 липня 2013 р одноставочному цінами (тарифами) на електричну енергію (потужність), крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів, в обсягах, відповідних відхиленню в бік збільшення (зменшення) обсягів споживання, використовуються підвищують (знижують) коефіцієнти, які застосовуються до вартості електричної енергії (потужності), розрахованої виходячи з обсягів відхилень фактичних обсягів споживання електричної енергії споживачами (покупцями) від їх договірних обсягів і вартості одиниці електричної енергії (потужності) в обсягах планового погодинного споживання, визначених для гарантують постачальників (енергозбутових, енергопостачальних організацій) організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до Правил оптового ринку.

Для споживачів (покупців), які розраховуються за одноставочному цінами (тарифами) на електричну енергію (потужність), диференційовних по зонах доби, крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів, вартість електричної енергії у фактичному обсязі споживання з урахуванням вартості потужності визначається в зазначеному порядку з урахуванням особливостей, передбачених правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.

Для споживачів (покупців щодо зазначених споживачів) з максимальною потужністю не менше 670 кВт, які розраховуються до 1 липня 2013 р одноставочному цінами (тарифами) на електричну енергію (потужність), диференційовних по зонах доби, крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів , вартість електричної енергії в обсягах, відповідних відхиленню в бік збільшення (зменшення) споживання, визначається в зазначеному порядку з урахуванням особливостей, передбачених правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.

110. В договорах енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), що укладаються гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією) зі споживачем (покупцем) на роздрібних ринках, що функціонують на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, має міститися умова про обов'язок споживачів з максимальною потужністю не менше 670 кВт (покупців щодо зазначених споживачів) здійснювати погодинне планування споживання електричної енергії.

Споживачі з максимальною потужністю менше 670 кВт (покупці відносно зазначених споживачів) можуть здійснювати погодинне планування споживання електричної енергії за умови обладнання точок поставки за договором приладами обліку, що дозволяють вимірювати погодинні обсяги споживання електричної енергії. Для цього зазначений споживач (покупець) має право вимагати, а гарантує постачальник зобов'язаний включити в договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) умова про планування їм обсягів споживання електричної енергії за годинами доби.

Зазначені в цьому пункті споживачі (обслуговуючі їх покупці) зобов'язані заявляти планові погодинні обсяги споживання електричної енергії в терміни, достатні для обліку цих обсягів у плановому погодинному обсязі споживання електричної енергії, що купується на оптовому ринку гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією), і оплачувати вартість електричної енергії (потужності) в обсягах, що відповідають відхиленням фактичних погодинних обсягів споживання електричної енергії від планових погодинних обсягів споживання електричної енергії, відповідно до правил застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.

111. Для споживачів (покупців), що здійснюють розрахунки за цінами (тарифами), що включає ставку за 1 кіловат-годину електричної енергії і ставку (ставки) за 1 кіловат потужності, оплачуваної споживачем (покупцем), крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів, вартість електричної енергії у фактичному обсязі споживання визначається як добуток зазначеного обсягу споживання електричної енергії та суми ставки за електричну енергію регульованої ціни (тарифу), встановленої для відповідної категорії споживачів (покупців), і величини, яка розраховується шляхом множення питомої вартості електричної енергії на оптовому ринку , яка є складовою частиною регульованого тарифу, встановленого органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в області державного регулювання тарифів, на:

коефіцієнт, який вираховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку як різниця частки від розподілу вартості електричної енергії на оптовому ринку в обсягах, включених в планове погодинне споживання цього гарантує постачальника (енергозбутової, енергопостачальної організації), яка розраховується відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку , на вартість електричної енергії в обсягах його планового погодинного споживання, розраховану по індикативній ціні на електричну енергію, і одиниці;

коефіцієнт, що відображає частку споживання електричної енергії населенням та прирівняними до нього категоріями споживачів в обсягах покупки електричної енергії гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) на оптовому ринку і розраховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку виходячи з обсягів споживання електричної енергії (потужності) населенням і прирівняними до нього категоріями споживачів, визначених у прогнозному балансі на відповідний місяць.

При розрахунку вартості електричної енергії для споживачів (покупців), зазначених у пункті 110 цього документа, крім населення та прирівняних до нього категорій споживачів, в обсягах, відповідних відхиленню в бік збільшення (зменшення) обсягів споживання, використовуються підвищують (знижують) коефіцієнти, які застосовуються до вартості електричної енергії, розрахованої виходячи з обсягів відхилень фактичних обсягів споживання електричної енергії споживачами (покупцями) від їх договірних обсягів, і вартості одиниці електричної енергії в обсягах планового погодинного споживання, визначеного для гарантують постачальників (енергозбутових, енергопостачальних організацій) організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до Правил оптового ринку.

Для споживачів (покупців), що здійснюють розрахунки за цінами (тарифами), що включає ставку за 1 кіловат-годину електричної енергії і ставку (ставки) за 1 кіловат потужності, оплачуваної споживачем (покупцем), вартість потужності, оплачуваної споживачем (покупцем) на роздрібному ринку за розрахунковий період, визначається гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) як добуток величини потужності та суми ставки за потужність регульованої ціни (тарифу), встановленої для відповідної категорії споживачів, і величини, яка розраховується шляхом множення питомої вартості потужності на оптовому ринку, врахованої органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в області державного регулювання тарифів у зазначеній регульованою ціною (тариф), на:

коефіцієнт, який вираховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку як різниця частки від розподілу вартості потужності, визначеної відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку за розрахунковий період виходячи з величини покупки потужності на оптовому ринку цим гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією), визначеної для нього відповідно до Правил оптового ринку і договором про приєднання до торгової системи оптового ринку, на розраховану по індикативній ціні на потужність вартість, визначену відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку, і одиниці;

коефіцієнт, що відображає частку потужності, що припадає на споживання населенням і прирівняними до нього категоріями споживачів, в обсягах покупки потужності гарантують постачальниками (енергозбутовими, енергопостачальними організаціями) на оптовому ринку і розраховується організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до договору про приєднання до торгової системи оптового ринку виходячи з обсягів потужності, визначених в прогнозному балансі для споживання населенням і прирівняними до нього категоріями споживачів на відповідний місяць.

До 1 січня 2013 р величина потужності, оплачуваної споживачем (покупцем) на роздрібному ринку за розрахунковий період, визначається як середнє арифметичне значення з максимальних за добу розрахункового періоду у встановлені системним оператором планові години пікового навантаження в робочі дні розрахункового періоду погодинних обсягів споживання електричної енергії .

З 1 січня 2013 р величина потужності, оплачуваної споживачем (покупцем) на роздрібному ринку за розрахунковий період, визначається як середнє арифметичне значення з погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачем (покупцем) в години, визначені комерційним оператором відповідно до Правил оптового ринку з встановлених системним оператором планових годин пікового навантаження в робочі дні розрахункового періоду з метою визначення обсягу фактичного пікового споживання гарантує постачальника, який обслуговує цього споживача (покупця).

Організація комерційної інфраструктури оптового ринку щодо кожного гарантує постачальника - учасника оптового ринку по відповідній зоні діяльності відповідно до цього пункту і Правилами оптового ринку визначає і публікує не пізніше 10 днів після закінчення розрахункового періоду на своєму офіційному сайті в мережі "Інтернет" для кожного робочого дня розрахункового періоду годинник для розрахунку величини потужності, оплачуваної споживачем (покупцем) на роздрібному ринку.

Годинники для розрахунку величини потужності, оплачуваної споживачем (покупцем) на роздрібному ринку за розрахунковий період, опубліковані організацією комерційної інфраструктури оптового ринку відповідно до цього пункту, публікуються гарантує постачальником не пізніше 11 днів після закінчення розрахункового періоду на його офіційному сайті в мережі "Інтернет" або в офіційному друкованому виданні.

112. Виробники (постачальники) електричної енергії (потужності), що функціонують на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, на яких поширюється вимога законодавства Російської Федерації про електроенергетику в частині реалізації виробленої електричної енергії (потужності) тільки на оптовому ринку, до отримання статусу суб'єкта оптового ринку, беруть участь у відносинах, пов'язаних з купівлею-продажем електричної енергії (потужності) на підставі договорів з гарантує постачальником.

Виробники електричної енергії (потужності) на роздрібних ринках, що функціонують на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, щодо об'єктів з виробництва електричної енергії (потужності), введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року, здійснюють продаж електричної енергії ( потужності) гарантує постачальнику, в межах зони діяльності якого розташовані точки поставки, в яких виконуються зобов'язання виробника електричної енергії (потужності) з постачання електричної енергії (потужності).

Вартість електричної енергії (потужності), що купується гарантують постачальниками у зазначених у цьому пункті виробників електричної енергії (потужності) визначається відповідно до правил застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.

113. гарантує постачальника (енергозбутові, енергопостачальні організації) не пізніше 18-го числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, доводять до відома, що обслуговуються ними споживачів (покупців) регульовані ціни (тарифи) і величини вартості електричної енергії (потужності), розрахованої відповідно до правилами застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку, а також коефіцієнти, передбачені пунктами 109 та 111 цього документа.

VIII. Основні положення функціонування

роздрібних ринків в технологічно ізольованих

територіальних електроенергетичних системах

114. Функціонування роздрібних ринків в технологічно ізольованих територіальних електроенергетичних системах здійснюється відповідно до розділів I - IV, IX - XI цього документа з урахуванням зазначених у цьому розділі положень.

115. гарантує постачальника, зони діяльності яких розташовані в технологічно ізольованих територіальних електроенергетичних системах і межують між собою, укладають договори купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності) в обсягах, не використаних споживачами (покупцями) в зоні діяльності одного з цих гарантують постачальників і необхідних для постачання електричної енергії споживачам (покупців) в зоні діяльності іншого гарантує постачальника.

116. Виробники електричної енергії (потужності) на роздрібних ринках, які здійснюють свою діяльність в технологічно ізольованих територіальних електроенергетичних системах, продають електричну енергію (потужність), вироблену на генеруючих об'єктах, введених в експлуатацію до 1 січня 2011 року, незалежно від величини встановленої генеруючої потужності цих генеруючих об'єктів в обсягах, визначених для цих виробників в прогнозному балансі на відповідний період регулювання, гарантує постачальнику, в зоні діяльності якого розташовуються зазначені об'єкти.

Електрична енергія (потужність) в інших обсягах, в тому числі обсяги, не врахованих в прогнозному балансі на відповідний період регулювання, може реалізовуватися зазначеними виробниками електричної енергії (потужності) по обопільних умов купівлі-продажу електричної енергії (потужності) споживачам, енергоприймаючу пристрої яких введені в експлуатацію починаючи з 1 січня 2011 року, у відповідних обсягах споживання електричної енергії (потужності) цими енергоприймаючу пристроями за регульованими цінами (тарифами), що встановлюються щодо відповідного виробника електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку.

117. Суб'єкт оперативно-диспетчерського управління в технологічно ізольованою територіальної електроенергетичній системі формує плановий погодинний графік виробництва електричної енергії учасниками роздрібного ринку на наступну добу і включає в нього планові погодинні обсяги виробництва електричної енергії на генеруючих об'єктах з найменшою вартістю виробництва електричної енергії за умови забезпечення надійності та безпеки функціонування електроенергетичної системи.

Для цих цілей виробники електричної енергії (потужності) на роздрібних ринках, що функціонують в технологічно ізольованих територіальних електроенергетичних системах, направляють суб'єкту оперативно-диспетчерського управління повідомлення про готовність генеруючого обладнання до роботи в певному технологічному режимі на кожну годину майбутніх доби по відношенню до кожної з електростанцій, з використанням яких вони беруть участь в торгівлі електричною енергією (потужністю) у відповідній системі, із зазначенням цін на електричну енергію, але не вище встановлених для них регульованих цін (тарифів).

Обсяги виробництва електричної енергії, включені до зазначеного графік на наступну добу, оплачуються відповідним виробникам електричної енергії (потужності) на роздрібних ринках за цінами, вказаними ними в повідомленнях. Вартість відхилень фактичних обсягів виробництва від планових компенсується відповідно до правил застосування цін (тарифів) на роздрібних ринках на територіях, не об'єднаних в цінові зони оптового ринку.Національна академія внутрішніх справ 8 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 10 сторінка

Національна академія внутрішніх справ 1 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 2 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 3 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 4 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 5 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 6 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 7 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 11 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 12 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати