На головну

Національна академія внутрішніх справ 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

У договорі енергопостачання повинна міститися контактна інформація мережевої організації, до об'єктів електромережевого господарства якої безпосередньо приєднані енергоприймаючу пристрої споживача (контактні телефони для заочного обслуговування споживачів, посилання на офіційний сайт мережевої організації в мережі "Інтернет").

(Абзац введений Постановою Уряду РФ від 26.07.2013 N 630)

У договорі енергопостачання в частині порядку взаємодії споживача з третіми особами передбачається в тому числі:

обов'язок споживача виконувати завдання диспетчерських центрів системного оператора і суб'єктів оперативно-диспетчерського управління в технологічно ізольованих територіальних електроенергетичних системах (в тому числі виданих через мережеву організацію) з підключення навантаження під дію протиаварійної автоматики, налаштування пристроїв релейного захисту, протиаварійної та режимної автоматики відповідно до розподілу таких обов'язків, зазначених у договорі надання послуг з передачі електричної енергії, укладеному гарантує постачальником в інтересах споживача відповідно до Правил недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг;

обов'язок споживача підтримувати на межі балансової належності значення показників якості електричної енергії, обумовлені роботою його енергоприймаючу пристроїв, відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про технічне регулювання, дотримуватися значення співвідношення споживання активної та реактивної потужності для окремих енергоприймаючу пристроїв (груп енергоприймаючу пристроїв) споживача, що визначаються відповідно до договору надання послуг з передачі електричної енергії, укладеним гарантує постачальником в інтересах даного споживача, а також забезпечити доступ гарантує постачальника до енергоприймаючу пристроїв, що знаходяться в межах балансової належності даного споживача, для здійснення перевірок (вимірів), передбачених Правилами недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг і справжнім документом;

обов'язок споживача, що не забезпечив оснащення енергоприймаючу пристроїв приладами обліку в термін, встановлений законодавством Російської Федерації про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності, забезпечити допуск мережевої організації до місць установки приладів обліку і оплатити вироблені їй витрати на установку приладів обліку, а при відмові сплатити такі витрати в добровільному порядку - також оплатити понесені їй витрати в зв'язку з необхідністю примусового стягнення витрат на установку приладів обліку;

обов'язок споживача, обмеження режиму споживання електричної енергії (потужності) якого може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків, при відсутності у нього акту погодження технологічної та (або) аварійної броні на дату подачі заяви про укладення договору енергопостачання або при виникненні після укладення договору енергопостачання підстав для зміни раніше складеного акта в порядку, визначеному Правилами недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг, скласти (змінити) і узгодити з мережевою організацією акт узгодження технологічної та (або) аварійної броні, а також передати гарантує постачальнику копію акта узгодження технологічної та (або) аварійної броні не пізніше 5 днів з дня узгодження з мережевою організацією.

44. Визначення обсягу покупки електричної енергії (потужності), поставленої гарантує постачальником в точках поставки за договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) за розрахунковий період, здійснюється на підставі даних про обсяги споживання електричної енергії (потужності), визначених відповідно до розділу X цього документа з використанням приладів обліку або розрахункових способів, при цьому визначення обсягу покупки електричної енергії (потужності), поставленої гарантує постачальником за договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), укладеним відповідно з пунктом 65 цього документа, здійснюється з урахуванням положень зазначеного пункту.

Споживач (покупець), який отримує або має намір купувати електричну енергію відносно енергоприймаючу пристроїв, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в цінові зони оптового ринку, за умови обладнання точок поставки за договором приладами обліку, що дозволяють вимірювати погодинні обсяги споживання електричної енергії, має право зажадати, а гарантує постачальник зобов'язаний включити в договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) умова про планування їм обсягів споживання електричної енергії за годинами доби, яке повинно включати:

обов'язок споживача (покупця) повідомляти гарантує постачальнику деталізацію планового обсягу споживання електричної енергії за годинами доби за 2 дні до доби, на які здійснюється планування споживання, до 9 години цього дня (за часом, за яким визначаються строки вчинення дій відповідно до Правил оптового ринку на територіях відповідних суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в цінові зони оптового ринку, на яких знаходяться точки поставки відповідного споживача) з правом скорегувати повідомлені планові обсяги споживання електричної енергії за всіма або деякими годинами доби шляхом їх зменшення за 1 день до доби, на які здійснюється планування споживання, до 9 години цього дня;

обов'язок споживача (покупця) оплачувати вартість електричної енергії в сумарному за розрахунковий період обсязі перевищень фактичних погодинних обсягів купівлі електричної енергії над відповідними плановими погодинними обсягами споживання електричної енергії, про які повідомив споживач, і в обсязі перевищень планових погодинних обсягів споживання електричної енергії над відповідними фактичними погодинними обсягами покупки електричної енергії у випадках і в порядку, що встановлені цим документом.

Порядок взаємодії з гарантує постачальником споживачів (покупців), які купують електричну енергію, щодо енергоприймаючу пристроїв, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку, і які здійснюють планування обсягів споживання електричної енергії за годинами доби, передбачений відповідно до розділу VII цього документа.

45. Якщо інше не передбачено угодою сторін, договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником вважається укладеним на невизначений строк (за винятком випадків, коли зазначений договір укладено на період електропостачання енергоприймаючу пристроїв за тимчасовою схемою електропостачання , передбаченої Правилами технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв споживачів електричної енергії, об'єктів з виробництва електричної енергії, а також об'єктів електромережевого господарства, що належать мережевим організаціям та іншим особам, до електричних мереж, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2004 N 861) і може бути змінений або розірваний на підставах, передбачених цивільним законодавством Російської Федерації і справжнім документом.

(В ред. Постанови Уряду РФ від 26.08.2013 N 737)

Договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником, укладений на певний термін, вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, якщо за 30 днів до закінчення терміну його дії споживач (покупець) НЕ заявить про його припинення або зміну або про укладення нового договору. Якщо за 30 днів до закінчення терміну дії договору, укладеного на визначений строк, споживачем (покупцем) внесено пропозицію про зміну договору або укладанні нового договору, то відносини сторін до зміни договору або до укладення нового договору регулюються відповідно до умов раніше укладеного договору.

46. ??При укладенні договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) щодо енергоприймаючу пристроїв, щодо яких мережевий організацією введено повне обмеження режиму споживання електричної енергії, в тому числі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем (що діяли в його інтересах особою) зобов'язань по оплаті електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії та (або) послуг, надання яких є невід'ємною частиною процесу постачання електричної енергії споживачам, за попереднім договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) , виконання гарантує постачальником зобов'язань з продажу електричної енергії (потужності) за укладеним договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) починається не раніше дати і часу скасування введеного повного обмеження режиму споживання в зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для введення повного обмеження режиму споживання електричної енергії.

47. У разі якщо відповідно до пункту 37 цього документа гарантує постачальник уклав договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) щодо енергоприймаючу пристроїв споживача за відсутності документів, що підтверджують технологічне приєднання та (або) розмежування балансової належності, то при встановленні гарантує постачальником факту неналежного технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв він повідомляє мережевий організації, з якою укладено договір надання послуг з передачі електричної енергії щодо таких енергоприймаючу пристроїв, а при відсутності такого договору - мережевий організації, до об'єктів електромережевого господарства якої приєднані такі енергоприймаючу пристрої , про необхідність здійснення дій щодо введення повного обмеження режиму споживання електричної енергії (потужності) стосовно таких енергоприймаючу пристроїв аж до моменту скасування введеного повного обмеження режиму споживання в зв'язку з усуненням зазначених обставин, які стали підставою для введення повного обмеження режиму споживання електричної енергії. Про виявлений факт неналежного технологічного приєднання гарантує постачальник також повідомляє федеральний орган виконавчої влади, уповноважений в галузі державного енергетичного нагляду, способом, що дозволяє підтвердити отримання зазначеного повідомлення.

У цьому випадку власник або інший законний власник таких енергоприймаючу пристроїв зобов'язаний оплатити гарантує постачальнику вартість спожитої до моменту введення повного обмеження режиму споживання електричної енергії (потужності), але не оплаченої, і інші пов'язані зі споживанням електричної енергії (потужності) витрати (в тому числі вартість послуг з передачі електричної енергії), а при продовженні споживання електричної енергії після дати і часу введення повного обмеження режиму споживання електричної енергії (потужності) зобов'язаний нести передбачені цим документом та іншими нормативними правовими актами наслідки бездоговірного споживання електричної енергії.

Якщо гарантує постачальник встановив факт неналежного технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв до укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), заяву про укладення якого було подано відповідно до пункту 37 цього документа під час відсутності документів, що підтверджують технологічне приєднання та ( або) розмежування балансової належності, то гарантує постачальник відмовляє в укладенні договору.

48. Чи гарантує постачальник має право у зв'язку з настанням обставин, зазначених у Правилах повного і (або) часткового обмеження режиму споживання електричної енергії, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 4 травня 2012 р N 442, ініціювати в установленому порядку введення повного і (або) часткового обмеження режиму споживання електричної енергії за договором.

Введення повного і (або) часткового обмеження режиму споживання електричної енергії щодо споживача за договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) не звільняє споживача (покупця) від обов'язку сплатити гарантує постачальнику в повному розмірі вартість електричної енергії (потужності ), поставленої до його введення, а також від відповідальності за неналежне виконання споживачем (покупцем) своїх зобов'язань за договором.

49. У договорі енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником повинно бути передбачено право споживача (покупця) в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору повністю, що тягне розірвання такого договору, за умови оплати гарантує постачальнику не пізніше ніж за 10 робочих днів до заявляється їм дати розірвання договору вартості спожитої електричної енергії (потужності), а також у випадках, передбачених в пункті 85 цього документа, нарахованої йому гарантує постачальником суми компенсації в зв'язку з повною відмовою від виконання договору, що має бути підтверджено оплатою рахунку, що виставляється гарантує постачальником відповідно до пункту 85 цього документа.

50. У договорі енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником повинно бути передбачено право споживача (покупця), що здобуває електричну енергію відносно енергоприймаючу пристроїв, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в цінові зони оптового ринку, в односторонньому порядку зменшити обсяги електричної енергії (потужності), що придбаваються у гарантує постачальника, шляхом придбання частини обсягів електричної енергії (потужності) за договором, що забезпечує продаж електричної енергії (потужності), укладеним з виробником електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, що тягне за собою зміну умови договору в частині порядку визначення обсягу електричної енергії (потужності), поставленого гарантує постачальником за договором за розрахунковий період, за умови виконання споживачем (покупцем) таких функцій:

не пізніше ніж за 10 робочих днів до заявляється їм дати зміни договору оплатити гарантує постачальнику вартість спожитої до заявленої дати зміни договору електричної енергії (потужності), а також у випадках, передбачених пунктом 85 цього документа, нараховану йому гарантує постачальником суму компенсації в зв'язку зі зміною договору, що має бути підтверджено оплатою рахунку, що виставляється гарантує постачальником відповідно до пункту 85 цього документа;

не пізніше ніж за 10 робочих днів до заявляється їм дати зміни договору надати гарантує постачальнику виписку з договору, що забезпечує продаж електричної енергії (потужності), з виробником електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, що містить відомості про продавця, а також узгоджені сторонами зазначені в пункті 64 цього документа умови, обов'язкові при укладенні такого договору, яка повинна бути підписана уповноваженими особами сторін такого договору і завірена печатками сторін такого договору;

з дати зміни відповідно до цього пункту укладеного з гарантує постачальником договору енергопостачання оплачувати гарантує постачальнику послуги з передачі електричної енергії в обсязі, відповідному всьому об'єму споживання електричної енергії (потужності).

51. Споживач (покупець), який має намір відповідно до пункту 49 або 50 цього документа в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником повністю або зменшити обсяги електричної енергії (потужності ), придбані у гарантує постачальника, зобов'язаний передати гарантує постачальнику письмове повідомлення про це не пізніше ніж за 20 робочих днів до заявляється їм дати розірвання або зміни договору способом, що дозволяє підтвердити факт і дату отримання зазначеного повідомлення.

При порушенні споживачем (покупцем) вимоги цього пункту про повідомлення гарантує постачальника в установлені строки та (або) в разі порушення ним вимоги про виконання умов, передбачених пунктами 49 або 50 цього документа, визначені укладеним з гарантує постачальником договором зобов'язання споживача (покупця) і гарантує постачальника зберігаються в незмінному вигляді аж до моменту належного виконання зазначених вимог.

У разі якщо гарантує постачальник не виставив рахунок в порядку, передбаченому пунктом 85 цього документа, і при цьому споживач (покупець) виконав у встановлені терміни інші, зазначені в пункті 49 або 50 цього документа вимоги, то від споживача (покупця) в цілях розірвання або зміни договору не вимагається підтвердження оплати рахунку і договір вважається розірваним або зміненим із заявленою споживачем (покупцем) дати, що не звільняє споживача (покупця) від обов'язку надалі оплатити гарантує постачальнику наявну заборгованість.

52. У договорі енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником повинно бути передбачено право споживача (покупця) з дати втрати гарантує постачальником його статусу перейти на обслуговування:

до організації, якій надано статус гарантує постачальника, незалежно від дотримання умов, передбачених пунктом 49 цього документа;

до енергозбутової (енергопостачальної) організації або виробнику електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку за умови дотримання встановлених цим документом умов укладення договорів з зазначеними суб'єктами.

53. У разі якщо за договором енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), укладеним з гарантує постачальником, споживачем (покупцем) не виконуються або виконуються неналежним чином зобов'язання по оплаті, то гарантує постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору повністю, повідомивши такого споживача (покупця) про це за 10 робочих днів до заявляється їм дати відмови від договору. При цьому в разі якщо гарантує постачальник із зазначених підстав в односторонньому порядку повністю відмовляється від виконання договору, укладеного з енергозбутової (енергопостачальної) організацією, виконавцем комунальних послуг, то для забезпечення безперебійного енергопостачання споживачів енергозбутової (енергопостачальної) організації, виконавця комунальних послуг гарантує постачальник зобов'язаний забезпечити прийняття їх на обслуговування, організоване в установленому розділом II цього документа порядку.

54. Особа, яке споживає електричну енергію, щодо якої відповідно до Правил оптового ринку прийнято рішення про його виключення з реєстру суб'єктів оптового ринку або про припинення стосовно нього поставки (купівлі) електричної енергії і потужності на оптовому ринку, зобов'язана при наявності у нього наміри продовжити споживання електричної енергії на роздрібному ринку до вступу в силу зазначеного рішення укласти договір, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, і забезпечити врегулювання відносин, пов'язаних з передачею йому електричної енергії. У разі якщо договір не укладено в зазначений термін мережева організація вводить відносно даної особи повне обмеження режиму споживання електричної енергії відповідно до пункту 121 цього документа в зв'язку з виявленням факту бездоговірного споживання.

55. Договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з енергозбутової (енергопостачальної) організацією полягає в простій письмовій формі і містить такі обов'язкові умови:

предмет відповідного договору, вказаний в пункті 28 або 29 цього документа;

істотні умови відповідного договору, зазначені в абзацах другому - шостому, дев'ятому, десятому і п'ятнадцятому пункту 40 цього документа або в пункті 41 цього документа;

ціна, яка визначається з урахуванням пункту 5 цього документа;

обсяг покупки електричної енергії (потужності) за договором, яка поставляється енергозбутової (енергопостачальної) організацією в точках поставки за договором за розрахунковий період, в обсязі споживання електричної енергії (потужності) за розрахунковий період енергоприймаючу пристроями, щодо яких укладено договір, який визначається відповідно до розділу X цього документа;

обов'язок енергозбутової (енергопостачальної) організації надавати споживачеві (покупцеві) до початку виконання договору, протягом терміну його дії, а також за запитом споживача (покупця) зазначені в пункті 56 цього документа інформацію і документи, що підтверджують факт наявності у неї права розпорядження електричною енергією ( потужністю), продаж якої вона здійснює споживачеві (покупцеві), як за термінами, так і за обсягами продажу електричної енергії (потужності) споживачеві (покупцеві) за договором, інформацію про порядок і строки виконання такого обов'язку, а також про дату і час припинення у неї права розпорядження електричною енергією (потужністю);

визначення дати і часу початку і припинення продажу електричної енергії (потужності) за договором відповідно до вимог, встановлених в пункті 56 цього документа;

наслідки відсутності у енергозбутової (енергопостачальної) організації права розпорядження електричною енергією (потужністю), зазначені в пункті 57 цього документа;

право споживача (покупця), що не має перед енергозбутової (енергопостачальної) організацією заборгованості по оплаті електричної енергії (потужності), що підтверджено актом звірки розрахунків, який набрав чинності рішенням суду, оплатою рахунку, що виставляється енергозбутової (енергопостачальної) організацією відповідно до пункту 85 цього документа, або іншим встановленим в договорі способом, в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору повністю, що має наслідком його розірвання;

умови, зазначені в пунктах 30, 42, 43, 46 і 48, а також в розділі VII (при укладенні договору щодо енергоприймаючу пристроїв споживача, розташованих на територіях, об'єднаних в нецінові зони оптового ринку) цього документа;

інші встановлені цим документом умови, обов'язкові при укладанні договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з енергозбутової (енергопостачальної) організацією.

За угодою між споживачем (покупцем) і енергозбутової (енергопостачальної) організацією в договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) на роздрібних ринках, що функціонують на територіях суб'єктів Російської Федерації, об'єднаних в цінові зони оптового ринку, за умови обладнання точок поставки за договором приладами обліку, що дозволяють вимірювати погодинні обсяги споживання електричної енергії, може бути включено умова про планування споживачем (покупцем) обсягів споживання електричної енергії за годинами доби і про оплату вартості електричної енергії в сумарному за розрахунковий період обсязі перевищень фактичних погодинних обсягів купівлі електричної енергії над відповідними плановими погодинними обсягами споживання електричної енергії та (або) в обсязі перевищень планових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачем (покупцем) над відповідними фактичними погодинними обсягами покупки електричної енергії.

56. Факт наявності у енергозбутової (енергопостачальної) організації права розпорядження електричною енергією (потужністю) вважається підтвердженим на дату початку продажу електричної енергії (потужності) за договором, укладеним із споживачем (покупцем), якщо таким договором встановлено, що дата і час початку продажу електричної енергії (потужності) в точках поставки за договором визначено не раніше ніж дата і час, з яких енергозбуткова (енергопостачальна) організація починає набувати електричну енергію (потужність):

на оптовому ринку в групах точок поставки, відповідних точкам поставки за укладеним із споживачем (покупцем) договору, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, і це підтверджено ув'язненими на оптовому ринку договорами, передбаченими договором про приєднання до торгової системи оптового ринку ;

за договором з виробником електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, укладеним відповідно до вимог пункту 64 цього документа, з гарантує постачальником або з енергозбутової (енергопостачальної) організацією, щодо точок поставки за укладеним із споживачем (покупцем) договору, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності).

Факт наявності у енергозбутової (енергопостачальної) організації права розпорядження електричною енергією (потужністю) вважається підтвердженим протягом терміну дії договору, якщо енергозбуткова (енергопостачальна) організація продовжує купувати електричну енергію (потужність) за вказаними договорами щодо точок поставки за укладеним із споживачем (покупцем) договору, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності).

Право розпорядження електричною енергією (потужністю) вважається припиненим з дати і часу, коли енергозбуткова (енергопостачальна) організація припинила придбання електричної енергії (потужності) за вказаними договорами щодо точок поставки за укладеним із споживачем (покупцем) договору, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності ).

Споживач (покупець), який має намір укласти з енергозбутової (енергопостачальної) організацією договір, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, має право запросити й одержати у енергозбутової (енергопостачальної) організації інформацію про те, яким із зазначених у цьому пункті способом , з якої дати і часу вона планує купувати електричну енергію (потужність) для цілей виконання майбутнього договору зі споживачем (покупцем).

Споживач (покупець) також має право направити запит про підтвердження факту наявності у енергозбутової (енергопостачальної) організації зазначеного права розпорядження щодо груп точок поставки, відповідних точкам поставки за укладеним із споживачем (покупцем) договору, що забезпечує продаж йому електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку , на адресу організації комерційної інфраструктури оптового ринку, що гарантує постачальника, в межах зони діяльності якого розташовані точки поставки за договором, або на адресу енергозбутової (енергопостачальної) організації або виробника електричної енергії (потужності) на роздрібному ринку, у яких енергозбуткова (енергопостачальна) організація, уклала зі споживачем (покупцем) договір, набуває електричну енергію (потужність) з метою її продажу такого споживачеві (покупцеві). Організація, яка отримала запит від споживача (покупця), зобов'язана надати йому в письмовій формі запитану інформацію протягом 5 робочих днів з дня отримання зазначеного запиту, направивши її за вказаною у запиті адресою способом, що підтверджує її отримання.

57. Якщо у енергозбутової (енергопостачальної) організації відсутній або припинилося право розпорядження електричною енергією (потужністю), що поставляється в точках поставки за договором, що забезпечує продаж електричної енергії (потужності), то для власника енергоприймаючу пристроїв, з метою постачання електричної енергії яким був укладений такий договір, наступають передбачені цим документом та іншими нормативними правовими актами наслідки бездоговірного споживання електричної енергії в визначається відповідно до цього пункту обсязі споживання, яке не забезпечене продажем за договором з такою енергозбутової (енергопостачальної) організацією.

Мережева організація, до об'єктів електромережевого господарства якої безпосередньо або опосередковано приєднані зазначені енергоприймаючу пристрою, протягом 1 дня з дня, коли їй стало відомо про факт бездоговірного споживання, направляє власнику зазначених енергоприймаючу пристроїв повідомлення, що містить вказівку на відсутність у енергозбутової (енергопостачальної) організації права розпорядження електричною енергією в відповідних точках поставки за договором, з вимогою:

укласти відповідно до цього документа протягом 30 днів з дня отримання повідомлення договір, що забезпечує продаж електричної енергії (потужності);

оплатити електричну енергію (потужність), спожиту зазначеними енергоприймаючу пристроями за весь період, протягом якого здійснювалося бездоговірнеположення споживання електричної енергії.

При невиконанні цих вимог до закінчення 30 днів з дня отримання зазначеного повідомлення мережева організація вводить в відношенні зазначених енергоприймаючу пристроїв повне обмеження режиму споживання електричної енергії відповідно до пункту 121 цього документа і стягує з власника зазначених енергоприймаючу пристроїв вартість електричної енергії (потужності), спожитої зазначеними енергоприймаючу пристроями за весь період, протягом якого здійснювалося бездоговірнеположення споживання електричної енергії.Національна академія внутрішніх справ 3 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 5 сторінка

Національна академія внутрішніх справ 1 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 2 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 6 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 7 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 8 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 9 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 10 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 11 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 12 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати