На головну

Національна академія внутрішніх справ 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Гарантує постачальник зобов'язаний укласти договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з будь-яким звернулися до нього споживачем, точки поставки якого знаходяться в зоні діяльності гарантує постачальника і енергоприймаючу пристрої якого в установленому порядку приєднані до об'єктів електромережевого господарства, або з будь-яким звернулися до нього покупцем, що діє в інтересах такого споживача.

Гарантує постачальник має право відмовитися від укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) зі споживачем (покупцем) при відсутності можливості поставити електричну енергію (потужність) споживачеві внаслідок відсутності технологічного приєднання в установленому порядку енергоприймаючу пристроїв, щодо яких передбачається укладення договору, до об'єктів електромережевого господарства або внаслідок перебування енергоприймаючу пристроїв, щодо яких передбачається укладення договору, поза зоною діяльності гарантує постачальника.

Про відмову від укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) із зазначенням причин такої відмови гарантує постачальник в письмовій формі зобов'язаний повідомити звернувся до нього споживача (покупця) протягом 5 робочих днів з дня його звернення до гарантує постачальнику для укладення договору.

33. Договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з гарантує постачальником укладається в простій письмовій формі, якщо інше не встановлено цим документом.

Гарантує постачальник зобов'язаний розробити форми договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) для обслуговуваних їм споживачів, диференційовані за ціновими категоріями і (або) за категоріями споживачів, за якими здійснюється диференціація тарифів, для виконавців комунальних послуг і для громадян , для енергозбутових (енергопостачальних) організацій, для гарантують постачальників, які мають право придбавати електричну енергію (потужність) в іншого гарантує постачальника на роздрібному ринку. У разі внесення змін до цього документа, що тягнуть за собою необхідність внесення змін в раніше розроблені форми договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), що гарантує постачальник зобов'язаний не пізніше 1 місяця з дати вступу в силу змін до цього документа внести відповідні зміни в раніше розроблені форми договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)).

Гарантує постачальник зобов'язаний розмістити розроблені (змінені) їм форми договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) в центрах очного обслуговування, на своєму сайті в мережі "Інтернет" і представити їх в територіальний орган федерального антимонопольного органу.

Федеральна антимонопольна служба (її територіальні органи) здійснюють контроль за відповідністю розроблених гарантують постачальниками форм договорів енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) з цим документом.

Розміщення і опубліковані таким чином форми договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) є проектом договору, запропонованого гарантує постачальником до висновку зі споживачами (покупцями), і можуть бути використані споживачем (покупцем), які мають намір укласти з гарантує постачальником відповідний договір або внести зміни в раніше укладений договір, при подачі гарантує постачальнику документів, необхідних відповідно до цього документа, для укладення договору або внесення змін до раніше укладеного договору.

При цьому споживач (покупець) в частині тих умов договору, які включені в форму договору у вигляді опису вичерпного переліку варіантів їх застосування, має право вибрати той варіант, з числа відносяться до цього споживачеві (покупцеві), який він вважає для себе найбільш прийнятним.

При незгоді споживача (покупця) з яким-небудь умовою договору, зміст якого наказано цим документом, з причини невідповідності формулювання такого умови цього документа або при його незгоду з будь-яким умовою договору, зміст якого в Відповідно до цього документа може бути визначено на розсуд сторін, він має право направити гарантує постачальнику пропозицію про укладення договору на інших умовах (далі - протокол розбіжностей до проекту договору).

34. Споживач (покупець), який має намір укласти з гарантує постачальником договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) (далі - заявник), надає гарантує постачальнику заяву про укладення відповідного договору і, якщо інше не встановлено в пунктах 35, 74 і 106 цього документа, такі документи:

підписаний заявником проект договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) або протокол розбіжностей до проекту договору, форму якого розміщено (опублікована) гарантує постачальником відповідно до пункту 33 цього документа (за бажанням заявника);

правовстановлюючі та інші документи заявника (свідоцтво про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або в якості індивідуального підприємця, свідоцтво про постановку заявника на облік в податковому органі, документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву від імені заявника, - виписка з протоколу (рішення, наказу) про призначення на посаду керівника або довіреність на підписання договору, якщо договір підписує не керівник, копія паспорта громадянина Російської Федерації або іншого документа, що посвідчує особу, якщо заявником виступає індивідуальний підприємець або громадянин);

(В ред. Постанови Уряду РФ від 30.12.2012 N 1482)

документи, що підтверджують право власності (господарського відання, оперативного управління, оренди та інші законні права володіння і (або) користування, передбачені законодавством Російської Федерації) на енергоприймаючу пристрої, які документи, що підтверджують право володіння і (або) користування земельною ділянкою, про постачання яких електричною енергією зазначено в заяві про укладення договору (надаються тільки споживачем, коли він виступає заявником);

підписана уповноваженою особою енергозбутової (енергопостачальної) організації виписка з договорів енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), укладених зі споживачами, в інтересах яких енергозбуткова (енергопостачальна) організація має намір купувати електричну енергію (потужність) у гарантує постачальника, яка повинна містити відомості про терміни початку і закінчення поставки електричної енергії в кожній точці поставки по кожному такому споживачеві, про кожну таку точці поставки (надаються тільки енергозбутової (енергопостачальної) організацією, коли вона виступає заявником);

документи, що підтверджують технологічне приєднання (в тому числі і опосередковано) в установленому порядку до об'єктів електромережевого господарства мережевої організації енергоприймаючу пристроїв, про постачання електричної енергії яким зазначено в заяві про укладення договору (не надаються у випадках відсутності таких документів у заявника відповідно до пункту 37 цього документа);

документи про допуск в експлуатацію приладів обліку (надаються при наявності у заявника приладів обліку);

документ, що підтверджує наявність технологічної та (або) аварійної броні (надається при його наявності у заявника);

інші документи, необхідні для укладення договору надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг (надається заявником, який подає заяву про укладення договору енергопостачання).

Документи, зазначені в абзацах шостому - дев'ятому цього пункту, енергозбуткова (енергопостачальна) організація, яка виступає заявником, надає гарантує постачальнику щодо точок поставки по кожному договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), укладеним із споживачем, в інтересах якого енергозбуткова (енергопостачальна) організація має намір купувати електричну енергію (потужність) у гарантує постачальника.

35. Для укладення договору купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності) з гарантує постачальником з метою компенсації втрат електричної енергії заявник в особі мережевої організації до заяви про укладення відповідного договору докладає наступні документи:

підписаний заявником проект договору купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності) або протокол розбіжностей до проекту договору купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності), форму якого розміщено (опублікована) гарантує постачальником відповідно до пункту 33 цього документа (надається за бажанням заявника);

правовстановлюючі документи, перераховані в абзаці третьому пункту 34 цього документа;

документи, що містять опис меж балансової належності об'єктів електромережевого господарства мережевої організації, щодо яких вона має намір купувати електричну енергію (потужність) з метою компенсації втрат електричної енергії, а також відомості про прилади обліку, якими вони обладнані.

36. Документами, що підтверджують технологічне приєднання в установленому порядку до об'єктів електромережевого господарства енергоприймаючу пристроїв, щодо яких подано заяву про укладення договору, є акт про технологічний приєднання, складений і підписаний споживачем і мережевий організацією (іншим власником об'єктів електромережевого господарства, виробником електричної енергії ( потужності)), до чиїх мереж (енергетичних установок) приєднані енергоприймаючу пристрої споживача, і (або) акт розмежування балансової належності електромереж.

Документом про допуск в експлуатацію приладу обліку електричної енергії є акт допуску приладу обліку в експлуатацію, складений відповідно до розділу X цього документа, а якщо допуск в експлуатацію приладу обліку було здійснено до набрання чинності цього документа, то документ, який підтверджував факт допуску в експлуатацію приладу обліку, встановленого щодо відповідної точки поставки, і був підписаний гарантує постачальником (енергозбутової, енергопостачальною організацією) і (або) мережевий організацією.

Документом, що підтверджує наявність технологічної та (або) аварійної броні, є акт узгодження технологічної та (або) аварійної броні, складений (змінений) і узгоджений в порядку, встановленому Правилами недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг, споживачем і мережевий організацією (іншим власником об'єктів електромережевого господарства, виробником електричної енергії (потужності)), до чиїх об'єктів електромережевого господарства (енергетичних установок) приєднані енергоприймаючу пристрої споживача.

У разі якщо акт узгодження технологічної та (або) аварійної броні складений (змінений) і узгоджений пізніше дати укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), то такий акт підлягає наданню гарантує постачальнику відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 40 та абзацу восьмого пункту 43 цього документа.

37. Заявник, у разі якщо пройшло не більше 3 років з дня розірвання договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)), раніше укладеного ним з гарантує постачальником, з яким він має намір укласти договір знову, направляє гарантує постачальнику заяву про укладення відповідного договору з додатком документів, зазначених в абзацах третьому - п'ятому пункту 34 або абзаці третьому пункту 35 цього документа, і за бажанням - проект договору. Інші документи, зазначені в пункті 34 або в пункті 35 цього документа, заявник подає тільки в тому випадку, якщо вони не були раніше надані гарантує постачальнику або в них були внесені зміни після їх надання гарантує постачальнику при укладанні попереднього договору. В цьому випадку при укладанні договору гарантує постачальник використовує документи, наявні у нього в відношенні відповідної точки поставки споживача.

Заявник, у разі якщо мережева організація або інший власник об'єктів електромережевого господарства, до яких приєднані енергоприймаючу пристрої, щодо яких подано заяву про укладення договору, відмовляється або ухиляється від складання та подання заявнику документів, що підтверджують технологічне приєднання та (або) розмежування балансової належності, спрямовує гарантує постачальнику заяву про укладення договору з додатком до неї документів, наявних у заявника на дату подання заяви, а також документів, що підтверджують факт звернення заявника до мережевої організації чи іншому власникові об'єктів електромережевого господарства з метою отримання таких документів. При відсутності документів, що підтверджують технологічне приєднання в установленому порядку до електричних мереж енергоприймаючу пристроїв, щодо яких подано заяву про укладення договору, і (або) розмежування балансової належності, гарантує постачальник не має права відмовити заявнику в укладенні договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) і має право самостійно запитувати та безоплатно отримувати відсутні документи і інформацію у мережевий організації або іншого власника об'єктів електромережевого господарства, до яких приєднані зазначені енергоприймаючу пристрою.

38. Документи, зазначені в пунктах 34 і 35 цього документа, що додаються до направляемому гарантує постачальнику заявою про укладення договору, крім проекту договору, подаються у вигляді копій, підписаних уповноваженою особою заявника і завірених печаткою заявника, якщо заявником є ??юридична особа, або підписаних громадянином , якщо заявником виступає індивідуальний підприємець.

Заявник має право подати копії таких документів, завірені особою, уповноваженою відповідно до законодавства Російської Федерації на вчинення дій по їх запевненням.

Заявник при подачі заяви і документів в місці знаходження гарантує постачальника має право подати непідписані і не завірені копії документів, які додаються до заяви, з одночасним пред'явленням оригіналів таких документів. У цьому випадку в момент прийняття заяви та документів від заявника гарантує постачальник зобов'язаний провести звірку ідентичності копій і оригіналів представлених документів, після чого на копіях таких документів гарантує постачальником робляться відмітки про відповідність вірності копій документів оригіналам і оригінали повертаються заявнику.

39. Протягом 30 днів з дня отримання заяви про укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) і документів, які додаються до заяви про укладення відповідного договору згідно з цим документом, якщо при цьому заявником не представлені проект договору, зазначений в абзаці другому пункту 34 та абзаці другому пункту 35 цього документа, що гарантує постачальник, в разі якщо відсутні зазначені в пункті 32 цього документа підстави для відмови від укладення договору, направляє (передає) заявнику підписаний зі свого боку проект договору за формою, яка розміщена (опублікована) гарантує постачальником відповідно до пункту 33 цього документа.

Заявник, який отримав від гарантує постачальника проект договору і не має заперечень щодо його умов, заповнює договір в частині, що стосується відомостями про споживача (покупця) шляхом їх включення в договір, а також в частині тих умов договору, які включені в проект договору у вигляді опису вичерпного переліку варіантів їх застосування шляхом вибору варіанту, з числа відносяться до заявника, який він вважає для себе найбільш прийнятним. Один підписаний екземпляр договору заявник направляє гарантує постачальнику.

При незгоді заявника з умовами, що містяться в отриманому від гарантує постачальника проекті договору, він має право направити гарантує постачальнику протокол розбіжностей до проекту договору. Гарантує постачальник протягом 10 робочих днів з дня отримання від заявника зазначеного протоколу розбіжностей підписує договір в редакції заявника або вживає заходів щодо врегулювання розбіжностей і підписує договір в узгодженої з заявником редакції, або в письмовій формі повідомляє заявника про відмову від внесення запропонованих змін до проекту договору із зазначенням причин такої відмови. При відхиленні протоколу розбіжностей або неотримання заявником від гарантує постачальника повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін заявник має право передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд до суду.

Якщо заявником разом із заявою про укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) і документами, зазначеними в цьому документі, представлений підписаний заявником проект договору, розміщений (опублікований) гарантує постачальником відповідно до пункту 33 цього документа, то гарантує постачальник, якщо відсутні зазначені в пункті 32 цього документа підстави для відмови від укладення договору, протягом 30 днів з дня отримання заяви підписує і передає заявнику один примірник поданого заявником договору.

Якщо заявником разом із заявою про укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) і документами, зазначеними в цьому документі, представлений протокол розбіжностей до проекту договору, розміщеному (опублікованим) гарантує постачальником відповідно до пункту 33 цього документа , то гарантує постачальник, якщо відсутні зазначені в пункті 32 цього документа підстави для відмови від укладення договору, протягом 30 днів з дня отримання заяви підписує і передає заявнику договір в редакції заявника, або вживає заходів щодо врегулювання розбіжностей і підписує договір в узгодженої з заявником редакції, або в письмовій формі повідомляє заявника про відмову від внесення запропонованих змін до проекту договору із зазначенням причин такої відмови. При відхиленні протоколу розбіжностей або неотримання заявником від гарантує постачальника повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін заявник має право передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду.

При відсутності в поданих заявником документах обов'язкових відомостей, визначених у цьому документі, або при ненаданні заявником документів, зазначених в пунктах 34 і 35 цього документа, які повинні бути додані до заяви про укладення договору з гарантує постачальником, за винятком документів, які в разі, передбаченому в пункті 37 цього документа, не підлягають наданню, гарантує постачальник протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви про укладення договору енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) повідомляє про відсутніх відомостях або документах заявника і протягом 30 днів з дня отримання від заявника відсутніх відомостей або документів зобов'язаний розглянути заяву про укладення договору відповідно до цього пункту.

Гарантує постачальник, який одержав протокол розбіжностей, але не взяв заходи щодо врегулювання зазначених розбіжностей і (або) не направив заявнику мотивовану відмову від внесення запропонованих змін до проекту договору в установлений термін, зобов'язаний відповідно до законодавства Російської Федерації відшкодувати заявнику понесені ним збитки, викликані ухилянням від укладення договору, що не звільняє гарантує постачальника від обов'язку укласти договір. У такому випадку заявник має право вимагати спонукання гарантує постачальника до укладення договору і (або) відшкодування завданих збитків в установленому законодавством України порядку.

40. Істотними умовами договору купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності) є:

предмет договору;

дата і час початку виконання зобов'язань за договором;

обов'язок споживача (покупця) врегулювати відносини з передачі електричної енергії щодо енергоприймаючу пристроїв споживача відповідно до цього документа і Правилами недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг і повідомити гарантує постачальника про дату укладення такого договору надання послуг з передачі електричної енергії , а також обов'язок споживача, обмеження режиму споживання електричної енергії (потужності) якого може привести до виникнення загрози життю і здоров'ю людей, екологічної безпеки і (або) безпеки держави, до незворотного порушення безперервних технологічних процесів, передати гарантує постачальнику не пізніше 5 днів з дня узгодження копію акта узгодження технологічної та (або) аварійної броні, складеного (зміненого) і узгодженого в установленому порядку з мережевою організацією після укладення договору купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності);

точка (точки) поставки за договором;

вимоги до якості продукції, що поставляється електричної енергії, які повинні відповідати вимогам законодавства Російської Федерації;

відповідний цим документом порядок визначення обсягу покупки електричної енергії (потужності) за договором за розрахунковий період;

відповідний цим документом порядок визначення вартості поставленого за договором за розрахунковий період електричної енергії (потужності);

умови про порядок обліку електричної енергії (потужності) з використанням приладів обліку і порядок взаємодії сторін договору в процесі такого обліку, зазначені в пункті 42 цього документа, характеристики приладів обліку, наявних на дату укладення договору, а також обов'язок споживача (покупця) щодо забезпечення обладнання точок поставки за договором приладами обліку і умови про порядок визначення обсягу споживання електричної енергії (потужності) в разі відсутності приладів обліку і в інших випадках, коли відповідно до цього документа підлягають застосуванню розрахункові способи;

(В ред. Постанови Уряду РФ від 30.12.2012 N 1482)

відповідальність гарантує постачальника, що визначається відповідно до цього документа, за порушення умов поставки, в тому числі надійності електропостачання та якості електричної енергії, відповідальність споживача (покупця) за порушення порядку оплати, відповідальність сторін договору за порушення порядку повного і (або) часткового обмеження режиму споживання електричної енергії;

такі права споживача (покупця) за договором:

право вибору у випадках, визначених цим документом, цінової категорії, умов погодинного планування споживання електричної енергії,

право дострокового розірвання або зміни договору з гарантує постачальником при виконанні умов цього документа,

право вибору будь-якої особи для обладнання точок поставки за договором приладами обліку електричної енергії;

обов'язки гарантує постачальника щодо здійснення дій, необхідних для реалізації прав споживача (покупця), передбачених в цьому документі.

41. Істотними умовами договору енергопостачання є умови, передбачені пунктом 40 цього документа (за винятком умови, зазначеного в абзаці четвертому пункту 40 цього документа), а також такі умови:

істотні умови договору надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг;

умови про порядок визначення обсягу наданих послуг з передачі електричної енергії в разі відсутності приладів обліку і в інших випадках, коли відповідно до цього документа підлягають застосуванню розрахункові способи, визначені в розділі X цього документа;

(Абзац введений Постановою Уряду РФ від 30.12.2012 N 1482)

обов'язок споживача щодо забезпечення функціонування та реалізації керуючих впливів пристроїв релейного захисту, протиаварійної та режимної автоматики, засобів регулювання напруги і компенсації реактивної потужності, встановлених в межах його балансової належності відповідно до Правил технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв споживачів електричної енергії, об'єктів з виробництва електричної енергії, а також об'єктів електромережевого господарства, що належать мережевим організаціям та іншим особам, до електричних мереж, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2004 N 861, або Правилами недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг, а також обов'язок споживача щодо забезпечення своєчасного виконання диспетчерських команд (розпоряджень) суб'єкта оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці та відповідних вимог мережевої організації, а також відповідальність за недотримання зазначеного обов'язку.

42. Договір енергопостачання (купівлі-продажу (поставки) електричної енергії (потужності)) повинен містити порядок обліку електричної енергії (потужності) з використанням приладів обліку і порядок взаємодії сторін договору в процесі такого обліку, що відповідають вимогам розділу X цього документа і включають в тому числі:

порядок допуску встановленого приладу обліку в експлуатацію, порядок перевірки приладу обліку перед його демонтажем;

порядок визначення приладу обліку (приладів обліку), показання якого (яких) відповідно до цього документа використовуються при визначенні обсягів споживання електричної енергії (потужності), наданих послуг з передачі електричної енергії, за які здійснюються розрахунки за договором;

вимоги, що пред'являються до експлуатації приладу обліку, в тому числі щодо забезпечення повірки приладу обліку після закінчення встановленого для нього міжповірочного інтервалу, а також порядок визначення особи, відповідальної за експлуатацію приладу обліку;

вимоги, що пред'являються до забезпечення збереження приладу обліку;

порядок і періодичність передачі гарантує постачальнику показань приладів обліку, якщо за умовами договору такий обов'язок покладений на споживача (покупця);

порядок повідомлення про вихід приладу обліку з ладу, його втрати;

термін відновлення обліку в разі виходу з ладу або втрати приладу обліку, але не більше 2 місяців;

обов'язок споживача (покупця) щодо забезпечення періодичного (не частіше 1 разу на місяць) доступу до приладів обліку представників організацій, уповноважених відповідно до розділу X цього документа для їх перевірки та зняття показань.

У разі якщо точки поставки на день укладення договору обладнані приладами обліку, то в договорі повинні бути також вказані наявні прилади обліку, місця їх розташування, їх заводські номери, дата державної повірки приладів обліку і свідчення на дату і час початку виконання договору.

Договір повинен також містити обов'язок споживача (покупця) щодо забезпечення обладнання точок поставки приладами обліку електричної енергії, в разі якщо точки поставки на день укладення договору не обладнані приладами обліку, і умови про порядок визначення обсягу споживання електричної енергії (потужності), наданих послуг з передачі електричної енергії у разі відсутності приладів обліку і в інших випадках, коли підлягають застосуванню розрахункові способи, визначені відповідно до розділу X цього документа.

43. У договір енергопостачання в якості умов про обов'язки споживача, щодо енергоприймаючу пристроїв якої укладено договір енергопостачання, крім умов, зазначених у цьому документі, підлягають включенню також встановлені в Правилах недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії та надання цих послуг обов'язки споживача послуг з передачі електричної енергії, що застосовуються до споживача, щодо енергоприймаючу пристроїв якого укладається договір енергопостачання.

У договорі енергопостачання для випадків, коли відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і (або) за умовами договору потрібно безпосередню взаємодію третіх осіб, залучених гарантує постачальником для надання послуг з передачі електричної енергії та послуг, надання яких є невід'ємною частиною процесу постачання електричної енергії споживачам , з споживачем, щодо енергоприймаючу пристроїв якого укладається договір енергопостачання, повинен бути описаний порядок такої взаємодії, обов'язки і відповідальність споживача за його недотримання.

Якщо договір енергопостачання укладений між гарантує постачальником і покупцем, що діє в інтересах споживача, то в такому договорі на додаток до зазначеного порядку взаємодії передбачається обов'язок покупця щодо забезпечення включення зазначеного порядку в договір зі споживачем і відповідальність покупця за невиконання такого обов'язку.Національна академія внутрішніх справ 2 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 4 сторінка

Національна академія внутрішніх справ 1 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 5 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 6 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 7 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 8 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 9 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 10 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 11 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 12 сторінка | Національна академія внутрішніх справ 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати