На головну

Організація діяльності адміністративних судів

  1. Aналіз показників діяльності поєднаних сторін на основі їх звітності
  2. Автобіографія - це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності.
  3. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  4. БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. Безпека банківської діяльності: поняття, мета і завдання
  6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

Питання організації діяльності адміністративних судів певною мірою має перспективну спрямованість, отже, при його вивченні слід враховувати останні повідомлення юридичної періодики. Так, 29 вересня 2005 р. відбулося затвердження персонального складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, до якої увійшло 7 суддів, що працювали раніше в палатах з вирішення цивільних, господарських та військових справ. Працює Вищий адміністративний суд України. Формується система окружних адміністративних суддів. Разом з тим слід враховувати і вже вивчені, усталені положення щодо організаційної структури судів всіх ланок (функціонально-допоміжного апарату, суддів, голів, заступників голів, колегій, президій та пленумів відповідних судів).

Структура місцевого адміністративного суду: голова суду, заступник голови, судді.

Структура апеляційного адміністративного суду: голова суду, перший заступник голови суду, заступники голови суду і судді,, як правило, обрані Верховною Радою України безстрокове після перебування в суді першої ланки не менше п'яти років. Проте не виключена можливість призначення особи суддею апеляційного суду за указом Президента України після перебування на суддівській посаді у суді першої ланки не менше трьох років.

В апеляційному адміністративному суді створюються судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад Судової палати: голова палати, заступник голови та судді палати. Окрім судових палат в апеляційному адміністративному суді діє президія апеляційного суду, яка в основному вирішує організаційні питання. Виконання функції судочинства на президію не покладено.

Президія здійснює кілька функцій, які умовно можна поділити на організаційно-розпорядчі, аналітичні та методичні.

До організаційно-розпорядчих належать:

-розгляд питань організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;

-затвердження персонального складу судових палат та заслуховування інформації голів судових палат щодо діяльності цих палат;

-розгляд питань роботи з кадрами та підвищення їх кваліфікації;

- забезпечення виконання рішень зборів відповідного суду. Реалізація аналітичної функції президії полягає в розгляді

матеріалів узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, прийнятті відповідних рекомендацій, спрямованих на забезпечення однаковості судової практики. З метою забезпечення правильного застосування чинного законодавства місцевими судами президія надає їм методичну допомогу.

До складу президії апеляційного адміністративного суду входять: голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів шляхом таємного голосування.

Структура Вищого адміністративного суду України. Вищий адміністративний суд України складається з професійних суддів, які обрані на посаду безстрокове, тобто мінімальний практичний досвід їх роботи на посаді професійного судді становить не менше п'яти років. Загальне адміністративне керівництво здійснює голова суду та його заступники, дотримуючись принципу незалежності суддів та підкорення їх тільки закону. Голова Вищого адміністративного суду України та його заступники призначаються на посаду строком на п'ять років з числа суддів цього суду і звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації Ради суддів України. У Вищому адміністративному суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Слід відмітити, що законодавцем не встановлено обов'язковість створення таких палат, а лише припускається можливість їх створення, тобто судові палати можуть мати як тимчасовий, для розгляду певних справ, так і постійний характер. До складу Судової палати входять: голова палати, заступник, судді, колегії суддів спеціалізованих палат. Для вирішення організаційних питань діє президія Вищого адміністративного суду України у складі Голови Вищого адміністративного суду України, який керує роботою президії, його заступників, заступників голів палат, а також суддів цього суду, обраних до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування, кількісний склад яких визначається Пленумом суду.

Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів діє Пленум у складі всіх суддів Вищого адміністративного суду України та голів апеляційних судів округів. До складу Пленуму не можуть входити заступники голів і судді, які тимчасово виконують обов'язки голів апеляційних адміністративних судів. Пленум Вищого адміністративного суду України скликається не рідше двох разів на рік. На засідання Пленуму можуть бути запрошені судді інших судів, члени Науково-консультативної ради, представники органів законодавчої і виконавчої влади, науковці тощо. Запрошені не є учасниками Пленуму, але з дозволу головуючого можуть висловити свої пропозиції і зауваження щодо обговорюваних питань.

При Вищому адміністративному суді України створюється Науково-консультативна рада, яка є дорадчим органом і складається з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права, для розробки, опрацювання чи надання науково обґрунтованих висновків та рекомендацій з принципових питань судової практики, попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, з інших питань діяльності Вищого адміністративного суду України, вирішення яких потребує наукового забезпечення. До складу Науково-консультативної ради входять: голова Науково-консультативної ради, його заступники, вчений секретар, які обираються на організаційному засіданні ради, члени ради. Цей склад затверджується Пленумом Вищого адміністративного суду України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України.

Вищий адміністративний суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються роз'яснення Пленуму Вищого адміністративного суду України з питань застосування судами законодавства, постанови і ухвали Вищого адміністративного суду України та судові рішення і ухвали з конкретних справ, узагальнення судової практики, аналізи судової статистики, законодавчі та нормативно-правові акти, коментар до них, матеріали щодо діяльності Пленуму і президії Вищого адміністративного суду України, Науково-консультативної ради, органів суддівського самоврядування та кваліфікаційної комісії, статті з правових питань тощо. Головним завданням офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України є сприяння правильному і однаковому застосуванню адміністративними судами Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів при вирішенні ними справ шляхом опублікування матеріалів судової практики і роз'яснень Пленуму з питань законодавства.

Отже, у Вищому адміністративному суді України створюються судові палати для розгляду окремих категорій справ, для вирішення організаційних питань діє президія Вищого адміністративного суду України. З метою вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів у Вищому адміністративному суді України діє Пленум Вищого адміністративного суду України. Структура Верховного Суду України: Голова, перший заступник та заступники Голови, судді. У складі Верховного Суду України діють такі судові палати: Судова палата в цивільних справах, Судова палата в кримінальних справах, Судова палата в господарських справах, Судова палата в адміністративних справах, а також Військова судова колегія. Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності діє Президія Верховного Суду України у складі: Голови Верховного Суду України, його заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом. До його складу входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.

При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка створюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Президією Верховного Суду України.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, у якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції тощо.

Для організаційного забезпечення роботи адміністративних судів усіх ланок створюється апарат, до штату якого входять помічники суддів, консультанти, судові розпорядники, секретарі. Очолюється апарат завідувачем секретаріату.Формування системи спеціалізованих адміністративних судів | Підсудність адміністративних справ

Захист цивільних прав та інтересів в адміністративному порядку | Тестові завдання | Особливості адміністративного судочинства в Україні | Коментар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати