На головну

Інформатика

  1. Інформатизація. Інформаційне суспільство. Інформатика. Інформаційний ресурс суспільства і його особливості.
  2. Інформатика
  3. Інформатика
  4. Інформатика
  5. Інформатика
  6. Інформатика та її основні завдання

= Операційною системою

Міністерство загальної та професійної освіти

Російської Федерації

Північно-західний заочний політехнічний інститут

Факультет системного аналізу і прогнозування

Робоча програма

Інформатика

Факультет системного аналізу і прогнозування

Напрямок: 553000

Форма навчання: очно-заочна, заочна

Санкт-Петербург


Затверджено редакційно-видавничим радою інституту.

УДК 53 (07)

Фізика. Інформатика. Робоча програма. Завдання на контрольні роботи. - СПб: СЗПІ, 2000., - с.

Методичний збірник включає робочу програму з основних розділів курсу інформатики, завдання на контрольні роботи, методичні вказівки щодо їх виконання.

Робоча програма курсу розроблена відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти для студентів факультету системного аналізу і прогнозування, а також приблизною програми курсу, рекомендованою держ. ком. РФ з вищої освіти 1996р.

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та методів прогнозування "___" __________ 2000 року; схвалено методичною комісією факультету системного аналізу і прогнозування "___" _______ 2000 року.

рецензенти:

Рубцов А. Е., д. Т. Н., доцент, професор кафедри управління Військової артилерійського університету;

Л. А. Мартищенко, д. Т. Н., професор,

кафедра теорії і методів прогнозування.

Укладач: К. А. Злотников, д. Т. Н.

a Північно-Західний заочний політехнічний інститут, 2000..


Передмова.

Курс інформатики спільно з курсами вищої математики, фізики і теоретичної механіки грає роль фундаментальної бази для теоретичної підготовки інженера, без якої неможлива його успішна діяльність в будь-якій області сучасної техніки. З іншого боку, інформатика становить фундамент комп'ютерної підготовки фахівця, що забезпечує володіння сучасними засобами обробки інформації та управління. Розширення сфери застосування інформаційно-обчислювальних систем є основоположною тенденцією сучасного науково-технічного прогресу.

Цілі викладання дисципліни "Інформатика":

- Формування у студентів цілісного уявлення про роль інформації в управлінні організаційно-технічними системами;

- Створення бази для вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін, пов'язаних з використанням навичок роботи на ЕОМ.

Основні завдання курсу інформатики:

- Вивчення основних положень теорії інформації;

- Оволодіння основами сучасних інформаційних технологій;

- Формування навичок використання інформаційних систем і технологій обробки даних при вирішенні задач системного аналізу і прогнозування.

1. Робоча програма (обсяг курсу 46 годин)

Вступ. (2 години)

[1], с.

Предмет інформатики. Поняття інформації. Види інформації. Підходи до оцінки кількості інформації.

1. Інформаційні процеси та інформаційні технології. (20 годин)

[1] с.

Структура і закономірності протікання інформаційних процесів. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації. Математичні основи інформатики. Форми подання та перетворення інформації. Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів. Інформаційні технології.

2. Обробка інформації в керуючих і обчислювальних системах. (24 години)

[1] c.

Моделі рішення функціональних і обчислювальних завдань. Особливості технології обробки різних видів інформації. Алгоритмізація і програмування. Збільшення ролі і значення інформаційних ресурсів у сучасному суспільстві. Інформатизація суспільства і перспективи переходу до інформаційного суспільства.

Тематичний план для студентів очно-заочної форми навчання

перший семестр

лекції

 теми лекцій  Годинники
 Поняття інформації. Види інформації. Підходи до оцінки кількості інформації
 Структура і закономірності протікання інформаційних процесів.
 Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації.
 Математичні основи інформатики.
 Форми подання та перетворення інформації.
 Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів.
 Інформаційні технології.

Практичні заняття

 теми занять  Годинники
 Подання інформації в ЕОМ
 Двійкова арифметика
 Перетворення логічних функцій
 Технічна реалізація логічних функцій

другий семестр

лекції

 теми лекцій  Годинники
 Моделі рішення функціональних і обчислювальних завдань.
 Особливості технології обробки різних видів інформації.
 Алгоритмізація і програмування.
 Збільшення ролі і значення інформаційних ресурсів у сучасному суспільстві.
 Інформатизація суспільства і перспективи переходу до інформаційного суспільства.

Практичні заняття

 теми занять  Годинники
 17.  Зберігання інформації в ЕОМ
 18.  Обробка текстової інформації.
 19.  Обробка числової інформації.
 20.  Графічне представлення числової інформації
 21.  Подання графічної інформації

література

1.

2. Злотников К. А. Інформаційно-обчислювальні системи. Частина 1. Санкт-Петербург, СЗПІ, 2000..
Щоб зберегти текстовий файл (документ) в певному форматі, необхідно задати ... | Контрольна робота 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати