На головну

Бакалавр

  1. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ бакалаврів
  2. V. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ОСНОВНИХОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ програми бакалаврату
  3. VI. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ програми бакалаврату
  4. VII. ВИМОГИ ДО УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ОСВІТНІХ програми бакалаврату
  5. Бакалавр
  6. Бакалаврантов I курсу всіх напрямів

1. Математика. УМК. Частина 3: Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Уклад .: Р. Р. Сафін, Г. А. Ларичева, М. А. Богданова. - Уфа: Уфімська державна академія економіки і сервісу, 2012.

2. Кудрявцев В. А., Демидович Б. П. Короткий курс вищої математики. 6-е изд. М., 2005.

3. Вища математика для економістів .: Підручник для вузів / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, І. М. Тришин, М. Н. Фрідман, Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2003.

4. Шипачьов В. С. Вища математика. Учеб. для вузів. - М .: Вища. шк. 2003.

5. Данко П.Є., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Вища математика у вправах і завданнях. У 2-х ч. Ч.1,2. Учеб. посібник для втузів. - М .: Видавничий дім «ОНІКС 21 століття» Мир і освіта, 2003.

6. Загальний курс вищої математики для економістів: Підручник / За ред. В. І. Єрмакова. - М.: ИНФРА - М, 2001..

Б 2. Б.2. Лінійна алгебра

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

Напрям підготовки (спеціальність)

080100 Економіка

Профіль підготовки (спеціалізація, магістерська програма)

Економіка підприємств і організацій

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Фінанси та Кредит

Податки та оподаткування

Кваліфікація (ступінь) випускника

бакалавр

Уфа 2012

укладач:

к. фіз.-мат. наук, доцент ______________________________ Кудашева Е. Г.

(Розпис)

Програма складена відповідно до документами:

1 Федеральний державний освітній стандарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки 080100 Економіка (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"), затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 21 грудня 2009 р №747.

2 Основна освітня програма вищої професійної освіти 080100 Економіка, затверджена ректором ФГТУ ВПО Башкирський ГАУ 29 серпня 2011р.

3 Робочий навчальний план за напрямом підготовки 080100 Економіка, затверджений ректором Башкирського ГАУ 22 березня 2011 року (протокол № 8).

Робоча програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри математики 10 квітня 2012 р .. (протокол № 6).

Зав. кафедрою математики

к. фіз.-мат. наук, доцент ______________________________ Лукманов Р. Л.

(Розпис)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії економічного факультету

_____________ 20 ____ г. (Протокол № ____).

Голова методичної комісії економічного факультету

д. е. наук, професор ______________________________ Рафикова Н. Т.

(Розпис)

погоджено:

Декан економічного факультету

к. е. наук, доцент ______________________________ Лук'янов В. Н.

(Розпис)

 контрольні завдання | Цілі і завдання освоєння дисципліни

Обсяг дисципліни і види навчальної роботи | лекційні заняття | Практичні заняття (семінари) | освітні технології | Курс 1, семестр 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати