Головна

Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

  1. IV. Виконання тестових завдань
  2. VІ. Практичне застосування учнями знань. Виконання з'єднань деталей аплікації.
  3. В соціально-економічній системі центральною є людина, наділена реальними можливостями прийняття різних рішень.
  4. Види забезпечення виконання зобов'язань.
  5. Визнання правочинів недійсними та правові наслідки виконання недійсного правочину.
  6. Визначники другого порядку.
  7. Виконання бюджету (протягом поточного року).

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

2. Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.

3. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. Межі повноважень суду при вирішенні питань виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.

4. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням вироку.

5. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку. Суди, які переглядають справи у касаційному порядку, склад суду.

6. Загальні положення касаційного провадження: свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності судового рішення; прийняття касаційним судом нових матеріалів; обсяг перевірки справи касаційним судом та межі ревізійних повноважень касаційного суду.

7. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

8. Суб'єкти права на подання касаційних скарг. Строки касаційного оскарження.

9. Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу. Відкриття касаційного провадження.

10. Підготовка касаційного розгляду. Касаційний розгляд, його порядок. Письмове касаційне провадження.

11. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

12. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Ухвала суду касаційної інстанції, її зміст.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Омельяненко Г. м. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. - 2007. - №1.

2. Османов Т. с. Несправедливость как основание отмены или изменения приговора в кассационном порядке // Российский судья. 2011. № 5.

3. Бобечко Н. р. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2013.

4. Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.

5. Легких К. в. Кримінальний процесуальний кодекс України: письмове касаційне провадження / К. в. Легких [Електронний ресурс] // Часопис Академії Адвокатури України − №16(3). − 2012.− Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12lkvpkp.pdf

6. Арушанян К. к. Функції прокурора у кримінальному провадженні з виконання судових рішень // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12akkvsr.pdf

7. Харченко І. о. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. О. Харченко; Акад. адвокатури України. - К., 2010. - 20 с.

8. Дільна З. ф. Особливості доказування в стадії виконання судових рішень // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія право. - 2012. - Вип. 20. - Ч. ІІ. - Т. 3.

9. Дільна З. Участь прокурора при вирішенні судом питань, пов'язаних із виконанням вироку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.

10. Дільна З. ф. Сумніви та протиріччя, що виникають при виконанні вироку, та порядок їх вирішення // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - №1 (26).

11. Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №10.

12. Литвин Н. Функція захисту за новим КПК України та її реалізація на стадії виконання вироку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.

Тема 10. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

2. Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Зміст заяви.

3. Повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв'язку із одержанням заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

4. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

5. Повноваження Верховного Суду Україниза результатами розгляду заяви.

6. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.Суди, які переглядають справи за нововиявленими обставинами.

7. Поняття та види нововиявлених обставин.

8. Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

9. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

10. порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

11. судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Беднарська В. м. Питання можливості реалізації перегляду судових рішень Верховним судом України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120104.html

2. Дроздов О. м. До проблеми реалізації права на захист при перегляді судових рішень Верховним Судом України в контексті міжнародних угод // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2012.

3. Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №1.

4. Дроздов О. м. До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1062. Серія «ПРАВО». - 2013. - Випуск № 14.

5. Дроздов О. м. До проблеми нормативного визначення нормативного змісту підстав для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами //Випуск 4 Матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару (19 жовтня 2012року) (Д70 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. м. Харків, Вип. № 4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. - Режим доступу: http://asad.ua/blog/447.html

6. Фідря Ю. о. Проблеми визначення змісту поняття (нововиявлені обставини) за КПК України 2012 року // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. в. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). - Одеса: Фенікс 2012.

7.Сиза Н. п. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. - 2012. - Вип. 19. - Т. 4. - С.150-153.

8.Фідря Ю. о. Провадження за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. - 2012. - Вип. 19. - Т. 4. - С.162-166.

9.Петренко Ю. (Не) Остаточний вирок. Доцільно передбачити в КПК відповідних механізм проведення розслідування нововиявлених обставин // Закон і бізнес. - 2012. - №7 (1046). // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/7954-pereglyad_sudovih_rishen_za_novoviyavlenimi_obstavinami_za_p.htmlТема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Доц. Д. в. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Заняття 1. | Заняття 2. | Тема 5. Досудове розслідування | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 7. Судовий розгляд |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати