Головна

Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

  1. Біфуркації динамічних систем другого порядку
  2. В соціально-економічній системі центральною є людина, наділена реальними можливостями прийняття різних рішень.
  3. Визначники n -го порядку
  4. Визначники другого порядку.
  5. Головне управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України
  6. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду
  7. Засіб перегляду буфера обміну Windows

1. Форми перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві: загальна характеристика та види.

2. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

3. Загальні положення апеляційного провадження (свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності та обгрунтованості рішення суду першої інстанції; межі перегляду судового рішення судом апеляційної інстанції; короткостроковість термінів подання апеляційної скарги.

4. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

5. Суб'єкти права на подання апеляційних скарг. Строки апеляційного оскарження.

6. Порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги.

7. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження.

8. Підготовка до апеляційного розгляду. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження.

9. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.

10. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Інформаційний листВищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 21.11.2012 р.

2. Бобечко Н. Р. Неправильне застосування закону україни про кримінальну відповідальність у системі підстав для перегляду судових рішень // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №2 (15). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12bnrpsr.pdf

3. Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.

4. Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.

5. Захаров Д. А. Допустимая активность суда второй инстанции при выявлении и устранении судебных ошибок // Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/499

6. Захаров Д. О. Сутність апеляційного провадження і проблема визначення меж судового розгляду в апеляційному суді // Проблеми законності. 2003. - Вип. 64. - С. 169-174.

7. Захаров Д. О. Формування поглядів щодо ефективності апеляційного провадження у теорії вітчизняного кримінального процесу // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 21 (60). - 2008. - № 1.- С. 217-222. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/UZTNU/zapiski/2008/law/uch_21_1l/zaharov.pdf

8. Омельяненко Г. М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. - 2007. - №1.

9. Бобечко Н. Р. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д. Ю. Н., проф. В. М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2013.

10. Бобечко Н. Р. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - №2 (19). - [Електронний ресурс]. - // Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2FChaau_2013_2_6.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

11. Бобечко Н. Р. Перевірка правильності встановлення обставин кримінального провадження як умова ухвалення рішення судом апеляційної інстанції// Судова апеляція. - 2013. - №2 (31). // http://www.apcourtkiev.gov.ua/apcourtkiev/uk/publish/article/96439

12. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування // Часопис Київського університету права. - 2012. - №4.Тема 7. Судовий розгляд | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Доц. Д. В. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Заняття 1. | Заняття 2. | Тема 5. Досудове розслідування | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати