Головна

Тема 7. Судовий розгляд

  1. IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт
  2. Заявки на участь у довільній формі, а також по телефону розглядатися не будуть !!!
  3. Культурний релятивізм - підхід, що не має оціночних суджень (нейтральний), при якому поведінка людей розглядається з позицій їх власної культури.
  4. Органи, що вповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
  5. Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх (статті 495, 496, 497 КПК).
  6. Поєднання одноособового і колегіального розгляду справ
  7. Порядок розгляду клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу.

1. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду. Зміст і значення вимог безпосередності, усності, гласності, незмінності складу суду, безперервності судового розгляду. Рівність прав сторін і забезпечення змагальності в судовому засіданні.

2. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.

3. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.

4. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

5. Учасники судового провадження.

6. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

7. Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.

8. Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.

9. Поняття, значення судового слідства (з'ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з'ясування обставин та перевірки їх доказами). Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами.

10. Порядок проведення судово-слідчих дій із дослідження доказів.

11. Ухвалення та проголошення судового рішення. Види судових рішень. Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.

12. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

13. Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 05.10.2012 р.

2. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ " Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України " від 04.04.2013 р.

3. Александров А. С. Перекрестный допрос в уголовном процессе
/ А. С. Александров, С. П. Гришин // Российская юстиция. - 2005. - № 11. - С. 25-30.

4. Александров А. С. О некоторых процессуальных правилах перекрестного допроса в уголовном суде / А. С. Александров, С. П. Гришин // Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. ─ С. 25-30.

5. Бабунич В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальних справ у суді // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 53.

6. Богунов В. Реально віртуальний суд. Відеоконференції дозволять учасникам процесу економити час і гроші // Закон і бізнес. - 2012. - № 35 (1074).

7. Дьомін Ю. М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

8. Ермакова Т. А. О применении перекрестного допроса в судебном следствии / Т. А. Ермакова // Уголовный процесс. - 2009. -№ 10. - С. 28-32.

9. Коровайко О.І. Перехресний допит у судовому слідстві / О.І. Коровайко // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. - О.: Фенікс, 2010. - С. 580-581.

10. Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). - Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2012.

11. Лоскутова Т. А. Дискредитация свидетеля как элемент перекрестного допроса в уголовном процессе США / Т. А. Лоскутова // Адвокат. - 2005. - № 11. - С. 82-85.

12. Матвієвська Г. В. Заочне провадження в кримінальному процесі та об'єктивні чинники його застосування // Форум права. - 2012. - №1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12mgvciz.pdf

13. Матвієвська Г. В. Об'єктивні передумови застосування заочного провадження в кримінальному процесі України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д. Ю. Н., проф. В. М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2012.

14. Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). - Одеса, 2010.

15. Турман Н. О. Особливості правових наслідків відмови від обвинувачення для суду та прокурора // Митна справа. - 2013. - №1. - Ч. 2. - Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_1/259.pdf

16. Турман Н. Процесуально-правові проблеми реалізації інституту відмови від обвинувачення на практиці // Закон и жизнь. - 2013. - №3.

17. Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 4(7).2012

18. Арешонков В. В. Загальні засади судової експертизи за новим Кримінаьним процесуальним кодексом України: порівняльно-правовий аналіз // Митна справа. - 2012. - №6. . - Ч. 2. - Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_1/162.pdf

19. Панько Н. А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку // Часопис Київського університету права. - 2013. - №1. // http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/280.pdf

20. Томин С. В. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків як різновид особливого порядку провадження в суді першої інстанції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія право. - 2012. - Вип. 20. - Ч. ІІ. - Т. 3.

 Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Доц. Д. В. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Заняття 1. | Заняття 2. | Тема 5. Досудове розслідування | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати