Головна

Тема 5. Досудове розслідування

  1. Видавництво "Донеччина" відмовилося друкувати газету "Острів" з журналістським розслідуванням про Геннадія Васильєва
  2. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру провадиться згідно з правилами, передбаченими КПК (ст. 499 КПК).
  3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ
  4. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік
  5. Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування.
  6. Спеціальне розслідування нещасних випадків
  7. Спеціальне розслідування нещасних випадків

1. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.

2. Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

3. Підслідність, її види. Місце проведення досудового розслідування.

4. Повноваження слідчого. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

5. Строки досудового розслідування, їх продовження.

6. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

7. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій як основного способу збирання доказів у досудовому провадженні.

8. Суб'єкти, уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії. Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав особи при провадженні слідчих дій.

9. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання конфіденційного співробітництва.

10. Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.

11. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

12. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

13. Повідомлення про підозру.

14. Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок. Відновлення досудового розслідування.

15. Форми закінчення досудового розслідування.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 р.

2. Інструкція "Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", затверджена Наказом МВС України від 19.11.2012 р. №1050.

3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ // http://www.minjust.gov.ua/42544

4. Карпов Н. с. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

5. Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2011. - Випуск 11. - С. 211-216 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2011_11/Klimenko.pdf

6. Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). - Одеса, 2010.

7. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/03Skuli.pdf

8. Сліпченко В.І. Перспективи реформування оперативно - розшукової діяльності (в контексті розробки нового КПК України) // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120108.html

9. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : Матер. "круглого столу" (Київ, 7 жовтня 20011 р.) . ─ К. : Вид. Ліпкан О. с., 2011.

10. Черечукіна Л. в. Точка відліку кримінального провадження за проектом КПК України (чи відповідає механізм кримінального провадження принципам публічності та змагальності?) // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120101.html

11. Черков В. о. Чистолінов О. м. До питання про співвідношення оперативно - розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120106.html

12. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. 2012. № 3-4.

13. Сліпченко В.І. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів за новим КПК України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

14. Ляш А. о. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / А. О. Ляш // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - № 1(7) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13laovdr.pdf

15. Тіщенко В. в. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у світлі нового кримінального процесуального законодавства // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

16. Максименко В. в. Проблеми початку досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

17. Лозова С. м., Загорулько В. в. Очна ставка чи одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях? // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

18. Калюжна Л.Є. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12klenku.pdf

19. Щербаковський М. Г. Торопов С. о. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_46.pdf

20. Клочуряк С. Мета і завдання проведення освідування за КПК України // Закон и жизнь. - 2013. - №3.

21. Зарубенко О. Співвідношення огляду з іншими процесуальними діями за КПК України // Закон и жизнь. - 2013. - №3.

22. Гора І. в. Колесник В. а. Слідчий експеримент чи перевірка показань особи? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. о. Дідоренка. - 2012. - №3.

23. Коваленко В. в. Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

24. Зарубенко О. в. ВИДИ ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ // Митна справа. - 2012. - №6. . - Ч. 2. - Кн. 2. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/332.pdf

25. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С. с., Шехавцов Р. м., Дроздов О. м., Гриненко С. о. - Х.: "Оберіг", 2013.

26. Курочка М. й. Єськов С. в. Недоліки регламентації негласних слідчих дій у новому КПК України та пропозиції щодо їх усунення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. о. Дідоренка. - 2012. - №3.

27. Благута Р.І. Організація і підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи вирішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2013. - Вип. 1.

28. Чистолінов О. м., Черков В. о., Пасєка Д. о. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)

29. Стащак М. в., Мазур Л. а. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ // Митна справа. - 2012. - №6. . - Ч. 2. - Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_1/85.pdf

30. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №1.

31. Анапольська А.І. Особливості організації виконання спеціального завдання у розкритті діяльності організованої злочинної групи або злочинної організації // http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130203.html

32. Шехавцов Р. м. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130202.html

33. Цехан Д. м. Окремі зауваження щодо трансформації функціональності слідчого у новому КПК України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

34. Кривонос І. С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_38.pdf

35. Фомін С. Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат. 2012. - №7 (142).

36. Кривонос І. с. Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58).

37. Торбас А. Анализ роли потерпевшего при освобождении лица от уголовной ответственности согласно УПК Украины // Закон и жизнь. - 2013. - №8/1 (260).

38. Торбас О. о. Характеристика окремих положень відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження за Кримінальним процесуальним Кодексом 2012 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. - 2012. - Вип. 19. - Т. 4.

39. Тищенко С. в. Порядок зупинення досудового розслідування у звязку з тяжкою хворобою підозрюваного // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія право. - 2013. - Вип. 21. - Ч. ІІ. - Т.3.

40. Пожар В. г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

41. Туманянц А. р. Суб'єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) // Форум права. - 2012. - №3. // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12tarhdr.pdf

42. Пшенічко С. о. Рішення слідчого судді, що приймаються при надходженні скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

43. Ильева Т. Рассмотрение следственным судьей жалоб на решения, действия или бездействие следователя и прокурора // Закон и жизнь. - 2013. - №8/1 m (260).

44. Швидка А. с. Деякі питання оскарження порушення розумних строків за новим кримінально-процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

45. Попелюшко В. о. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора // Адвокат. - 2012. - №10 (145) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_10/1Popel.pdf

46. Пшенічко С. о. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СКАРГ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ // Митна справа. - 2012. - №6. . - Ч. 2. - Кн. 2. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/111.pdf

 Заняття 2. | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження

Доц. Д. в. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Заняття 1. | Тема 7. Судовий розгляд | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати