Головна

Заняття 2.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. зМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
  5. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Показання |показники, показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. З'ясування достовірності показань свідка.

2. Показання|показники, показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників, показань| потерпілого.

3. Показання|показники, показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення.

4. Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення.

5. Показання експерта, їх предмет, доказове значення.

6. Показання з чужих слів.

7. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки.

8. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки.

9. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення, ув'язнення| експерта.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

4. Зайцева Е. а. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / Е. а. Зайцева. - М., 2008. - 52 с. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1277610

5. Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2011. - Випуск 11. - С. 211-216 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2011_11/Klimenko.pdf

6. Навроцька В. Експертиза в умовах змагальності кримінального судочинства / Віра Навроцька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола. Серія "Юридичні науки". 2010. Вип. 4. ─ С. 28-33.

7. Щербаковский М. г. Інститут обізнаних осіб у новому КПК України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. в. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). - Одеса: Фенікс 2012.

8. Савенко С. а. Особливості допиту анонімних свідків у судовому провадженні // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

9. Щербаковський М. Г. Торопов С. о. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_46.pdf

10. Бондар В. с. Гармонізація інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

11. Тютюнік В. в. Проблеми тлумачення статті 97 Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

12. Цехан Д. м. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. - 2013. - Вип. 5.

Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального примусу)

1. |кримінальнПоняття, види заходів забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу)|примусу, силування|.

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Заходи забезпечення кримінального провадження, які не відносяться до запобіжних заходів (виклик слідчим, прокурором, судовий виклик; привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна).

4. Поняття, система та види запобіжних заходів.

5. Підстави застосування|вживання| запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.

6. Порядок обрання запобіжних заходів. Зміна запобіжного заходу.

7. Неізоляційні запобіжні заходи.

8. Домашній арешт.

9. Тримання під вартою. Строки тримання під вартою. Порядок продовження строку тримання під вартою.

10. Затримання особи, поняття, строки та види.

11. Застосування електронних засобів контролю.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Кучинська О. п. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві // Адвокат. - 2010. - №7 (118). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2010_7/2010-7-Kuchynska.pdf

2. Слободян Р. в. Використання електронних засобів контролю як новела інституту домашнього арешту в Україні // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2012.

3. Сорока С. о. Процесуальний порядок затримання // Митна справа. - 2012. - № 3, ч.2, кн.1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_3_1/151.pdf

4. Шкіптан Д. Втрата документів і бізнесу. Тимчасове обмеження в спеціальному праві створює механізм усунення конкурентів // Закон і бізнес. - 2012. - №26.

5. Фаринник В. Домашній арешт - альтернатива триманню під вартою // Юридичний вісник України. - 2012. - №25. // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=11839

6. Смоков С. м. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Форум права. - 2012. - №2. / С. М. Смоков // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 628-632 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-2/12ccmpku.pdf

7. Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - №3 (27).

8. Дунаєва А. в. заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування // Митна справа. - 2013. - №1. - Ч. 2. - Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_1/239.pdf

9. Благута Р.І., Кіпрач І. с. ПРИВІД ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)

10. Грошевой Ю. м. Шило О. г. Меры обеспечения уголовного производства по УПК Украины: понятие, система и порядок применения // Уголовное судопроизводство. - 2013. - №1.

 Заняття 1. | Тема 5. Досудове розслідування

Доц. Д. в. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Заняття 2. | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 7. Судовий розгляд | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати