Головна

Заняття 1.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. зМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
  5. VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  6. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Предмет доказування у кримінальному провадженні.

1. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі. Властивості доказів.

2. Поняття належності |доказів. Допустимість доказів, критерії допустимості.

3. Способи збирання і перевірки доказів.

4. Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією, дорогою|, в доказуванні.

5. Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| провадження.

6. Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація. Обов'язок та тягар доказування. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування.

7. Поняття та система джерел доказів (видів доказів).

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Карабут Л. в. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - №1(5) // Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12klvznk.pdf

2. Аленін Ю. п. Лукашкіна Т. в. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Alenin%20Lukashkina.pdf

3. Лукашкіна Т. в. Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК) // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2012.

4. Литвин О. в. Обов'язок та тягар доказування у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Фенікс, 2012.

5. Лобойко Л. м. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - №2(4). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_2/11llmopd.pdf

6. Михайловская И. б. Соотношение судебных и следственных доказательств // Государство и право. 2006. № 9. ─ С. 39-47.

7. Ляш А. о. Ліщенко В. м. Поняття доказів у кримінальному процесі Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - №2(6). // http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12laoukp.pdf

8. Басай Н. м. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. м. Басай. - Одеса, 2012. - 20 с.

9. Литвин О. в. Поняття "дослідження доказів" у судовому розгляді // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. в. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). - Одеса: Фенікс 2012.

10. Стоянов М. м. Кримінально-процесуальне доказування за новим КПК // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

11. Ляш А. о. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. - 2013. - №1. - Ч. 2. - Кн. 2. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_2/46.pdf

12. Кравченко О. а. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. - Х.: ХНУВС, 2012.

13. Мотлях О.І. Місце результатів поліграфологічних досліджень у системі забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. - 2012. - Вип. 19. - Т. 4.

14. Захаров Д. о.Активність суду в процесі дослідження обставин справи як складова принципу змагальності у кримінальному судочинстві // Ученые записки Таврического национального университета им. В. и. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 193-198 // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2012_1/2012/uch_25_1_law/031_zah.pdf

15. Захаров Д. а., Руденко А. в.Роль суду в формуванні доказової бази у кримінальному провадженні // Ученые записки Таврического национального университета им. В. и. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 199-204. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2012_2/2012/uch_25_2_law/027zaxar.pdf

16. Стоянов М. м. Чіпєра О. в. Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному провадженні за новим КПК України // Митна справа. - 2013. - №2 (86). - Ч. 2. - Кн. 2.

17. Литвин О. в. Повноваження суду із доказування у стадії судового розгляду // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. м. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

18. Лукашкина Т. в. Следственный судья как субъект доказывания в уголовном производстве // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.

19. Литвин О. в. Суд як субєкт доказування за новим КПК // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. п. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013.Заняття 2. | Заняття 2.

Доц. Д. в. Шилін | Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження. | Заняття 1. | Тема 5. Досудове розслідування | Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження | Тема 7. Судовий розгляд | Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку | Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. | Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. кримінальне провадження щодо неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати