На головну

І контрольних робіт з кримінології

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Для успішного засвоєння навчального матеріалу за курсом кримінології доцільно використовувати всі наявні традиційні форми навчання. Поряд з іншими видами занять навчальним планом підготовки курсантів (студентів) і слухачів юридичного факультету передбачено написання курсових і контрольних робіт. Цілями і завданнями цього виду занять є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом, застосування цих знань у вирішенні конкретних завдань, розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження при вирішенні конкретних проблем і питань.

Курсова і контрольна робота виконується курсантами та слухачами в години самостійної роботи. Найбільш підготовленим курсантам і слухачам замість виконання курсових і контрольних робіт можуть даватися персональні завдання з надання сприяння в дослідженні окремих питань з проблем кримінології, а також завдання з виготовлення різних наочних посібників, дидактичних матеріалів і т.д. За рішенням кафедри за курсову роботу можуть бути зараховані доповіді курсантів, підготовлені для наукового гуртка, науково-практичної конференції, семінару, олімпіади, тощо

Успішне виконання курсової та контрольної роботи та її захист багато в чому залежать від того, наскільки курсант і студент чітко уявляє основні вимоги, що пред'являються до неї. Ці вимоги в загальних рисах можна сформулювати наступним чином:

- Наукова актуальність обраної теми роботи;

- Правильно вибраний об'єкт і предмет дослідження;

- Постановка мети і завдань дослідження;

- Практична значущість дослідження;

- Розкриття питань теми з позицій вимог методології розвитку юридичної та соціологічної наук. У курсової роботі слухач повинен показати:

- Знання і глибоке розуміння тенденцій розвитку науки кримінології. Він повинен знати показники злочинності, посилатися на них у своїй роботі, вміти оперувати ними;

- Глибоке і точне знання нормативної бази, достатній обсяг літератури, що відноситься до обраної теми;

- Самостійність і творчий підхід до виконання роботи;

- Наявність в достатній мірі емпіричного матеріалу з тих тем, в яких він необхідний;

- Відповідність вимогам, що пред'являються до обсягу і структурі викладу матеріалу, а також правильне оформлення курсової та контрольної роботи.

Справжнє методичний посібник покликане надати допомогу курсантам і слухачам при підготовці ними курсових, конкурсних та дипломних робіт з кримінології. У ньому дано відповіді на питання, які найчастіше виникають у студентів в процесі виконання цього виду занять. Крім того, даний посібник містить перелік тем курсових (контрольних) робіт, приблизні плани написання і добірку основної літератури, необхідної для їх вивчення.

В кінці методичного посібника пропонуються теми робіт, одну з яких курсант, студент або слухач може вибрати собі в якості дипломної. Природно, роботу над дипломним твором такого слухачеві доцільно починати з роботи над курсовим твором, щоб в подальшому знання, накопичені при підготовці курсової роботи, частково можна було застосувати для підготовки дипломної роботи.

 Для курсантів і слухачів очної та заочної форм навчання | Вибір теми курсової та контрольної роботи

кримінологія | Підбір літератури та інших матеріалів. Методика кримінологічного дослідження | Оформлення курсової роботи | Захист курсової роботи | ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО КРИМИНОЛОГИИ | Про причини злочинності в кримінології | Тема 5. Віктимна поведінка і виктимологические умови злочинності | Тема 6. Проблеми вивчення особистості злочинця в кримінології | Тема 8. Кримінологічне прогнозування | профілактики злочинів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати