Головна

Питання 47. Облік продажу валют

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  6. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  7. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Облік продажу валюти визначається записами:

Д57 К52 - На суму валюти, знятої з валютного рахунку для продажу;

Д91 К57 - Списання проданої валюти за курсом ЦБ на дату продажу;

Д51 К91 - Зарахування рублевого еквівалента проданої валюти на р / с;

Д91 К52 - На суму комісійної винагороди банку за продаж валюти;

Д91 К57 - На суму курсової різниці за курсом ЦБ в разі зниження курсу рубля;

Д57 К91 - На суму курсової різниці за курсом ЦБ в разі підвищення курсу рубля;

Д91 К99 - Списання прибутку;

Д99 К91 - Списання збитку, отриманого від продажу валюти;

На кінець кожного місяця підприємство перераховує валютні залишки за курсом 30-ого або 31-го числа; курсова різниця враховується на рахунку 91;

Питання 48: Облік банківських кредитів, позик, цінних паперів

Ведеться згідно ПБУ15 / 01 з 1.01.2002. Крім власних джерел фінансування (статутний капітал, резервний, додатковий капітали прибуток) підприємство в своїй діяльності часто використовує позикові кошти (кредити банків, комерційні кредити, позики інших підприємств фізичних осіб)

кредити бувають: Короткострокові (до 1 року) і довгострокові (більше 1 року).

Банківські кредити видаються банком підприємству на умовах: повернення, терміновості, платності, під забезпечення.

комерційний кредит надається одними організаціями іншим в вигляді відстрочки сплати грошових коштів за продані товари.

Відсотки за кредитами в межах норм відносять на собівартість продукції, а понад норми - сплачуються з чистого прибутку.

Д51 К66,67 - Отримання кредиту;

Д91 К66,67 - Нарахування%;

Д20 К51 - Оплата% в межах норм (відноситься на собівартість продукції);

Д91 К51 - Оплата% понад норми (сплачується з прибутку);

Д66,67 К51 - повернення кредиту;

Цінні папери -грошовий документ, що засвідчує право власності на певну суму грошей;

акція -цінний папір, що засвідчує право власності на частку в статутному капіталі. У акції немає терміну погашення і вона не може бути пред'явлена ??у вигляді вимоги на повернення грошей. Власник акції отримує доходи (дивіденди). Акції обліковуються за фактичною ціною придбання.

Акціонер - власник або акціонер, який одержує прибуток по акціях у вигляді дивідендів.

дивіденд - частина чистого прибутку, розподілена серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться в їх власності.

Номінальна вартість - ціна, що проставляється на лицьовій стороні документа (зазвичай акції або облігації).

Емісійна вартість - ціна продажу цінного паперу.

За формою власності цінні папери бувають: державні та недержавні,

Основні види цінних паперів: акції, облігації, векселі.

облігація -цінний папір, що підтверджує зобов'язання відшкодувати її власнику номінальну вартість у визначений термін і виплатити зафіксований% від цієї вартості;

вексель -боргове зобов'язання, складене за суворо визначеній формі і дає право вимагати сплати зазначеної в ньому суми після закінчення зазначеного терміну;

Цінні папери купуються з метою зберігання тимчасово вільних грошових коштів, отримання додаткового доходу, а також з метою розвитку підприємницької діяльності.

Для обліку цінних паперів в БО використовується рахунок 58 «Фінансові вкладення»:

Д58 К51,52 - Придбання цінних паперів;

Д91 К58 - Продаж цінних паперів;

Д94 К58 - Виявлена ??недостача цінних паперів при інвентаризації каси,

Д51 К91 - Отримання дивідендів по цінних паперах (сума отриманих дивідендів не обкладається податком на прибуток, так як податок з цінних паперів платять засновники);

Д51 К91 - Виручка від продажу цінних паперів;

Д91 К99 - Фінансовий результат - прибуток (дана прибуток оподатковується),

Д99 К91 - Фінансовий результат - збиток.

Для обліку власних акцій використовується рахунок 81 «Власні акції»:

Д81 К50,51,52,55 - Викуплені у акціонерів власні акції;

Д70 К81 - Здійснено виплату дивідендів;

Д94 К81 - Виявлені недостачі власних акцій.

У плані рахунків є рахунок 59 пасивний «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери». Даний резерв забезпечує покриття можливого збитку від операцій в цінними паперами на фондовому ринку: Д91 К59 - Утворення резерву.

Питання 49. Структура витрат на виробництво за економічними елементами

Облік витрат на виробництво ведеться в двох напрямках:

1) за економічними елементами;

2) за статтями собівартості;

За економічними елементами включає:

Прямі витрати:

· Облік матеріальних витрат (покупні матеріали, вироби, паливо, енергія);

· Облік витрат на оплату праці;

· Облік відрахувань на соціальні потреби;

· Облік амортизації ОС і нематеріальних активів;

Непрямі витрати:

· Інші витрати (в т.ч. на відрядження, підйомні, орендна плата, податки, винагороду за раціоналізаторські пропозиції, оплата послуг інших організацій та ін.);

Облік витрат на виробництві - Це управлінський облік, є комерційною таємницею.

Собівартість нараховується тільки за прямими витратами (міжнародні стандарти)

Собівартість нараховується за прямими і непрямими витратами (Росія)

Питання 50. Структура витрат на виробництво за статтями собівартості

Облік витрат на виробництво за статтями собівартості:

Прямі витрати:

Сировина і матеріали

зменшення або збільшення витрат (віднімають)

покупні вироби і напівфабрикати

основна і додаткова зарплата

відрахування на соціальні потреби

паливо і енергія на технологічні цілі

Непрямі витрати (збиток підприємства):

витрати по утриманню та експлуатації обладнання

загальновиробничі (цехові) витрати

загальногосподарські (заводські) витрати

втрати від шлюбу

податки

комерційні витрати

Облік витрат на виробництві - Це управлінський облік, є комерційною таємницею.

Собівартість нараховується тільки за прямими витратами (міжнародні стандарти). Собівартість нараховується за прямими і непрямими витратами (Росія).

Розрахунок собівартості продукції робиться в межах норм за певними статтями: норма% за кредит, норма по представницьких витрат, норма на рекламу, норма на підготовку і перепідготовку кадрів, норма на відрядження;

Для обліку виробничих витрат використовуються рахунки 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 і фінансово-розподільчі рахунки 97 і 96;Питання 45. Облік розрахунків з підзвітними особами | Питання 51. Облік прямих витрат на виробництво

Облік - це функція управління, заснована на спостереженні, вимірюванні та реєстрації господарських явищ. | Контрольна функція - полягає в збереженні всіх коштів на підприємстві і перевірки фінансової звітності. | Питання 44. Облік операцій по розрахунковому рахунку та інших рахунках в банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати