Головна

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  2. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Формування дисципліни.
  6. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Цілі освоєння дисципліни

Самостійна робота студентів, поряд з аудиторними лекційними і семинарскими заняттями, здачею заліку, є складовою частиною вивчення дисципліни «Кримінологія».

Самостійна робота студентів включає: читання і вивчення навчальної, навчально-методичної та додаткової літератури; конспектування текстів лекцій та питань, що розглядаються на семінарських заняттях; підготовку практичних матеріалів і доповідей до семінарів; відпрацювання пропущених семінарських занять у вигляді конспектів, рефератів, письмових і усних відповідей з окремих питань; підготовку відповідей на питання для заліку.

По кожній темі семінарського заняття є перелік необхідної літератури. Необхідно відзначити, що зазначеним переліком вся література по тій чи іншій темі, безумовно не вичерпується. Студент може звернутися до викладача, який веде семінарські заняття, і попросити рекомендувати йому додаткову літературу.

При роботі з літературою в ході самостійної підготовки до семінарських занять рекомендується робити виписки найбільш важливого для розуміння даної теми матеріалу, зокрема, основних понять, визначень, а також положень, що містять відповіді на питання, порушені в ході лекцій і семінарів. Велика увага доцільно приділити понятійному апарату, оскільки він є основою досліджуваного матеріалу. При цьому слід прагнути до осмислення кожної ознаки, визначення, які розкривають сутність тієї чи іншої категорії кримінології. Це допоможе студентам набути навичок аналітичного мислення, вміння критично оцінювати різні позиції, виробляти власну точку зору і вміти її захищати.

Результати самостійного вивчення літератури можуть бути зафіксовані в наступних формах:

- В складанні плану вивченого джерела;

- У виписках концептуальних положень автора роботи;

- В складанні тез, тобто самостійне короткий виклад основних думок прочитаного джерела;

- В складанні анотації, тобто короткої узагальнюючої характеристики прочитаної книги, брошури, статті;

- В написанні конспекту, в якому відображаються власні думки, підтверджені цитатами авторів, найбільш важливими цифрами і фактами.

Самостійна робота з літературою повинна навчити студентів виділяти і запам'ятовувати найбільш важливі положення, виробити у них творчий підхід до розуміння теоретичних проблем і їх практичних наслідків, критичне ставлення до окремих концепціям і висновків, засноване як на логічному аналізі, так і на результатах практичної діяльності.

Самостійна робота студентів також має на меті закріплення і поглиблення отриманих знань і умінь, підготовку до майбутніх семінарських занять та підготовку до здачі заліку.

Велику допомогу в самостійній роботі надасть звернення до правових баз даних, наприклад, таким як «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» і іншим. У цих базах студент знайде необхідне систематизоване законодавство, судову практику, міжнародні правові акти, а також літературу за темами дисципліни.

Використання правових баз даних сприятиме не тільки економії часу, але і дозволить бути в курсі змін законодавства, останніх наукових розробок, напрямків правозастосовчої діяльності.

Участь студентів в семінарських заняттях є найважливішою складовою частиною вивчення дисципліни «Кримінологія». Метою семінарських занять є закріплення матеріалу, який дається студентам на лекціях, а також матеріалу, вивченого в ході самостійної підготовки. Крім того, на семінарських заняттях студенти набувають додаткові знання, більш поглиблено вивчають окремі, найбільш складні проблеми курсу, вчаться викладати засвоєний матеріал, брати участь в дискусіях, відстоювати власну позицію, застосовувати отримані знання для вирішення практичних питань. Саме семінарські заняття багато в чому забезпечують належне знання дисципліни і успішну здачу заліку. Також проведення семінарів покликане визначити рівень знання кожним студентом пройденого матеріалу. На семінарських заняттях проводяться контрольні перевірки знань студентів (тче контроль, рубіжний контроль).

Готуючись до семінару, студент повинен:

- Опрацювати відповідні розділи підручників, щоб мати уявлення про що виносяться на обговорення проблеми;

- Вивчити матеріали лекцій і літературу, роблячи короткі виписки, необхідні для обговорення проблем семінару;

- Продумати відповіді з питань теми, бути готовим до дискусії щодо спірних питань, винесених на семінарське заняття, що вимагає обдумування аргументації і системи доказів тієї точки зору, яка, на думку студента, є найбільш прийнятною.

До кожної теми семінарського заняття, крім списку основної та додаткової літератури, даються контрольні питання. Відповідаючи на них, студенти можуть самостійно визначити, наскільки глибоко засвоєний матеріал теми заняття.

Виступи на семінарських заняттях повинні достатньо повно розкривати зміст обговорюваних питань. Викладається позицію слід аргументувати, використовуючи при цьому посилання на точки зору, представлені в літературі, на законодавчі та інші нормативні правові джерела, а також приклади з власної професійної діяльності.

Семінар передбачає наявність дискусії, активний обмін думками з поставлених питань, обговорення повідомлень і виступів. На семінарських заняттях може бути використана і система доповідей. Доповідь з питання теми здійснюється після вступного слова викладача. Оптимальна тривалість доповіді по одному питанню - до 15 хвилин. За найбільш складних питань на доповідь може бути відведено і більш тривалий час. В обговоренні доповідей беруть участь всі присутні на семінарі студенти.

Обсяг семінарських занять становить 36 годин для студентів очної і 16 годин для студентів очно-заочної форм навчання. У зв'язку з цим, за вибором викладача, певні питання теми семінарського заняття студентам очно-заочної форми навчання можуть бути запропоновані для самостійного вивчення.

При пропуску студентом семінарських занять для них теми повинні бути відпрацьовані індивідуально. Відпрацювання за погодженням з викладачем може складатися в підготовці конспектів, рефератів, письмових і усних відповідей з окремих питань.
Тема 17. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю | Орієнтовна тематика рефератів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | ВСТУП | Тема 2. Становлення кримінології як науки | Тема 15. Професійна злочинність | Тема 3. Зарубіжні кримінологічні теорії злочинності | Тема 4. Злочинність: природа, властивості, причини | Основна | Основна | Нормативні правові акти | Основна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати