Головна

ВСТУП

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Дисципліна «Кримінологія» вивчається в рамках федерального компонента загальнопрофесійного циклу дисциплін за спеціальністю 021100 Юриспруденція.

Кримінологія є відносно молодою міждисциплінарної наукою, що вийшла з надр кримінального права. Назва вона отримала в 1884 році, коли прокурор касаційного суду в Римі барон Рафаель Гарофало назвав свою вийшла книгу «Кримінологія». Слово кримінологія складається з латинської коня «crimen» (злочин) і грецького «logos» (вчення). Кримінологія - вчення про злочинність, її причини, боротьбі зі злочинністю та захисті від неї.

Кримінологія в своєму розвитку пройшла непростий шлях. Особливо важкий він був в нашій країні: від повного невизнання, відкидання, оголошення лженаукою до визнання в якості теоретичної основи як для законотворчості, так і для практики боротьби зі злочинністю.

Студентам необхідні глибокі знання про злочинність, сутність і форми її прояву, причини та закономірності виникнення, існування і зміни, а також особи злочинця, з метою більш успішної боротьби з цим соціальним злом. Знайомлячись з основами науки кримінології, специфікою її предмета, застосовуваними методами дослідження, які розв'язуються нею завданнями, студенти повинні усвідомити, що становлення кримінології як науки обумовлено суспільною потребою в науковому забезпеченні практичної діяльності щодо попередження злочинів.

Кримінологія тісно пов'язана з науками кримінально-правового циклу, а також з психологією, соціологією, психіатрією, статистикою, судовою медициною та іншими. Останнім часом вивчення кримінології є важливим елементом професійної підготовки не тільки юриста, а й педагога, психолога, економіста.

Вивчення курсу кримінології передбачає не тільки використання підручників і посібників, а й постійний аналіз таких найважливіших джерел як закони Російської Федерації, укази Президента РФ, постанови і рішення Уряду РФ, документи міністерств і відомств, в яких порушуються питання боротьби зі злочинністю. При вивченні кримінології необхідно користуватися статистичними даними про стан злочинності в країні і регіонах, матеріалами судової практики. Крім того, студентам слід використовувати практичні та теоретичні матеріали, що публікуються в журналах «Законність», «Відомості Верховної Ради», «Держава і право», «Правознавство», «Прокурорська та слідча практика» та ін.

У процесі вивчення курсу студенти повинні усвідомити, що пізнання феномена злочинності, її властивостей, причин і умов для кримінології не є самоціллю. Але без теоретичного пізнання сутності злочинності як соціального явища неможливо виробити заходи щодо її попередження. Розробляючи і рекомендуючи практиці конкретні форми і способи попередження, кримінологія вивчає і ефективність рекомендованих заходів. У теоретичної розробленість і практичної здійсненності заходів попередження злочинів проявляється соціальна ефективність кримінології як науки.

При вивченні студентами курсу «Кримінологія» досягаються наступні цілі:

- світоглядна - Становлення кримінологічного мислення. Кримінологія дає не тільки суму практичних рекомендацій діяльності в тій чи іншій ситуації, а й змінює стиль мислення людини. Кримінологічне мислення базується на усвідомленні людиною: сутності злочинності як однієї з форм соціальної патології; можливостей суспільства, соціальних груп і окремої людини впливати на це явище; з'ясування суті загальної та приватної превенції, а також місця кримінальної відповідальності і кримінального покарання в системі заходів запобігання злочинам, руйнівного впливу на злочинність; осмисленні з цих позицій проміжних і кінцевих цілей професійної діяльності.

- практична - Вміння використовувати отримані знання в повсякденній діяльності.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен

мати уявлення:

- Про вплив історичних подій на розвиток вітчизняної і світової кримінологічної теорії і практики, про роль економічних, соціально-політичних, моральних чинників у попереджувальної діяльності;

- Про специфіку аналізу кримінологічних значущих процесів з позицій системного підходу;

знати:

- Предмет кримінології як науки, її місце в системі соціального знання;

- Поняття і терміни, використовувані в кримінології;

- Основні детермінанти і причини злочинності, заходи попередження злочинності і руйнівного впливу на злочинність;

- Основні методи кримінологічних досліджень;

- Сутність і основні напрямки виктимологической профілактики;

- Форми і результати міжнародного співробітництва в галузі боротьби зі злочинністю;

- Основну літературу за курсом;

вміти:

- Прогнозувати тенденції злочинності з урахуванням зміни обстановки в країні і світі;

- Володіти основами кримінологічного мислення, висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань сутності злочинності та впливу на неї;

- Застосовувати отримані знання при оцінці поточних подій сучасного життя країни і в світі;

- Працювати з науковою літературою з кримінології, вести дискусію щодо основних проблем курсу, що вивчається;

- Підготувати реферат з обраної теми.

Вивчення курсу завершується заліком.

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

 Вид навчальної роботи (за навчальним планом)  Форма навчання
 очна  очно-заочна
 Загальна трудомісткість (годин)
 Аудиторні заняття, з них:
 лекції
 Семінарські (практичні) заняття
 Самостійна робота
 НДРС
 Форма підсумкового контролю  залік

Тематичний планНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Тема 2. Становлення кримінології як науки

Тема 15. Професійна злочинність | Тема 3. Зарубіжні кримінологічні теорії злочинності | Тема 4. Злочинність: природа, властивості, причини | Основна | Основна | Нормативні правові акти | Основна | Основна | Додаткова | Тема 17. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати