На головну

Каталог і опис електролічильників.

 1. II. опис позиціонування фільму.
 2. III. Опис маркетинг-міксу з даного фільму.
 3. zip -Опції імя_архіва файли / каталоги
 4. Аналітичний опис булевих функцій
 5. Бібліографічний опис документа з Інтернет-джерела
 6. Бібліографічний опис інформаційних джерел
 7. Бібліографічний опис монографій

(На прикладі фахівців фізичного виховання)

19.00.07 - педагогічна психологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Санкт-Петербург - 2000

Робота виконана в Львівському державному педагогічному інституті ім. С. м.

Кірова.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук.

доцент А. н. Миколаїв Офіційні доктор психологічних наук, опоненти і. о. професора Н Б Стамбулова

кандидат психологічних наук,

доцент В. к. Сафонов

Провідна установа Ленінградський державний обласний університет

ім. А. с. Пушкіна

Захист відбудеться 26 04 2000 р 14 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д-063.57.61 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук в Санкт-Петербурзькому державному університеті за адресою: 199034, м.Санкт-Петербург, наб Макарова, будинок 6.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. М. Горького при Санкт-Петербурзькому державному університеті за адресою м Санкт-Петербург, Університетська наб, будинок 7/9.

Автореферат розісланий 23 03 2000 р

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук, доцент Н. н. Кірєєва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження визначається сучасними об'єктивними вимогами, що пред'являються до професіоналізму фахівців з вищою освітою, висвітлюючи проблему професійного самовизначення сучасного студента. Ці вимоги, пов'язані з професійним самовизначенням особистості, її самореалізацією в професійній діяльності стимулюють пошуки нових підходів у наданні допомоги і підтримки студентам, які перебувають на етапі професійного навчання. Для організації такої психологічної підтримки потрібне знання особливостей професійного самовизначення молодої людини, факторів і умов впливають на нього

Незважаючи на минаючий інтерес до проблеми професійного самовизначення та великої кількості робіт по цій темі, слабо відпрацьовані теоретичні аспекти проблеми професійного самовизначення. Емпіричні дослідження в основному обмежуються молодшим юнацьким віком (етапом формування професійних намірів і вибору професії випускниками загальноосвітньої школи) або вивченням окремих факторів професійного самовизначення. Відчувається дефіцит робіт, які вивчають вплив сукупності внутрішніх (особистісних) факторів на особливості професійного самовизначення особистості з урахуванням зовнішніх соціальних умов на етапі професійного навчання, етапі який є вирішальним у професійному самовизначенні молодої людини Робіт, що вивчають якісне своєрідність професійного самовизначення студента - майбутнього тренера-викладача на етапі здобуття вищої споргівно-педагогічної освіти, не виявлено зовсім Дана робота спрямована на заповнення цього дефіциту.

Мета дослідження: вивчити особливості професійного самовизначення фахівців фізичного виховання, їх взаємозв'язок з індивідуально-психологічними властивостями та характеристиками особистості з урахуванням соціальних умов.

Об'єкт дослідження: процес професійного самовизначення на контингенті піддослідних - абітурієнтів, студентів другого і четвертого курсів, магістрантів Санкт-Петербурзької державної академії фізичної культури імені П. ф. Лесгафта і тренерів-викладачів з виду спорту.

Предмет дослідження: психологічні чинники та особливості професійного самовизначення фахівців фізичного виховання.

Гіпотеза дослідження: професійне самовизначення фахівців фізичного виховання істотно залежить від ряду знаходяться у взаємозв'язку психологічних властивостей і характеристик особистості (узагальненої характеристики особистості - інтернальності, ціннісних орієнтацій, мотивації досягнення, самооцінки особистості, загальних інтелектуальних здібностей, темпераменту і характеру), а також від наступних соціальних умов: місця проживання молодої людини до вступу в академію, специфіки навчального закладу, закінченого до вступу до академії, освіти батьків і стажу тренерсько-викладацької діяльності фахівців.

Завдання дослідження:

1. виявити показники професійного самовизначення і здійснити відбір внутрішніх і зовнішніх факторів професійного самовизначення для постановки експериментальних завдань дослідження за даними спеціальної літератури.

2. Вивчити особливості професійного самовизначення фахівців фізичного виховання на різних етапах професійного становлення в їх взаємозв'язках.

3. Вивчити індивідуально-психологічні властивості і характеристики особистості фахівців фізичного виховання, їх внутрішні взаємозв'язки і характер впливу на професійне самовизначення.

4. Здійснити порівняльний аналіз професійного самовизначення фахівців в залежності від соціальних умов.

Теоретико-методологічною основою роботи послужили: основні положення концепції життєвого шляху (Б. м Ананьїв. С. л. Рубінштейн); ідеї динамічного підходу до вивчення особистості (К. а. Абульханова-Славська. Л. і. Анциферова); положення концепції відносин людини (В. н. Мясішев); цілісно-системний підхід (Б. м Ананьїв, Б. ф. Ломов, Л. і Анциферова. В. а. Петровський, Е. в Шорохова та ін.).

Достовірність отриманих даних забезпечується точністю, надійністю і валшшостью застосовуваних в дослідженні методик, статистичною обробкою даних відповідно до встановлених для наукових досліджень вимогами, репрезентативністю вибірки досліджуваних в кількісному і якісному відношенні.

Методи дослідження. В роботі використовувалися основні теоретичні методи: аналіз, зіставлення і узагальнення досліджень, наявних у спеціальній літературі. Основними організаційними методами експериментального дослідження з'явилися метод психолого

педагогічного експерименту, що констатує, комплексний і порівняльний. Застосовувалися: тест-опитувальник структури темпераменту Русалова, опитувальник самооцінки особистості Будассі, короткий орієнтаційний тест, опитувальник ТМД Меграбяна, методика Т. Лірі, методика ЦО Рокича, опитувальник Т. н. Ільїної, тест-опитувальник суб'єктивної локалізації контролю Пантилеева-Столина і авторська анкета '' Професійне самовизначення фахівця "відкрито-закритого типу, в якій потрібно оцінити ознаки по 5 - 7 бальною шкалою.

Наукова новизна і теоретична значущість роботи.

У процесі дослідження були уточнені і розвинені уявлення про специфіку професійного самовизначення особистості та його психологічної обумовленості на етапі освоєння молодими людьми професії тренера-викладача Вперше, процес професійного самовизначення фахівців фізичного виховання - майбутніх тренерів-викладачів - в період навчання в академії фізичної культури виділено як об'єкт психолого-педагогічного вивчення. Виділено показники професійного самовизначення фахівців на етапі професійного навчання, вивчена їх динаміка з моменту вибору навчального закладу і протягом навчання в ньому; встановлено взаємозв'язок широти професійної орієнтації та показників профессіоначьного самовизначення фахівців; вивчений характер взаємозв'язків індивідуально психологічних особливостей особистості з показниками професійного самовизначення в різні періоди професійного становлення; вивчено вплив соціальних умов на професійне самовизначення фахівців фізичного виховання.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в психологічній, консультаційної та психокорекційної роботи психологічної служби освіти, професійної орієнтації та профвідбору. Матеріали дисертації можуть застосовуватися при підготовці лекційних та практичних занять з курсів

"Педагогічна психологія" ". "Психологія фізичного виховання", "Введення в педагогічну спеціальність", "Психологія спорту". "Педагогічна майстерність тренера" ??та ін.

Положення, що виносяться на захист:

1. Професійне самовизначення фахівця фізичного виховання являє собою складне, динамічне утворення, показники якого - мотиви професійної діяльності, активність в освоєнні професії. професійна цілеспрямованість, задоволеність обраною професією, привабливість

професійного майбутнього, професійна стійкість, самооцінка професійних якостей і здібностей - утворюють симптомокомплекс.

2. Професійне самовизначення фахівця фізичного виховання, як і його окремі показники, мають періоди підйому і спаду з моменту вибору вищого навчального закладу: їх зниження відбувається у студентів другого і четвертого курсів, підйом - у магістратів і тренерів-викладачів; найбільш істотні зміни зазнають такі показники: активність в освоєнні професії, самооцінка професійних якостей і здібностей, мотиви професійної діяльності, задоволеність професійним вибором, позитивне ставлення до професійного майбутнього.

3. Найбільш високі значення показників професійного самовизначення мають фахівці, які орієнтуються на ряд спеціальностей в рамках освоюваної професії, як в порівнянні з фахівцями, орієнтованими тільки на одну спеціальність в рамках освоюваної професії, так і в порівнянні з фахівцями, орієнтованими на кілька професій.

4. Професійне самовизначення визначено сукупністю індивідуально

психологічних властивостей і характеристик особистості: узагальненою характеристикою особистості

- Интернальностью, ціннісно-орієнтаційної позицією молодих людей, мотивацією досягнення, самооцінкою особистості, загальними інтелектуальними здібностями і особливостями темпераменту і характеру Кожен приватний показник професійного самовизначення обумовлений своїм складом індивідуально-психологічних властивостей і характеристик особистості.

5. Існує залежність окремих показників професійного самовизначення від соціальних умов: місця проживання, специфіки навчального закладу закінченого до вступу до академії, освіти батьків і стажу тренерсько-викладацької діяльності

Апробація результатів роботи. Основні положення і висновки дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на засіданнях кафедри психології ПГПИ їм С. м. Кірова, аспірантському семінарі і наукової конференції цієї кафедри, кафедрі психології СП6ГАФК ім. П. ф. Лесгафта. Отримані дані включені в програму викладання психології для студентів ПГПИ ім. С. м. Кірова і СПбГАФК ім. П. ф Лесгафта. Матеріали дослідження знайшли своє відображення в трьох опублікованих роботах.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. основний матеріал

дисертації викладено на 136 сторінках. Матеріал представлений в 18 таблицях, 7 рисунках.

Бібліографія включає 129 найменування, в тому числі 9 іноземною мовою.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Перша глава присвячена огляду теоретичних і дослідних робіт, які зачіпають різні аспекти проблеми професійного самовизначення.

Професійне самовизначення, будучи способом самореалізації особистості в сфері професійної діяльності, найважливішою лінією її життєвого і особистісного самовизначення (К. а. Абульханова-Славська, Л. і. Анциферова. М. р. Гінзбург, С. л. Рубінштейн, D.Super) , викликає великий інтерес дослідників. Професійного самовизначення в підлітковому і юнацькому віці присвячені праці Л. і. Божович, Е. а. Климова. Т. в. Кудрявцева. А. а. Реана, Б. а. Федоришина, В. в. Чебишева, П. а. Шавир. Проблемам профвідбору та профконсультирования - роботи В. а. Бодрова, Л. а. Головей, Н. ф. Гейжан, К. м. Гуревич, Л А. Йовайши, Н. с. Пряжнікова. Дослідженню професійного розвитку і типології особистості - роботи Е. м. Борисової, А. ф. Лазурского, Е. а. Климова, А. а. Реана, Е. с. Романової, В. а. Якуніна. Загально розгляд професійного самовизначення особистості було закладено С. л. Рубінштейном, в працях якого, самовизначення розглядалася в '' контексті детермінації, в світлі відомого висунутого ним принципу - зовнішні причини діють, заломлюючись через внутрішні умови ' "(Гінзбург М. р). У цьому контексті професійне самовизначення виступає як самодетерминация, акцентуючи увагу на активність особистості в цьому процесі.

Виділяється два основних підходи до проблеми професійного самовизначення. З позицій першого (А. м Кухарчук, Г. п. Ников, В. ф. Сафін. А. б. Ценципер, В. в. Чебишева) під професійним самовизначенням мається на увазі вибір професії. При цьому крутий дослідницьких завдань обмежується віковими межами (від етапів, що передують вибору, до самого акту вибору). З позиції другого підходу, якого дотримується більшість дослідників (К. м. Гуревич. Е. а Климов, Т. в Кудрявцев, П. а. Шавир), в тому числі і ми, професійне самовизначення розглядається як складний, тривалий і динамічний процес розвитку , який займає весь період трудової діяльності. У професійному самовизначенні виділяють етапи (періоди) або стадії: виникнення і формування професійних намірів. професійне навчання, професійна адаптація, повна або часткова реалізація особистості в

праці, що характеризуються якісною своєрідністю професійного самовизначення (Т. в. Кудрявцев).

Аналіз літератури дозволив нам розглядати професійне самовизначення як процес формування особистістю ставлення до професійної діяльності і себе як до її суб'єкту, спираючись при цьому на характеристики відносин по В. н. Мясищеву

(Вибірковість, ступінь стійкості, структура, спрямованість, усвідомленість).

Для опису якісної боку професійного самовизначення фахівців на етапі професійного навчання ми виділили показники професійного самовизначення вираженість мотивів професійної діяльності, активність в освоєнні професії, професійна цілеспрямованість, привабливість професійного майбутнього, професійна стійкість, самооцінка професійних якостей і здібностей, узагальнений показник самовизначення Ці показники відображають типові риси професійного самовизначення як відносини, є найбільш часто вживаними і їх легко визначити в психолого-педагогічному процесі.

Рішення проблеми взаємовідносин внутрішніх та зовнішніх детермінант в професійному самовизначенні людини досягається на основі принципу детермінізму, згідно з яким, "будь-яка дія є взаємодія, зовнішні причини діють через посередництво внутрішніх умов" (С. л. Рубінштейн) З огляду на, що детерминистический підхід у вивченні психічних явищ органічно зливається з особистісним підходом. під внутрішніми детермінантами професійного самовизначення слід розглядати особливості особистості молодої людини В результаті аналізу робіт Г Д. Бабушкіна, Е. м Борисової. С. а. Боровикова, Л. а. Головей. Е П. Ільїна, С П Крягжде. Н. в. Кузьміної, А. н Миколаєва. А А Реан, В. к. Сафонова. НБ. Стамбулова. І. р Станіславської, А. в Сухарева, П. а Шавир, Р. м Шаміонова і ін. Ми виділили внутрішні (особистісні) фактори, що впливають на становлення професійного самовизначення майбутнього фахівця. Ними є 'узагальнена характеристика особистості - інтернальність. ціннісні орієнтації, мотивація досягнення, загальні інтелектуальний рівень, самооцінка особистості, особливості темпераменту і характеру. Обумовленість професійного самовизначення фахівця фізичного виховання всією сукупністю внутрішніх (особистісних) факторів з урахуванням зовнішніх чинників (соціальних умов) раніше не вивчалась.

У розділі 2 представлена ??організація дослідження, у відповідність з метою, завданнями та гіпотезою докладно представлені методи дослідження.

У розділі 3 аналізуються емпіричні дані, отримані в

Внаслідок дослідження, відповідно до логіки поставлених завдань. Аналіз особливостей професійного самовизначення фахівців фізичного виховання на різних етапах професійного становлення в їх взаємозв'язках показав, що становлення основних показників професійного самовизначення носить коливальний характер. Значення більшості приватних показників і узагальненого показника професійного самовизначення знижуються у студентів другого і четвертого курсів, потім знову зростають у магістрантів і тренерів викладачів

(Рис.1)

Рис 1 Динаміка показників професійного самовизначення Urn - мотиви професійно-педагогічної діяльності: Ш -активність в освоєнні професії, Uc - професійна цілеспрямованість; Uy - задоволеність обраною професією; lip

-прівлекательность професійного майбутнього, Uu - професійна стійкість. Us

- Самооцінка професійних якостей і здібностей; Але - узагальнений показник професійного самовизначення

Найбільш високі значення показників професійного самовизначення спостерігаються у тренерів-викладачів. Зафіксовані достовірні відмінності за показниками самовизначення, активності в освоєнні професія, самооцінки професійних якостей і здібностей, узагальненого показника самовизначення, мотивів професійної

діяльності, задоволеності професійним вибором, позитивного ставлення до майбутнього (табл. 1). Отже, ці елементи зазнають найбільших змін в період професійної підготовки.

Таблиця 1

Достовірні відмінності середніх значень показників

Була отримана стійка плеяда показників професійного самовизначення фахівців (30 з 42 можливих взаємозв'язків досягли 99% рівня значущості). Плеяда утворює симптомокомплекс, ядром якого були: задоволеність обраною професією, привабливість професійного майбутнього і мотиви професійної діяльності.

Порівняльний аналіз взаємозв'язків між показниками професійного самовизначення від курсу до курсу показав, що вибірки абітурієнтів та тренерів викладачів характеризуються наявністю стійких кореляційних плеяд показників, але комбінація елементів сузір'їв різна (у абітурієнтів виражені зв'язку ядра професійного самовизначення з самооцінкою професійно значущих якостей, здібностей і активністю в освоєнні професією, тренери- викладачі характеризуються взаємозв'язками ядра професійного самовизначення з професійної цілеспрямованістю). На четвертому і другому курсах взаємозв'язку показників слабшають, на 99% рівні значущості відбувається "розшарування" кореляційних плеяд, все це відбувається на тлі зниження показників самовизначення. Утворюється синдром "розчарування" ", який посилюється кризою спортивної кар'єри (Н. б. Стамбулова. 1999), а саме в цей період часу. Ставлення до професії стає більш реалістичним.

Найбільш високі значення ряду приватних і узагальненого показника

самовизначення виявилися у студентів, орієнтованих на ряд спеціальностей в рамках обраної професії. Їх активність в освоєнні професії вище як в порівнянні з узкооріентірованньші фахівцями (орієнтованими на освоєння однієї спеціальності) (р <0,05; t = - 2,6), так і в порівнянні з шірокооріентірованнимі фахівцями, які вирішили освоїти кілька професій (р <0,001 ; t = 4.29). У порівнянні з узкооріентірованнимі фахівцями, вони більш позитивно бачать своє професійне майбутнє, професійно спрямовані й мають більш високу самооцінку професійних якостей і здібностей (р <0.05; за критерієм t Ст'юдента). Фахівці з широкою професійною орієнтацією мають більш високі значення показника професійної цілеспрямованості, в порівнянні узкооріентірованнимі фахівцями (р <0,01: t = 3,18). Процентне співвідношення фахівців з широкою професійною орієнтацією збільшується від курсу до курсу (57% в магістратурі, в порівнянні з 20% абітурієнтів). Це говорить про зростання професійної мобільності фахівців.

В ході вивчення індивідуально-психологічних властивостей і характеристик особистості фахівців фізичного виховання, їх внутрішніх взаємозв'язків і характеру впливу на професійне самовизначення, з'ясувалося. що показники професійного самовизначення фахівців мають значимі кореляційні зв'язки з усіма виділеними раніше індивідуально-психологічними властивостями та характеристиками особистості, що знаходяться у взаємозв'язку між собою.

Особливості темпераменту значимо взаємозв'язані з привабливістю професійного майбутнього, прагненням освоїти професію, задоволеністю професійним вибором, мотивами професійної діяльності і самовизначенням в цілому. Найбільш сильно пов'язані з самовизначенням: ергічнссть. пластичність і темп предметні, т. е. показники предметної активності Характерологические властивості особистості, такі як домінантність, схильність до керівництва. лідерства, впевненість в собі позитивно взаємопов'язані з професійною цілеспрямованістю, чуйність, самопожертву, альтруїзм позитивно - з мотивами професійної діяльності і негативно з професійної стійкістю; незалежність, відчуженість, холодність, дистанція в спілкуванні негативно взаємопов'язані з привабливістю професійного майбутнього. Мотивація досягнення взаємопов'язана з професійної цілеспрямованістю, профессіонатьной самооцінкою, активністю в освоєнні професії, позитивним ставленням до професійного майбутнього і самовизначенням в цілому. самооцінка

особистості - з задоволеністю профессіонатьним вибором і узагальненим показником самовизначення Показник загальних інтелектуальних

здібностей, диагностирующей розумові здібності виявив негативну кореляційний зв'язок з активністю в освоєнні професії (р <0,001). Це можна пояснити тим, що основною формою активності в освоєнні професії на етапі навчання є навчальна активність, міра якої, за даними В А Якуніна (1998), визначається розумовими здібностями (навчальна активність студентів для досягнення результатів повинна бути тим вище, чим нижче розумові здібності студентів). ціннісні

орієнтації впливають на задоволеність професійним вибором, активність, привабливість професійного майбутнього, самооцінку професійних якостей і здібностей, цілеспрямованість, мотиви професійної діяльності та узагальнений показник самовизначення. З урахуванням життєвої позиції фахівців фізичного виховання, яка полягає в орієнтації на підтримку фізичного і духовного здоров'я, впевненості в собі, набутті внутрішньої гармонії, виявлені відмінності в ціннісних орієнтаціях фахівців з високим і низьким значенням узагальненого показника професійного самовизначення. Так, якщо у фахівців з високим значенням узагальненого показника професійного самовизначення (верхні 27% сукупної вибірки) життєва позиція пов'язана з реалізацією у сфері професійної діяльності, з постійною роботою над собою, постійним фізичним і духовним вдосконаленням, то життєва позиція фахівців з низьким значенням узагальненого показника самовизначення (нижні 27% сукупної вибірки) полягає в пошуку кохання, в розчиненні в коханій людині, в створенні сім'ї, з орієнтацією на хороших і вірних друзів Професійна сфера в цій групі менш значуща і більш пов'язана з матеріальним забезпеченням життя. І, нарешті, інтернальність на 95% і вище рівні значущості взаємопов'язана з усіма приватними і узагальненим показниками професійного самовизначення.

У міру професійного становлення взаємозв'язку індивідуально-психологічних особливостей і показників самовизначення кілька трансформуються. Так, на другому і четвертому курсах посилюються взаємозв'язку самооцінки особистості з задоволеністю професійним вибором і узагальненим показником професійного самовизначення (все це відбувається на тлі посилення взаємозв'язків самооцінки з іншими індивідуально-психологічними властивостями особистості), і, отже, на цьому етапі зростає роль самосвідомості у розвитку особистості, посилюється його вплив на професійне самовизначення фахівця. У магістрантів посилюються взаємозв'язку показників самовизначення з узагальненою характеристикою особистості - інгернальностью, і. отже, особистісна зрілість має більший вплив на процес професійного самовизначення. Від курсу до курсу зростає кількість

взаємозв'язків показників самовизначення з показниками структури темпераменту і характеру, що на наш погляд пов'язано з формуванням саме в цей період часу як індивідуального стилю діяльності, так і індивідуального стилю професійного самовизначення.

В результаті порівняльного аналізу професійного самовизначення фахівців від соціальних умов: місця проживання молодої людини до вступу в академію, специфіки навчального закладу до вступу в академію, освіти батьків і наявності у молодої людини стажу тренерсько-викладацької діяльності, з'ясувалося, що найбільшу активність в освоєнні професії мають молоді люди без стажу тренерської діяльності, які закінчили звичайну загальноосвітню школу, що приїхали опановувати професію тренера з інших обласних або районних центрів і чиї батьки не належать династії тренерів-педагогів. Цілеспрямованість молодих людей, які закінчили звичайну загальноосвітню школу вище цілеспрямованості молодих людей, які закінчили спеціальний навчальний заклад. Мотиви ж тренерско- викладацької діяльності нижче у фахівців без стажу роботи, в порівнянні зі спеціалістами, які мають тренерський досвід від 5 років. Професійна самооцінка, професійна стійкість вище у фахівців зі стажем роботи від одного до трьох років вище, в порівнянні з фахівцями зі стажем роботи до року. Фахівці, чиї батьки мають вищу освіту мають більш сильну професійну мотивація, більш задоволені обраною професією і професійно стійкіше, в порівнянні з фахівцями, чиї батьки не мають вищої освіти Всі відмінності достовірні Таким чином, підтвердилася основна гіпотеза дослідження, про істотній залежності професійного самовизначення від ряду знаходяться у взаємозв'язку психологічних властивостей і характеристик особистості і від соціальних умов.

ВИСНОВКИ.

1. в процесі дослідження було виділено симптомокомплекс професійного самовизначення фахівців фізичного виховання, до якого увійшли такі показники самовизначення: задоволеність обраною професією, привабливість професійного майбутнього, мотиви професійної діяльності, активність в освоєнні професії, самооцінка професійних якостей і здібностей, стійкість професійного вибору, професійна цілеспрямованість .

2. Спостерігається зниження значень більшості показників професеіоначьного самовизначення на другому і четвертому курсах і їх

підйом в магістратурі; найбільш високі значення показників професійного самовизначення спостерігаються у тренерів-викладачів. Найбільш суттєві зміни зазнають такі показники професійного самовизначення (за зменшенням): активність в освоєнні професії, самооцінка професійних якостей і здібностей, мотиви професійної діяльності, задоволеність професійним вибором, позитивне ставлення до майбутнього.

З. в вибірці абітурієнтів та тренерів-викладачів отримані стійкі кореляційні плеяди показників професійного самовизначення, що характеризує високу їх інтефірованность, але комбінація елементів цих сузір'їв різна. На четвертому і другому курсах відбувається зменшення сили зв'язків між показниками професійного самовизначення, відбувається "розшарування" кореляційних плеяд.

4. У процесі дослідження було встановлено взаємозв'язок між показниками професійного самовизначення і широтою професійної орієнтації фахівців Найбільш високі значення по ряду приватних і узагальненому показниками професійного самовизначення мають фахівці фізичного виховання, орієнтовані на ряд спеціальностей в рамках обраної професії тренера-викладача, як в порівнянні з фахівцями орієнтованими тільки на одну спеціальність в рамках професії тренера-викладача, так і в порівнянні з фахівцями орієнтованими на кілька професій. Узкооріентірованние фахівці має найнижчі значення показників професійного самовизначення.

5. Окремі властивості і характеристики особистості зумовлюють такі приватні показники професійного самовизначення: інтернальність - мотиви професійно-педагогічної діяльності, активність в освоєнні професії, професійну цілеспрямованість, задоволеність обраною професією, привабливість професійного майбутнього, професійну стійкість, самооцінку професійних якостей і здібностей; ціннісні орієнтації - задоволеність професійним вибором, активність в освоєнні професії, привабливість професійного майбутнього, самооцінку професійних якостей і здібностей, професійну цілеспрямованість, мотиви професійної діяльності; мотивація досягнення - професійну цілеспрямованість, самооцінку професійних якостей і здібностей, активність в освоєнні професії, позитивне ставлення до професійного майбутнього; самооцінка особистості - задоволеність професійним вибором;

загальні інтелектуальний рівень - активність в освоєнні професії; особливості темпераменту - привабливість професійного майбутнього, прагнення освоїти професію, задоволеність професійним вибором, мотиви професійної діяльності; характерологічні властивості - привабливість професійного майбутнього, професійні цілеспрямованість, мотиви професійної діяльності та професійну стійкість. Узагальнений показник професійного самовизначення фахівців обумовлений такими індивідуально-психологічними властивостями та характеристиками особистості: узагальненою характеристикою особистості - інтернал'ностью. ціннісними орієнтаціями. мотивацією досягнення, самооцінкою особистості, особливостями темпераменту.

6. Окремі приватні показники професійного самовизначення залежать від наступних соціальних умов; місця проживання молодої людини до вступу в академію, специфіки навчального закладу, закінченого до вступу до академії, освіти батьків і стажу тренерсько-викладацької діяльності. Узагальнений показник професійного самовизначення (на відміну від приватних) не залежить від соціальних умов.

За темою дисертації опубліковані такі роботи автора:

1 Касаткіна Н. е .. Парфьонова Н. б. Життєві домагання студентів і форми їх реалізації

, 'Людина і суспільство: тенденції соціальних змін: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24-26 вересня 1997. - Санкт-Петербург - Мінськ - Ростов-на-Дон \, 199?

2. Касаткіна Н. е. До питання про професійне самовизначення студентів педагогічного інституту -'- Молодь Росії, втрачене покоління або надія 21 століття ?: Матеріали Російської ювенологіческой науково-практичної конференції 2 ~ -28 березня 1998 Санкт-Петербург, 1998..

3. Касаткіна Н Е. Особливості професійного самовизначення та їх особистісна oбусловленность / 'Психологічні основи навчання і виховання: Матеріали наукової конференції СПбГАФК, 2000..

Текст взято з психологічного сайту http://www.myword.ru

Каталог і опис електролічильників.

Тут представлені дані деяких (далеко не всіх) лічильників.
 Способи зміни показань підходять і до отсутсвия тут лічильників!

 СО-ЕЕ6706Корпус круглий Вимірювання і облік електричної енергії в однофазних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 5-20; 10-40
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 5,5В. а й 1,3 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,35 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -20 до +60
 • міжповірочний інтервал: 16 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 СО-ЕЕ6705 Корпус прямокутний Вимірювання і облік електричної енергії в однофазних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 5-20; 10-40
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 5,5В. а й 1,3 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,35 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -20 до +60
 • міжповірочний інтервал: 16 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 ЦЕ2726 Вимірювання і облік електричної енергії та потужності по 4 тарифам
 • клас точності: 1.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 5-50
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 5,0В. а й 2,0 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -25 до +55
 • міжповірочний інтервал: 16 років
 • середній термін служби: не менше 30 років
 • телеметричний вихід
 • є модифікація з вбудованим електросиловим модемом
 Лічильник забезпечує комерційний облік в системах (АСКОЕ)
 ЦЕ-2705
 •  номінальне напруга контрольованої мережі 220 В
 · - Діапазон зміни напруги контрольованої мережі (187 ... 242) В · - номінальний струм нагрузкі5 А · - максимальний струм нагрузкі50 А · - мінімальний струм нагрузкі0,25 А · - короткочасне перевантаження по току150 А · - номінальна частота контрольованої сеті50 Гц · - діапазон зміни частоти контрольованої мережі (47,5 ... 52,5) Гц · - повна потужність, споживана ланцюгом Токань більше 0,05 ВА · - активна і повна потужність, споживана в ланцюзі напряженіяне більше 2,5 ВА · - клас точності в діапазоні навантажень 1 ... 1000% номін. тока1,0; 2,0 · - коефіцієнт передачі основного передавального устройства16000 імп. / КВт · год · - міжповірочний інтервал 16 років · - середній термін служби30 років
 СОЛО Вимірювання і облік електроенергії в побутовому, дрібномоторному і виробничому секторах
 • клас точності: 1.0; 2.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 5-60; 10-80; 10-100
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 8,0В. а й 2,0 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -25 до +55
 • міжповірочний інтервал: 16 років
 • середній термін служби: не менше 30 років
 • телеметричний вихід
 Лічильник забезпечує комерційний облік в системах
 Меркурій-200 Вимірювання та облік електроенергії в побутовому, дрібномоторному і виробничому секторах
 • клас точності: 2.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 5-50
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 10В. а й 2,0 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 2,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -20 до +55
 • міжповірочний інтервал: 8 ілі16 років (див. модифікації)
 • середній термін служби: не менше 30 років
 • кількість тарифних зон: 1-4
 • багатотарифні лічильники мають послідовний вбудований інтерфейс CAN, що забезпечує обмін інформацією з комп'ютером
 • можливість кріплення як традиційним способом, так і на DIN-рейку.
 СА4-І672М, СА4У-І672М трифазні індукційні Активної енергії безпосереднього і трансформаторного включення Вимірювання і облік активної енергії в трифазних три і чотирьох провідних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги від 5,0 до 6,0В. а, активна від 1,5 до 2,0Вт (залеж- но від типу лічильника)
 • повна потужність споживана ланцюгом струму від 0,6 до 1,0В. а, а з максимальним струмом понад 30А не більше 2,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від 0 до +40
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 • повний номенклатурний ряд за номінальним-максимальному струму, напрузі і схемами підключення
 СА4-І678, СА4У-І678 трифазні індукційні Активної енергії безпосереднього і трансформаторного включення Вимірювання і облік активної енергії в трифазних три і чотирьох провідних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги від 5,0 до 6,0В. а, активна від 1,5 до 2,0Вт (залеж- но від типу лічильника)
 • повна потужність споживана ланцюгом струму від 0,6 до 1,0В. а, а з максимальним струмом понад 30А не більше 2,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від 0 до +40
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 • повний номенклатурний ряд за номінальним-максимальному струму, напрузі і схемами підключення
 СА3-І670М, СА3У-І670М трифазні індукційні Активної енергії безпосереднього і трансформаторного включення Вимірювання і облік активної енергії в трифазних три і чотирьох провідних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги від 5,0 до 6,0В. а, активна від 1,5 до 2,0Вт (залеж- но від типу лічильника)
 • повна потужність споживана ланцюгом струму від 0,6 до 1,0В. а, а з максимальним струмом понад 30А не більше 2,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від 0 до +40
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 • повний номенклатурний ряд за номінальним-максимальному струму, напрузі і схемами підключення
 СР4-І673М, СР4У-І673М Реактивної енергії безпосереднього і трансформаторного включення Вимірювання і облік реактивної енергії в трифазних три і чотирьох провідних мережах змінного струму
 • клас точності: 2.0 (для лічильників безпосереднього включення 3.0)
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги від 5,0 до 6,0В. а, активна від 1,5 до 2,0Вт (в залежності від типу лічильника)
 • повна потужність споживана ланцюгом струму від 0,6 до 1,0В. а, а з максимальним струмом понад 30А не більше 2,5 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від 0 до +40
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 • середній термін служби: не менше 32 років
 • повний номенклатурний ряд за номінальним-максимальному струму, напрузі і Cхема підключення
 ЦЕ2727 Трифазні електронні активної енергії безпосереднього і трансформаторного включення. Вимірювання і облік активної енергії в трифазних три і чотирьох провідних мережах змінного струму по 8 тарифами в 8 тимчасових зонах
 • клас точності: 1.0
 • номінальну напругу, В: 3 x 57,7; 3 x 100; 3 x 380; 3 x 220/380
 • номінальний-максимальний струм, A: 1-2; 5-10; 5-50; 10-100
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 5,0В. а й 2,0 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,2 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -25 до +55
 • міжповірочний інтервал 8 років
 • середній термін служби не менше 30 років
 • інтерфейс: RS232; RS485; телеметричний канал
 • міжповірочний інтервал 8 років
 Наявність модифікації з вбудованим електросиловим модемом дозволяє використовувати лічильник в системі (АСКОЕ) з передачею даних по силовій мережі 0,4 Кв
 Ф669 Трифазні багатофункціональні активно-реактивні Вимірювання активної та реактивної енергії і потужності в двох напрямках по 4 тарифам в 5 тимчасових зонах
 • клас точності: 0.5S; 1.0
 • номінальну напругу в залежності від схеми підключення
 • номінальний-максимальний струм, A: 1-1,25; 5-6,25
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 4,0В. а й 2,0 Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму не більше 0,3 В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -20 до +55
 • міжповірочний інтервал 8 років
 • середній термін служби не менше 20 років
 • інтерфейси: типу "струмова петля", телеметричний вихід, оптопорт, RS232; RS485
 Лічильник за своїми функціональними можливостями не поступається кращим зарубіжним зразкам
 Меркурій 230 трифазні електронні багатофункціональні активної і активно-реактивної енергії Вимірювання і облік активної і активно-реактивної енергії прямому напрямку в трифазних мережах змінного струму номінальною частотою 50 Гц.
 • клаcс точності активної енергії: 0,5; 1,0 активно-реактивної енергії: 0,5 (1,0); 1,0 (2,0)
 • номінальний-максимальний струм, А; 5-50; 10-100; 5-7,5
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 7,5 В. а й 0,5Вт відповідно
 • повна потужність споживана ланцюгом струму 0,1 В. а
 • кількість тарифних зон: 1 4
 • діапазон робочих температур С: від-20 до +55
 • міжповірочний інтервал - 8 років
 • середній термін служби не менше 30 років
 • лічильники мають послідовний інтерфейс CAN, що забезпечує обмін інформацією з комп'ютером
 • лічильники можуть використовуватися, як автономно, так і в системах АСКОЕ
 СО-505призначення: Лічильники електроенергії однофазні СО-505 призначений для обліку активної електроенергії в побуті, громадських і виробничих приміщеннях.Принцип дії: Принцип дії лічильника СО-505 заснований на використанні індукційної вимірювальної системи.варіанти виконання: Електролічильник СО-505 має варіант виконання СО-505Т з телеметричним виходом. Зчитує телеметричні пристрій дозволяє використовувати лічильник в автоматизованій системі контролю та обліку електроенергії. Варіанти виконання кожуха, наявність стопора зворотного ходу визначаються замовником.
 ШОЕ-5призначення: Електролічильники ШОЕ-5 призначені для вимірювання активної електричної енергії в двопровідних колах змінного струму напругою 220В, частотою 50Гц.Випускаются в трьох виконаннях: однотарифні, двухтарифні із зовнішнім перемикачем тарифу і багато тарифні з внутрішнім тарифікатором для роботи в автоматизованих системах контролю та обліку енергоспоживання. Лічильники з внутрішнім тарифікатором мають цифровий інтерфейс RS-232 або RS-485. За допомогою цифрового інтерфейсу проводиться установка часу дії тарифів, коректування точності годин, зчитування даних. Для зберігання інформації в лічильниках передбачена енергонезалежна пам'ять EEPROM. У регістрах пам'яті зберігаються дані по кожному таріфу.Счетчікі мають телеметричний вихід гальванічно ізольований від інших ланцюгів.
 ШОЕ-52 Електролічильники ШОЕ-52 призначені для обліку споживання електроенергії в двопровідних колах електричного струму в закритих приміщеннях. Можуть експлуатуватися автономно і в складі автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) з використанням імпульсного вихода.Счётчікі відповідають ГОСТ 30207-94 (МЕК 1036-90) і зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки №17301-02.Сертіфікат №РОСС RU.ME65 .B00556Достоінства: -Наявність світлодіодного індикатора роботи счётчіка.-Використання SMD-монтажу-Наявність телеметричного виходу
 СА4У-510, СА4-514, СА4-518 Трифазні індукційних лічильників ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇпризначення: Призначені для обліку активної електроенергії в трифазних чотирипровідних мережах змінного струму на промислових підприємствах і у побутових споживачів.варіанти виконання: СА4У-510Т, СА4-514Т, СА4-518Т мають вбудований фотоелектронний адаптер з телеметричним виходом для роботи в автоматизованих системах контролю та обліку енергоспоживання. На вимогу замовника на лічильниках встановлюється стопор зворотного ходу, який не допускає розкрадання електроенергії. Електролічильники виготовлені з негорючих матеріалів.
 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ    СА4У-510    СА4-514    СА4-518
 
 Клас точності    2,0    2,0    2,0
 
 спосіб включення    трансформаторний    прямий    прямий
 
 Номінальна напруга, В    3х220 / 380    3х220 / 380    3х220 / 380
 
 Частота мережі, Гц      
 
 Номінальний струм, А    3х5    3х10    3х20 (3х10)
 
 Максимальний струм, А    3х6,25    3х40    3х80
 
 Максимальний струм,% I ном        400 (800)
 
 Поріг чутливості, А    0,025    0,05    0,1 (0,05)
 
 Передавальне число, об / кВтг      
 
 Кількість імпульсів телеметричного виходу, для виконання "Т" імп / кВтг      
 TЕ560 Трифазні МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇпризначення: Електролічильники серії СТЕ560 призначені для обліку активної і реактивної електричної енергії в трьох-і чотирьох провідних мережах трифазного змінного струму на промислових підприємствах і у побутових споживачів, а також для роботи в складі автоматизованих систем контролю та обліку енергоспоживання. Лічильники побудовані на цифровому сигнальному процесорі DSP і регулюються за допомогою спеціальних программ.Для зберігання інформації в лічильниках передбачена енергонезалежна пам'ять EEPROM. У регістрах паямяті зберігаються дані по кожному таріфу.Счетчікі мають телеметричний вихід, гальванічно ізольований від інших цепей.Для відображення інформації використовується рідкокристалічний індикатор, стійко працює при низьких температурах.Счетчікі мають цифровий інтерфейс ИРПС (струмова петля). За допомогою цифрового інтерфейсу проводиться регулювання, установка часу дії тарифів, коректування годин і при необхідності зчитування показань лічильника за допомогою комп'ютера.
 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Клас точності:
 - По активній енергії    1,0
 - По реактивної енергії    2,0
 
 Номінальна напруга, В    3х220 / 380; 3х57,7 / 100; 3х100
 
 Номінальний струм, А    5; 10
 
 Максимальний струм, А    7,5; 40; 80
 
 чутливість:
 - По активній енергії,% Iном    0,25
 - По реактивної енергії,% Iном    0,4
 
 Постійна лічильника, імп / кВтг    1000, 5000
 
 Робоча температура, оС    від -20 до +55
 
 Середній термін служби, років  
 
 Середнє напрацювання на відмову, год  
 
 Міжперевірочний інтервал, років  
 
 Габаритні розміри, мм    317 (283) Х174х75
 
 Вага, не більше кг    1,65
 СTС5605, СТС5602СЕРІЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ трифазні МІКРОПРОЦЕСОРНИХ КОМБІНОВАНИХпризначенняЛічильники серії СТС5605, СТС5602 - трифазні, багатотарифні, електронні, цифрові, комбірованние прилади, що поєднують в собі багатофункціональний мікропроцесорний лічильник і вимірювач показників якості електрознергіі. Лічильники серії СТС5605 трансформаторного включення призначені для вимірювання активної і реактивної електроенергії на промислових підприємствах і об'єктах енергетики. Застосовуються в системах АСКОЕ для передачі виміряних величин на диспетчерський пункт контролю, обліку і розподілу електричної енергії.
   СТК-3 Призначені для вимірювання активної і реактивної енергії в одно- і трифазних ланцюгах трьох-і чотирьох провідних ланцюгах змінного струму, з можливістю обліку за двома напрямами, з прямим або трансформаторним включенням, автономно або в складі автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) .Учет електричної енергії на енергетичних об'єктах, на промислових підприємствах, в комунально-побутовому секторі в умовах застосування диференційованих у часі тарифів на електричну енергію. Лічильники можуть застосовуватися в АСКОЕ технічного або комерційного обліку.
 Частота вимірювальної мережі, Гц
 Поріг чутливості, мА  від 4
 Повна споживана потужність паралельної ланцюга, В · А  до 3,6
 Повна споживана потужність послідовного ланцюга, В · А  до 0,3
 Передавальне число імпульсного телеметричного виходу, імп / квар · год  від 1000 до 100000
 Число телеметричних виходів  1,2,4
 Маса, не більше, кг  2,8
 Графік навантаження по кожному квадранту, кількість точок обліку
 цифровий інтерфейс  RS 485
 система самодіагностики  є
 Габаритні розміри, «Енергія 8», «СТК3-» мм  330х170х70
 Габаритні розміри, СТК1-10  200х130х80
 період інтегрування  1,3,5,10,30,60
 кількість сезонів  до 12
 Кількість тимчасових зон по кожному сезону
 Номінальна напруга U, В  57,7, 100, 220, 380
 Номінальний (максимальний) струм, A  1 (1,5), 5 (7,5), 10 (40), 40 (100)
 Число комутованих виходів  до 4-х
 Швидкість передачі даних по RS 485  до 19200 бод
 міжперевірочний інтервал  6 років
 Відносна вологість повітря при 30 ° С  до 90%
 Атмосферний тиск  від 70 до 106,7 кПа
 A100 НазначеніеСчетчік A100 призначений для обліку активної енергії в однофазних ланцюгах змінного струму в режимі одно- і багатотарифності, а також для використання в складі автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ). Лічильник A100 відрізняють якість виконання, стійкість до змін температури, високий рівень захисту інформації, нечутливість до постійної складової і малі габаріти.Функціональние можливості
 • Лічильник А100 дозволяє:
 • Здійснювати як одно- так і двухтарифні облік електроенергії. Перемикання тарифів здійснюється від зовнішнього тарифікатора.
 • Реєструвати і зберігати в пам'яті дані підтверджують достовірність інформації, такі як:
  • Сумарна активна енергія в зворотному напрямку.
  • Безпосередня індикація потоку енергії у зворотному напрямку на РКІ.
  • Кількість відключень харчування.
  • Сумарний час роботи лічильника.
  • Час роботи після останнього включення живлення.
  • Час перебування лічильника в режимі відсутності струму.
  • Кількість перезапусків роботи мікропроцесора.
  • Кількість випадків реверсу активної енергії.
 • Передавати дані через інфрачервоний порт (IrDA) або імпульсний вихід (RJ11).
 • Зберігати дані при відключенні живлення в незалежній пам'яті EEPROM.
 A1000НазначеніеСчетчікі А1000 призначені для обліку активної, реактивної енергії і вимірювання потужності в одному або в двох напрямках у трифазних ланцюгах змінного струму, як в одне так і в багатотарифному режіме.Функціональние возможностіСчетчік А1000 дозволяє:
 • Здійснювати як одне так і багатотарифний облік електроенергії (до 4 тарифів). Перемикання тарифів здійснюється від зовнішнього тарифікатора.
 • Виконувати 2 виміру в багатотарифному режимі:
  • + P - активна спожита енергія;
  • + P, -P - активна спожита і видана енергія;
  • + P, + Q - активна і реактивна спожита енергія;
  • + Q, -Q - реактивна спожита і видана енергія;
  • P = | P1 | + | P2 | + | P3 | - Активна енергія по модулю;
  • P = | P1 | + | P2 | + | P3 |, + Q - активна по модулю і реактивна спожита енергія;
 • Фіксувати максимальну потужність.
 • Реєструвати енергію при перевищенні заданого порогу потужності навантаження.
 • Реєструвати відсутність напруги в одній або двох фазах.
 • Вимірювати і відображати на дисплеї пофазно напруги, струми, активну, реактивну і повну потужності мережі.
 АЛЬФА Плюс (А2) НазначеніеМногофункціональние мікропроцесорні трьох-фазні лічильники електро-енергії АЛЬФА Плюс (А2) призначений для обліку активної і реактивної енергії та потужності в 3-х фазних ланцюгах змінного струму, контролю параметрів якості електроенергії, а також для роботи в складі АСКОЕ. Функціональні можливості
 • Вимірювання активних і реактивних енергій і потужностей в двох напрямках.
 • Облік спожитої і виданої енергії в режимі багатотарифності.
 • Вимірювання максимальної потужності навантаження на розрахунковому інтервалі часу, фіксація дати і часу максимальної активної та реактивної потужності для кожної тарифної зони.
 • Запис і зберігання в пам'яті лічильника даних графіка навантаження.
 • Автоматичний контроль навантаження з можливістю її відключення або сигналізації.
 • Передача результатів вимірювань по цифровим і імпульсним інтерфейсам зв'язку (до двох груп гальванічно розв'язаних реле).
 Параметри електроенергііСчетчік АЛЬФА Плюс вимірює, обчислює і відображає на дисплеї до 46 величин, що відносяться до параметрів електроенергії. До них відносяться:
 • Токи і напруги фаз.
 • Активна, реактивна і повна потужність мережі.
 • Активна, реактивна і повна потужність фаз.
 • Коефіцієнт потужності cosц мережі і кожної фази.
 • Фазні кути векторів напруг і струмів.
 • Значення другої гармоніки за фазами напруги.
 • Значення другої гармоніки за фазами струму.
 • Коефіцієнт спотворення синусоидальности напруги і струму.
 • Частота мережі.
 ДельтаНазначеніеСчетчік Дельта призначений для обліку активної або активно-реактивної енергії в трьох-і однофазних ланцюгах змінного струму, як в одно- так і багатотарифному режимі, а також для використання в складі автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) .Функціональние можливості
 • Вимірювання активної або активно-реактивної енергії.
 • Як одне так і багатотарифний облік електроенергії.
 • Установка на DIN-рейку або панель.
 • Імпульсні виходи для роботи в АСКОЕ.
 СТ-ЕР01 (СЕТ)
 • клас точності: 1.5
 • номінальний-максимальний струм, A: 5; 7.5
 • номінальна частота 50 Гц
 • Напруга 3х57.7 / 100
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги 1В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -25 до +55
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 СТ-ЕР02 (СЕТ)
 • клас точності: 1.5
 • номінальний-максимальний струм, A: 5; 50
 • номінальна частота 50 Гц
 • Напруга 3х380 / 220
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги 4.5В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -25 до +55
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 СТ-ЕА03 (СЕТ)
 • клас точності: 1
 • номінальний-максимальний струм, A: 5; 7.5
 • номінальна частота 50 Гц
 • напруга 3х100
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги 1В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -10 до +55
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 СТ-ЕА05 (СЕТ)
 • клас точності: 1
 • номінальний-максимальний струм, A: 5; 7.5
 • номінальна частота 50 Гц
 • напруга 3х100
 • повна потужність споживана ланцюгом напруги 1В. а
 • діапазон робочих температур, 0С: від -10 до +55
 • міжповірочний інтервал: 6 років
 СО-ЕА05
 • клас точності: 1.0
 • номінальний-максимальний струм, A: 10; 50
 • номінальна частота 50 Гц
 • повна і активна потужність споживана ланцюгом напруги 5,5В. а й 1,3 Вт відповідно
 • діапазон робочих температур, 0С: від -35 до +55
 • міжповірочний інтервал: 6 років

 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ самовизначення | активує КАРТУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати