Головна

V1: {МЕДИЦИНА В РОСІЇ В ЕПОХУ КАПІТАЛІЗМУ (II половина

  1. DIY панк-культура в Росії і Білорусі
  2. I. ПРИЧИНИ ОБОСТРЕНИЯ КАДРОВОЇ ПРОБЛЕМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ, В ЗМІ РОСІЇ
  3. I.I. ДУША РОСІЇ
  4. II. Становлення геології як науки (друга половина XVIII - XIX ст.).
  5. III. Класичний період розвитку геології (друга половина XIX ст.).
  6. III. Освіта Давньоруської держави Київська Русь (IX- перша половина XI ст)
  7. IV. Російські землі в період феодальної роздробленості (друга половина XI-перша половина XIII ст.)

«Історія Стародавнього світу»:

Особистісними результатами є:

? розуміння культурного різноманіття світу, повагу до культури свого та інших народів, толерантність;

? усвідомлення своєї ідентичності як громадянина країни, члена сім'ї, етнічної та релігійної групи, локальної та регіональної спільності;

? формування в учнів яскравих, емоційно забарвлених образів історичних епох;

? складання уявлень про видатних діячів і ключові події минулого;

? освоєння гуманістичних традицій і цінностей сучасного суспільства, повага прав і свобод людини.

метапредметние результами вивчення курсу є:

? здатність свідомо організовувати і регулювати свою діяльність: навчальну, ігрову, суспільну та ін .;

? володіння вміннями працювати з навчальною інформацією (аналізувати і узагальнювати факти, складати простий план);

? здатність вирішувати пізнавальні, творчі завдання, представляти результати своєї діяльності в різних формах (повідомлення, презентація, проект та ін.);

? готовність до співпраці, груповий, колективної роботи, освоєння основ міжкультурної взаємодії в школі і соціальному оточенні.

предметними результами вивчення курсу історії є:

? освоєння початкових відомостей про історичний шлях народів, країн і людства як необхідного грунту для світорозуміння і пізнання сучасного суспільства;

? володіння базовим понятійним апаратом історичного знання;

? вміння правильно вживати і пояснювати історичні терміни, поняття, крилаті вирази;

? володіння навичками встановлювати і виявляти причинно-наслідкові зв'язки;

? початкові вміння вивчати і систематизувати інформацію з різних історичних і сучасних джерел, розкриваючи її соціальну приналежність і пізнавальну цінність;

? розширення досвіду оціночної діяльності на основі вивчення явищ, подій, особистостей, висловлюючи при цьому власні судження з використанням у своїй промові основних історичних термінів і понять;

? складання, опис найважливіших пам'яток культури народів Стародавнього Сходу, Греції, Риму, вираз свого ставлення до них;

? розуміння вкладу древніх народів у світову культуру.

До найважливіших результатів вивчення історії в основній школі належать такі переконання і якості:

7. Знання хронології, робота з хронологією:

- Вказувати хронологічні рамки і періоди ключових процесів, а також дати найважливіших подій загальної історії;

- Застосовувати рахунок років в історії, співвідносити рік зі століттям, століття з тисячоліттям, оперувати історичними датами, в тому числі які стосуються періоду до Різдва Христового, визначати послідовність і тривалість найважливіших історичних подій.

2. Знання історичних фактів, робота з фактами:

- Характеризувати місце, обставини учасників, результати найважливіших історичних подій.

3. Робота з історичними джерелами:

- Читати історичну карту з опорою на легенду, визначати і показувати розташування історико-географічних об'єктів;

- Проводити пошук необхідної інформації в одному або декількох джерелах (матеріальних, текстових, образотворчих та ін.);

- Порівнювати дані різних джерел, виявляти їх схожість і відмінність.

4. Опис (реконструкція):

- Розповідати (в зв'язного монологічного формі) або письмово про історичні події, їх учасників або історичних діячів на основі 2-3 джерел історичних знань;

- Характеризувати умови і спосіб життя, заняття людей в різні історичні епохи;

- На основі тексту та ілюстрацій підручника, додаткової літератури і т. Д. Складати опис найважливіших пам'яток культури народів Стародавнього Сходу, Греції, Риму, висловлювати своє ставлення до них; характеризувати внесок древніх народів у світову культуру.

5. Аналіз, пояснення:

- Розрізняти факт (подія) і його опис (факт джерела, факт історика);

- Називати характерні, суттєві ознаки історичних подій і явищ;

- Розкривати зміст, значення історичних термінів, понять, крилатих виразів;

- Порівнювати природні умови, факти, події, особистості, а також історичні явища в країнах Стародавнього Сходу, Греції, Риму, виділяючи схожість і відмінності;

- Викладати судження про причини і наслідки історичних подій.

6. Робота з версіями, оцінками:

- Давати оцінку історичним явищам, подіям і особистостям, висловлюючи при цьому власні судження з використанням у своїй промові основних історичних термінів і понять;

- Оцінювати історичний внесок народів давнини в світову історію.

7. Застосування знань і умінь в спілкуванні, соціальному середовищі:

- Використовувати знання про історію та культуру свого та інших народів в спілкуванні з людьми.

Зміст курсу:

ВСТУП (1 година):

Звідки ми знаємо як жили наші предки. Хід часу і способи його вимірювання. Літочислення (рахунок років «до н. Е.» І «н. Е.»). Подання про минуле. Поняття «рік», «вік», «тисячоліття». Подання про християнську епоху. Особливості позначення дат до нашої ери ( «зворотний» рахунок років).

РОЗДІЛ I «ЖИТТЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ» (7 годин):

Предки людини. Розселення найдавнішого людства. Вплив природних умов на життя первісних людей. Стоянки первісних людей на території нашої країни, краю. Заняття, знаряддя праці первісних людей. Родоплемінні відносини. Перехід від збирання до землеробства і скотарства. Сусідська община. Розвиток ремесла. Обмін виробленими продуктами. Уявлення первісних людей про навколишній світ. Первісні вірування. Зародження мистецтва.

РОЗДІЛ II «СТАРОДАВНЬОЇ СХІД» (18 годин):

Древній Єгипет: природні умови, населення. Хлібороби і ремісники, їх праця, житла, побут. Раби і їх роль в господарському житті. Виникнення держави в Стародавньому Єгипті. Фараон, жерці, чиновники. Релігія стародавніх єгиптян. Міфи про богів. Храми і піраміди. Наукові пізнання, писемність і школа в Древньому Єгипті. Стародавні держави Передньої Азії і Східного Середземномор'я. Древнє Межиріччя: природні умови, населення. Сказання про героїв і богів. Древній Вавилон. Закони Хаммурапі. Ассірійська держава. Палестина і Фінікія: природні умови, заняття жителів, ремесла і торгівля. Релігійні вірування. Піднесення Перської держави і її завоювання.

Стародавня Індія: природні умови, населення. Варни. Касти. Релігійні вірування, легенди та перекази. Будда. Стародавній Китай: природні умови, населення. Імперія Цинь. Імператор і його піддані. Виникнення релігійно-філософських вчень. Конфуцій. Наукові знання і винаходи. Велика китайська стіна. Культурна спадщина цивілізацій Стародавнього Сходу.

РОЗДІЛ III «Стародавня ГРЕЦІЯ» (19 годин):

Природні умови Стародавньої Греції. Населення, його заняття. Елліни. Найдавніші держави (Крит, Мікени). Давньогрецька міфологія. Легенди про людей і богів. Поеми Гомера «Іліада» і «Одіссея». Поліс - місто-держава. Розвиток землеробства, ремесла і торгівлі. Вільні і раби. Афіни. Афінська демократія. Демос та знати. Спарта. Грецькі колонії. Греко-перські війни. Пелопонесськімі війни. Піднесення Македонії. Завоювання Олександра Македонського і його держава. Греція і держави Сходу під владою наступників Олександра. Культурна спадщина Стародавньої Греції та елліністичного світу. Розвиток наукових і філософських знань. Архімед. Платон. Аристотель. Школа та освіта. Література і театральне мистецтво. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.

РОЗДІЛ IV «СТАРОДАВНЬОЇ РИМ» (18 годин):

Природні умови та населення стародавньої Італії. Етруски. Легенди про заснування Риму. Релігійні вірування римлян. Патриції і плебеї. Виникнення Римської республіки. Консули, сенатори і трибуни. Війни з Карфагеном. Панування Риму в Середземномор'ї. Рабство в Давньому Римі. Повстання рабів. Спартак. Громадянські війни. Гай Юлій Цезар. Встановлення імператорської влади. Римська імперія: територія, управління. Римське право. Імперія і сусідні народи. Виникнення і поширення християнства. Біблія. Гоніння на християн. Християнські святі мученики. Визнання християнства державною релігією Римської імперії. Поділ Римської імперії на Західну і Східну. Рим і варвари. Готи і гуни. Падіння Західної Римської імперії. Культурна спадщина Стародавнього Риму. Архітектура і скульптура. Римська література і театр, «золотий вік» поезії. Ораторське мистецтво.

ПОВТОРЕННЯ (5 годин):

Що включає в себе Сім чудес світу, чому їх назвали чудесами. Повторення основних моментів по Історії Стародавнього світу. Підведення підсумків курсу вивчення.

Поурочно тематичне планування по Історії Стародавнього світу (68ч)

 Назви тем та уроків  Кількість годин  номер параграфа  Характеристика основних видів освітньої діяльності учнів (на рівні навчальних дій)
 Вступ. Що вивчає історія. Вимірювання часу в історії. Історична карта. Джерела історичних знань. Допоміжні історичні науки.    Розкривати значення термінів історія, історичне джерело. Брати участь в обговоренні питання про те, для чого потрібно знати історію.
 РОЗДІЛ I «ЖИТТЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ»    
 Глава I «Первісні мисливці і збирачі»  §1 - §3  
 Найдавніші люди. Найдавніші люди - наші далекі предки. Прабатьківщина людини. Археологічні свідчення первісного стану ін. Людину. Збиральництво і полювання. Оволодіння вогнем.  §1  Коментувати і формулювати поняття: первісні люди, знаряддя праці, збиральництво. Порівнювати первісного і сучасного человека.Определять значення і роль громади в житті людини.
 Родові общини мисливців і збирачів. Розселення найдавніших людей. Будівництво житла. Полювання як основний спосіб видобутку їжі ін. Людину. Нові знаряддя праці. Людина розумна. Родові общини.  §2  Дослідити на іст. мапі географію розселення первісних людей. Характеризувати нові способи полювання. Скласти порівняльну таблицю «Родова і сусідська громада» Розробляти сценарії полювання на великого звіра.
 Виникнення мистецтва і релігії. Печерний живопис. Загадки найдавніших малюнків. Зародження віри в душу. Подання про релігійні вірування первісних мисливців і збирачів.  §3  Розповідати про наскельний живопис, версіях її походження. Працювати з текстом підручника за завданнями вчителя в малих групах. Розуміти свою самобутність і цінувати культурну спадщину різних релігій.
 Глава II «Первісні землероби та скотарі»  §4 - §5  
 Виникнення землеробства і скотарства. Перші знаряддя праці хліборобів. Приручення тварин. Скотарство і зміни в житті людей. Освоєння ремесел. Плем'я: зміна відносин. Управління плем'ям.  §4  Вміти розповідати про перехід від збирання до мотичного землеробства. Охарактеризувати зміни в соціально-господарського життя людей з появою землеробства і скотарства. Схематично зобразити і прокоментувати управління родової громадою і плем'ям.
 Появи нерівності і знаті. Розвиток ремесел. Виділення ремісників в громаді. Винахід плуга. Від родової громади - до сусідської. Виникнення нерівності і знаті. Виділення знаті.  §5  Ухвалення цінностей групи або сообщества.Определеніе поняття ремесло, знати, причини виникнення нерівності і наслідки даного процесу. Визначати умови, робити висновки.
 Глава III «Рахунок років в історії»  
 Рахунок років в історії. Як в давнину вважали року? Рахунок років, яким ми користуємося. Літочислення від Різдва Христового. Наша ера. Стрічка часу як схема орієнтування в історичному часі.  Вирішувати історичні завдання і проблемні ситуації на рахунок часу. Осмислити відмінність понять: рік, вік, століття, ера, епоха, історичний період. Вміти визначати історичний час по стрічці часу.
 Повторительно-узагальнюючий урок по темі: «Життя первісних людей». який досвід, спадщина дала людству епоха первісності. Перехід від первісності до цивілізації, виділення ремесла, поява міст, держав, писемності.  Використовувати електронні ресурси для віртуального історичного подорожі. Вирішувати проблемні і розвиваючі завдання з використанням мультімедіаресурсов.
 РОЗДІЛ II «СТАРОДАВНЬОЇ СХІД»  
 Глава I «Стародавній Єгипет»  §6 - §12  
 Держава на берегах Нілу. Країна Єгипет. Місцезнаходження держави. Розливи Нілу і природні умови. Хлібороби в Стародавньому Єгипті. Система зрошення земель під урожай. Шлях до об'єднання Стародавнього Єгипту. Виникнення єдиної держави в Єгипті. Керування країною.  §6  Визначати вплив природно-кліматичних умов на життя і діяльність людини. Формувати ставлення до світових цивілізацій. Здійснювати розуміння взаємозв'язку минулого, сьогодення і майбутнього в розвитку світової історії.
 Як жили хлібороби і ремісники в Єгипті. Жителі Єгипту: від фараона до простого хлібороба. Праця хліборобів. Система каналів. В гостях у єгиптянина. Ремесла і обмін. Писарі збирають податки.  §7  Знаходити і групувати інформацію з даної теми з текстів підручника, додаткових джерел до параграфу, додаткової літератури. Коментувати поняття і самостійно формулювати їх. Оцінювати досягнення культури. скласти кросворд
 Життя єгипетського вельможі. Про що можуть розповісти гробниці вельмож. У садибі вельможі. Служба вельмож. Вельможа в палаці фараона. Ставлення фараона і його вельмож.  §8  Основні категорії населення, їхнє становище. Виділяти головне в частині параграфа, в усьому параграфі. Виділяти ключові поняття, які розкривають тему уроку. Узагальнювати і робити виводи.Работать в малих групах за певним завданням.
 Військові походи фараонів. Загони піших воїнів. Озброєння піхотинців. Бойові колісниці єгиптян. Напрямки військових походів і завоювання фараонів. Завойовницькі походи Тутмоса III. Військові трофеї і тріумф фараонів. Головні міста Стародавнього Єгипту - Мемфіс, Фіви. Поява найманого війська.  §9  Причини, цілі, напрямки військових походів, дату найбільших військових походів, підсумки військових походів. Мати уявлення про зовнішній вигляд і озброєнні єгипетських воїнів. Осмислення соціально-морального досвіду попередніх поколінь, здатність до визначення своєї позиції. Виконувати роль відповідно до своєрідністю історичного персонажа в інсценуванні.
 Культура Стародавнього Єгипту. Боги і жерці. Храми - житла богів. Могутність жерців. Священні тварини і боги. Подання древніх єгиптян про «царстві мертвих». Фараон - син Сонця. Безмежність влади фараона. «Книга мертвих». Перше з чудес світу. Зведення кам'яних пірамід. Великий Сфінкс. Піраміда фараона Хеопса. Храм - житло богів. Археологічні відкриття в гробницях. Мистецтво давньоєгипетської скульптури: статуя, скульптурний портрет.  §10 - §11  Визначення понять храми, статуї богів, жерці, основних богів, що вважають в Єгипті чудом світу, дату створення піраміди Хеопса, призначення гробниць. Визначати причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати і робити висновки, працювати з ілюстраціями, визначати значення події. Творчо розробляти сюжети для інсценування на уроці по темі параграфа. Шукати в мережі Інтернет інформацію про знахідки археологів у гробницях давньоєгипетських фараонов.Рассказать про внутрішній устрій піраміди.Подготовіть презентації по самостійно обраною темою (спільно з батьками).
 Писемність і знання стародавніх єгиптян. Загадкові письмена і їх розгадка. Особливості давньоєгипетської писемності. Ієрогліфічне письмо. Винахід матеріалу і інструменту для письма. Школа підготовки писарів і жерців.  §12  Визначення понять ієрогліф. Визначати основні питання теми, складати план відповіді. Розуміння культурного різноманіття світу, повагу до культури свого народу та інших народів, толерантність.
 Глава V «Західна Азія в давнину»  §13 - §19  
 Древнє Дворіччя. Країна двох річок. Місцезнаходження, природа і ландшафт Південного Дворіччя. Іригаційне землеробство. Схожість хронології виникнення державності в Межиріччі і Нільській долині. Шумерські міста Ур і Урук. Культові споруди шумерів: ступінчасті башти. Боги шумерів. Жерці-вчені. Клинопис. Писцовой школи. Наукові знання. Міфи і сказання з глиняних табличок.  §13  Визначати вплив природно-кліматичних умов на життя і діяльність жителів держави. Прокоментувати писемність Дворіччя і виділити її особливі ознаки. Формувати ставлення до світових цивілізацій. Здійснювати розуміння взаємозв'язку минулого і сьогодення в розвитку світової історії.
 Вавилонський цар Хаммурапі та його закони. Місто Вавилон стає головним в Дворіччя. Влада царя Хаммурапі - влада від бога Шамаша. Уявлення про закони Хаммурапі як про закони богів. Узаконена традиція суду над злочинцями. Закони про рабів. Закони про багатіїв і бідняків. Закон про нові стосунки, про нові соціальні групи: лихварів.  §14  Знати хронологію правління Хаммурапі, визначення поняття закон, основний зміст законів Хаммурапі, чиї інтереси захищали ці закони. Виділяти основні поняття параграфа, що розкривають його суть. Формувати повагу прав і свобод людини.
 Финикийские мореплавці. Географія, природа та заняття населення Фінікії. Середземне море і фінікійці. Виноградарство і оливководство. Ремесла: стеклоделие, виготовлення пурпурових тканин. Морська торгівля і піратство. Колонії фінікійців. Найдавніший фінікійський алфавіт. Легенди про фінікійців.  §15  основні відкриття і досягнення фінікійців, визначення поняття колонія. Формування розуміння культурного різноманіття міра.Составіть шлях, по якому плавали фінікійські купці.
 Біблійні оповіді. Старий Заповіт. Розселення давньоєврейських племен. Організація життя, заняття і побут древньоєврейських громад. Біблія як історія і перекази єврейських племен. Перехід до єдинобожжя. Мойсей виводить євреїв з Єгипту: біблійні міфи і сказання як історичний і моральний досвід єврейського народу. Бог дає закони народу.  §16  Призначення Біблії при вивченні історії, складові частини змісту Біблії, визначення поняття Біблія. Формування розуміння культурного різноманіття світу. Пояснювати, чому Біблія - ??найбільш читана книга з давніх-давен і до наших днів Проводити аналогію і встановлювати, якому народу Бог дав такі ж закони, як і древнім євреям.
 Давньоєврейське царство. Біблійні оповіді про війни євреїв в Палестині. Боротьба з филистимлянами. Давньоєврейське царство і перекази про його перших правителів: Саулі, Давида, Соломона. Правління Соломона. Єрусалим як столиця царства. Храм Бога Яхве. Біблійні оповіді про героїв.  §17  Вирішувати розвиваючі та проблемні завдання з використанням відеоресурсів. Вміти формулювати оцінку вчинку (Самсона, Давида.) Вміти узагальнювати інформацію і робити висновок про те, яким уявляли свого царя іудеї.
 Ассірійська держава. Початок обробки заліза і наслідки використання залізних знарядь праці. Ассірійське військо і кіннота. Пристосування для перемоги над супротивником. Завоювання ассірійських царів. Бібліотека глиняних книг Ашшурбанапала. Археологічні свідчення ассірійського мистецтва. Загибель Ассірії.  §18  Визначення понять держава, умови виникнення даного типу держав, основні дати, пов'язані з історією Ассірійської держави.Работать в малих групах за диференційованими завданнями на розуміння і осмислення нового матеріалу.
 Перська держава «царя царів». Три великих царства в Західній Азії. Завоювання персів. Перський цар Кир Великий: його перемоги, військові хитрощі, легенди про нього. Освіта Перської держави (завоювання Лідії, Мідії, Вавилонії, Єгипту). Тому цар Дарій Перший. «Царська дорога» і «царська пошта». Військо перського царя.  §19  Основні дати історії створення Перської держави. Робота в групах: переказ легенд про перських царях від імені різних персонажів.
 Глава VI «Індія і Китай в давнину»  §20- §23  
 Природа і люди древньої Індії. Країна між Гімалаями і океаном. Річки Інд і Ганг. Гімалайські гори. Джунглі на берегах Гангу. Села серед джунглів. Освоєння земель і розвиток зрошувального землеробства. Основні заняття індійців. Життя серед природи: тварини і боги індійців. Сказання про Раму. Найдавніші міста. Віра в переселення душ.  §20  Географічне положення Індії, основні заняття і спосіб життя жителів, розкрити зміст поняття - Буддизм. Формувати ставлення до світових цивілізацій. Здійснювати розуміння взаємозв'язку минулого і сьогодення в розвитку світової історіі.Виделять ключові поняття, що характеризують індійську історію і культуру.
 Індійські касти. Міф про походження чотирьох каст. Обряд жертвопринесення богам. Періоди життя брахмана. Кастове суспільство нерівних: варни і касти знатних воїнів, землеробів і слуг. «Недоторкані». Індійсь-кая мудрість, знання і книги. Виникнення буддизму. Об'єднання Індії царем Ашока.  §21  Складати простий план пунктів параграфа за вибором. Розповідати про життя і навчанні брахмана. Доводити, що брахмани - хранителі знань. Порівнювати основні положення брахманізму і буддизму. Перерахувати досягнення стародавніх індійців у формі передачі «Записки мандрівника».
 Чого навчав китайський мудрець Конфуцій. Країна, де жили китайці. Географія, природа та ландшафт Великої Китайської рівнини. Річки Хуанхе і Янцзи. Вища чеснота - повага до старших. Вчення Конфуція. Мудрість - в знанні старовинних книг. Китайські ієрогліфи. Китайська наука чемності.  §22  Вести пошук по карті і коментувати розташування Китаю. Визначати і формулювати особливості китайської релігії. Пояснювати, чому китайці надавали великого значення вихованню чемності. Співвідносити етичні норми конфуціанства і християнства.
 Перші володарі єдиного Китаю. Об'єднання Китаю при Цинь Шихуань. Завойовницькі війни, розширення території держави Цинь Шихуана. Обурення народу. Археологічні свідчення епохи: глиняні воїни гробниці Цинь Шихуана. Шовк. Великий шовковий шлях. Чай. Папір. Компас.  §23  Розповідати про відносини Китаю з сусідами. Пояснювати причини зведення Великої Китайської стіни. Виділяти своєрідність стародавньої китайської цивілізації. Складати кросворди за тематикою уроку.
 Повторительно-узагальнюючий урок по темі: «Стародавній Схід». внесок народів Стародавнього Сходу в світову історію і культуру.  Виконувати завдання на розуміння, осмислення вивченого матеріалу з урахуванням перегляду фрагментів відеофільму. Показувати на карті найвідоміші міста Стародавнього Сходу і співвідносити їх розташування з сучасною картою.
 РОЗДІЛ III «Стародавня ГРЕЦІЯ»  
 Глава VI «Прадавня Греція»  §24 - §28  
 Греки і крітяни. Найдавніші міста: Мікени, Тиринф, Пілос, Афіни. Крітське царство в розрізі археологічних знахідок і відкриттів. Кносский палац: архітектура, скульптура і фресковий розпис. Загибель Критського царства. Міфи критського циклу: Тесей і Мінотавр, Дедал і Ікар.  §24  Визначати і коментувати розташування Критського царства, Егейського моря. Називати відмітні ознаки критської культури.Інсценіровка міфу про Дедала та Ікаре.Виявленіе морального аспекту поведінки головних героїв міфу.
 Мікени і Троя. У кріпаків Мікенах. Місцезнаходження. Кам'яні Левові ворота. Вигляд міста - фортеці: археологічні знахідки і дослідження. Найдавніше грецьке лист. Заселення островів Егейського моря. Троянська війна. Міфи про початок Троянської війни. Вторгнення в Грецію з півночі войовничих племен і його наслідки.  §25  Виявляти відмінності між мікенської і крітської культурами. Працювати в малих групах за диференційованими завданнями. Робота зі стрічкою часу: позначати падіння Вавилона, об'єднання Цинь Шихуаном Китаю, Троянської війни. Визначати, яка подія відбулася раніше інших і наскільки в порівнянні з іншими.
 Поеми Гомера «Іліада» і «Одіссея». Міф про Троянської війни і поеми «Іліада» і «Одіссея». Гнів Ахіллеса. Поєдинок Ахіллеса з Гектором. Похорон Гектора. Міфи і сказання про Одіссея, Ахиллесе, троянського коня. Мораль поеми. Географія мандрів царя з острова Ітака - Одіссея. Одіссей знаходить притулок у царя Алкіноя. На острові циклопів. Зустріч з сиренами. Повернення на Ітаку. Розправа з женихами. Мораль поеми.  §26 - §27  Особистість Гомера, основний зміст поем. Працювати з першоджерелами, узагальнювати і робити висновки, визначення поняття релігія, причини виникнення релігії і її роль в житті людини, працювати з підручником, узагальнювати і робити виводи.Характерізовать образи головних героїв «Іліади». У групах співвідносити з картою шлях Одіссея додому, в Ітаку. Виділяти основні віхи життєвого шляху Одіссея додому. Послідовно розповідати про всі пригоди Одіссея. Читати текст з позначками на полях: зрозуміло чи ні, відомо чи нет.Оценіть вчинки героїв. Що подобається, що ні.
 Релігія стародавніх греків. боги Греції. Основні заняття греків і їх покровителі. Релігійні вірування греків. Пантеон олімпійських богів. Міфи про Персефоне і Деметрі. Міф про Прометея. Міфи про Діоніса і Геракла. Міф про суперечку Афіни з Посейдоном.  §28  Пояснювати зв'язок між явищами природи і грецькими богами. Давати моральну оцінку героїчним вчинкам Геракла. Порівнювати пантеон богів єгиптян і греків. Виконувати завдання по технікам діалогів: «драбинка», «мікрофон», «вертушка».
 Глава VII «Поліси Греції і їх боротьба перськими народами»  §29 - §35  
 Хлібороби Аттики втрачають землю і свободу. Реографія, природа і ландшафт Аттики. Дефіцит землі. Перенаселеність Аттики. Основні заняття населення Аттики: садівництво, вирощування оливкових дерев і винограду. Знати і демос в Афінському полісі. Закони Драконта. Боргове рабство. Наростання невдоволення демосу.  §29  Знаходити на карті і усно коментувати положення Аттики, заняття її населення. Виділяти ознаки грецького поліса. Характеризувати грецький демос, суспільство в цілому. Перераховувати переваги грецького алфавіту в порівнянні з фінікійським. Робота з новими термінами.
 Зародження Демократії в Афінах. Демос повстає проти знаті. Демократичні закони Солона. Скасування борговогорабства. Зміни в управлінні Афінами. Народні збори і громадяни Афін. Створення виборного суду. Солон про своїх законах.  §30  Знати визначення понять реформи, демократія, хронологію проведення реформ Солона, їх значення. Р .: Розвивати навички роботи з першоджерелом, опорної схемою, вміння визначати історичне значення подій. Формувати повагу прав і свобод людини.
 Давня Спарта. Реографія, природа і ландшафт Лаконии. Поліс Спарти. Завоювання спартанцями Лаконии і Мессенії. Спартанці і ілоти: протистояння влади і більшості. Спарта - військовий табір. спосіб життя і правила поведінки спартанців. Спартанське виховання. «Дитячий» спосіб голосування.  §31  Географічне положення спосіб життя спартанців. Вміти визначати позитивні і негативні моменти в способі життя спартанців. Складати кодекс моральних норм для спартанського юнаки. Вміти знайти нові слова в тексті і скласти до них питання.
 Грецькі колонії на берегах Середземного і Чорного морів. Грецька колонізація узбережжя Середземного і Чорного морів. Причини колонізації. Вибір місця для колонії. Розвиток межполісних торгівлі. Відносини колоністів з місцевим населенням. Єдність світу і культури еллінів. Еллада - колиска грецької культури. Як цар Дарій намагався завоювати землі на півдні нинішньої Росії. Стародавнє місто в дельті річки Дону.  §32  Визначення поняття колонія, значення колоній в життя грецьких полісів. Коментувати наряд грека. Ухвалення цінностей групи або спільноти.
 Олімпійські ігри в давнину. Свято, що об'єднував еллінів. Підготовка до загальногрецьким ігор. Атлети. П'ять незабутніх днів. Види змагань. Міф про заснування Олімпійських ігор. Легенди про знаменитих атлетів. Виховна роль видовищ Олімпійських ігор.  §33  Знати хронологію перших Олімпійських ігор. Складати розгорнутий план однієї частини параграфа. Оцінювати значення Олімпійських ігор для суспільства того часу. Співвідносити відоме з невідомим про ігри.
 Перемога греків над персами в марафонської битви. Над греками нависла загроза поневолення. Передбачення бога Аполлона. Марафонська битва. Перемога афінян в марафонській битві. Тактика і героїзм стратега Мільтіада. Грецька фаланга.  §34  Причини греко-перських воєн, хронологію, підсумки марафонської битви і її значення. Використовуючи інформацію відеофільму, презентації, скласти свою розповідь про марафонської бітве.Рассказивать про подвиг юнака, повідомили грекам про перемогу в Марафоні, дати свою оцінку його вчинку.
 Нашестя перських військ на Елладу. Підготовка еллінів до нової війни. Клятва афінських юнаків при вступі на військову службу. Ідея Фемистокла про створення військового флоту. Вторгнення персів в Елладу. Патріотичний підйом еллінів. Захист Фермопіл. Подвиг трьохсот спартанців і царя Леоніда. Морське Саламинского бій. Роль Фемистокла і афінського флоту в перемогу греків. Есхіл про перемогу греків на море. Розгром сухопутної армії персів при Платеях. Причини перемоги греків.  §35  Причини Греко-перських війни, хронологію Саламинской битви, підсумки войн.Інсценіровать події одного з сраженій.Іспользуя інформацію відеофільму, презентації, скласти власний розповідь- про створення військового флоту; - про Фермопильском битві; - про Саламинской битві.
 Глава IX «Піднесення Афін в 5-м столітті до н. е. і розквіт демократії »  §36 - §40  
 Подорож з порту Пірея в місто Афіни. У військових і торгових гаванях Пірея. Військовий і торговий флот. Цивільне та негромадянського населення Афінського поліса. Мита. Рабство і рабська праця. Афіни - найбільший центр ремесла і торгівлі. Місто Афіни і його райони. Міф про народження богині Афіни. Посуд з краснофигурной і чорнофігурним малюнками. Керамік і його жителі. Агора - головна площа Афін. Побут афінян. Храми Акрополя. Особливості архітектури храмів. Фідій і його Афіна. Атлети Мирона і Поліклета.  §36 - §37  Розповідати про найбільш значущих частинах Афін.Формуліровать власну думку про архітектурні споруди Афін. Скласти план віртуальної екскурсії по Акрополя. Скласти кросворд на самостійно обрану тему відповідно до теми уроку). Порівнювати військову і торгові гавані. Оцінювати, наскільки можливою була покупка раба для кожного грека. Характеризувати положення громадян, переселенців, рабів в грецьких полісах. Використовуючи інформацію відеофільму, презентації, скласти свою розповідь про гаванях. Отримувати додаткову інформацію на основі ілюстрацій до тексту.
 В афінських школах і гимнасиях. Виховання дітей педагогами. Раби-педагоги. Заняття в школі. Палестра. Афінські гимнасии. Грецькі вчені про природу людини. Скульптури Мирона і Поліклета і спортивні досягнення учнів палестри. Навчання красномовству.  §38  Особливості освіти в Стародавній Греції. Порівнювати, узагальнювати і робити виводи.Виполнять практичну роботу з текстом за диференційованими завданнями.
 У театрі Діоніса. Виникнення театру в Стародавній Греції. Пристрій. Театральні актори. Театральні вистави: трагедії і комедії. Виховна роль театральних вистав.  §39  Історію створення та розвитку театру в Стародавній Греції і внесок Греції в історію розвитку світової культури. Оцінювати роль сучасного театру для суспільства.
 Афінська демократія при Перикле. Сутність афінської демократії в V ст. До н. е. вибори на громадські посади в Афінах. Повноваження і роль Народних зборів. Рада п'ятисот. Перікл і найвищий розквіт Афін і демократії. Оплата роботи на виборних посадах. Друзі та соратники Перикла: Аспасія, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фідій. Афінський мудрець Сократ.  §40  Визначення поняття демократія, зміст реформ Перикла і їх значеніе.Форміровать повагу прав і свобод человека.Дать оцінку діяльності Перикла по розвитку демократії в Афінах.Строіть припущення про те, що було, якби при владі була інша стратег.
 Глава X «Македонські завоювання в 4-му столітті до н. е »  §41 - §43  
 Міста Еллади підкоряються Македонії. Піднесення Македонії за царя Філіпа. Вплив еллінської культури. Македонська фаланга. Кіннота. Башту. Плутарх про Демосфена. Втрата Грецією незалежності. Битва при Херонее: гіркоту поразки і початок відліку нової історії. Загибель Філіпа. Олександр - цар Македонії і Греції.  §41  Причини поразки греків в боротьбі з Македонією, дати основних битв. Порівнювати політичний курс Філіпа і Олександра. Пояснити сенс виразів «філіппіки», «навантажений золотом осел може взяти неприступну фортецю».
 Похід Олександра Македонського на Схід. Олександр очолив похід македонців і греків в Азію. Швидка перемога над військом Дарія III у міста ІДС. Відвідування Фінікію, Єгипет. Перемога при Гавгамелах. Загибель Перської царства. Похід в Індію - початок шляху до завоювання світу. Повернення до Вавилону. Письменники про Олександра Македонського.  §42  Хронологію основних подій, причини військових успіхів Олександра Македонського. Вміти складати схему походів А. Македонского.Уметь складати оціночну характеристику держ. діяча. Оцінювати вчинки А. Македонського, його супротивників.
 В Олександрії Єгипетській. розпад держави Олександра після його смерті. Складання простору елліністичного світу на території держави Олександра. Фаросский маяк - одне з чудес світу. Музей. Олександрійська бібліотека.  §43  Причини і хронологію розпаду держави Олександра Македонського. Показати на карті держави, що утворилися в ході розпаду держави. Розповідати про Александріі- центрі елліністичного світу. Порівняти Олександрію і Афіни.
 Повторительно-узагальнюючий урок по темі: «Стародавня Греція». Внесок давніх еллінів в світову культуру. Умови складання і своєрідність елліністичної культури. Управління суспільством в країнах Стародавнього Сходу і Афінському полісі. Особливості афінської демократії.  Основний зміст, поняття, хронологію основних подій даної теми, характеризувати головних богів і героїв давньогрецької міфології. Вміти відокремлювати відоме від невідомого.
 РОЗДІЛ IV «ДРЕВНІЙ РИМ»  
 Глава XI «Рим: від його виникнення до встановлення панування над Італією»  §44 - §46  
 Найдавніший Рим. Легенда про заснування Риму: Амулій, Ромул і Рем. Ромул - перший цар Риму. Місто на семи пагорбах і його мешканці. Заняття римлян. Шанування Вести і Марса. Управління раннім Римом. Тарквіній Гордий і римський юнак Муций. Відмова римлян від царської влади.  §44  Аналізувати карту. Географічне положення Риму, природно-кліматичні умови, дату заснування Риму. Робити порівняння, використовувати інформацію для отримання знань з різних джерел. Характеризувати суспільний лад, який встановився з виникненням Риму. Розповідати легенди, пов'язані з історією Риму.
 Завоювання Римом Італії. Виникнення республіки. Консули - щорічно обираються правителі Риму. Боротьба плебеїв за свої права. Народний трибун і право вето. Нашестя галлів. Військові перемоги римлян. Битви з Пірром. Піррова перемога. Встановлення панування Риму над Італією. Рішення земельного питання для плебеїв.  §45  Визначення поняття республіка, види даної форми управління, основні дати подій. Співвідносити виникнення крилатих слів з подіями в історії Риму.
 Пристрій Римської республіки. Плебеї - рівноправні громадяни Риму. Скасування борговогорабства. Вибори двох консулів. Ухвалення законів. Роль Сенату в Римі. Римське військо і римські легіони. Тит Лівій про легіонах. Одяг римлян. Ворожіння в Римі.  §46  Основні органи управління, їх функції, спосіб формування, визначення поняття аристократична республіка. Осмислення соціально-морального досвіду попередніх поколінь, здатність до визначення своєї позиції.
 Глава XII «Рим - найсильніша держава Середземномор'я»  §47 - §49  
 Друга війна Риму з Карфагеном. Карфаген - стратегічний вузол в Західному Середземномор'ї. Перші перемоги Риму над Карфагеном. Створення військового флоту. Захоплення Сицилії. Друга війна з Карфагеном. Вторгнення військ Ганнібала в Італію. Розгром римлян при Каннах. Зміна стратегії римлян у війні з Ганнібалом. Перша морська перемога римлян. Закінчення війни. Перемога Сципіона над Ганнібалом при Заме. Встановлення панування Риму Західному Середземномор'ї.  §47  Причини, хронологію основних подій, підсумки війни, працювати з опорної схемою, узагальнювати і робити висновки. Характеризувати і оцінювати цілі, вчинки Ганнібала. Перераховувати причини поразки Ганнібала у війні з римлянами.
 Встановлення панування Риму в усьому Середземномор'ї. Зростання Римської держави. Політика Риму «розділяй і володарюй». Підпорядкування Греції Риму. Поразка Сирії та Македонії. Руйнування Коринфа. Сенатор Катон - автор сценарію загибелі Карфагена. Смерть Ганнібала. Середземномор'ї - провінція Риму.  §48  Причини, хронологію основних подій, підсумки війни, працювати з опорної схемою, узагальнювати і робити висновки. Опис по малюнку тріумф. Які почуття викликало б у вас це видовище, якби ви в Др. Римі.
 Рабство в Давньому Римі. Завойовницькі походи Риму - головне джерело рабства. Політика Риму в провінціях. Намісники. Раб - «говорить знаряддя». Гладіаторські гри - улюблене видовище римлян. Амфітеатри. Римські вчені про рабів.  §49  Визначення поняття рабство, положення рабів. визначати причинно-наслідкові зв'язки. Уміння працювати в малих групах, сост. розповідь від імені рабів, які виконували різні види робіт.
 Глава XIII «Громадянські війни в Римі»  §50 - §53  
 Земельний закон братів Гракхів. Дальні заморські походи і розорення хліборобів Італії. Втрата майна бідняками. Зубожіння населення. Заступник будинків Тиберій Гракх. Ухвалення земельного закону Тиберія Гракха. Загибель Тіберія. Подальше руйнування хліборобів Італії. Гай Гракх-продовжувач справи брата. Загибель Гая.  §50  Причини проведення земельної реформи в Римі, основний зміст і значення реформи.Осмисленіе соціально-морального досвіду попередніх поколінь, здатність до визначення своєї позиції. Оцінювати вчинки братів Гракхів на благо менш захищених римлян.
 Повстання Спартака. Перша перемога повсталих і Спартака над римським військом. Відвідування армії повсталих рабів. Три перемоги повсталих, наблизили до свободи. Стурбованість римського Сенату небувалим розмахом повстання. Розгром армії рабів римлянами під керівництвом Красса. Причини поразки повсталих.  §51  Причини, основні події, їх хронологію, підсумки повстання, лідер повстання. Формувати повагу прав і свобод людини. Складати розповідь від імені Спартака, сенатора, Красса.
 Єдиновладдя Цезаря. Перетворення римської армії в найману. Боротьба полководців за одноосібну владу. Красс і Помпей. Піднесення Цезаря. Красс, Помпей і Цезар. Завоювання Галлії. Загибель Красса. Плутарх про Рим. Захоплення Цезарем влади. Рим у ніг Цезаря. Диктатура Цезаря. Легіони і ветерани - опора Цезаря в його політичному курсі. Брут і Цезар. Вбивство Цезаря в сенаті.  §52  Визначення поняття диктатор, хронологію встановлення єдиновладдя Цезаря, причини загибелі. Аналізувати вчинки і дії Ю. цезаря.
 Встановлення імперії. Поразка прихильників республіки. Втеча змовників з Риму. Боротьба Антонія і Октавіана за єдиновладдя. Роль Клеопатри в долі Антонія. Перемога флоту Октавіана біля мису Акцій. Закінчення громадянських війн в Італії і провінціях. Влада і правління Октавіана Августа. Перетворення Римської держави в імперію. Меценат і поет Горацій. Загибель Цицерон - римського філософа. Поема Вергілія «Енеїда».  §53  Визначення поняття імперія, дату встановлення імперії в Римі. Складати кросворд по одному з пунктів параграфа. Зіставляти дії Антонія і Октавіана в боротьбі за владу. Пояснювати причини завершення громадянських воєн в Римі.
 Глава XIV «Римська імперія в перші століття нашої ери»  §54 - §58  
 Сусіди Римської імперії. Встановлення світу з Парфією. Розгром римських легіонів германцями. Головні вороги Римської імперії. Спосіб життя і вірування германців. Предки слов'янських народів: римські письменники про слов'ян, їх заняття, спосіб життя і вірування. Дороги Римської імперії.  §54  Показувати на карті території розселення народів, які потрапили під владу імперіі.Комментіровать ілюстрації на сторінках підручника. Упоряд. завдання, питання, обмінюватися ними. Розповідати про племенах- сусідів Римської імперії та їхні взаємини.
 У Римі за імператора Нерона. Складання культу імператорів. Актор на імператорському троні. Тацит про Нерона. Падіння моральності: розквіт доносів. Нерон і Сенека. Пожежа в Римі. Переслідування християн. Масове повстання і загибель Нерона.  §55  Використовувати різні засоби і джерела інформації в ході підготовки повідомлення про життя Риму в 1 в. н. е. Здійснювати відбір аргументів на користь версій про пожежу в Римі. Аналізувати причини крайнього свавілля Нерона.
 Перші християни і їх вчення. проповідник Ісус з Палестини. Зрада Іуди. Поширення християнства. Моральні норми Нагірній проповіді. Ідея рівності всіх людей перед Богом. Християни - шанувальники Ісуса, Божого обранця. Переслідування римською владою християн.  §56  Визначення поняття християнство, умови появи християнського вчення. Коментувати й оцінювати комплекс моральних норм християн. Причини їх актуальності.
 Розквіт імперії в 2-му столітті. Неефективність рабської праці. Виникнення і розвиток колоната. Правління Траяна - «кращого з імператорів». Тацит про Траяна. Військові успіхи Траяна - останні завоювання римлян. Масштабне будівництво в Римі і провінціях на століття. Нове в будівельному ремеслі. Облаштування в провінціях імперії.  §57  Порівнювати становище вільного хлібороба, колона і раба. Характеризувати період правління імператора Траяна. Розповідати про досягнення імперії у 2 ст. Уміння складати пропозиції з новими словами.
 «Вічне місто» і його жителі. Всі дороги ведуть до Риму. Архітектурний вигляд Риму. Колізей. Пантеон. Римський скульптурний портрет. Особняки на міських пагорбах. Багатоповерхові будинки в низинах між пагорбами. Облаштування повсякденності римлян. Терми в житті і культурі римлянина. «Хліб і видовища» для бідноти. Великий цирк в Римі.  §58  Аргументовано доводити сенс твердження, що «всі дороги ведуть до Риму». Інсценувати віртуальну екскурсію (презентація) і скласти розповідь від імені різних персонажів про один день в Римі.
 Глава XV «Розгром Риму германцями і падіння Західної Римської імперії»  §59 - §60  
 Римська імперія при Костянтині. Рим і варвари. Правління Костянтина. Збільшення чисельності армії. Прикріплення колонів до землі. Визнання християнства. Посилення впливу римського єпископа (тата). Підстава Константинополя і перенесення столиці на Схід.  §59  Визначення понять колони, ознаки розпаду рабовласницького ладу і умови зародження нових суспільних відносин, причини розпаду імперії. Коментувати наслідки затвердження Християнства держ. релігіей.Составлять розповідь про Рим з опорою на мул-ції.
 Взяття Риму варварами. Поділ Римської імперії на дві самостійні держави. Найманці в римській армії. Взяття Риму готами. Падіння Західної Римської імперіі.Візантія як спадкоємиця Римської імперії. Кінець епохи античності.  §60  Позначати причини розділу імперії на дві частини. Розповідати про іст. діячів і їхніх вчинках. Оцінювати вчинки Гонорія, Стилихона, Алариха і ін. З позицій общечел. Цінностей. Висловлювати припущення про те, чому варварам вдалося знищити Зап. Рим. Імперії.
 Повторительно-узагальнюючий урок по темі: «Стародавній Рим». найдавніший Рим. устрій Римської республіки. Друга війна з Карфагеном. Рабство. Повстання Спартака. Встановлення Імперії. Розквіт імперії в другому столітті. Взяття Риму варварами.  Виконувати завдання на розуміння, осмислення вивченого матеріалу з урахуванням перегляду фрагментів відеофільму. Показувати на карті найвідоміші міста Стародавнього Риму.
 Урок - гра по темі: «Сім чудес світу». Піраміди в Єгипті. Висячі сади у Вавилоні. Храм богині Артеміди в Ефесі. Статуя Зевса в Олімпії. Галикарнасский мавзолей. Колос Родоський. Фаросский маяк.  Ознайомити учнів з історією семи чудес світу. Формування умінь працювати самостійно з додатковою літературою, аналізувати її, розвивати творчі здібності. Розповісти про приблизний час створення чудес світу. Провести урок в ігровій формі.
 Ось і закінчилася наша подорож по Стародавньому світу. Як відбувся перехід до цивілізації. Що ви знаєте про древніх державах. Які досягнення культури вам відомі. Що ви знаєте про міфології релігійних вірування.  Провести аналогію з вивченого в курсі «історія стародавнього світу». Згадати основні моменти і явища в процесі вивчення всього курсу.
 Повторительно - узагальнюючий урок по темі: «Життя первісних людей. Стародавній Схід. Стародавня Греція. Древній Рим". Ознаки цивілізації Риму і Греції. Народовладдя в Греції і Римі. Роль громадян в управлінні державою. Звичаї. Любов до Батьківщини. Відмінність грецького поліса і Римської республіки від держав Стародавнього Сходу. Внесок народів давнини в світову культуру.  Показувати на карті етапи розширення меж Рима. Відтворювати легенди і їх моральний контекст. Наводити приклади високої громадянськості, патріотизму, властивих грекам і римлянам. Розповідати і показувати досягнення Риму в різних сферах життя, повсякденності. Розв'язувати кросворди, проблемні завдання.
 Підсумковий повторительно-узагальнюючий урок по темі: «Історія Стародавнього світу». первісні люди. Стародавній Єгипет. Стародавня Греція. Стародавній Рим (основні явища і події).  Написання підсумкової контрольної роботи за курс: «Історія Стародавнього світу». Підведення підсумків за рік навчання історії.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма складена на підставі:

1. Загальна історія. Робочі програми до предметної лінії підручників А. А. Вігасіна - А. О. Сороко-Цюпи.

2. 5-9 класи: посібник для вчителів загальноосвітніх установ / А. А. Вигасин, Г. І. Годер и др М .: Просвещение, 2011 р

Навчально-методичний комплект для того, хто навчається:

1. А. а. Вігасіна, Г. І. Годер. - «Історія Стародавнього світу» 5 кл., М., Просвітництво, 2012;

2. Контурні карти з історії Стародавнього світу. 5 клас, М., Дрофа, ДІК, 2011 р

3. Г. і. Годер і ін. Робочий зошит з історії Стародавнього світу. Випуск 1,2. 5 кл., М., «Просвещение», 2006 р

4. І. і. Максимов Атлас з історії Стародавнього світу. М .: Дрофа.2009.

Список літератури

1. Історія Стародавнього світу: поурочні плани до підручника А. а. вігасіну.5 кл. / авт. О. в. Аросланова. М .: «ВАКО». 2009 р

2. А. в. Литвинов «Історія стає ближче». - М., 2000 р

3. А. і. Немирів «Книга для читання з історії Стародавнього світу». - М., 2000 р

4. Ю. с. Крушкол «Хрестоматія з історії Стародавнього світу». - М., 1998 р

5. А. а. Нейхард «7 чудес Стародавнього Світу». - М., 1998 р

6. Н. а. Кун «Легенди і міфи Стародавньої Греції». - М., 2001 р

7. Е. Миллард «Історія. Стародавній світ". - М., 1998 р

8. СД - диски: «Школа Кирила і Мефодія» (матеріали з історії).

9. CD «Історія Стародавнього світу». 5 клас. Освітня колекція. ТОВ «Кордіс & Медіа» - 2005 р

10. СД-диск «Історія Стародавнього світу». - 5-й класс.- 2005 р .;

11. Інтернет ресурс «1 + сентября» - сайт педагогічних ідей.

Інтернет ресурси:

1. http://lesson-history.narod.ru/DM.htm

2. http://www.rusedu.ru/category_9.html

3. http://calenda.ru/presentat.asp

Настінні історичні карти.

V1: {МЕДИЦИНА В РОСІЇ В ЕПОХУ КАПІТАЛІЗМУ (II половина

XIX - початок XX ст.)}

I:

S: Перший в Росії вітчизняний атлас з оперативної хірургії

"Анатомо-хірургічні таблиці" (1828) опублікував ###:

+: Буяльський

I:

S: Відкриття "тваринного" електрики (1791), який поклав початок електрофізіології належить:

-: Ф. Мажанді

+: Л. гальвані

-: Р. Коломбо

-: Г.Фаллопій

I:

S: Творцем 1-ї клінічної школи в сучасному вигляді з'явився:

-: Г. Бурхаве

+: Г. ван-Світен

-: Т Сиденгам

-: Н. Бідлоо

I:

S: Основоположник професійної патології і гігієни праці як галузі медицини:

-: М. Мальпігі

-: І.-п. франк

+: Б.Рамацціні

-: Дж. Морганьї

I:

S: Перше оригінальне керівництво "Педіатріка" російською мовою

опублікував:

-: С. а. Громов

+: С. ф. Хотовицький

-: Л. а. Нечаєв

-: І. р. Ліхтенштедт

I:

S: ### автор "Фармакографікі", керівництва для фармакологів і лікарів 1-ї пол.

19 століття (1827):

+: Нелюбин

I:

S: Труд "Патологічна анатомія азіатської холери" (1849) написав:

-: І. в. Варвинський

+: Н. і. Пирогов

-: Ф. і. іноземців

-: І. в. Буяльський

I:

S: Вчення про нейрон як структурної одиниці нервової системи створено (1884):

-: Ф. Мажанді

-: І. Мюллером

+: С. Рамон і Кахаля

-: Ч. Шеррінгтоном

I:

S:. поняття про синапсі було введено в 1897р .:

+: Ч. Шеррингтоном

-: С. Рамон і Кахаля

-: К. Людвігом

-: Ч. Беллом

I:

S: Труд "Рефлекси головного мозку" (1863) створений "батьком" російської фізіології:

-: Н. е. Введенським

+: І. м. Сеченовим

-: І. п. Павловим

-: Ф. в. Овсянниковим

I:

S: Основоположник хірургії шлунково-кишкового тракту:

-: Н. і. пирогів

+: Т. Більрот

-: Т. Кохер

-: Ж. пеан

I:

S: Антисептичний метод в хірургії (1867) розробив:

-: І. Земмельвейс

-: Р. Кох

+: Дж. Лістер

-: Т. Більрот

I:

S: Основоположниками асептики були:

-: Т. Кохер і Е. пеан

+: Е. Бергман і К. Шіммельбуша

-: Т. Більрот і Р. Кох

-: Л. Пастер і І. Земельвейс

I:

S: Основоположниками асептики в Росії були:

-: П. п. Пелехін і І. в. Бурцев

+: М. с. Суботін і П. я. Дьяконов

-: С. п. Коломнін і Н. а. Вельямінов

-: К. к. Рейєр і А. а. троянів

I:

S: Перша жінка отримала вищу медичну освіту (1868)

і ступінь доктора медицини (1876) на батьківщині в Росії:

-: Н. п. Суслова

+: В. а. Кашеварова-Руднєва

-: З. в. Ермольева

-: М. а. лебедева

I:

S: Перші доктора медицини з числа природних росіян:

+: П. Постніков

+: Г. Скорина

-: В. Михайлов

+: Ю. Дрогобицький

I:

S: У Європі було відкрито перший вищий жіноче медичне

установа (1872):

+: При Санкт-Петербурзької МХА

-: При Празькому університеті

-: При Берлінському університеті

-: При Віденському університеті

I:

S: Першим в Росії успішні операції оваріотоміі і видалення матки

справив ###:

+: Красовський

I:

S: Викладання гінекології як самостійної дисципліни було

введено з ініціативи:

-: І. Конраді

-: А. а. Китер

+: В. ф. Снєгірьова

-: А я. Красовського

I:

S: ### в 1889р. створив в МУ першу в Росії гінекологічну клініку і керував нею до 1900 р .:

+: Снєгірьов

I:

S: Перше в Росії "Керівництво до вивчення жіночих хвороб" склав

учень Н. і. пирогова:

-: І. Конраді

-: Д. і. Левитський

+: А. а. Китер

-: І. п. Лазаревич

I:

S: Першу в Росії кафедру гігієни очолив:

+: А. п. Доброславін в 1871 році в Петербурзькій МХА

-: Ф. ф. Ерісман в 1882 році в МУ

-: Г. в. Хлопин в 1889 році в Казанському університеті

-: А. н. Сисин в 1919 році в МУ

I:

S: Роботами з проектування каналізації Москви керував і брав участь у спорудженні Московського водопроводу:

-: Г. в. Хлопин

+: Ф. ф. Ерісман

-: А. п. Доброславін

-: Н. а. семашко

I:

S: Великі природничо-наукові відкриття 19 століття мали визначальне

значення для розвитку медицини:

+: Теорія клітинної будови живих організмів

-: Відкриття "тваринного" електрики

+: Закон збереження і перетворення енергії

+: Еволюційне вчення

I:

S: Початок патологічної анатомії як науки поклав:

-: М. Мальпігі

+: Дж. Морганьї

-: А. Вальсальва

-: К. Біша

I:

S: Основу вчення про тканини (гістології) заклав:

-: Ж. Корвізар

+: К. Біша

-: Г. бель

-: Я. Пуркіньє

I:

S: ### провідний представник гуморального напрямку, творець першої

в Європі кафедри патологічної анатомії (1844р):

+: Рокитанський

I:

S: Творець теорії целлюлярной (клітинної) патології:

-: К. Рокитанський

-: Дж. Моргана

-: К. Біша

+: Р. Вірхов

I:

S: Засновник першої в Росії патолого-анатомічної школи, керівник

першій кафедри патологічної анатомії в МУ (1849):

-: М. н. Нікіфоров

+: А. і. Полунін

-: Н. і. пирогів

-: М. м. Руднєв

I:

S: 1-я терапевтична клініка була відкрита в Голландії в:

-: 1678г.

-: 1688г.

+: 1698г.

-: 1708р.

I:

S: Роботу "Індивідуальні типи мозкових звивин" (1877) написав: -: П. ф. Лесгафт

-: Н. м. Якубович

+: Д. н. протруйники

-: А. і. Бабухін

I:

S: ### поклав початок вченню про синапсах і виділив три типу нейронів в вегетативної нервової системи:

+: Догель

I:

S: внутрісекреторние функцію острівців Лангерганса (1901) виявив: -: К. п. Улезко-Строганова

+: Л. в. соболев

-: М. м. Руднєв

-: А. с. Догель

I:

S: Процес центрального гальмування (1863) відкрив:

-: П. к. Анохін

-: Н. е. Введенський

+: І. м. Перетин

-: І. п. Павлов

I:

S: Метод умовних рефлексів розробив:

-: П. к. Анохін

-: Н. е. Введенський

-: І. м. Перетин

+: І. п. Павлов

I:

S: В умовах клінічної лабораторії метод електрокардіографії вперше застосував:

-: Б. ф. Веріго

+: А. ф. Самойлов

-: Н. а. Миславський

-: В. м. Бехтерєв

I:

S: судинного центру в довгастому мозку відкрив:

-: Н. а. Миславський

+: Ф. в. Овсянніков

-: Б. ф. Веріго

-: П. к. Анохін

I:

S: У клінічну медицину Росії анамнестический метод, систематичні

запису історії хвороби, принцип індивідуалізації лікування ввів ###:

+ :. Мудров

I:

S: Перше у вітчизняній літературі опис перкуторного методу (1818) дав:

-: В. герберскій

-: П. а. чаруковскій

-: Г. і. Сокальський

+: Ф. к. Уден

I:

S: Капітальний працю з питань перкусії та аускультації (1839) написав:

+: І. шкода

-: А. і. поль

-: А. і. овер

-: Р. Леннек

I:

S: У Росії систематично пропагував і викладав студентам основи перкусії та аускультації:

-: Я. о. Саполович

-: Ф. к. Уден

+: Г. і. Сокальський

-: І. ф. буш

I:

S: Як автор опису ураження серця і суглобів при ревматизмі увійшов в історію медицини:

+: Г. і. Сокальський

-: С. п. Боткін

-: І. в. Варвинський

-: Ж. б. Буйо

I:

S: Заслуга в описі зон гіперестезії шкіри при захворюваннях внутрішніх

органів належить:

-: С. п. Боткіна

-: А. а. Остроумову

+: Г. а. Захар'їна

-: В. п. Образцову

I:

S: Клінічну картину сифілітичного ураження серця і судин ще

задовго до відкриття збудника цього захворювання описав ###:

+: Г. а. Захар'їн

I:

S: Перші лабораторії при клініці були створені:

+: С. п. Боткіним

-: І. п. Павловим

-: Г. а. Захарьіним

-: Н. і. Пироговим

I:

S: Відповідність між школами і їх характерною рисою:

L1: Школа Г. а. Захар'їна

L2: Школа С. п. Боткіна

R1: лікарське мистецтво, інтуїція, т. Е емпіричне початок

R2: експериментальне, природно-наукове направлени

Результати навчання і засвоєння змісту курсу | тематична структура

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати