На головну

Приклад календарного графіка виконання дипломного проекту з розвиненою технологічною частиною

  1. B. Приклад аналізу.
  2. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  3. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  4. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  5. II. Організація і хід проекту (щоденник)
  6. II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  7. II. Приблизний перелік питань для співбесіди

(Рекомендований)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

«Технологія і устаткування

машинобудівних виробництв »

________________________ Студент __________________

«__» ____________ 20 __ року Група ___________________

 зміст  Пояснювальна записка  Графічна частина  Дата виконання
 питома вага, %  сторінки  питома вага, %  аркуш формату А1
 Збір, вивчення та систематизація навчальної, науково-технічної та патентної інформації та навчально-методичної документації - - - -  У період переддипломної практики
 Огляд (аналіз) наукової і науково-технічної літератури і патентів -  15-20 - -
 Розробка загальної частини проекту  6-8 - -
 Технологічні розробки: а) проектування технологічних процесів виготовлення деталей, розробка текстових документів  32-35 - -  18.03.10
   б) аналіз точності механічної обробки і (або) розмірний аналіз технологічного виготовлення деталей - -  23.03.10
   в) розробка технологічних ескізів - -  07.04.10
 Науково-дослідні розробки  4-5 - -  11.04.10
   Разом  42-50  11.04.10
   Контроль виконання проекту комісією кафедри          12.04.10
 Розрахунок ділянки, цеху  5-6 - -  15.04.10
 Розробка технологічного планування ділянки, цеху - -  18.04.10
 Розрахунок, проектування та опис спеціальних пристроїв, технологічного оснащення, кінематичних і електричних схем, засобів механізації та автоматизації  14-16  06.05.10
 Організація і управління виробництвом  12-15 - -  10.05.10
   Разом  31-37  13.05.10
   Контроль виконання проекту комісією кафедри          14.05.10
 Розробка заходів з безпеки життєдіяльності та екологічності проекту  13-16 - -  19.05.10
 Економічне обгрунтування  10-12 - -  26.05.10
 Написання укладення та анотації  2-3 - -  28.05.10
 Остаточне оформлення пояснювальної записки і графічних матеріалів - - - -  03.05.10
   Нормоконтроль - - - -  з 04.05.10
   Перегляд і підпис проекту завідувачем кафедрою. рецензування проекту - - - -  10-16 05.10
   Підготовка до захисту - - - -  з 17 05.10
   Разом  27-33 - -  
   всього  100-120  
 Примітки: 1. Зміст робіт, трудомісткість і точні терміни їх виконання встановлює керівник проекту разом зі студентом; 2. На контроль обов'язково подаються: завдання на дипломне проектування, опис, розрахунки, графічні і всі інші матеріали.

Керівник проекту __________________

Студент-дипломник __________________
завдання | Студента ______ автомеханічного ___ факультету І. І. Іванова

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати