На головну

Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Роботу студента над темою дипломного проекту можна умовно розділити на три послідовно виконуваних етапу.

1 Підготовчий етап дипломного проектування.Цей етап здійснюється в основному в період виробничої і переддипломної практик і полягає в зборі, вивченні і систематизації вихідної інформації, необхідної для розробки проекту.

Склад основних питань, що підлягають вивченню, а також перелік матеріалів, зібраних в період переддипломної практики, наводяться у відповідній програмі, що розробляється випусковою кафедрою. Ці матеріали необхідні перш за все для аналізу базового виробництва, техніко-економічні оцінки нових технічних, організаційних та економічних рішень, прийнятих в проектах.

Якісна розробка теми проекту (роботи) неможлива без широкого використання сучасних досягнень науки і техніки, передового досвіду вітчизняного і зарубіжного машинобудування. З цією метою підбирається і вивчається вітчизняна і зарубіжна науково-технічна та патентна інформація. Цьому питанню студент повинен приділяти найсерйознішу увагу під час переддипломної практики. В бібліотеці і відділах базового підприємства слід ретельно вивчити галузеві методичні та керівні матеріали, науково-технічні розробки відомчих проектних, технологічних і науково-дослідних організацій і фірм.

При сучасному підході до дипломного проектування, особливо комплексного, підготовка до нього починається задовго до переддипломної практики. Зокрема, заслуговує на увагу відомий метод наступності курсового і дипломного проектування: спочатку тема розробляється в обсязі курсового проекту (проектів), у результаті чого з'являється перший варіант вирішення завдання; потім тема розвивається, поглиблюється і доводиться до реального варіанту в дипломному проекті.

В окремих випадках застосовують метод повторного проектування, коли студенти більш пізніх випусків вдосконалюють раніше виконаний дипломний проект з метою підвищення ступеня реальності його розробок, і, може бути, навіть впровадження їх у виробництво. Принцип наступності особливо чітко проявляється при виконанні дипломних проектів науково-дослідного характеру, в яких часто тривають і синтезуються НДР, виконані студентом на молодших курсах.

2 Розробка дипломного проекту.У певній послідовності детально вирішується комплекс технологічних, конструкторських, науково-дослідних, економічних, організаційних та інших завдань відповідно до теми і завданням на дипломне проектування. При вирішенні кожного завдання необхідно одночасно складати ПЗ, в якій дається коротке обгрунтування прийнятих у проекті рішень, і розробляти графічні матеріали. Всі розробки підлягають узгодженню з керівником проекту (роботи) і відповідними консультантами.

Послідовність виконання розрахункових і графічних розробок залежить від типу проекту (роботи) і особливостей теми. Однак вона повинна бути підпорядкована ряду загальних вимог.

Послідовність викладу матеріалів в ПЗ повинна відповідати її типовим змістом (див. Додатки А, Б). У цій же послідовності зазвичай ведуть і все розробки за проектом.

Робота над дипломним проектом має бути підпорядкована календарному графіку, який розробляється студентом спільно з керівником проекту і затверджується завідувачем кафедри. Він включає: перелік основних розробок проекту, приблизну трудомісткість кожної розробки (у відсотках до обсягу всього проекту), терміни виконання окремих етапів і проекту в цілому. У додатку Д наведено типовий календарний графік виконання дипломного проекту.

У період дипломного проектування (зазвичай в березні-квітні) випускає кафедра організовують для дипломників оглядові лекції. Тематика цих лекцій стосується, наприклад, досягнень певної галузі промисловості, деяких розділів профілюючих дисциплін, використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій при дипломному проектуванні та інших питань, в яких особливо зацікавлені дипломники. Корисні також періодичні групові консультації одночасно для всіх студентів, керованих одним викладачем.

3 Оформлення дипломного проекту.На цьому етапі остаточно доопрацьовуються і оформляються ПЗ і графічні матеріали. Завершується робота над проектом підписами всіх консультантів, керівника проекту, особи, яка контролює дотримання стандартів, і завідувача кафедрою.

 Завдання на дипломне проектування | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів

Загальні правила оформлення | Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування | Закріплення тим, формування творчих колективів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів | Рецензування дипломних проектів | Підготовка до захисту і захист дипломних проектів | додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати