Головна

Цілі і завдання дипломного проектування за технологією машинобудування

  1. CASE-технології
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  4. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  5. I. Завдання і цілі зовнішнього аудиту
  6. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  7. II. завдання охорони

Мета дипломного проектуваннявипливає з його двоїстого характеру: з одного боку, період дипломного проектування - найбільш активний етап навчання в технічному вузі, з іншого боку, виконання дипломного проекту або роботи - це показник рівня відповідності дипломника освітнього стандарту, його інженерної зрілості, який свідчить про готовність студента до виконання тих завдань, які постануть перед ним, коли він приступить до роботи на виробництві.

У відповідності з цією метою, в процесі дипломного проектування за технологією машинобудування вирішуються наступні завдання:

- Розширення, поглиблення, систематизація та закріплення теоретичних знань студентів і застосування цих знань для проектування прогресивних технологічних процесів складання виробів і виготовлення деталей, включаючи проектування засобів технологічного оснащення на основі використання обчислювальної техніки;

- Розвиток і закріплення навичок ведення самостійної творчої інженерної роботи із залученням сучасних засобів обчислювальної техніки;

- Оволодіння методикою теоретико-експериментальних досліджень, виконуваних з метою вдосконалення технологічних процесів механоскладального виробництва, економії ресурсів всіх видів, підвищення якості та зниження собівартості виробів.

Крім зазначених завдань при дипломному проектуванні вирішується комплекс конкретних наукових, технічних, організаційних та економічних завдань, з'ясовується ступінь професійної підготовленості студента до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, визначається ступінь соціальної і психологічної підготовленості молодого фахівця до діяльності по організації виробництва і управління трудовим колективом.

Випускник вузу повинен досконало знати питання теорії і практики, вміти аналізувати сучасні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки із застосуванням сучасних методів і засобів автоматизації інженерної праці, виробити вміння працювати з науково-технічною літературою та патентною інформацією, правильно використовувати стандарти та іншу керівну інформацію , творчо вирішувати виникаючі перед ним технологічні, конструкторські, організаційно-економічні, екологічні та інші інженерні завдання з залученням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Дипломні проекти студентів спеціальності 151001.65 «Технологія машинобудування»повинні бути спрямовані на проектування нових, більш досконалих технологічних процесів складання виробів і виготовлення деталей і засобів технологічного оснащення, що забезпечують істотне підвищення продуктивності праці, якості промислової продукції, зниження її собівартості і ресурсоємності; а також поліпшення умов праці, підвищення культури та екологічної безпеки виробництва. Значна увага має бути приділена технічному переозброєнню машинобудівного виробництва, максимального використання можливостей техніки та інформаційних технологій в системах управління, автоматизації технологічного і конструкторського проектування, програмування процесів механічної обробки та складання, комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, транспортних і інших робіт, при виконанні яких до досі великі витрати ручної праці.

Найважливішим вимогою до сучасного дипломного проекту є його реальність. Актуальні теми дипломних проектів висуваються підприємствами або кафедрами. У першому випадку для розробки в дипломному проекті зазвичай пропонуються питання технологічного і конструкторського плану, а в другому - студенти включаються, як правило, в виконання науково-дослідних робіт. Загальновідомо, що над реальними дипломними проектами студенти працюють значно активніше.

Найдієвішим шляхом підвищення реальності дипломних проектів є комплексне дипломне проектування.Тільки творчий колектив може досить детально розробити повний комплект технологічних, технічних, організаційних, економічних та інших рішень, що становлять у сукупності проект сучасного виробничого об'єкта цеху, дільниці, автоматичної лінії, гнучкою виробничої системи (ГВС) та її елементів, підсистем системи автоматизованого проектування (САПР ) і ін. Тим самим комплексний дипломний проект набуває закінченість і високу ступінь реальності.

Найбільш часто практикуються кафедральні комплексні дипломні проекти, коли кілька студентів спеціальності 151001.65 під керівництвом одного викладача розробляють загальну тему дипломного проекту. У зв'язку з ускладненням завдань, що вирішуються сучасним механо-складальним виробництвом, особливо в зв'язку з необхідністю автоматизації технологічної та конструкторської підготовки виробництва, іноді переходять до виконання міжкафедральних і навіть міжвузівських дипломних проектів, для виконання яких об'єднують студентів кількох спеціальностей.

Переваги комплексних дипломних проектів далеко не вичерпуються високим ступенем їх реальності, так як комплексне проектування - це один із шляхів підвищення якості професійної підготовки інженерів.

2 Тематика, склад і обсяг дипломних проектів за технологією машинобудування (кваліфікація випускника - інженер)

Теми дипломних проектів студентів спеціальності 151001.65 «Технологія машинобудування» повинні відповідати основним напрямкам прогресу технології машинобудування:

- Розробка і впровадження системних технологій, що забезпечують високу якість продукції, безвідмовність і довговічність машин і ефективність роботи підприємств;

- Розробка і впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, заснованих на останніх досягненнях науки і техніки;

- Проектування та впровадження високоефективних засобів технологічного оснащення із застосуванням сучасних методів і засобів автоматизації інженерної праці;

- Автоматизація машинобудівного виробництва: створення безперервних, поточних виробничих процесів, автоматичних ліній, автоматизованих технологічних комплексів устаткування з числовим програмним управлінням (ЧПУ), гнучких виробничих систем; автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва;

- Забезпечення екологічної чистоти і безпеки життєдіяльності машинобудівного виробництва;

- Вдосконалення та дослідження діючих технологій виготовлення деталей і складання виробів або заміна їх принципово новими.

Теми підбирає і формулює випускає кафедра з урахуванням можливостей і перспектив розвитку підприємств - баз виробничої практики, за завданнями інших промислових підприємств, НДІ, проектних організацій та фірм, а також на основі тематики та планів науково-дослідних робіт випускає і суміжних кафедр, науково-дослідних і проектно-технологічних підрозділів вузу.

Тематика дипломних проектів повинна щорічно повністю оновлюватися.

У кожному дипломному проектіповинен бути вирішене комплекс взаємопов'язаних технологічних, конструкторських, організаційно-управлінських, економічних, екологічних питань, а також питань забезпечення безпеки життєдіяльності. Тематика дипломних проектів повинна створити можливість реального проектування з вирішенням актуальних практичних завдань з тим, щоб розробки проекту могли б бути впроваджені у виробництво. У той же час тематика проектів повинна бути досить різноманітною, що дозволяє студенту вибрати тему відповідно до своїх індивідуальних нахилами.

Темами дипломних проектів за технологією машинобудування можуть бути:

1) проекти механічних цехів або автоматизованих ділянок виготовлення різних деталей;

2) проекти складальних цехів або автоматизованих ділянок складання вузлів або машин;

3) проекти механоскладальних цехів або автоматизованих ділянок по виробництву складальних одиниць або машин;

4) проекти ремонтно-механічних і інструментальних цехів машинобудівних заводів;

5) проекти інструментальних цехів спеціалізованих інструментальних заводів;

6) проекти ділянок групової обробки заготовок при обмеженому розмірі програми виробництва та значної номенклатурі виробів;

7) проекти ділянок з верстатів з ЧПУ для обробки деталей певного класу (корпусів, валів, фланців, зубчастих коліс, кронштейнів та ін.);

8) проекти ділянок виготовлення деталей певного класу з комп'ютеризацією технологічної підготовки виробництва (при проектуванні маршрутних, маршрутно-операційних та управлінських технологічних процесів, розробці засобів технологічного оснащення);

9) проекти автоматизованих ділянок з верстатів з ЧПУ, керованих від ЕОМ;

10) проекти роботизованих ділянок механоскладального виробництва;

11) проекти автоматичних ліній обробки заготовок або складання виробів в умовах масового або великосерійного виробництва;

12) технологічні процеси, в тому числі групові, виготовлення виробів певного службового призначення з конструктивною розробкою засобів автоматизації і технологічного оснащення (маніпуляторів, роботів, верстатів, верстатних та контрольно-вимірювальних пристроїв, транспортних засобів, шпиндельной оснащення і ін.);

13) проекти гнучких виробничих систем та їх елементів - гнучких виробничих осередків, гнучких автоматичних ліній, гнучких автоматизованих ділянок;

14) проекти систем механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт в механічних, складальних і механоскладальних цехах або на машинобудівних заводах.

Замість проектів цехів (пп. 1-5) в якості теми дипломного проекту можуть бути запропоновані відповідні проекти реконструкції.

Тема випускної кваліфікаційної роботи повинна відображати реальні технічні об'ёкти або процеси і обов'язково включати завдання щодо їх вдосконалення (модернізації, розширення технічних, технологічних, експлуатаційних можливостей або зміни конструкції) для поліпшення певних властивостей.

Дипломні проекти повинні, як правило, включати елементи наукового дослідження теоретичного, експериментального або реферативного плану за обраною темою. Такі дослідження студенти виконують при проходженні виробничих і переддипломної практик або безпосередньо в процесі дипломного проектування.

Деякі теми дипломних проектів носять науково-дослідний характер і є логічним продовженням і розвитком наукових досліджень, виконаних студентами в порядку участі в НДР кафедр і інших підрозділів вищого навчального закладу, в роботах конструкторсько-технологічних бюро і лабораторій промислових підприємств і в НДІ. Ряд тим може бути розвитком курсового проектування. Тематика дипломних проектів з більш розвиненою науково-дослідною частиною вельми різноманітна, наприклад:

1) дослідження і визначення ефективності нових технологічних процесів виготовлення деталей або складання виробів;

2) дослідження нових методів механічної та фізико-хімічної розмірної обробки;

3) дослідження і аналіз технологічних процесів або операцій з метою підвищення продуктивності обробки або зборки і якості деталей, складальних одиниць або машин і зниження їх собівартості;

4) дослідження причин появи дефектів і шлюбу продукції, що випускається, розробка заходів щодо їх попередження;

5) дослідження методів і засобів автоматизації та механізації технологічних і виробничих процесів;

6) дослідження та визначення надійності і стійкості технологічних процесів;

7) створення і випробування спеціальних установок і стендів для дослідження окремих питань технології виготовлення деталей;

8) дослідження техніко-економічної ефективності нових технологічних засобів підвищення продуктивності технологічних і виробничих процесів, надійності і довговічності деталей;

9) дослідження оброблюваності нових матеріалів або матеріалів зі спеціальними властивостями різними методами механічної обробки;

10) дослідження працездатності і надійності нових засобів технологічного оснащення - обладнання, пристосувань, ріжучих інструментів, шпиндельной та іншої технологічної оснастки, засобів автоматизації та механізації, контрольних і діагностичних пристроїв;

11) дослідження впливу технологічних середовищ на ефективність операцій обробки різанням;

12) дослідження екологічної чистоти технологічних і виробничих процесів.

Зазначені вище теми виробничого і науково-дослідного характеру повинні конкретизуватися з метою звуження передбачуваних розробок і деталізації рішень. Т. е. Указавивается конкретне найменування деталі, вузла або машини на які передбачається розробка проекту або проведення досліджень.

По кожній базі практики тематику дипломних проектів підбирає керівник практики від вузу і погоджує з керівниками відділів і служб підприємства. При розробці тематики реальних дипломних проектів, особливо для студентів безвідривної навчання, бажано, щоб підприємство або фірма - база практики завчасно сформулювала актуальні для виробництва теми в листі, направленому до вузу.

Склад, обсяг і структурну побудову дипломного проекту залежать перш за все від специфіки його теми. У таблиці 2.1 наведено зразкову співвідношення обсягів основних розробок дипломних проектів, а в таблиці 2.2 - приблизний склад графічних частин дипломних проектів (див. Додатки В, Г).

Розподіл обсягів робіт по кожному виду розробок підлягає конкретизації в завданні на дипломне проектування.

Для найбільш підготовлених студентів спеціальності «Технологія машинобудування» дипломний проект може бути замінений дипломною роботою, яка повинна носити науково-дослідний характер, але в той же час мати досить розвинену графічну частину.

Таблиця 2.1 - Приблизне співвідношення обсягів різних розробок при виконанні дипломних проектів

 Вид дипломно-го проекту  Приблизний обсяг розробок від усього обсягу проекту,%
 огляд (аналіз) наукової і науково-технічної літератури і патентів  техно-логічна частина  конст-рукторская частина  науково-дослі-дова-тельские частина  органі-зація і управ-ління  безпеки-ність і екологічні-ність проекту  органі-заційного-економі-чна частина
 З розвиненою технологи-чеський частиною  7-12  33-45  35-40  до 5  до 5  до 5  до 5
 З розвиненою науково-дос-нізації частиною  15-20  10-15  10-15  40-50  до 5  до 5  до 5

Обсяг пояснювальної записки (ПЗ) 80-100 сторінок тексту, набраного на комп'ютері, формату А4. У цей обсяг не включається титульний лист, бланк завдання, копії довідок, анотація (яка пишеться в межах сторінки), листи додатки. Графічна частина містить зазвичай не менше восьми аркушів формату А1. Зміст ПЗ і графічних матеріалів широко варіюється і залежить від характеру теми, числа студентів, які розробляють тему, і інших чинників.

У зв'язку з інтеграцією російської освітньої системи в світову анотація і висновок до дипломного проекту необхідно приводити на руссом та англійською мовами (див. Додаток Ж).

В якості теми комплексного дипломного проектучасто вибирають проект того чи іншого цеху (див. вище). В цьому випадку групі дипломників необхідно детально розробити основні виробничі ділянки цеху (обробні і складальні) і вирішити комплекс питань, пов'язаних з проектуванням допоміжних служб. Основна увага в кожному дипломному проекті повинна бути приділена розробці технологічних, організаційно-управлінських та економічних питань стосовно одному-двом виробничих дільниць цеху. До складу кожного дипломного проекту слід включити один або кілька загальних для всього комплексного проекту питань, що охоплюють приватні рішення і розробки, представлені в проектах всіх студентів, які працюють над однією темою. Як приклад показана типова схема розподілу робіт між п'ятьма дипломниками, які виконують комплексний проект механоскладального цеху (рисунок 2.1).


Таблиця 2.2- Зразковий склад графічної частини дипломних проектів

 Листи (формат А1)  Тема проекту
 наукове дослідження  ТП  ГТП  автоматизовані-ний ділянку, автоматична лінія  ділянку групової обробки  цех  Примі-чание
 Аналіз точності і (або) розмірний аналіз  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  
 технологічні ескізи  Не менш чотирьох ескізів на аркуші
 Спеціальні верстатні і (або) контрольні пристосування, ріжучий інструмент, засоби механізації та автоматизації технологічних процесів  Експери-ні установки: обладнання, прилади, апаратура, пристрої  4-5  3-5  3-5  2-4  3-5 -
 Планування лінії, ділянки, цеху - - - -
 Класифікатор - - - - -
 Діаграми, графіки, схеми  2-3 - - - - - -
 Всього аркушів формату А1  Не менш 8 аркушів
 Примітки: 1 У дипломних проектах, пов'язаних з комп'ютеризацією технологічної підготовки виробництва, в графічної частини можуть бути приведені розроблені дипломником оригінальні алгоритми (блок-схеми), моделі (об'ємом 2-3 листків); 2 ТП - технологічний процес; ГТП - груповий технологічний процес.

Малюнок 2.1 - Структура комплексного дипломного проекту механоскладального цеху,

що включає п'ять індивідуальних проектів


У завданні на дипломне проектування вказують загальну тему комплексного проекту і приватну тему того чи іншого студента.

Рекомендовані склад і структурну побудову ПЗ дипломного проекту з розвиненою технологічною частиноюнаведені у додатку А. Наведена в ньому послідовність і склад розробок не є, зрозуміло, єдино можливими і підлягають корекції в залежності від завдань і особливостей кожної теми проекту.

Графічні матеріали індивідуального дипломного проекту з розвиненою технологічною частиною, наприклад, проекту механоскладального цеху, включають (аркуші формату А1) (див. Таблиця 2.2 і додаток В):

1) аналіз точності механічної обробки заготовок або складання виробів і (або) розмірний аналіз (1-2 листи);

2) технологічні ескізи складання виробу або обробки заготовок (2 листа);

3) креслення загальних видів спеціальних верстатних і контрольно-вимірювальних пристроїв, спеціальних ріжучих інструментів і засобів механізації та автоматизації технологічних процесів складання, механічної обробки і контролю (3-5 листів);

4) технологічна планування цеху або ділянки (0,5-1 лист).

До складу графічних матеріалів можна включити результати науководослідних роботи у вигляді графіків, діаграм, схем або технічних проектів спеціальних пристроїв, а також розробки з охорони праці та навколишнього середовища. Сумарна кількість аркушів повинна бути не менше восьми.

У ряді випадків, особливо при комплексному дипломному проектуванні, доцільно підготувати для демонстрації при захисті проекту плакат з техніко-економічними показниками дипломного проекту.

Цей приблизний склад графічних розробок конкретизується в завданні на дипломне проектування (див. Додаток В).

Як вже зазначалося, індивідуальні дипломні проектиприсвячуються вирішення більш вузьких, але також актуальних для машинобудування питань.

При розробці тем, пов'язаних з реконструкцією цехів і проектуванням ділянок, склад і структурну побудову ПЗ, а також склад графічних матеріалів проекту принципово не відрізняються від наведених вище.

Графічна частина проекту автоматичної лінії зазвичай переважають конструкторські розробки, склад яких залежить від типу автоматичної лінії. Рекомендується наступний зміст графічного матеріалу в проектах автоматичних ліній (укрупненно) (див. Таблиця. 2.2):

1) аналіз точності обробки заготовки або складання виробу, аналіз технічних умов на виріб, складальні одиниці і деталі (1-2 листи);

2) технологічні ескізи обробки заготовки або складання виробу на автоматичної лінії (1-2 листи);

3) планування автоматичної лінії (0,5-1 лист);

4) структурні, кінематичні, гідравлічні та інші схеми (0,5-1 лист);

5) креслення загальних видів одного-двох найбільш відповідальних і характерних вузлів автоматичної лінії, оригінальних транспортних, завантажувальних і інших пристроїв, верстатного, складального або контрольно-вимірювального пристосування, ріжучих інструментів (3-5 листів);

6) графіки, діаграми, фотографії та інші матеріали за результатами теоретико-експериментальних досліджень (до 1 аркуша).

У практиці дипломного проектування за спеціальністю 151001.65 комплексні дипломні проекти науково-дослідного характеру отримали досить широке поширення. Як і в багатьох попередніх випадках, бажано об'єднувати для вирішення складних наукових завдань групу студентів дипломників. Кожному студенту видається завдання на проведення теоретико-експериментальних досліджень по одному-двох розділах загальної теми.

При оформленні завдання на дипломне проектування необхідно вказувати як тему комплексного проекту, так і приватну тему для даного студента, наприклад: «Розробка та дослідження нової технології алмазного і ельборной обробки постійних магнітів з литих магнітних сплавів. Оптимізація складу та раціоналізація техніки застосування мастильно-охолоджуючих рідин (комплексний проект) ».

В силу значного різноманіття тематики дипломних проектів науково-дослідного характеру не представляється можливим сформулювати єдині вимоги до їх змісту. Однак склад основних розділів і структурну побудову ПЗ мало залежать від теми НДР і числа дипломників в творчому колективі та зазвичай в основному відповідають типовим змістом ПЗ, наведеним у додатку Б. До складу графічних розробок включають такі матеріали (див. Додаток Г):

1) креслення загального вигляду експериментальної установки (1-2 листи);

2) структурні, кінематичні, гідравлічні та інші схеми пристроїв, механізмів і приладів, розроблених (досліджених) в проекті (0,5-1 лист);

3) креслення загальних видів для технічних проектів або складальні креслення пристроїв, механізмів і приладів по п. 2 (1,5-2 листа);

4) графіки, діаграми, фотографії, осцилограми і інші матеріали, отримані в результаті теоретико-експериментальних досліджень (3-4 листи);

5) аналіз точності механічної обробки заготовки (1 аркуш);

6) технологічні ескізи механічної обробки заготовки і технічні проекти технологічного оснащення та інструменту (1 аркуш).

Всі розробки дипломного проекту повинні бути органічно пов'язані між собою. Проектування технологічного процесу виготовлення деталі, що входить в одне з спроектованих (досліджених) студентом пристроїв, включається до складу дипломного проекту з навчальною метою. В окремих випадках, при хорошій технологічній підготовці студента, допускається заміна технологічних розробок конструкторськими.

Склад матеріалів дипломних робіт, які носять науково-дослідний характер, за фахом «Технологія машинобудування», визначається в залежності від особливостей розроблюваної теми НДР.

 Загальні правила оформлення | Закріплення тим, формування творчих колективів

Завдання на дипломне проектування | Послідовність роботи та наукова організація праці при виконанні дипломних проектів та робіт | Форми колективної роботи при виконанні комплексних дипломних проектів | Керівництво дипломним проектуванням. консультації | Контроль за роботою студента | Графік захисту дипломних проектів | Обговорення, впровадження та публікація науково-технічних розробок дипломних проектів | Рецензування дипломних проектів | Підготовка до захисту і захист дипломних проектів | додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати