На головну

В) сукупність знань і навичок людини або організації, які вони виконують на високому, конкурентному рівні.

  1. E) виявлення на тілі людини особливих прикмет
  2. E) сукупність заходів примусу.
  3. I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  4. I. Філософія про сутність людини.
  5. II ПРАВА ЛЮДИНИ
  6. II. ЛЮБОВ ДО ТОГО, ЩО НИЖЧЕ ЛЮДИНИ
  7. II. Засвоєння нових знань

3. Розшифруйте абревіатуру ООП ...

а) основна освітня програма;

б) об'єктно-орієнтоване програмування;

в) організація звільнення Палестини.

4. Сукупність навчальних організацій, що включають в себе навчальний план, робочу програму, що забезпечують якість підготовки ...

а) ООП;

б) ФГОС;

в) ОГД;

г) НООШ.

5. Спрямованість ООП на конкретний вид і об'єкт професійної діяльності, це ...

а) профіль;

б) категорія;

в) фактор;

г) холізм.

6. Діяльність, за допомогою якої система управління пристосовується для виконання завдань, поставлених на етапі планування, це ...

а) розрахунково-економічна діяльність;

б) аналітична діяльність;

в) організаційно-управлінська діяльність;

г) педагогічна діяльність.

7. Внутрішній спонукальний важіль до виконання чого-небудь, це ...

а) мотив;

б) мотивація;

в) факт;

г) пізнання.

8. Обставини зовнішнього середовища, що мають для людини важливе значення ...

а) стимул;

б) світогляд;

в) свідомість;

г) факт.

9. Мотиви поділяються на ...

а) зовнішні і внутрішні;

б) загальні і зовнішні;

в) особисті та безособові;

г) ближні і далекі.

10. Високий рівень мовної культури характерний для ...

а) загальнокультурної компетенції;

б) наукової компетенції;

в) юридичної компетенції;

г) природно-громадської компетенції.

11. Знання ПК і володіння іноземними мовами необхідно для ...

а) фінансово економічної сфери;

б) екологічної сфери;

в) натуралістичної сфери;

г) педагогічної сфери.

12. Здатність критично оцінювати, сильні / слабкі сторони властива ...

а) загальнокультурної компетенції;

б) наукової компетенції;

в) юридичної компетенції;

г) природно-громадської компетенції.

13. Здатність використовувати нормативно-правові документи характерна для ...

а) загальнокультурної компетенції;

б) наукової компетенції;

в) юридичної компетенції;

г) природно-громадської компетенції.

14. Здатність розуміти закономірності історичного процесу властива ...

а) загальнокультурної компетенції;

б) наукової компетенції;

в) юридичної компетенції;

г) природно-громадської компетенції.

15. Часовий період існування нерегульованого ринку ...

а) 1970-1980 рр .;

б) 1960-1970 рр .;

в) 1990-2000 рр .;

г) 1997-2011 рр.

16. Часовий період існування регульованого ринку ...

а) 1970-1980 рр .;

б) 1960-1970 рр .;

в) 1990-2000 рр .;

г) 1997-2011 рр.

17. Часовий період існування ефективної економіки ...

а) 1980 по теперішній час;

б) 1960-1970 рр .;

в) 1990-2000 рр .;

г) 1997-2011 рр.

18. Регулювання ринку праці здійснюється через:

а) службу зайнятості;

б) державну програму професійної освіти;

в) парламент;

г) верховний суд.

19. Регулювання ринку праці НЕ здійснюється через:

а) службу зайнятості;

б) державну програму професійної освіти;

в) парламент;

г) верховний суд.

20. Гнучкість ринку праці ділять на ...

а) зовнішню і внутрішню;

б) загальну і особисту;

в) малу і велику;

г) еластичну і не еластичну.

21. Застосування нестандартних графіків роботи і наявність системи професійного просування, це ..

а) внутрішня гнучкість;

б) зовнішня гнучкість;

в) загальна гнучкість;

г) еластичність.

22. Еволюція моделі особистості описується теорією ...

а) X, Y, Z;

б) A, B, C;

в) Q, P, T;

г) Z, Х, C.

23. Теорія, яка існує в умовах жорсткого адміністрування, як в межах держави, так і на підприємстві ...

а) Х;

б) У;

в) У;

г) К.

24. Теорія, відповідна для ринку праці ...

а) Х;

б) У;

в) У;

г) Z.

25. Теорія, суть якої полягає в тому, що людина ледача за своєю натурою ...

а) Х;

б) У;

в) У;

г) Z.

26. Відповідно до даної теорією на роботодавця покладається відповідальність за побудову відносин, довіри з персоналом ...

а) Х;

б) У;

в) У;

г) Z.

27. Узагальнююча, пояснювальна і прогностична функція науки ...

а) пізнавальна;

б) емпірична;

в) діяльнісна;

г) світоглядна.

28. Збірна, описова, систематизує і інформаційна функція науки ...

а) пізнавальна;

б) емпірична;

в) діяльнісна;

г) світоглядна.

29. Апробація результатів і уточнення висновків є функцією ...

а) пізнавальної;

б) емпіричної;

в) діяльнісної;

г) світоглядної.

30. Часовий період, в який існувала класична ринкова економіка ...

а) кінець 19 століття - 1914 рік;

б) 1917-1920 рр .;

в) 1991 р. - по теперішній час;

г) 1920-1929 рр.

31. Часовий період існування політики військового комунізму ...

а) кінець 19 століття - 1914р .;

б) 1917-1920 рр .;

в) 1991 р. - по теперішній час;

г) 1920-1929 рр.

32. Період існування легітимації приватної власності ...

а) кінець 19 століття - 1914р .;

б) 1917-1920 рр .;

в) 1991 р. - по теперішній час;

г) 1920-1929 рр.

33. Економіка, яка базується на пануванні приватної власності і індивідуальному прийнятті рішень ...

а) регульована;

б) соціальна;

в) вільна;

г) планова.

34. Економіка, як наука про сучасний цивілізаційний громадянське суспільство ...

а) регульована;

б) соціальна;

в) вільна;

г) планова.

35. Економіка, в якій розподіл ресурсів визначається рішеннями уряду ...

а) регульована;

б) соціальна;

в) вільна;

г) планова.

36. Злочин характеризується формою поведінки ...

а) делинквентного;

б) позитивного;

в) апатичного;

г) мезонтропічного.

37. Синергетичний ефект - це ....

а) зростання ефективності діяльності в результаті інтеграції;

б) зростання ефективності діяльності в результаті ієрархії;

в) спадання ефективності діяльності в результаті інтеграції;

г) зменшення ефективності діяльності в результаті ієрархії.

38. Суб'єктом ринку праці НЕ є ...

а) людина - працівник;

б) підприємство;

в) навчальні заклади;

г) банк.

39. Представником інтересів працівників виступає ...

а) держава;

б) профспілка;

в) союз підприємців;

г) союз робочої сили.

40. Термін «економіка» був введений в ...

а) Давньому Римі;

б) Стародавньої Греції;

в США;

г) Росії.

41. Першим економістом був ...

а) Аристотель;

б) Декарт;

в) Катільон;

г) Мальтус.

42. Офіційна назва Нобелівської премії з економіки ...

а) Премія Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля;

б) Премія Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Бебеля;

в) Премія з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля;

г) Премія Англійського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

43. Чи вірні визначення ...

1) Якість - сукупність властивостей предмета, які відповідають певним потребам

2) Якість освіти - це комплекс характеристик професійної свідомості, що визначають здатність фахівця успішно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог економіки на сучасному етапі розвитку

а) вірно тільки 1;

б) вірно тільки 2;

в) обидва вірні;

г) обидва невірні.

44. Чи вірні такі визначення ...

1) Злочин - акт поведінки людини, який може бути виражений як в активній, так і в пасивній формі, здатний заподіяти різного роду шкідливі, небезпечні для суспільства наслідки

2) Кримінальне право - це галузь права, що регулює суспільні відносини, пов'язані з вчиненням злочинних діянь, призначенням покарання і застосуванням інших заходів кримінально-правового характеру, що встановлює підстави притягнення до кримінальної відповідальності, або звільнення від кримінальної відповідальності і покарання

а) вірно 1;

б) вірно 2;

в) обидва вірні;

г) обидва невірні.

45. звершень конкуренція - це ...

а) економічна модель, ідеалізоване стан ринку, коли окремі покупці і продавці не можуть впливати на ціну, але формують її своїм внеском попиту і пропозиції;

б) метод конкурентної боротьби, в основу якого покладено не цінове перевагу над конкурентами, а досягнення більш високої якості, технічного рівня, технологічної досконалості;

в) тип змагання, що виникає між господарюючими суб'єктами, кожен з яких своїми діями обмежує можливість конкурента однобічно впливати на умови звернення товарів на ринку, тобто про ступінь залежності ринкових умов від поведінки окремих учасників ринку;

г) вид організації економічної взаємодії на ринку, коли покупцям доводиться конкурувати між собою, щоб отримати ту чи іншу благо.

46. ??Олігополія - ??це ...

а) тип ринкової структури недосконалої конкуренції, в якій домінує вкрай мала кількість фірм;

б) велика компанія, корпорація, яка об'єднує кілька компаній і досягає завдяки цьому положення на ринку певного товару або групи товарів, коли ринок має тільки одного продавця і безліч покупців;

в) форма об'єднання, гласне чи негласне угоду групи близьких за профілем підприємств про обсяги продажу, ціни і ринках збуту;

г) об'єднання підприємств, пов'язане спільністю інтересів.

47. Чи вірні визначення ...

1) Компетентність - інтегрована характеристика якостей особистості, яка виступає як результат підготовки випускника для виконання діяльності в певних областях.

2) Професіоналізація менеджера соціально-культурної діяльності - це постійне його самозміна відповідно до мінливих цілями, завданнями соціокультурної діяльності, які, в свою чергу, служать формує і розвиває засобом по відношенню до менеджера.

а) вірно 1;

б) вірно 2;

в) обидва вірні;

г) обидва невірні.

48. Винна протиправне діяння (дія або бездіяльність), що суперечить вимогам правових норм і вчинене праводееспособностью (деліктоздатної) особою або особами ...

а) проступок;

б) правопорушення;

в) аморальний вчинок;

г) подвиг.

49. Правопорушення (суспільно небезпечне діяння), вчинення якого тягне застосування до особи заходів кримінальної відповідальності ...

а) крадіжка;

б) грабіж;

в) злочин.

50. Суперництво суб'єктів ринкових відносин за кращі умови і результати комерційної діяльності ...

а) співробітництво;

б) симбіоз;

в) паразитизм;

г) конкуренція.

51. Припинення або інша зміна правового становища юридичної особи, яке тягне за собою відносини правонаступництва юридичних осіб, в результаті якого відбувається одночасне створення одного, або декількох нових, і / або припинення одного, або декількох колишніх (реорганізованих) юридичних осіб ...

а) банкрутство;

б) скасування;

в) реорганізація;

г) ліквідація.

52. Створення на базі декількох підприємств нової організації, якій передаються всі права і обов'язки вихідних фірм. При цьому, діяльність відправних організацій припиняється ...

а) злиття;

б) поділ;

в) виділення;

г) перетворення.

53. Господарська діяльність суспільства, а також сукупність відносин, що складаються в системі виробництва, розподілу, обміну та споживання ...

а) маркетинг;

б) менеджмент;

в) економія;

г) економіка.

54. Знижка, надання переваг будь-кому, повне або часткове звільнення від виконання встановлених правил, обов'язків, або полегшення умов їх виконання ...

а) допомога;

б) пільга;

в) премія;

г) стипендія.

55. Особа, в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу для навчання за освітніми програмами вищої професійної освіти (ВПО) ...

а) аспірант;

б) фахівець;

в) студент;

г) абітурієнт.

56. Економіка, яка включає як приватну і корпоративну, так і суспільну, або державну власність на засоби виробництва ...

а) ринкова;

б) традиційна;

в) змішання;

г) командна.

57. Перша російська бібліотека з'явилася в ...

а) 1879 р .;

б) 1765 р .;

в) 1889 р .;

г) 1795 р

58. Перша російська бібліотека з'явилася в ...

а) Москві;

б) Казані;

в Санкт-Петербурзі;

г) Києві.

59. Суб'єкти ринку праці:

а) людина - працівник;

б) підприємство;

в) навчальні заклади;

г) банк.

60. До загальнокультурним компетенцій можна віднести ...

а) організаційно-управлінські здібності;

б) наявність лідерських якостей;

в) здатність розуміти і аналізувати світогляд;

г) низький рівень мовної культури.

61. Цілеспрямована діяльність, спрямована на формування правових поглядів і переконань це ...

а) освіту;

б) мотивація;

в) виховання;

г) правове виховання.

62. Інтегральна характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності реально досягаються освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням, це ...

а) модернізація освіти;

б) ступінь освіти;

в) кваліфікація;

г) якість освіти.

63. Упорядкована послідовність взаємопов'язаних дій, що виконуються з моменту виникнення вихідних даних до отримання необхідного результату ...

а) база даних;

б) аналітичний процес;

в) принцип системності;

г) технологічний процес.

64. Основоположник концепції наукового управління ...

а) Фредерік Тейлор;

б) Аристотель;

в) Анрі Файоль;

г) Абрахам Маслоу.

65. Виберіть правильну характеристику такого виду реорганізації як злиття ...

а) одна юридична особа ліквідується за рахунок створення декількох юридичних осіб;

б) з юридичної особи виділяються одне або декілька юридичних осіб;

в) зміна організаційно-правової форми;

г) дві або більше компаній утворюють третє єдину юридичну особу.

66. Ідеалізоване стан ринку, коли окремі покупці і продавці не можуть впливати на ціну, але формують її своїм внеском попиту і пропозиції, відноситься до конкуренції ....

а) цінової;

б) монополістичної;

в) досконалої;

г) недосконалою.

67. Навчальний процес - це ...

а) цілеспрямований процес і досягнутий результат виховання і навчання в інтересах людини;

б) Федеральний Державний Освітній Стандарт;

в) цілеспрямоване формування особистості з метою підготовки її до участі у громадському та культурному житті;

г) система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої - органічна єдність і взаємозв'язок викладання і навчання.

68. Місія вузу це ...

а) найбільш загальна мета організації, філософія і призначення, сенс існування вузу, які надають його діяльності якісне своєрідність, відрізняють даний заклад від всіх інших, йому подібних;

б) призначення вузу, інструмент стратегічного управління, що визначає цільові орієнтири щодо забезпечення довгострокових конкурентних тенденцій;

в) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень на основі зростання наукової кваліфікації, прагнення внести свій внесок в розвиток кращих світових традицій в освіту і науку;

г) професіоналізм випускників через інновації в освіті перспективні ідеї в науці і практиці - сильний Південний федеральний округ - сильна Росія.

69. Види реорганізацій ...

а) злиття, поділ, приєднання;

б) злиття;

в) злиття, поділ, приєднання, виділення, перетворення;

г) виділення, перетворення.

70. Результат навчання ...

а) знання, вміння і навички;

б) освоєння компетенції;

в) знання, вміння, навички і освоєння компетенції;

г) знання і освоєння компетенції.

71. Освітній ценз підтверджується відповідним документом ...

а) атестат;

б) диплом про неповну вищу освіту;

в) диплом про вищу освіту;

г) диплом про професійну освіту.

72. Компетенція - це ...

а) сукупність частин навчальної дисципліни, частина має логічну завершеність по відношенню до встановлених цілей і результатів виховання і навчання;

б) сукупність освітніх програм різного рівня в одній професійній діяльності;

в) здатність застосовувати знання, вміння та особистісні якості для успішної діяльності в певній галузі;

г) процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок.

73. Навчальний цикл - це ...

а) сукупність дисциплін ООП, що забезпечують засвоєння знань, умінь і формування компетенцій у відповідній сфері, наукової та професійної діяльності;

б) спрямованість ООП на конкретний вид і об'єкт професійної діяльності;

в) засвоєні знання, вміння, навички і освоєння компетенції;

г) здатність застосовувати знання, вміння та особистісні якості для успішної діяльності в певній галузі.

74. Регулювання ринку праці здійснюється через ...

а) службу зайнятості і систему працевлаштування;

б) навчальні заклади;

в) підприємства;

г) професійні спілки.

75. Економіка знань заснована на використанні таких ресурсів як ...

а) соціальні;

б) економічні;

в) інтелектуальні;

г) природні.

76. 95% банкрутств підприємств пов'язано з ...

а) незнанням персоналом основ менеджменту та маркетингу;

б) нераціональним використанням ресурсів;

в) невмінням складати бізнес-план;

г) невмінням розподіляти бюджет.

77. Залікова одиниця дорівнює ...

а) 10 години;

б) 1 годині;

в) 36 годин;

г) 42 годинах.

78. Аналітичний вид діяльності включає в себе ...

а) пошук інформації, її обробка, побудова моделей, інтерпретація результатів;

б) підготовка вихідних даних, проведення розрахунків, показників;

в) розробка економічних розділів, планів;

г) висновок результатів.

79. Рівні загальної освіти ...

а) дошкільну, початкову загальну, основну загальну, середню загальну;

б) дошкільний, початкова загальна, середня загальна;

в) початкова загальна, середня, середня загальна;

г) дошкільний, основне загальне, середнє.

80. Перехід світової економіки в якісно новий стан безпосереднім чином пов'язаний з ...

а) посиленням ролі високотехнологічних галузей, процесом збільшення частки сфери послуг (структурними зрушеннями) в економіці, впливом інформаційних мережевих технологій (Інтернет);

б) бажанням багатьох країн перейти на ринкову економіку, розробляючи при цьому найбільш короткі шляхи переходу;

в) зростанням які вступатимуть на економічні спеціальності;

г) великим грошовим обігом, як в країні, так і в світі, а значить з необхідністю контролювання цієї грошової маси.

81. Сучасні бібліотеки для зручності надання інформації та збереження книг переходять до таких методів як ...

а) сканування книг і надання інформації через комп'ютер;

б) копіювання книг і надання копій читачам;

в) створення електронних аналогів: електронних бібліотек і електронних книг;

г) видача багатотиражних книг всім читачам, а книг з обмеженим тиражем тільки під розписку.

82. До сучасної парадигмі управління відносяться 3 основні теорії ...

а) теорія прибутку, теорія управління, теорія ефективного освіти;

б) управлінська теорія, теорія бізнесу, теорія конкурентоспроможності;

в) теорія ігор, теорія хаосу і синергетичний підхід;

г) теорія ігор, теорія управління, теорія прибутку.

83. За допомогою теорії ігор підприємство отримує можливість ...

а) в безпосередній обстановці продумати свої дії;

б) на ігрових моделях вивчити ситуації;

в) більш ефективно приймати рішення в безпосередній обстановці;

г) передбачити ходи своїх партнерів і конкурентів.

84. Види конкуренції ...

а) ефективна, тіньова, вільна;

б) чиста, монополістична, олігополія, чиста монополія;

в) безперервна, трудова, чиста;

г) монополістична, вільна, олігополія, системна.

85. Форма провини, що характеризується непрогнозованим неприємним наслідком ...

а) умисел;

б) недбалість;

в) необережність;

г) самовпевненість.

86. Вид кримінального покарання ...

а) позбавлення громадянських прав;

б) попередження;

в) звільнення

г) обов'язкові роботи.

87. Норми кримінального права застосовуються, якщо ...

а) громадянин порушив правила дорожнього руху;

б) здійснено захоплення заручників;

в) громадянин не сплатив проїзд в транспорті.

88. Реорганізація підприємства являє собою ...

а) одну з форм припинення діяльності юридичних осіб та створення нових;

б) зміна структури організації;

в) зміна керівників підприємства;

г) погіршення якості підприємства.

89. Вищий етап розвитку постіндустріальної та інноваційної економіки, для якої характерно інформаційне суспільство та суспільство знань - це економіка ...

а) навичок;

б) умінь;

в) праці;

г) знань.

90. Аспекти, на рівні яких використовується економіка:

а) на рівні підприємства;

б) на рівні галузі;

в) на рівні держави;

г) на рівні домоволодіння.

91. Види конкуренції:

а) чиста;

б) олигополистическая;

в) монополістична;

г) змішана.

92. Сукупність навчально-методичних документацій включає в себе ...

а) навчальний план, робочі програми;

б) прийоми, способи;

в) сукупність освітніх програм;

г) об'єкти професійної діяльності.

93. Чи вірно визначення ...

Економічні знання - це вищий етап розвитку постіндустріальної та інноваційної економії, для якої характерно інформаційне суспільство.

а) вірно;

б) не вірно.

94. До центральних питань економіки НЕ відноситься ...

а) навіщо робити?

б) що виробляти?

в) як виробляти?

г) для кого виробляти?

95. Розшифруйте абревіатуру ІАС ...

а) інформація;

б) інформаційно-аналітичні системи;

в) інформаційно-аналітичні моделі;

г) інформаційні моделі.

96. Система менеджменту якості - це ...

а) взаємовідносини більш владних верств суспільства з менш владними і такими, що потребують верствами суспільства;

б) механізм формування нормативно-правової бази, що розглядають взаємовідносини між партнерами на ринку праці, а так само процес її функціонування;

в) обставини зовнішнього середовища, що мають для людини істотне значення;

г) сукупність організаційної структури методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю.

97. Вільна ринкова економіка базується на ...

а) панування державної власності;

б) панування приватної власності;

в) змішаної економіки;

г) підприємництво.

98. Індустріальна економіка базується на ...

а) використання природних ресурсів;

б) натуральному господарстві;

в) праці рабів;

г) інтелекті.

99. Технологія організації часу і підвищення ефективності його використання це ...

а) бренд-менеджмент;

б) менеджмент;

в) тайм-менеджмент;

г) маркетинг.

100. Конкурсна основа характерна для ...

а) вищого професійного і післявузівської професійно освіти;

б) дошкільної освіти;

в) середньої освіти;

г) середнього повного і середньої професійної освіти.

101. Здатність розуміти закономірності історичного процесу характерна для ...

а) загальнокультурної компетенції;

б) наукової компетенції;

в) юридичної компетенції;

г) природно-громадської компетенції.

102. Реорганізація підприємства це ...

а) припинення діяльності юридичної особи, що супроводжується загальним правонаступництвом;

б) припинення його діяльності без переходу прав і обов'язків іншим особам;

в) припинення або інша зміна правового становища юридичної особи, яке тягне за собою відносини правонаступництва юридичних осіб;

г) процес істотної зміни його структури або організаційно правової форми.

103. Виберіть неіснуючий вид професійної діяльності ...

а) розрахунково-економічна;

б) аналітична;

в) лінгвістична;

г) організаційно-управлінська.

104. Причини, що визначають актуальність і завдання забезпечення якості вищої освіти:

а) моніторинг стану освіти;

б) складне матеріально-економічний стан;

в) посилення залежності темпів розвитку суспільства від рівня і масштабування вищої освіти;

г) різке прискорення науково-технічного прогресу.

105. В ході процесу навчання відбувається:

а) передача учневі накопиченого попереднім поколінням досвіду;

б) підвищення кваліфікації учня;

в) підвищення рівня знань накопиченого раніше;

г) підготовка його до самостійної творчої діяльності в обраній сфері занять.

106. Соціально-економічне процвітання залежить від ...

а) здатності країн забезпечувати освіту всіх членів суспільства;

б) мобільності та інтеграції;

в) інноваційних освітніх систем і політичних умов.

107. В основі освіти лежить ...

а) нарощування людського капіталу;

б) базову освіту, включаючи навчання грамоті, рахунку і життєво важливих навичок;

в) поширення цивільних норм процесу освіти.

108. «Болонський процес» спрямований на ...

а) потреби глобального інноваційного суспільства;

б) ускладнення доступу до знань;

в) створення загальноєвропейської зони вищої освіти.

109. Здатність задовольняти особливі потреби покупців і одержувати за це преміальну ціну ....

110. Рівні самостійної роботи студентів:

а) репродуктивний (тренувальний);

б) теоретичний;

в) творчий;

г) продуктивний;

д) реконструктивний;

е) практичний;

ж) емоційно-оцінний.

111. Основні напрямки виховання студентів у ВНЗ:

а) професійно-трудове;

б) цивільно-правове;

в) економічна;

г) фізична;

д) культурно-моральне;

е) естетичне.

112. В цивільно-правове виховання входить виховання:

а) громадянське;

б) правове;

в) культурний;

г) політичне;

д) соціальне;

е) естетичне.

113. ... - це протиправне винне діяння особи, що носить суспільно небезпечний характер посягає на встановлений порядок громадських відносин протиправне, винна дію або бездіяльність суб'єктів права.

114. Повна кримінальна відповідальність настає з ....

а) 18 років;

б) 15 років;

в 16 років;

г) 14 років.

 Тема 1. Освітня і наукова діяльність студентів | Тема 3. Уральський державний університет шляхів сполучення

тестові завдання | Для проміжного і підсумкового контролю знань | ВСТУП | ОПИС СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛІВ | Тема 4. Професія економіста |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати