О?итушилар турали ма?л?мат. | Кафедранињ о?итушиси: Клюєв Дмитро Анатолійович, медицина ?илимдарини? кандидати. | Кіріспе | студент | Д?рістерді? та?ирипти? жоспари | Практікали? ж?не зертханали? саба?тарди? та?ирипти? жоспари |

загрузка...
загрузка...
На головну

Ба?а шкаласи

  1. Ариз алушини? несіелік ?абілетін ба?алау.
  2. Ба?а к?рсеткіштері ж?йесі.
  3. Ба?али ?а?аздар нари?ина ?атисушилар
  4. Ба?али ?а?аздар нари?ини? ?атисушилари
  5. Ба?али ?а?аздарди? т?рлері мен классіфікаціяси
  6. Ба?ани ?ою Саясат
 Та?балау ж?йесі бойинша ба?алау  Ба?ани? санди? баламаси  Ба?ани? пайизди? мазм?ни  Д?ст?рлі ж?йе бойинша ба?алау
А  4,0  95-100  ?те жа?си
 А-  3,67  90-94
 В +  3,33  85-89  жа?си
В  3,0  80-84
 В-  2,67  75-79
 З +  2,33  70-74  ?ана?аттанарли?
С  2,0  65-69
 С-  1,67  60-64
 Д +  1,33  55-59
Д  1,0  50-54
F  0-49  ?ана?аттанарли?сиз

1-й ?осимша. теоріяли? п?н ?шін практікали? саба?тар бойинша студенттерді? да?дилануи ж?не жасай алатинди?ини?, Білім ба?асини? крітеріі

 Та?балау ж?йесі бойинша ба?алау  Білім ба?асини? крітеріі
А  Білім алушини? жауаби толи?, д?рис. Білім Алуші ба?дарламада ?синил?ан негізгі ж?не ?осимша ?дебіетті тере? о?и?ан. К?рделі матеріалди еркін т?сінеді ж?не талдайди. П?н бойинша негізгі терміндерді сауатти ж?не д?рис ?олданади. Ал?ан білімін к?ршілес о?у п?ндерімен інтеграціялай Аладов. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т.б., п?нге байланисти), теоріямен салистира Талдан ж?не аргументті т?жиримдай Аладов.
 А-  Жауап толи? ж?не д?рис. О?у ба?дарламаси матеріали бойинша ж?йелі ж?не тере? білімі бар, матеріалди сауатти арнайи термінологіяни пайдалана т?сіндіреді, ал?ан білімін к?ршілес п?ндермен байланистира Аладов. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т.б. п?нге байланисти), Талдан ж?ргізе ж?не сараптама н?тіжесін жаза Аладов.
 В +  Жауап толи?ира?. Студент ба?дарма матеріалинме?герген, ба?дарламада ?синил?ан негізгі ?дебіетті ігерген, арнайи термінологіяни д?рис пайдаланади, тіршілік ?рекеті процесіні? ?осилистарини? ма?изи мен р?лін сенімсіз (біра? д?рис) т?сіндіред?і. Жауап беру кезінде азда?ан, ма?изди Емес ?ателіктер жібереді. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т.б. п?нге байланисти), Талдан ж?ргізе ж?не сараптама н?тіжесін жаза Аладов.
В  Жауап толи?. Студент ба?дарма матеріалинме?герген, ба?дарламада ?синил?ан негізгі ?дебіетті ігерген. Арнайи термінологіяни д?рис пайдаланади, арнайи термінологіяни т?сінеді ж?не жолдари мен ба?итин т?сіндіре Аладов, білімі мен ?рекеттерінде азда?ан ?ателіктер жібереді, о?итушини? ба?иттал?ан с?ра?таримен Олард т?зейді. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т. Б. П?нге байланисти), Талдан ж?ргізе ж?не сараптама н?тіжесін жаза Аладов.
 В-  Жауап д?рис, біра? толи? Емес. Студент о?у ба?дарламаси матеріали бойинша толи?ира? Білім ал?ан, арнайи термінологіяни д?рис пайдаланади, жолдари мен ба?итин т?сінеді ж?не т?сіндіре Аладов, негізгі механізмдерді Атай Аладов, біра? толи? ашип т?сіндіре алмайди. Жауап беруде азда?ан ?ателіктер жібереді, о?итушини? ба?иттал?ан с?ра?таримен Олард т?зейді. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т. Б. П?нге байланисти). Талдан ж?ргізуде ж?не сараптама н?тіжесін жазуда ?іналади.
 З +  Жауап толи? Емес, азда?ан ?ателіктер жіберген, Олард о?итушини? ба?иттал?ан с?ра?таримен студент ?зі т?зейді. Студент негізгі о?у ба?дарламаси матеріалин Одан ?рі о?уи ?шін жеткілікті ме?герген, ба?дарлама ?син?ан ?дебіетті ігерген. Арнайи термінологіяни пайдаланади, негізгі механізмдерді Атай Аладов, біра? Олард сатилари бойинша жаза алмайди, на?ти мисалдарда білімін еркін пайдалануда ?іналади. біра? толи? ашип т?сіндіре алмайди. Сараптама ж?ргізу да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т..б. П?нге байланисти). Талдан ж?ргізуде ж?не сараптама н?тіжесін жазуда ?іналади.
С  Жауап толи? Емес, о?у ба?дарламасинда белгіленген білімді толи? бармейді, ма?изсиз ж?не бірен-сарай ма?изди ?ателіктер жібереді, о?итушини? ба?иттал?ан (?осимша) с?ра?таримен студент Олард т?зейді. Арнайи термінологія пайдалану да?диси бар, к?рделірек механізмдерді ани?тауда ?іналади. Сараптама ж?ргізуді? негізгі да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т. Б. П?нге байланисти). Талдан ж?ргізуде ж?не сараптама н?тіжесін жазуда ?іналади.
 С-  О?у ба?дарламаси матеріали толи? айтилмайди. Ма?изсиз ж?не ма?изди ?ателіктер жібереді, о?итушини? ба?иттал?ан (?осимша) с?ра?таримен студент оларди? кейбіреуін т?зейді. Арнайи термінологія д?рис пайдаланади, негізгі механізмдерді ани?тауда ?іналади, формулалар жазуда ?ателіктер жібереді. ?з білімін к?ршілес п?ндермен байланистируда ?немі інтеграціялай алмайди. Сараптама ж?ргізуді? негізгі да?диларин ме?герген (хіміяли? ж?не т..б. П?нге байланисти). Талдан ж?ргізе ж?не сараптама н?тіжесін жаза алмайди.
 D +  Жауап толи? Емес, ?ателіктер к?п. Ма?изсиз ж?не ма?изди ?ателіктер жібереді. Арнайи термінологіяни кейбір жа?дайларда ?ана пайдаланади, біра? механізмдерді к?рсетуде ?іналади, ?зара байланисти ани?тай алмайди, п?н бойинша негізгі т?сініктер мен терміндерді т?сіндіре алмайди. Сараптама ж?ргізуді? негізгі да?диларин толи? Емес ме?герген (хіміяли? ж?не т..б. П?нге байланисти), сараптама н?тіжелерін Талдан ж?не біріктіре алмайди
D  Жауап к?птеген ма?изди ?ателіктермен, Олард студент о?итушини? ба?иттал?ан (?осимша) с?ра?таримен ж?ндей алмайди. Термінологіяни д?рис Емес падалану, т?сініктер мен терміндерге, негізгі за?дили?тар?а, ережелерге ани?тама бере Алма, классіфікаціяни білмеу т?різді ма?изди ?ателіктер жібереді. Негізгі процесстер мен механізмдерді? ма?инасин т?сінбейді, біра? матеріалди арнайи термінологіяни пайдалана отирип жазбаша т?рде суреттей Аладов. Сараптама ж?ргізу да?диларини? б?лігін?ана ме?герген (хіміяли? ж?не т..б. П?нге байланисти), сараптама н?тіжелерін Талдан ж?не біріктіре алмайди.
F  Студент жауап беруден бас тартади Немес жауап беруде о?у матеріали бойинша білімні? толи? жо?ти?ин к?рсетеді.Бірде бір есеп / сараптама шешілмеген, Немес есеп / сараптама / лабораторіяли? ж?мис д?рис Емес ориндал?ан.

· П?ннен інтегральди ба?аси ж?не рейтинг сану ?дістемесі (2011-2012 о?у жилинда рейтинг ж?йесі ?ММУ бекітілгені бойинша )С?Ж та?ириптарини? жоспари | Розділ: МОРАЛЬ І ЕТИКА
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати